สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายวุฒิเมศร์  นาสวาท
 
1. นางวิภาวดี  เรมี่ย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายภูริเดช  สิงห์สุวรรณ์
 
1. นางวิภาวดี  เรมี่ย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 1. เด็กชายวิชัย  ทัดเกษร
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 20 1. นายปรัชญา  โพธิ์ชัยหล้า
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายปภาวิน  พาธิแสง
 
1. นายพีรพันธ์  ไตรพาน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายโยธิน  สุดใจดี
 
1. นายพีรพันธ์  ไตรพาน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายชนะชัย  วงศ์สระน้อย
 
1. นางสาวรุ่งสินี  รำจวนจร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 25 1. นายศิริชัย  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาวรุ่งสินี  รำจวนจร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 14 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สุนทรเลิศรัตน์
2. เด็กชายแทนคุณ  แผนสมบูรณ์
 
1. นายเพชรวิชญ์  สำราญ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 34 1. นายปุณณสิน  รุ่งเรืองนพรัตน์
 
1. นายเพชรวิชญ์  สำราญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายธรรศยชญ์  ธรรมมา
 
1. นายเพชรวิชญ์  สำราญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 37 1. นายธนโชติ  แจ่มใส
 
1. นายเพชรวิชญ์  สำราญ
 
13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายปิยะโชติ  น้อยเสนา
2. เด็กชายพรหมวิหาร  หยั่งถึง
3. เด็กชายรพีภัทร  ศรีจุมพล
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
 
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 17 1. นายณัฐดนัย  ชูลำภู
2. นายพุฒิพงษ์  แผนสมบูรณ์
3. นายรพิงพัฒนซ์  ชาญประเทศ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 10 1. เด็กชายชลาธิป  พันธ์เมือง
2. เด็กชายวิชัย  ทัดเกษร
 
1. นายเชษฐกิตติ์  บุญสดวก
2. นายนฤเดข  โพธิ์คลัง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.17 ทอง 9 1. นายธนโชติ  แจ่มใส
2. นายศิริชัย  พริ้งเพราะ
 
1. นายเชษฐกิตติ์  บุญสดวก
2. นายนฤเดข  โพธิ์คลัง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 4 1. เด็กชายวงศธร  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวพรปวีณ์  เย็นละม่อม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นายปรัชญา  โพธิ์ชัยหล้า
 
1. นางสาวพรปวีณ์  เย็นละม่อม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 33 1. เด็กชายนราธิป  อินทร์ภิรมย์
 
1. นางสาวจรินทร์พร  พัชรพลวรภาส
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 54.6 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติกร  นาคเกิด
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  อึ่งทอง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 18 1. นายชนก  เทศสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  อึ่งทอง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.33 เงิน 20 1. เด็กชายจักรภัทร  จารุรัตน์
2. เด็กชายภูริเดช  สิงห์สุวรรณ์
 
1. นางสาวกอปร์พลอย  บุตรดี
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 1. นายธีรชานนท์  พวงเงิน
2. นายปุญญพัฒน์  ฉินทกานันท์
 
1. นางสาวฐิตาพร  สราคำ
2. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 13 1. นายธีรชานนท์  พวงเงิน
2. นายสุรดิษ  คัณทักษ์
 
1. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
2. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 15 1. นายพรหมระพี  ตรีครุธพันธ์
2. นายสุรดิษ  คัณทักษ์
 
1. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
2. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติกร  นาคเกิด
2. เด็กชายชิตวัน  กติกา
 
1. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
2. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 15 1. นายคัคเนศวร์  ปานะเจริญ
2. นายอรรณพ  ทรงมณี
 
1. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
2. นางสาวฐิตาพร  สราคำ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 59.68 เข้าร่วม 18 1. นายจิตติพัฒน์  แตงโสภา
2. นายบูรพา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวฐิตาพร  สราคำ
2. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายณฐภัค  ประดิษฐพงษ์
2. เด็กชายไม้ทอง  มีนุชนารถ
 
1. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
2. นางสาวฐิตาพร  สราคำ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กชายปักศิลา  อ่อนเทศ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  พันธุลี
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  นิละนนท์
 
1. นางเพ็ญนภา  โตอ่อน
2. นางสาวปภาวี  มู่สา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 9 1. นายธนโชติ  แจ่มใส
2. นายพุฒิเมธ  จินดาโชติ
3. นายอนุศักดิ์  สายพรม
 
1. นางเพ็ญนภา  โตอ่อน
2. นางสาวปภาวี  มู่สา