สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 1
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
ในวันที่ 4 กันยายน 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายอาเท  -
 
1. นางประมวล  มุมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศกร  นุสณท์
 
1. นางประมวล  มุมทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายจิตริน  อินมั่น
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จิตแจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวแขภัทรา  นาคสวาสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรักษพร  สัมมาวิบูลย์
 
1. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.4-ม.6 62.68 ทองแดง 5 1. นางสาวธนภรณ์  แก้วสุติน
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สมโภชน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชีวาพร  จิตต์อร่ามคีรี
 
1. นางสารินี  บุญยะทิม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นายมิ่งกมล  บันเทิงคีรี
 
1. นางสุจิต  สาระติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. นายอุตรเดช  ทองสุระวิโรจน์
 
1. นายปฐมพงศ์  รีรักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวหทัยชนก  แซ่วื้อ
 
1. นายปฐมพงศ์  รีรักษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายคณิสร  ทองสุระวิโรจน์
2. นายเตวิช  แซ่ว่าง
 
1. นายอรรถพล  สนคง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายโซโทอ่อง  -
 
1. นายอรรถพล  สนคง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. นางสาววรรณนา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพรรณชม  บุญหนุน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวโสภาพรรณ  เมธาชนุตม์
 
1. นางสาวพรรณชม  บุญหนุน
 
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวปารณีย์  รุกขสวรรณ์
2. นางสาวสุพัตรา  คีรีเรืองรอง
3. นางสาวอังคณา  สมโภชคีรี
 
1. นางสาวกาบแก้ว  พรมวิหาร
2. นางสาวภัทราภรณ์  รุ่งน้อย
 
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวชมพู่  ท้องฟ้าจำรูญ
2. นางสาวธนพร  ผาขจรกลิ่น
3. นางสาวพรนภา  ท้องฟ้าโฆษิต
 
1. นางสาวกาญจนา  จตุพรพิพัฒน์
2. นางดรุณี  แสงศิริรักษ์
 
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกมลชนก  ควิโด
2. นางสาวพรทิพย์  มโนทิพย์เจริญ
3. นางสาวพิมพิกา  โชคชัยหิรุฬห์
 
1. นายอดิศักดิ์  เป็งปิง
2. นางสาวปนัดดา  โสนอ่อน
 
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนคร  กนกวงศ์กังวาร
2. นางสาวมนทกานต์  กวีภักดี
3. นางสาวสุชาดา  แซ่มัว
 
1. นายวุฒิไกร  ใจยา
2. นางสาวพรทิพย์  งามทรง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทรรศนีย์   ดิลกโรจน์
2. นางสาวน้ำหนึ่ง  ตราชูสิงขร
3. นางสาวพิยดา   จิตบรรจง
4. นางสาววาสนา  -
5. เด็กหญิงอารยา  -
 
1. นางวลัยรัตน์  ใจจุ้ม
2. นายณัฐวุฒิ  มะลิซ้อน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 4 1. นางสาวดวงดาว  นวภัทรสกุล
2. นางสาววัญญาณี  สุขจิตพนา
3. นางสาวสิริปรียา  รัศมีโชติกานต์
4. นางสาวสุดาพร  ขจรศักดิ์อนันต์
5. นางสาวสุทธิกานต์  เสือแสนสิบ
 
1. นายอนันต์  ทรัพย์หัตถกิจ
2. นายณัฐวุฒิ  มะลิซ้อน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลนิตร์  -
2. เด็กหญิงกฤติยา  วงศ์อดออม
3. เด็กหญิงกานติมา  ถ้ำแสงเงิน
4. เด็กหญิงปาลิตา  พบแก้วเก้า
5. เด็กหญิงศุจินธรา  ปราบขุนคีรี
 
1. นางวลัยรัตน์  ใจจุ้ม
2. นายณัฐวุฒิ  มะลิซ้อน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภานิช  ฉัตรสาธุชน
2. นางสาวพรไพลิน  ฤทธิ์ลัคนา
3. นางสาวศศิธร  ภักดีคุณธรรม
4. นางสาวสิริกาญจน์  ยอดคีรี
5. นางสาวอมลวรรณ  เพชรสกุลไพร
 
1. นางสาวนุชจรี  เฉยสวัสดิ์
2. นางสาวสุชัญญา  ปัญญานาค
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลพันธ์  เล่าประดับทรัพย์
 
1. นายสมหมาย  มาวงษ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายปรมินทร์  ปานาผล
 
1. นายสมหมาย  มาวงษ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายพิชิตพงษ์  ทรงวรกุล
2. เด็กหญิงมะลิ  -
 
1. นางสาวนุชจรี  เฉยสวัสดิ์
2. นางสาวสุชัญญา  ปัญญานาค
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายคงภัทร์  เอกโลกา
2. นางสาวอังควิภา  ฉัตรสาธุชน
 
1. นางสาวนุชจรี  เฉยสวัสดิ์
2. นางสาวสุชัญญา  ปัญญานาค
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  รักษ์ทีทอง
2. เด็กชายชวลิต  เจริญผลิตผล
3. นางสาวธวัลรัตน์  แซ่เฮ่อ
4. นางสาวนภัสวรรณ  แซ่เฒ่า
5. นางสาวปรียานุช  วงศ์ส่งกุล
6. เด็กหญิงปวีณา  แซ่กือ
7. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่กือ
8. เด็กหญิงพัชรพร  ชัยสุวรรณราช
9. นางสาวพิมพ์วิภา  แซ่โซ้ง
10. นางสาวสุพรรษา  ศิราเทิศคีรี
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรชา  ลองขาว
3. นายสมพงษ์  อุ๊ดจิ๋ว
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตตินี  แซ่ม้า
2. นางสาวจิราพร  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยวุฒิเกษม
4. นางสาวชุติมา  พันธุ์กวาง
5. นางสาวดวงใจ  กีรตินันทกุล
6. นางสาวพิทยาภรณ์  แสงท้าว
7. เด็กหญิงฟ้าสว่าง  ม้าทรัพย์เจริญ
8. นางสาววรรณฤดี  คลองเคียน
9. นายวันชัย   พัฒนอาชา
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  แซ่ม้า
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรชา  ลองขาว
3. นายสมพงษ์  อุ๊ดจิ๋ว
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันท์ฑาทิพย์  -
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววลี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวสาริกา  มีสุขสกุล
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุทัยศิลป์  ศรีผางาม
 
1. นายเตชินท์  สิงห์สาธิต
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. นางสาวสิริกร  แซ่กือ
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิพย์  ทังสุรชัย
 
1. นางสาวสาริกา  มีสุขสกุล
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาธาน  สว่างทิพย์สิน
 
1. นายเตชินท์  สิงห์สาธิต
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวจิตรา  คีรีบำรุง
 
1. นายเตชินท์  สิงห์สาธิต
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จิตต์อร่ามคีรี
2. เด็กชายศรันวิทย์  -
3. เด็กชายศุภพันธ์  พานมาลี
 
1. นายเตชินท์  สิงห์สาธิต
2. นางสาวสาริกา  มีสุขสกุล
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนสิน  ถิระกุลวิไล
2. นางสาวหฤทัย  ไพรฤคษ์นิยม
3. นายเกษม  วนาอภิบาล
 
1. นายเตชินท์  สิงห์สาธิต
2. นางสาวสาริกา  มีสุขสกุล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายโยธิน  ครองวิลาศ
 
1. นายรักชาติ  วาจาอนุกูล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบจทิพย์  กล้าหาญ
 
1. นายรักชาติ  วาจาอนุกูล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนารดี  สมรสิริโยธิน
 
1. นายรักชาติ  วาจาอนุกูล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรโชติ  ทองสุระวิโรจน์
 
1. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรังสรรค์  แซ่ว่าง
 
1. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทนา  พุทธธรรมยศ
 
1. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวิช  ศิราเทิดคีรี
 
1. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวครองขวัญ  แซ่กือ
2. เด็กหญิงฐิติยา  แซ่กือ
3. นางสาวณิชา  แซ่ม้า
4. นางสาวพรพรรณ  แซ่ม้า
5. นางสาวพิมพ์พิศา  แซ่ว่าง
6. นางสาวสุชัญญา  แซ่เท้า
7. เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวณหฤทัย  ดีสังข์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  พิมพ์คีรี
 
1. นางสาววันริสา  ขุนวัง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติมา  ปงก๋า
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสงประเสริฐ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวไลลาห์  ดำดวงใจ
 
1. นางสาวธนัญญา  บุญสม
 
48 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  งานรุ่งอำไพ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสงประเสริฐ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวชนภา  ชาญเดชอุดม
 
1. นางสาวพิมพ์วิภา  สารอินสี
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาภัค  อัศวภักดีกุล
2. นายชยธร  บันดาลพิภพ
3. นางสาวชุติมา  อาชาพากุล
4. นางสาวทิพาวดี  เสวนาไพเราะ
5. นางสาวนันทิพร  วนาวิลาวัณย์
6. นางสาววนิดา  -
7. นายวีระเดช  พรเพชรศิริโชค
8. นายสุรพงษ์  ละม้ายคล้ายพงษ์พันธุ์
9. นายอาณา  มนต์เมืองป่า
10. นางสาวไม้เน้ง  แซ่ว่าง
 
1. นายกำธร  ปินตา
2. นายณัฐวุฒิ  มะลิซ้อน
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรินลดา  เสนานีคีรีไพร
2. เด็กชายวิชัย  จารุสิงขร
3. เด็กชายสมชาย  -
4. เด็กหญิงสุนิตา  นิคมสิงขร
5. เด็กหญิงสุภรรษา  นนทศิริพนา
 
1. นางสาวนิยม  อยู่รัมย์
2. นางสาวสุชาดา  ดาเลา
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรินทร  คำโย
2. นางสาวจินตนา  ดาวดาษดา
3. นางสาวดาวลักษณ์  ธิติพนิต
4. นางสาววิมล  แซ่จ้าง
5. นางสาวศวิตา  แซ่ม้า
 
1. นางสาววรารักษ์  สิทธิคำทับ
2. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
 
53 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  พศิพนา
2. เด็กชายจิตรกร  ทนุเดชคีรี
3. เด็กชายวรพล  พงศ์โชติสาคร
 
1. นายปรีชา  ฟักตั้ว
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจอเเร  -
2. นายซอวาเรทู  -
3. นายซาเน่ทู  -
 
1. นายกำธร  ปินตา
2. นางขนิษฐา  ศรีปวนใจ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตชัย  เอกโลกา
2. นายมงคล  จอมเทศา
3. นายเอกทัศ  ตะวันอาญา
 
1. นายกำธร  ปินตา
2. นางขนิษฐา  ศรีปวนใจ
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัลลภา  กงสกุลล้อมไพ
2. เด็กหญิงอัญชลี  มาลีไพร
3. เด็กหญิงอ๊อฟ  -
 
1. นายชัยพร  นังคัล
2. นายจตุพร  สุขน่วม
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพรรณ   -
2. นางสาวสรัลพร   คีรีกังวาล
3. นางสาวสุวิมล  ตุ๋นรุ่งสุกล
 
1. นายจตุพร  สุขน่วม
2. นายชัยพร  นังคัล
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร   มาลีศรีโสภา
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา   เดชาพงไพร
3. เด็กหญิงทาสี่นโม   -
4. เด็กชายธนโชค   ศรีทาวงศ์
5. เด็กหญิงนิชดา   ภูริไฮยรา
6. เด็กหญิงพริกไทย  -
 
1. นางสาวศุภศศิน   แซ่ย่าง
2. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  เครือไพรสัณฑ์
2. นางสาวชลาลัย  มณีศิลาวงษ์
3. นางสาวธิดาพร   อมรจิระวงศา
4. นางสาวนิศาชล  ตระหง่านกุลชัย
5. นางสาวปภัสสร  คะเนจรจิตกุล
6. นางสาวอริสา   ดีสมไพบูลย์
 
1. นายธนากร   แก้วคำไสย์
2. นางสาวลีลาวดี   สุธาพันธ์
 
60 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค   สาครสุขเกษม
2. เด็กหญิงพรมณี   ผ่องใส
3. เด็กหญิงศิรประภา   ทองสุระวิโรจน์
 
1. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
2. นางสาวศุภศศิน   แซ่ย่าง
 
61 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิธวินท์   จันทาพูน
2. นางสาวสุภัค  ศรีโสภาบุปผา
3. นางสาวสุวนันท์  บุลากรคีรี
 
1. นางบังอร  จันทร์ชุ่ม
2. นางสาวสาริกา  มีสุขสกุล
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิติรัตน์   แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงณัชชา   ทองสุระวิโรจน์
3. เด็กชายไกรสร  แซ่ม้า
 
1. นางปาณิสรา  เรือนกูล
2. นางสาวอนงค์   จันทร์สืบ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสาวิตรี  ไพรพัชรา
2. นางสาวสิริพร  ธีรเดชคีรี
3. นายโยงชัย  -
 
1. นายวรนิพิฐ  กองโกย
2. นางสาวทัชณิชา   มณีงาม
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชรินพัชร   พนมอนุรักษ์
2. นางสาวพัฒน์นรี   คีรีประทาน
3. นางสาวสาวิตรี  จำรัสคีรี
 
1. นางสาวพุทธชาติ  มหากันธา
2. นางสาวสุจิตรา   หล้าสุ