เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวนันธิญา เกรียงสมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
2 นางสาวปาริชาติ แสงนิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านส้มป่อย คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
3 นางสาวณัตติยา ทวยลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
4 นายณัฐพล ทวยลี พนักงานพิมพ์ คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
5 นายธีรวัฒน์ ชูวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
6 นางสาวฐิติรัตน์ อัครวิชิตวรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคำบงพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
7 นายศิริวัฒน์ หาชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนากระเดา คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
8 นายประยัณร์ พิมพ์รส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาคู คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
9 นางสาวจิราวรรณ คนซื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงหมู คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
10 นางสาวจิรวรรณ แสงชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามัคคีบัวขาว คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
11 นางสาวศุภากัญญ์ สุระเสียง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
12 นางสาวศรัญญา สกุลจุมจัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
13 นางมัชฌิมา มาตผุด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
14 นายพลพจน์ อินทร์จันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังมน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
15 นายวิเศษศิลป์ จิตจักร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
16 นางสาวน้ำฝน อาทวิมล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสงเปลือยวิทยายน คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
17 นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
18 นางศิริวรรณ โคตะวินนท์ ครูโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
19 นางสาวลักษ์คนาง กุลชาติ ครูโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
20 นางสาวฉัตรลดา ศรีทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
21 นางสาวรุ่งอรุณ กุลศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
22 นายกวิน นามุลทา ครู โรงเรียนบ้านคำพิมูล คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
23 นายพิพัฒน์พงษ์ แก้วคำจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
24 นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานผลการแข่งขัน
25 นายนิทัศน์ เพียรภูเขา ธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
26 นางสาวชฤนาถ กุดวิฬา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนศาลา คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
27 นางสาววิยะดา พรมคำบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
28 นางสาวพัชริน โพธิสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
29 นายสมบูรณ์ เพ็งลุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกนาดี คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
30 นายกิตติพงษ์ ดวงรุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
31 นางสาวประภาพรรณ โคตรุชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
32 นางสาวเกศราพร พฤกษชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยฝา คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
33 นายณัฐวุฒิ แสบงบาล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
34 นางสาวรัชนีกร ชินคีรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
35 นางสาวนิภาพรรณ คะยอมดอก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
36 นางสาวพัชรินทร์ จันทร์หอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
37 นางสาวจิรภักษ์ พรมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
38 นางสาวสุนิษา คนสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโคกมะลิวิทยา คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
39 นางสาวนภัสวรรณ นิลโฉม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
40 นางสุพิศ การปรีชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสร้างแสน คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
41 นางประไพพร แก้วโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนชาด คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
42 นางธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
43 นายสุริยงค์ อสุระพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
44 นายวิชิต ไชยชาญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
45 นางสาวจุฑารัตน์ ข้อสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
46 นางสุปภัชวรรณ ทาบุเรศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
47 นางสาวอรุโณทัย โพธิสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
48 นางสาวจำปา ภูเลียนสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
49 นางสาวนงรัตน์ วีรยะสบประสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
50 นางสาวปวีณา ภูถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
51 นางวนิดา ทองนาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกุดฝั่งแดง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
52 นางสาวสุจิตรา กาฬหว้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
53 นางสาวสุรีมาศ สุริโยชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
54 นางประภาพร บุริภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
55 นางสาวมลินี ศรีกำพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงมัน คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
56 นางวิรัลพัชร อินทร์จันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
57 นางสาวจุรีภรณ์ พันธุโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนยาง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
58 นางสาวสริตา ศรีแนน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาเหนือ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
59 นางสาวพุทธชาด กรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
60 นางวิจิตรา มาตผุด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
61 นายชัยวัฒน์ แก้วมณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเย็นสยามวิทยา คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
62 นายธนัตถ์ ฟักคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
63 นางสาวปรางค์นุช การอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
64 นางสาวอังค์วรา กุลศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
65 นางสุนทรี กาฬหว้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยแดง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
66 นางทิพาพรรณ บุ่งอุทุม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
67 นางสาวภัทราวดี เรืองไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาวี คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสนามการแข่งขัน
68 นายเจษฎา คะโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นางสมจิตร พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นางสะใบแพร มากต่าย ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นางสาวสินีรัตน์ อินทร์เหง้า ธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นางอัชราวรรณ ขาวลา ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นางเปรมฤดี เรืองชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นางเครือวัลย์ ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นายทรงวุฒิ ศรล้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นายณรงค์ กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นายเพชรดำ ธนูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นายธนภพ แสนตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นายจักรกฤษณ์ พูนดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นายณรงค์ กุลเกลี้ยง ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง คณะกรรมการดำเนินงาน
90 นายประดาบชัย ตุระซอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นายประภาส ละราคี ประธานกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
94 นายมนตรี จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
95 นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน
96 จ.อ.ไวกูล มะลิรส ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน
97 นางมยุรี ไชยโชติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน
98 นางราตรี พูลพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน
99 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
100 นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
101 นางอาทิตยา บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการดำเนินงาน
102 นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน
103 นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
104 นายจักรกฤษณ์ พูนดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน
105 นายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
106 นายองอาจ แสงนิกุล เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง คณะกรรมการดำเนินงาน
107 นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์ เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู คณะกรรมการดำเนินงาน
108 นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง คณะกรรมการดำเนินงาน
109 นายตุระชัย ศรีหลิ่ง เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง คณะกรรมการดำเนินงาน
110 นายวิเศษศักดิ์ ถามณี ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
111 นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
112 นายเอกรัฐ จันทร์นี ประธานกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
113 นางณกมลชน ศรีบุตตะ เลขานุการกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า ประธานกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
115 นางกาญจนา โอษคลัง เลขานุการกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
116 นายนิคม จันทร์ช่วย ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน คณะกรรมการดำเนินงาน
117 นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม เลขานุการกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน คณะกรรมการดำเนินงาน
118 นางกาญจนา โอษคลัง เลขานุการกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
119 นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม เลขานุการกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน คณะกรรมการดำเนินงาน
120 นายไกรทวี ประดิษฐ์จา เลขานุการกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ คณะกรรมการดำเนินงาน
121 นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย ประธานกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน คณะกรรมการดำเนินงาน
122 นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์ เลขานุการกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน คณะกรรมการดำเนินงาน
123 นายพรชัย เทศารินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
124 นายวิชชากร ทานาศรี เลขานุการโรงเรียนแพรวาคำม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
125 นางสาวธัญชินาฐ์ ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
126 นางสุวรรณภา เนตรคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
127 นางเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
128 นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
129 นางสาวเมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
130 นางสาวจริยา จารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติกา คณะกรรมการดำเนินงาน
131 นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
132 นางประไพภัทร บุญเรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
133 นางสาวนิศาชล เสริฐสถิตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
134 นางสาวประภาภรณ์ สิงห์นันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
135 นางสาวลลิตา ใจศิริ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
136 นางวชิราพร พิมพ์เภา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
137 นางหฤทัย แก่นสำโรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
138 นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
139 นางยุภาพร ชมภูเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
140 นางสาวณัตติยา ทวยลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน
141 นางสาวกนกวรรณ วรพล นักจิตวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
142 นางสาวปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
143 นางสาวพิชชานันท์ นุ่มด้วง พนักงานพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
144 นางสาวมนทิรา โกพลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
145 นางสาวธนพร พูลพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
146 นางวรางคณา บุษยมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
147 นางสาวจารุวรรณ นุ่นภักดี แม่บ้าน คณะกรรมการดำเนินงาน
148 นางดอกไม้ เภาโพธิ์ แม่บ้าน คณะกรรมการดำเนินงาน
149 นางนภาลัย แสนชมภู แม่บ้าน คณะกรรมการดำเนินงาน
150 นางสาวปรียานันท์ โสภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
151 นายอรรคพล เนตรคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
152 นายประกอบใจ เพาะนาไร่ ยามรักษาการณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
153 นายขจรพงศ์ นามสง่า พนักงานพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
154 นายพทสิน ยี่วาศรี พนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
155 นายณัฐพล ทวยลี พนักงานพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
156 นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ ยามรักษาการณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
157 นายพงษ์พัฒน์ เขจรเจิม ครู โรงเรียนบ้านดงหมู คณะกรรมการดำเนินงาน
158 นางสาววรรณภา ศิริปะกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
159 นางสาวจารุวรรณ การรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
160 นางสาวอัจฉรานันท์ ศรีพละธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
161 นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
162 นายสุเมธ ปาละวงษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
163 นายอรรคพล เนตรคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
164 นางพัชรวดี วรชิน ครู โรงเรียนบ้านคำพิมูล คณะกรรมการดำเนินงาน
165 นางสาวภนิดา แก้วมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
166 นางสาวชญาภรณ์ บาลศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
167 นางสาวดวงเนตร สันวิลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
168 นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
169 นางสาวธนพร พูลพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
170 นางสาวกนกวรรณ วรพล นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
171 นางสาวสินีรัตน์ อินทร์เหง้า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
172 นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
173 นางสมาพร ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
174 นางสาวจิตราภรณ์ อนันตภูมิ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
175 นางจีระพรรณ วิชัยโย ครู โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
176 นางสายัญห์ โถนารัตน์ ครู โรงเรียนนาทันวิทยา คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
177 นางสาวนันท์นภัส วรรณเกษม ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
178 นางอังศุมาลี สามารถ ครู โรงเรียนคำบงพิทยาคม คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
179 นางจิราภรณ์ ปุ้งคง ครู โรงเรียนบ้านกกตาล คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
180 นายภาณุวัฒน์ การประเสริฐ์ ครู โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
181 นางสาวธัญวรัตน์ ตรีธวัช ครู โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
182 นางสาวอัญชนา ไชยขันธุ์ ครู โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
183 นางเทียนไทย โพพิทูล ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
184 นางสาวกัญณิศา ทิพย์ศิริ ครู โรงเรียนคำบงพิทยาคม คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
185 นางวิจิตรา พิมพ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
186 นางสาวรัชฎา อิ้งจะนิล ครู โรงเรียนนาโกวิทยาสูง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
187 นางกมลชนก สมบัติภูธร ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
188 นางนุชนาฏ วันช่วย ครู โรงเรียนหนองบัวใน คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
189 นางดอกอ้อ นาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะงง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
190 นางสาวนันทนา มะโนขันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
191 นายสุรชัย สุรันนา ครู โรงเรียนบ้านสุขเจริญ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
192 นางวนิดา ทองนาค ครู โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารกิจกรรมเรียนรวม
193 นางสาวนิลวรรณ อัคติ ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
194 นางกรชวัล ตฤณวร ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
195 นางกุลนันทน์ แสงนิกุล ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
196 นางพรทิพย์ พาคำ ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
197 นางศิริพร ศรีฉัตรอุดมสุข ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
198 นางสาวสุภาพร โต้ชารี ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
199 นางสมาพร ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
200 นางอังศุมาลี นาสะอ้าน ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
201 นางสาวอรรฆพร จันทะคัต ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
202 นางสาวอรรฆพร จันทะคัต ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
203 นางสาวกฤติมา สุวรรณไตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
204 นางสาวสโรชา โพนกองเส็ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
205 นางสาวนันท์นภัส วรรณเกษม ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
206 นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
207 นางสาวสุกัญญา โพธิ์ชัยหล้า ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
208 นายจุลศักดิ์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
209 นายศรนารายณ์ ชมภูบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านพรหมสว่าง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
210 นางสาวคัทญา ไชยขันธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชชีพครู คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
211 นายจาตุรันต์ เจียมตัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชชีพครู คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
212 นางสิริรัตน์ โชติประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
213 นางสาวปิยธิดา เพิ่มขึ้น ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
214 นางสาวละมุล กุลศรี ครู รร.นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
215 นางพวงเพชร อุทโท ครู รร.นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
216 นางนงลักษณ์ วรชิน ครู รร.นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
217 นางบังอร แสบงบาล ครู รร.นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
218 นางสาวกนกพรรณ ดอนแสง ครู รร.นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
219 นางสิริกร จิตภักดี ครู รร.นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
220 นายพงศธร ดอนแสง ครูอัตราจ้าง ร.ร.นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
221 นางพัทธ์ธีรา สิงห์หนสาย ครู รร.นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
222 นางมนัสชนก อุดมดี ครูเชี่ยวชาญ รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
223 นายมงคล พลเยี่ยม ครู โรงเรียนคำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
224 นางรุ่งทิพย์ จิตจักร ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
225 นางอังศุมาลี สามารถ ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
226 นางศิริวรรณ ธนูศรี ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
227 นางพรรณี คำสิมเหล่าสิงห์ ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
228 นางไพวัลย์ จิตจักร ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
229 นางพวงผกา ภูผาสิทธิ์ ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
230 นางรัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
231 นางทิพวรรณ สมบัติภูธร ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
232 นายฟูเกียรติ สิมสินธุ์ ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
233 นางสาวสุรัสวดี ภูนากลม ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
234 นายวิชิต ขุลาศรี ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
235 นางสาวสุรัสวดี ภูนากลม ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
236 นายวิชิต ขุลาศรี ครู รร.คำบงพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
237 นายณรงค์ สีหลิ่ง นักการภารโรง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
238 นางสาวฐิติรัตน์ อัครวิชิตวรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
239 นางกัญณิศา ทิพย์ศิริ พี่เลี้ยงเด็กฯ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
240 นางปาลิตา โพธิสาร ครู รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
241 นายอภิชาติ อนันตภักดิ์ ครู รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
242 นางสาวศิริรัตน์ นิลคำ ครู รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
243 นายธนวรรธน์ รัตนมูล ครู รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
244 นางสาวกรรณิกา ทิพย์สิงห์ ครู รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
245 นายพงศธร มองเพชร นักการภารโรง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
246 นางสาวไพรรินทร์ บริสุทธิ์ ธุรการ รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
247 นายติรศักดิ์ สิงห์หนสาย ครู รร.บ้านหนองแสง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
248 นางวารุณี นาถ้ำพลอย ครู รร.บ้านหนองแสง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
249 นางเทียนไทย โพพิทูล ครู รร.บ้านหนองแสง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
250 นางสาวจุฑาทิพย์ คุณพระรักษ์ ครู รร.บ้านหนองแสง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
251 นายอรรถพล โพนไพรสันต์ พนักงานราชการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
252 นางสาวมีทรัพย์ เพชรโคตร บุคลากรวิทย์-คณิต คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
253 นางกมลชนก สมบัติภูธร พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
254 นายวุฒิพงษ์ นาสะอ้าน ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
255 นายธีรวัฒน์ ชูวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านหนองแสง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
256 นายอภิรัฐ เจาะจง ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
257 นายวิญญู มุทิตา ครูวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
258 นางศรินรัตน์ ศิริภักดิ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
259 นางวรณี ศรีวิสัย ครูวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
260 นางอรอนงค์ เหล่าหว้าน ครูวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
261 นางสิริประภา พัฒนโชติ ครูวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
262 นายศักรินทร์ กุดวิสัย ครูวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
263 นายวิไลลักษณ์ บุญศิริ ครูวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
264 นายบวรพงศ์ศานต์ ชมพูทัศน์ ครูวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
265 นายนิรันดร สารจันทร์ ผอ.โรงเรียนนาขามวิทยา คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
266 นายไกรวร แสงชมพู รองผอ. รร.กุฉินารายณ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
267 นายบรรเทิง อุทรักษ์ ครู รร.กุฉินารายณ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
268 นายทวีรัฐ วราสาร ครู รร.กุฉินารายณ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
269 นายสุริยา รัตนสุริยากร ครู โรงเรียนกุฉินารายณ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
270 นายศักราช ม่วงบังยุง ครู โรงเรียนกุฉินารายณ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
271 นายอนุชิต วรชิน ครู โรงเรียนบ้านคำพิมูล คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
272 นางวิไลลักษณ์ บุญศิริ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
273 นายอิทธิพล โพธิ์พิทูรย์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
274 นางสาวสุกัญญา บรรณสาร วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
275 นางสาวสุกัญญา บรรณสาร วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
276 นายชัชไชย ไร่สงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
277 นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
278 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ยอดวงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
279 นางสาวสุกัญญา บรรณสาร วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
280 นางสาวภัสรา ก๋าติ๊บ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
281 นางสาวพลอยรุ้ง พรมเจริญ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
282 นายภัทรพล เฉลิมชาติ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
283 นายพงษ์พัฒน์ เขจรเจิม ครู โรงเรียนบ้านดงหมู อุทิศตนเป็นคณะทำงานฝ่ายตกแต่งสถานที่จัดการแข่งขัน เนื่องในพิธีเปิด


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 sn3 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]