สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 11 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ใยอาจ
 
1. นางสาวอัมพา  เด่นดวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 20 1. นายภูมิรพี  บำรุงผล
 
1. นางเกตุกนก  สุขสำราญ
 
3 ภาษาไทย สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.4-ม.6 84.07 ทอง 10 1. นายญาณวุฒิ  บัวคอม
 
1. นางนิภาพร  คล้ายยวงทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายณัฐภัค  ต้นจาน
 
1. นางสาวกิตติมา  พุ่มซ้อน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 20 1. นายชัยพร  พรมมี
 
1. นางสาวณัฏฐา  น้อยถนอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 23 1. นายเจษฎากร  เสมอเหมือน
 
1. นางสาวกิตติมา  พุ่มซ้อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 1. เด็กชายนราธร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวอัมพา  เด่นดวง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77 เงิน 18 1. นายอัสฎา  เครื่องไร่
 
1. นางวีระวรรณ  แว่นแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทรวิรุจ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เปี่ยมคลองตัน
 
1. นางสาวณัฏฐา  น้อยถนอม
2. นางสาวชมพูนุช  ประชาญสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายณัฏฐ์ธนน  ภักดี
2. เด็กชายภัคธร  เนตรพุกกณะ
 
1. นางสาวชมพูนุช  ประชาญสิทธิ์
2. นางวีระวรรณ  แว่นแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายกีรติ  หมื่นนาอาน
 
1. นางเกตุกนก  สุขสำราญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายวัชรัตน์  เนื่องฤทธิ์
 
1. นางสาวมณฑิรา  อาชีพ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 13 1. นายอรรถกร  นาราช
 
1. นางสาวภาณุมาศ   หมื่นแสน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายลภัส  ธีรพงศ์ชูโชค
2. นายวีรวิชญ์  ศิริเรืองธนชัย
3. นายอนพัทย์  วุฒิวงศ์
 
1. นายโศจิพงศ์  นิธิรักษ์
2. นางสาวจิณฐ์ณิภา  ปรากริม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายธนกร  ประกอบแสง
2. เด็กชายนฤสรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
1. นางสาววรรณวนัช  อภิสุวรรณ
2. นางสาวจิณฐ์ณิภา  ปรากริม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายศาสตรา  ศรีพรหมมา
 
1. นางสาวภาณุมาศ  หมื่นแสน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นายชาคร  การช่าง
 
1. นางสาวภัทรธิญา  เริงสุทธิ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64.78 ทองแดง 23 1. เด็กชายคุณธรรม  สุขเสริม
2. เด็กชายสิทธิโชค  อินโพธิ์
 
1. นางสาววรรณวนัช  อภิสุวรรณ
2. นางสาวจิณฐ์ณิภา  ปรากริม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60.93 ทองแดง 24 1. นายเธียรภูมิ  โอไก
 
1. นายโศจิพงศ์  นิธิรักษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายจิรายุส์  สวนส่งผล
 
1. นางสาวอัฐตาลี  หนูช่วย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายพิทักษ์  ภูมิพันธ์
 
1. นางสาวจิณฐ์ณิภา  ปรากริม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56.85 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอัฑฒกร  มงคลคี
 
1. นางสาววรรณวนัช  อภิสุวรรณ
 
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายคุณธรรม  สุขเสริม
2. เด็กชายณัฐนนท์  ทาทอง
3. เด็กชายสิทธิโชค  อินโพธิ์
 
1. นางสาวอนุสรา  หงษ์คำจันทร์
2. นางสาวสุชาดา  โสภูงา
 
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 20 1. นายณัฐภัค  ต้นจาน
2. นายภูมิภัทร  พิมพ์สาร
3. นายอนพัทย์  วุฒิวงศ์
 
1. นางสาวเพ็ญพนัส  เค้ากล้า
2. นางสาวกวิสรา  อุ่นไธสง
 
25 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 14 1. นายณัฐวงศ์  สิงห์ทอง
2. นายสุรพัศ  ปัญโยชัย
3. นายเมธาวี  โพธิ์ระสะ
 
1. นางวิระดา  ขุนเตรียม
2. นายสิวากร  ชุมประเสริฐ
 
26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 16 1. เด็กชายณภัทรพงศ  ฤกษ์ฉวี
2. เด็กชายธีรเมธ  สายใจ
3. เด็กชายอัยยะ  ดิสกะประกาย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  รัตนไพบูลย์
2. นางสาวสุชาดา  โสภูงา
 
27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 20 1. นายชาคร  การช่าง
2. นายปรมัตถ์  ชานุ
3. นายวศิน  ไวยเนตร
 
1. นางสาววีนัส  ชาลี
2. นายสิวากร  ชุมประเสริฐ
 
28 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจีรวัฒน์  แสนธนู
2. เด็กชายตรีวิทย์  รื่นเรณู
 
1. นายกษิธนัช  ด่านสมัคร
2. นางสาววิระดา  ขุนเตรียม
 
29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายผลิตโชค   แก้วบุญมา
2. เด็กชายศุภกร  สัจจะไทย
 
1. นายกษิธนัช  ด่านสมัคร
2. นางสาววิระดา  ขุนเตรียม
 
30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธาดาพงศ์  โรจนะบุรานนท์
2. นายภากร  พวงสำราญ
3. นายศุภชัย  วารินทร์
 
1. นายกษิธนัช  ด่านสมัคร
2. นางสาววิระดา  ขุนเตรียม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายณัชกิตติ์   เพ็งโนนยาง
2. เด็กชายนราธร  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ธนพานิชย์
4. เด็กชายสิรภัทร  กลิ่นขจร
5. เด็กชายอัมรินทร์  บุญสว่าง
 
1. นางสาวณัฏฐา  คงปรีชา
2. นายภูดิส  ทิพสิริศักดิกร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายณัฐพงศ์  แพนไธสง
2. นายภูริณัฏฐ์  มีสุขสกุลเจริญ
3. นายอชิรวิชญ์  สัปคง
4. นายอรรถกร  นาราช
5. นายเมฆินทร์  สีเมฆ
 
1. นายภูดิส  ทิพสิริศักดิกร
2. นางสาวณัฏฐา  คงปรีชา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.4 ทอง 7 1. นายนวพล  สุขเสริม
2. นายภูภัทรรัก  มาสมจิตต์
3. นายภูมินทร์  หนูสิงห์
4. นายวีริศ  ทูสรานนท์
5. นายอชิรวิชญ์  สัปคง
 
1. นายอวิรุทธิ์   ผลอนันต์
2. นายปิยะพงษ์  ถือคำ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 17 1. เด็กชายธนภัทร  สกุลจริยเลิศ
 
1. นายธนรัชฏ์  ชลูดดง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 4 1. เด็กชายภัสรากรณ์  วานิชชัง
2. เด็กชายวาธิน   มาลีหวล
 
1. นายชลันธร  ปานอ่ำ
2. นางสาวฉัตรศิริ  ชูมั่น
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.83 เงิน 21 1. นายก้องภพ  เลิศสุทธิผล
2. นายพีรากร  ขันทอง
 
1. นายชลันธร  ปานอ่ำ
2. นางสาวฉัตรศิริ  ชูมั่น
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทรรศกร  บุญลี
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ธนพานิชย์
 
1. นางสาววาดฝัน  หิปะนัด
2. นายพชร  ไวยลาภ
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 24 1. นายภากร  พวงสำราญ
2. เด็กชายวศิน  ไวยเนตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญโต  ศรีจันทร์
2. นางสาวศิปรางค์  ศิริ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  โฮชิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นายศุภพล  แสงแก้วสุข
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายพสิษฐ์  แก้วอำภัย
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายพีระพรรษ  ดอกพอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นายอัศนี  ดีวงค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายนิลรภัทร  ขาวงาม
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 1. นายกฤตภาส  ไกรสน
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายกรกฎ  ทาพลขันธ์
2. นายนนธราภัทร  ดอกพุฒ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
2. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. นายชัดเจน  สุขแสงจันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายอนันต์สิทธิ์  ไกรบุตร
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นายชัดเจน  สุขแสงจันทร์
2. เด็กชายนิลรภัทร  ขาวงาม
3. เด็กชายพสิษฐ์  แก้วอำภัย
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
2. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายกฤตภาส  ไกรสน
2. นายพีระพรรษ  ดอกพอง
3. นายอัศนี  ดีวงค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
2. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 8 1. นายศรัณยภัทร  บุษยาพรกุล
 
1. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 6 1. นายปัญญพล  ศรีงางาม
 
1. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 10 1. นายก้องภพ  เลิศสุทธิผล
 
1. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวภูมิ  ไกรสร
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิษณุพงษ์  พรมเทศ
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรัส  จุลมาตร
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  ขุนอาจ
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์​
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานันท์  พนารักษ์
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  ขุนอาจ
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์​ธร​รศ  ดุริยาภิรมย์​
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรัส  จุลมาตร
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เรืองสงคราม
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายชินวัตร  น้อยแสงสี
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินวัต  น้อยแสงสี
2. นายชิษณุพงษ์  พรมเทศ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิบรูณ์
4. นายธนกฤต  ขุนอาจ
5. เด็กชายธนกฤต  เมฆอัคฆกรณ์
6. นายนวภูมิ  ไกรสร
7. เด็กชายพีรัส  จุลมาตร
8. เด็กชายภูมิ  วัฒนเลี้ยงใจ
9. เด็กชายสัจจามิน  บุ้งทอง
10. นายสุขพัฒน์  เรืองอยู่
11. เด็กชายอัครเดช  ภาคะ
12. เด็กชายอานันท์  พนารักษ์
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
2. นายพชร   ไวยลาภ
3. นายบุญโต  ศรีจันทร์
4. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  กันทะวงศา
2. นายธนภัทร  สุขบุญ
3. นายนิลรภัทร  ขาวงาม
4. นายปรีชา  วันทอง
5. นายพีรพัฒน์  ตันเจริญ
6. นายภูฤทธิ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวศศิธันว์  สกุลหอม
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.75 ทอง 4 1. เด็กชายคณิศร  คีรี
2. เด็กชายญาณวัฒน์  งามวงษ์
3. เด็กชายทวีศักดิ์  เรืองสงคราม
4. เด็กชายศุภกร  อ้นทอง
5. เด็กชายอาทิตย์  แสงเป่า
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิมรมย์
2. นางสาวศศิธันว์  สกุลหอม
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. นายปภังกร  พันธุ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวพิณลดา  คำมา
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 5 1. นายทัตภูมิ  สายปัญญา
 
1. นางเรวดี  ศรีสุราช
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.33 เงิน 14 1. นายณฏฐกร  ยิม
2. นายพีระพรรษ  ดอกพอง
3. นายศุภกร  บุรีรักษา
4. นายเจริญสุข  ลิ้มเฮง
5. นายเมฆาสิทธิ์  จันทรี
 
1. นายเกรียงไกร  จันทร์สุริยพงษ์
2. Mr.Keisuke  Aizawa
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 7 1. นายณัฐวัฒน์  เข็มวงศ์ทอง
2. นายธนภัทร  บำรุง
3. นายพุทธสาวก  ศรีนารอด
4. นายอรรถวิทย์  แย้มขยาย
5. นายอานัส  สำรวจวงค์
 
1. นางสาวพัชรีย์  พรหมอักษร
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายบุณยกร   ดีจริงตระกูล
 
1. นางสาวอัญชลีพร   มั่งไธสง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 23 1. นายธันยบูลย์  พร้อมสุข
 
1. นายวิทวัส  ขาวประเสริฐ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายโชกุน  บุตรดาพันธ์
 
1. นายกีรติคุณ  มินทร
 
73 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 10 1. นายคุณัชญ์  องค์วิศิษฐ์
 
1. นายวราพงศ์  สิงห์วิสุทธิ์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เฉลิมวงศ์ธนกุล
2. เด็กชายนราธร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวชนิตรา  ขันทองหล่อ
2. นางสาวนุชจรี  แสนสนิท
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 20 1. นายกรวิชญ์  ชาญอสิกุลพิทยา
2. นายณัฐวัตร  วัดทอง
 
1. นางสาวชนิตรา  ขันทองหล่อ
2. นางสาวนุชจรี  แสนสนิท
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นายณัฐสิทธิ์  แสงวารี
2. นายพีรวิชญ์  เมืองแมน
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เครือรัฐติกาล
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 7 1. นายปัญญา  มธุรพจน์จตุพร
2. นายสิรภัทร  กองทิพย์
 
1. นายเกรียงไกร  จันทร์สุริยพงษ์
2. Mr.Keisuke  Aizawa
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายธนากร  อยู่ศิริ
2. นายวิชัย  ขจรกชภรณ์
 
1. นางสาวพัชรีย์  พรหมอักษร
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายพิธากร  กู้เส้ง
2. เด็กชายศาสตรา  ศรีพรหมมา
3. เด็กชายสุริยกานต์  สัตยากุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  หวานจริง
2. นางสิริวรรณ  มาศคีรีวงศ์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นายจิรภัทร  ไชยภักดิ์
2. นายณัฐวัฒน์  เหล่าธนสถิตย์ชัย
3. นายรัชตพงษ์  กรึกพุดซา
 
1. นางสาวพรทิพย์  หวานจริง
2. นางสิริวรรณ  มาศคีรีวงศ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 24 1. นายธนศุทธ  ภักดีบุตร
2. นายเจษฎากร  เสมอเหมือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรภัทร  บุญเพียร
2. นางสาวรุ่งนภา  ไพรัตน์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 22 1. เด็กชายพิพัฒน์  วงค์จันทร์
2. เด็กชายอนาคิน   รัตนะวัน
 
1. นางสาววนิดา  นาพยัพ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรภัทร  บุญเพียร
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายธิตินันท์  เลาหะกุล
2. เด็กชายธีรพัฒน์  อภัยนอก
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ไพรัตน์
2. นางสาววนิดา  นาพยัพ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสิรวิชญ์  สุวรรณใจ
2. นายสุเมธ  จู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรภัทร  บุญเพียร
2. นางสาววนิดา  นาพยัพ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายธีรเมธ  ช่องวารินทร์
2. นายปรียวิทย์  กอกหวาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรภัทร  บุญเพียร
2. นางสาวรุ่งนภา  ไพรัตน์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทาทอง
2. เด็กชายอัฑฒกร  มงคลดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ไพรัตน์
2. นางสาววนิดา  นาพยัพ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 8 1. นายจักรพงศ์  อึ้งทรงธรรม
2. เด็กชายประพันธ์  คุปติพิเชียร
3. เด็กชายสุขสุวรรณ  วงษ์สิงห์
 
1. นายเจษฎา  เต็งรัง
2. นางสาววทัญญา  แซ่ต่าง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.49 ทอง 10 1. นายธนศุทธ  ภักดีบุตร
2. นายธันวา  อักษรภูษิตพงศ์
3. นายเจษฎา  แซ่เฮ้ง
 
1. นายเจษฎา  เต็งรัง
2. นางสาววทัญญา  แซ่ต่าง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติ์กวิน  ศรีอยู่ยงค์
2. เด็กชายธนกฤต  วิรุฬห์ลาภ
3. เด็กชายสิรธีร์  ศรีอุทัย
 
1. นายเจษฎา  เต็งรัง
2. นางสาววทัญญา  แซ่ต่าง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.75 ทอง 12 1. นายธรรศ  พลสิงห์ชาญ
2. นายพงศกร  ไชยคำ
3. นายอภิลักษณ์  สุวรรณเดชา
 
1. นายเจษฎา  เต็งรัง
2. นางสาววทัญญา  แซ่ต่าง
 
91 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โค้วถาวร
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
92 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฌอน  จันทร์คำ
 
1. นายวีรสิทธิ์   ประกอบศรี
 
93 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. นายพชรพล  แดงพู
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
94 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80.66 ทอง 5 1. เด็กชายกฤตพรต  ดำรงเสรีกุล
 
1. นายวีรสิทธิ์   ประกอบศรี
 
95 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ฟามุด
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  รัตนไพบูลย์
 
96 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  พุทโท
 
1. นายภูดิส  ทิพสิริศักดิกร
 
97 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภวิชญ์  รุ้งเพชร
 
1. นายวีรสิทธิ์   ประกอบศรี
 
98 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติธัช   การสมเหมาะ
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
99 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนพล  เบ้าหล่อ
2. เด็กชายอดิเทพ  สิงห์งาม
 
1. นายวีรสิทธิ์   ประกอบศรี
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
100 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 4 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  สุคนธ์
2. เด็กชายภูมิระพี  กลายสุข
 
1. นายวีรสิทธิ์   ประกอบศรี
2. นางสาวขนิษฐา   จันทร์หล้า