เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ 086-6649965 7-8 ธ.ค. 2565
2. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 นางสาวนุชนารถ ภูมาศ 0974145449 22-24 ธ.ค. 2565
3. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางสาวนันธิญา เกรียงสมร 0642954935 22-24 พ.ย 2566
4. สพป. ขอนแก่น เขต 1 นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง 0896173001 21-22 ก.ย. 2566
5. สพป. ขอนแก่น เขต 2 นายเทอดชัย บัวผาย 0868567270 24-26 ส.ค. 2565
6. สพป. ขอนแก่น เขต 3 ปิยนาถ เครือวรรณ 0862210084 16-17 ก.ย. 2565
7. สพป. ขอนแก่น เขต 4 นางสาววิชดารัชต์ วงศ์สะอาด 0855455971
8. สพป. ขอนแก่น เขต 5 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม 0951741654 22-23 ส.ค. 2567
9. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 27 ธ.ค. 2565
10. สพป. ชัยภูมิ เขต 2 นายวาทิศ สอนกอง 0996394519 4-6 ม.ค. 2566
11. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ 0821292429 21-23 ธ.ค. 2565
12. สพป. นครพนม เขต 1
13. สพป. นครพนม เขต 2 นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945 8-10 ธ.ค. 2565
14. สพป. นครราชสีมา เขต 1 นางสุนันทา พุทธวรรณะ 0815472928 25-27 พ.ย 2565
15. สพป. นครราชสีมา เขต 2 นางพยอม รัตนาภรณ์ 0856829945 14-16 ธ.ค. 2565
16. สพป. นครราชสีมา เขต 3 นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ 0920929729 12-27 ธ.ค. 2565
17. สพป. นครราชสีมา เขต 4 นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอ 0878723466 28-30 พ.ย 2565
18. สพป. นครราชสีมา เขต 5 นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ 0885947484 2-4 ต.ค. 2565
19. สพป. นครราชสีมา เขต 6 นางวรัญญา จำปามูล 0640561930 3-4 ธ.ค. 2565
20. สพป. นครราชสีมา เขต 7 นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา 0800397569 25-27 พ.ย 2565
21. สพป. บึงกาฬ นงลักษณ์ โพธิ์คำ 0834086188 23-27 ธ.ค. 2565
22. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 นางสาวสุมาลี กุงไธสง 0983289299 23-24 ธ.ค. 2566
23. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 นายอุทัยผิน เครือคำ 0959688672 6-7 ม.ค. 2567
24. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์ 0817602167 21-23 ธ.ค. 2565
25. สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 นายสนิท เกไธสง 0934865605 27-28 ธ.ค. 2565
26. สพป. มหาสารคาม เขต 1 นางสาวพัฒณ์นรี พงศ์ประยูร 0885629224 19-21 ธ.ค. 2565
27. สพป. มหาสารคาม เขต 2 นางสุธีรา ปะสังติโย 0942575996 16-17 ธ.ค. 2565
28. สพป. มหาสารคาม เขต 3 นายจเด็จ ทัศวงษา 0823111843 19-21 ธ.ค. 2565
29. สพป. มุกดาหาร นายอดิศร ก้อนคำ 0813431047 6-7 ม.ค. 2566
30. สพป. ยโสธร เขต 1 นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส 0801755699 7-9 ธ.ค. 2565
31. สพป. ยโสธร เขต 2 นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร 0644523265 21-22 ธ.ค. 2565
32. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวพุทธชาติ ศิริราช 0972490041 30 พ.ย 1085
33. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 สุกัญญา ศรีนนท์ +66862382477 6-7 ธ.ค. 2566
34. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 นายสุพร มูลศรี 0810552821 17-19 พ.ย 2565
35. สพป. เลย เขต 1 นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ 0646954253 17-19 พ.ย 2566
36. สพป. เลย เขต 2 นางสาวนันทนา พงทะวงษ์ 20-24 ธ.ค. 2566
37. สพป. เลย เขต 3 นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์ 0872323176 28-30 พ.ย 2566
38. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา 0819970726 5-8 ม.ค. 2566
39. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ์ 0837954740 20-26 ธ.ค. 2565
40. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 นางปราใส สุทธิกรณ์ 0973420416 26-28 พ.ย 2565
41. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 adamon 0634215929 20-21 ธ.ค. 2565
42. สพป. สกลนคร เขต 1 นายวิษณุ สุวรรณไตรย์ 0871614273 7-8 ธ.ค. 2566
43. สพป. สกลนคร เขต 2 นายพิศณุพงษ์ วัชรเสถียร 0885651294 5-7 ม.ค. 2566
44. สพป. สกลนคร เขต 3 ศน.ธเนศ ศรีท้าว 0811176115 26-28 ธ.ค. 2565
45. สพป. สุรินทร์ เขต 1 นาวสาวนภาพร รังสรรค์เมธากุล 0957055889 10-11 ธ.ค. 2565
46. สพป. สุรินทร์ เขต 2 นายอาชานัย จิตรดี 0645026760 14-16 ธ.ค. 2565
47. สพป. สุรินทร์ เขต 3 นายธนทัต นามวัฒน์ 0839364566 8-9 พ.ย 2566
48. สพป. หนองคาย เขต 1 นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล 0885618221 3-4 ธ.ค. 2565
49. สพป. หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ 0847962713 26-27 พ.ย 2565
50. สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 นายเกียรติศักดิ์ จันทร 0935619119 17-18 พ.ย 2565
51. สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 นางสาวเตือนใจ แสนนา 0824266263 16 พ.ย-18 ต.ค. 2566
52. สพป. อำนาจเจริญ นายทรงศักดิ์ พรมโสภา 0862444694 20-22 ธ.ค. 2565
53. สพป. อุดรธานี เขต 1 นายวิรุฬห์ จุลนิล 0897113632 6-8 ธ.ค. 2566
54. สพป. อุดรธานี เขต 2 นางสุนีย์ อุุทุมทอง 0810316606 17-23 พ.ย 2565
55. สพป. อุดรธานี เขต 3 นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ 0932451663 15-16 ธ.ค. 2565
56. สพป. อุดรธานี เขต 4 นางสาวรัตนาภรณ์ คำมูล 0810484380 14-15 ธ.ค. 2565
57. สพป. อุบลราชธานี เขต 1 นายเสงี่ยม พวงสุข 0810663797 29 พ.ย-1 ธ.ค. 2565
58. สพป. อุบลราชธานี เขต 2 นายสังคม กุลสุวรรณ 0896807908 26-28 ธ.ค. 2565
59. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม 0885911954 13-16 ก.ย. 2566
60. สพป. อุบลราชธานี เขต 4 นายยอดรัก กุลเกลี้ยง 0852080006 21-23 ธ.ค. 2565
61. สพป. อุบลราชธานี เขต 5 นายชาติกิตติ ชินาภาษ 0812821214 4-6 ม.ค. 2566

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. กาฬสินธุ์ นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0923985585 28 พ.ย-1 ธ.ค. 2566
2. สพม. ขอนแก่น กลุ่ม 1 นายสุติพงษ์ อมูลราช 0817297926
3. สพม. ขอนแก่น กลุ่ม 2 รอง.ภควรรณ ขันคำ 0956680966 12-13 ก.ย. 2566
4. สพม. ขอนแก่น กลุ่ม 3 นางลภัสสรณ์ คำบอน 0856481398 23-24 พ.ย 2565
5. สพม. ขอนแก่น กลุ่ม 4 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ 0940503911
6. สพม. ขอนแก่น กลุ่ม 5 นางสาวพัชภรณ์ มหามาตย์ 0854951945 8-9 พ.ย 2565
7. สพม. ชัยภูมิ
8. สพม. นครพนม กลุ่ม 1-2
9. สพม. นครราชสีมา ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด 0631655329
10. สพม. บึงกาฬ
11. สพม. บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 นายทัศวิน โขรัมย์ 0856321400 17-19 พ.ย 2565
12. สพม. บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา 0954480756 17-18 พ.ย 2566
13. สพม. บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
14. สพม. บุรีรัมย์ กลุ่ม 4
15. สพม. มหาสารคาม นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 0643155584 5-6 ม.ค. 2566
16. สพม. มุกดาหาร 23-24 พ.ย 2566
17. สพม. ยโสธร กลุ่ม 1-2
18. สพม. ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1
19. สพม. ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 นางเนตรนภา มหาพานต์ 0934851399 16-17 พ.ย 2566
20. สพม. ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 นายสุพร มูลศรี 0810552821 16-17 พ.ย 2566
21. สพม. เลย กลุ่ม 1 นายองอาจ เกตะวันดี 0954929359 25-26 พ.ย 2565
22. สพม. เลย กลุ่ม 2 นายปริวัตร มะดาศรี 0822029844 15 ธ.ค.-16 พ.ย 2565
23. สพม. เลย กลุ่ม 3 นายธงชัย รักษามั่น 0953566317 17-18 พ.ย 2565
24. สพม. ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4
25. สพม. สกลนคร กลุ่ม 1 7-8 ธ.ค. 2565
26. สพม. สกลนคร กลุ่ม 2
27. สพม. สกลนคร กลุ่ม 3 1-2 ธ.ค. 2565
28. สพม. สุรินทร์ นายกฤษฎากร แก่นดี o85-0179797 26-27 พ.ย 2565
29. สพม. หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 1
30. สพม. หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 2
31. สพม. หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 นางสมคิด ชินนะ 0810571946 18 พ.ย 2565
32. สพม. หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 ธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง 0885722458 23-24 พ.ย 2565
33. สพม. อุดรธานี กลุ่ม 1 นายสุขุม ธีระสาร 0661526514 19-20 ธ.ค. 2565
34. สพม. อุดรธานี กลุ่ม 2 นายจุมพล ผ่านชมภู 0610264560 14-15 ธ.ค. 2566
35. สพม. อุดรธานี กลุ่ม 3 นายธนากร สีขาว 083506294 15-16 ธ.ค. 2565
36. สพม. อุดรธานี กลุ่ม 4 นางพิศมัย บรรเลงรมย์ 0986019417 13-14 ธ.ค. 2565
37. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ 0862603777 14-15 ธ.ค. 2565
38. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 นายภูมิใจ อินทร์โสม 0895855138 23-24 พ.ย 2566
39. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3
40. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4 นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร 18-19 ธ.ค. 2566
41. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 5 นางณฐวรรษ์ ไสว 0897181871 14-16 ธ.ค. 2565
42. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 6 นายธานินทร์ ธานี 0848330454 22-23 ธ.ค. 2565

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ