สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม. สงขลา สตูล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
หน่วยการแข่งขัน : สหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาสงขลา สตูล ณ โรงเรียนในจังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงเนตรนภา   ผ่องปัญญา
 
1. นางสาวซารีนา   หมีนแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรินิตย์   กาดบู
 
1. นางสาวซารีนา   หมีนแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงน้องแนน  .
 
1. นางจารุวดี   ขวัญศรีสุทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิวัติ   สาราง
 
1. นางจารุวดี   ขวัญศรีสุทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช   วังละ
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  สุวรรขำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวราตรี   รอเกตุ
 
1. นางจารุวดี  ขวัญศรีสุทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐชา   ทิ้งทอง
 
1. นางสาวสุนีรัตน์   สุวรรขำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 69.1 ทองแดง 10 1. นางสาวกุลธิดา   เหมรา
 
1. นางสาวสุนีรัตน์   สุวรรขำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 1. นายธีรโชติ   อุ๋ยจ๋าย
 
1. นางชลิตา   นวลออง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวนูรฟาเดีย   เตบสัน
 
1. นางปิยนุช   หลีเยาว์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ยืนยง
 
1. นางฉารีฝ๊ะ   มานะกล้า
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวรัตติยา   เร็มหลี
 
1. นางสาวอังคณา   วัชรเสรีกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงฟิตรี   บิลเอียด
2. เด็กชายยาซันลาห์   สบูบก
 
1. นางสาวอังคณา  วัชรเสรีกุล
2. นางชลิตา  นวลออง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวสุธาสิณี   มายาหลี
 
1. นางสาวปิยนุช  หลีเยาว์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. นายสิทธิโชค   จันดาแพง
 
1. นางชลิตา  นวลออง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวสุไวดา   รอเกต
 
1. นางฉารีฝ๊ะ  มานะกล้า
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายวัชรพงษ์   แดหวามาลัย
 
1. นางฉารีฝ๊ะ  มานะกล้า
 
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.06 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐณิชา   สมาน
2. นางสาววีนัสรินทร์   หมันนาเกลือ
3. เด็กชายโภคิน   สมบูรณ์บัติ
 
1. นางสาวฐิติยา  หมีนฉาด
 
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.17 ทองแดง 11 1. นางสาวตุลญารวี   โกบยาหยัง
2. นายธีรภัทร   ชรินทร์
3. นายอามีน   ชุมวงศ์
 
1. นายสายัณห์   เอี่ยวเล็ก
2. นางกาญจน์จุรี   หมีดหรน
 
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัณภพ   บุญมา
2. เด็กชายพงศกร   เพ็งไทร
3. เด็กชายสิรวิชญ์   กาเส็มส๊ะ
 
1. นางสาวปิยตา   คูหามุข
2. นางสาวอังคณา  วัชรเสรีกุล
 
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.89 ทอง 4 1. นายภัทรพงษ์   กาเส็มส๊ะ
2. นายมุสตาคิม   ปอหรา
3. นายศฤงคาร   เกษมสัน
 
1. นางสาวปิยตา   คูหามุข
 
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.67 เงิน 8 1. นางสาวฟารีนาร์   ลางีตัน
2. นางสาวมัฏสิกาญจน์   สตันน๊อต
3. นางสาวอาภารัตน์   กาเส็มส๊ะ
 
1. นางสาวฐิติยา   หมีนฉาด
 
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 5 1. นายธีรวัฒน์   อุ๋ยจ๋าย
2. เด็กชายอภิชาติ   ตันติเวชวรกุล
 
1. นายอัชอรี   สุขสง่า
 
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายฟาซัน   อุมารี
2. นายฮาดิส   หมาดเต๊ะ
 
1. นายอัชอรี  สุขสง่า
2. นางนงนาถ   แดวากม
 
25 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวนิดา  หลังสกุล
2. เด็กหญิงอรอุมา   เตาวะโต
 
1. นายอัชอรี  สุขสง่า
2. นางนงนาถ  แดวากม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 9 1. นางสาวกรกนก   แก้วรักษา
2. นางสาวฟารีดา   ยาประจัน
3. นายยาริด   ยาง๊ะ
4. นางสาวยุมนา  หลังจิ
5. นายวาริศ   นงเกษม
 
1. นายรอเซ็ด   นารีเปน
2. นายมูฮัมหมัด   นาราวัน
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวณัฐชยา   ศรีเสน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   คงพูน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 8 1. เด็กชายชวนันท์   ช่วยหนู
2. เด็กหญิงปภาดา   ยั่งยืน
 
1. นางพิลาสลักษณ์   ชุมละออง
2. นายวิรัช   พิพัฒน์วรสกุล
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญามณี   เตาวะโต
2. เด็กหญิงนันท์นลิน   สีพะเนา
 
1. นางพรทิพย์   เอี่ยวเล็ก
2. นายสำเนาว์  บุบผัน
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุคนธ์ธาร   เอียดนุช
2. นางสาวอริสรา   ดิษฐมุณี
 
1. นางพรทิพย์  เอี่ยวเล็ก
2. นายสำเนาว์  บุบผัน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนพร   สมีนาง
 
1. นายสุรศักดิ์   จันทจักษุ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวฐิติมา   กวางทอง
 
1. นายสุรศักดิ์   จันทจักษุ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายอิดิ๊ลอัฎฮา   ซะยานัย
 
1. นายสุรศักดิ์   จันทจักษุ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.2 ทอง 5 1. นายกันต์กวี   ทวาสิโก
2. นายณรงค์ฤทธิ์  กาญจนาภรณ์
3. นายณัฐวัฒน์  นุรักภักดี
4. นางสาวธาดารัตน์   บัวมณี
5. นายธีรพัฒน์   สตันน๊อด
6. นางสาวมัลลิกา  ยืนยง
 
1. นายชนะ  เดชไพบูลย์ศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  มาลัยสนั่น
 
1. นายชนะ   เดชไพบูลย์ศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นายณรงค์ฤทธิ์   กาญจนาภรณ์
 
1. นายชนะ   เดชไพบูลย์ศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรารัตน์   รินวันนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกรัช   กุลนิล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  มาลัยสนั่น
 
1. นายชนะ   เดชไพบูลย์ศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวมัลลิกา   ยืนยง
 
1. นายชนะ   เดชไพบูลย์ศรี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวัฒน์   นุรักภักดี
 
1. นายชนะ   เดชไพบูลย์ศรี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   โต๊ะรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกรัช   กุลนิล
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวินธิดา   เดชะ
2. เด็กหญิงชยิสรา   แดหวามาลัย
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์   หมันนาเกลือ
4. เด็กหญิงวารินดา   สตันน๊อต
5. เด็กหญิงเกตกนก   อ่อนสี
6. เด็กหญิงเดียร์ลดา   กองสิน
7. เด็กหญิงเมธาวี   บุญวัน
 
1. นางปรียาพร   แดหวามาลัย
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวกนกรัตน์   พูนแก้ว
2. นางสาวนุริษา   ร่วมชู
3. นางสาวนุ๊รนริณทิพย์   กรมเมือง
4. นางสาววลัยลักษณ์   เหมาะกิจ
5. นางสาวอารียา   วังละ
 
1. นางปรียาพร   แดหวามาลัย
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ม.4-ม.6 74.33 เงิน 8 1. นางสาวตัสนีม   น่าหู
2. นางสาวเซาดะฮ์   ตาเดอิน
 
1. นางฝารีด๊ะ   นอมานี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์   สันเกาะ
 
1. นางสาวจรัญญา   รักรณรงค์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวนูรามี   ทุมมาลี
 
1. นางสาวสาลินี พรหมมาน  พรหมมาน
 
47 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุพาณิดา   หมัดอาดำ
 
1. นางอธิตา   ดินเตบ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวซอฟียะร์   ยาพระจันทร์
 
1. นางอธิตา   ดินเตบ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.75 ทอง 4 1. นางสาวชุวารี   ลารีนู
2. นายธนภัทร   บุญมา
3. นางสาวนูรีซาน   โดงกูล
4. นางสาวมุกอันดา   เตาวะโต
5. นางสาวรัตน์ตะวัน   กาเส็มส๊ะ
6. นางสาวศรุตา   หมีดหรน
7. นายสิทธิชัย   ทิพย์โภชนา
8. นางสาวสุกัญญา   โดงกูล
9. นายอัลฮาซิมร์   สตันน๊อด
10. นายอัสลัน   สตันน๊อด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  คงพูน
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกรัช  กุลนิล
3. นายชนะ  เดชไพบูลย์ศรี
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงนัจรีน   ละใบยูโส๊ะ
2. เด็กหญิงรุจณี   หวังกุหลำ
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ไพโรจน์
 
1. นางจารุวดี  ขวัญศรีสุทธิ์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตัสนีม   อำลอย
2. นายรัยฮาล   รังสรรค์
3. นางสาวรุเบยีร์   ลิงาลาห์
 
1. นางจารุวดี  ขวัญศรีสุทธิ์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 1. นายธณศักดิ์   เตาวาโต
2. นายธีรราช   ช่วยเอียด
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  คำสัมฤทธิ์
2. นายปราโมทย์  มุกดา
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายวิชิต   ศรีดาคุณ
2. เด็กชายฮัสมาวี   เหมมัน
 
1. นายปราโมทย์   มุกดา
2. นางสาวกัญญาวีร์   คำสัมฤทธิ์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   เหมรา
2. เด็กหญิงพัณณิตา   วุ่นซิ้ว
3. เด็กหญิงศริญญา   รัตนสุภา
 
1. นายอนันต์   มณีวิทย์