กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ วันที่ เวลา สถานที่ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 15 ม.ค. 2567 09.00-10.30 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 4 ห้อง 410-411 1. เด็กชายวุฒิเมศร์  นาสวาท
 
1. นางวิภาวดี  เรมี่ย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 15 ม.ค. 2567 09.00-10.30 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง 304-305 1. เด็กชายภูริเดช  สิงห์สุวรรณ์
 
1. นางวิภาวดี  เรมี่ย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 15 ม.ค. 2567 09.00-10.30 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 4 ห้อง 419-420 1. เด็กชายวิชัย  ทัดเกษร
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 15 ม.ค. 2567 09.00-16.30 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 4 ห้อง 404,406 1. นายปรัชญา  โพธิ์ชัยหล้า
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 19 ม.ค. 2567 08.30-17.30 น. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุมบุษราคัม 1. เด็กชายชลาธิป  พันธ์เมือง
2. เด็กชายวิชัย  ทัดเกษร
 
1. นายเชษฐกิตติ์  บุญสดวก
2. นายนฤเดข  โพธิ์คลัง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 19 ม.ค. 2567 08.30-17.30 น. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยบริการ (ห้องสมุด) 1. นายธนโชติ  แจ่มใส
2. นายศิริชัย  พริ้งเพราะ
 
1. นายเชษฐกิตติ์  บุญสดวก
2. นายนฤเดข  โพธิ์คลัง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 22 ม.ค. 2567 09.00-12.00 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง โซน 1 :คอม 2 และ โซน 2 :คอม 3 1. นายธีรชานนท์  พวงเงิน
2. นายสุรดิษ  คัณทักษ์
 
1. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
2. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 23 ม.ค. 2567 08.30-17.00 โรงเรียนปัญญาวรคุณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมพระพิพัฒน์ศาสนธำรง 1. นายปรัชญา  โพธิ์ชัยหล้า
 
1. นางสาวพรปวีณ์  เย็นละม่อม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 23 ม.ค. 2567 09.00-12.00 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ม.ต้น โซน 1 :คอม 1 และ โซน 2: คอม 2 1. เด็กชายกิตติกร  นาคเกิด
2. เด็กชายชิตวัน  กติกา
 
1. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
2. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 23 ม.ค. 2567 09.00-12.00 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ม.ปลาย โซน 1 :คอม 3 และ โซน 2: คอม 4 1. นายคัคเนศวร์  ปานะเจริญ
2. นายอรรณพ  ทรงมณี
 
1. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
2. นางสาวฐิตาพร  สราคำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 24 ม.ค. 2567 08.30-16.30 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ชั้น 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สุนทรเลิศรัตน์
2. เด็กชายแทนคุณ  แผนสมบูรณ์
 
1. นายเพชรวิชญ์  สำราญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 24 ม.ค. 2567 08.30-16.30 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ชั้น 2 1. นายปุณณสิน  รุ่งเรืองนพรัตน์
 
1. นายเพชรวิชญ์  สำราญ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 ม.ค. 2567 9.00-12.00 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-2 1. เด็กชายณฐภัค  ประดิษฐพงษ์
2. เด็กชายไม้ทอง  มีนุชนารถ
 
1. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
2. นางสาวฐิตาพร  สราคำ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 ม.ค. 2567 09.00-14.00 โรงเรียนศึกษานารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 1. นายธีรชานนท์  พวงเงิน
2. นายปุญญพัฒน์  ฉินทกานันท์
 
1. นางสาวฐิตาพร  สราคำ
2. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 ม.ค. 2567 09.00-12.00 โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร ฝั่งซ้าย 1. เด็กชายปักศิลา  อ่อนเทศ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  พันธุลี
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  นิละนนท์
 
1. นางเพ็ญนภา  โตอ่อน
2. นางสาวปภาวี  มู่สา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 ม.ค. 2567 13.00-16.00 โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร ฝั่งซ้าย 1. นายธนโชติ  แจ่มใส
2. นายพุฒิเมธ  จินดาโชติ
3. นายอนุศักดิ์  สายพรม
 
1. นางเพ็ญนภา  โตอ่อน
2. นางสาวปภาวี  มู่สา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 29 ม.ค. 2567 09.30-10.30 โรงเรียนสตรีวิทยา หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  นาคเกิด
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  อึ่งทอง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 29 ม.ค. 2567 09.30-10.30 โรงเรียนสตรีวิทยา หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา 1. นายชนก  เทศสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  อึ่งทอง
 
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 30 ม.ค. 2567 08.30-16.30 โรงเรียนวัดราชบพิธ วาสนะประทานวิทยาสิทธิ์ 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมชมพูนุท 1. เด็กชายปิยะโชติ  น้อยเสนา
2. เด็กชายพรหมวิหาร  หยั่งถึง
3. เด็กชายรพีภัทร  ศรีจุมพล
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 30 ม.ค. 2567 08.30-16.30 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตึกขงจื่อ ชั้น 3 ห้อง ขงจื่อ 1. เด็กชายจักรภัทร  จารุรัตน์
2. เด็กชายภูริเดช  สิงห์สุวรรณ์
 
1. นางสาวกอปร์พลอย  บุตรดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 31 ม.ค. 2567 08.30-12.00 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตึกดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ห้อง 5403-5405 1. เด็กชายปภาวิน  พาธิแสง
 
1. นายพีรพันธ์  ไตรพาน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 31 ม.ค. 2567 08.30-12.00 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตึกศาลาพระเสด็จ ชั้น 4 ห้อง 4403-4404 1. นายโยธิน  สุดใจดี
 
1. นายพีรพันธ์  ไตรพาน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 31 ม.ค. 2567 08.30-12.00 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายชนะชัย  วงศ์สระน้อย
 
1. นางสาวรุ่งสินี  รำจวนจร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 31 ม.ค. 2567 08.30-12.00 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายศิริชัย  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาวรุ่งสินี  รำจวนจร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 31 ม.ค. 2567 08.00-16.30 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย หอประชุมวาสุกรี 1. เด็กชายธรรศยชญ์  ธรรมมา
 
1. นายเพชรวิชญ์  สำราญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 31 ม.ค. 2567 08.00-16.30 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย หอประชุมวาสุกรี 1. นายธนโชติ  แจ่มใส
 
1. นายเพชรวิชญ์  สำราญ
 
27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 31 ม.ค. 2567 08.30-16.30 โรงเรียนวัดราชบพิธ วาสนะประทานวิทยาสิทธิ์ 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมชมพูนุท 1. นายณัฐดนัย  ชูลำภู
2. นายพุฒิพงษ์  แผนสมบูรณ์
3. นายรพิงพัฒนซ์  ชาญประเทศ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 1 ก.พ. 2567 09.15-16.30 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมอินทนิล 1. เด็กชายวงศธร  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวพรปวีณ์  เย็นละม่อม
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 1 ก.พ. 2567 09.00 - 14.00 น. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 341-342-343-345 1. นายพรหมระพี  ตรีครุธพันธ์
2. นายสุรดิษ  คัณทักษ์
 
1. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
2. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 2 ก.พ. 2567 09.00-14.00 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง COM1 (Zone1),COM2 (Zone2) 1. นายจิตติพัฒน์  แตงโสภา
2. นายบูรพา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวฐิตาพร  สราคำ
2. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน - 8.00-19.00 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ห้องประชุมNR Digital Knowledge Centre 1. เด็กชายนราธิป  อินทร์ภิรมย์
 
1. นางสาวจรินทร์พร  พัชรพลวรภาส
 
รวม 50 42