สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคลองเกลือ 51 125 84
2 005 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 37 95 61
3 007 โรงเรียนจิรดา 0 0 0
4 011 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 50 123 73
5 013 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 15 23 21
6 015 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 81 178 127
7 016 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 43 92 68
8 017 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 49 96 73
9 014 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 83 167 123
10 012 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 51 113 78
11 021 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน 0 0 0
12 022 โรงเรียนดรุณตะวันวิเทศศึกษา 0 0 0
13 023 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 0 0 0
14 024 โรงเรียนดารานุกูลนนทบุรี 0 0 0
15 025 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 23 38 33
16 028 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 20 27 23
17 033 โรงเรียนธนพร 0 0 0
18 034 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 24 46 28
19 035 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 49 109 78
20 036 โรงเรียนนานาชาติแฮมพ์ตั้น 0 0 0
21 038 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 54 110 86
22 047 โรงเรียนบี เอฟ เอส 0 0 0
23 040 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 19 56 30
24 041 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 19 48 35
25 039 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 20 40 31
26 042 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 45 105 67
27 043 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 17 29 24
28 044 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 18 41 26
29 048 โรงเรียนประชาบดี 0 0 0
30 049 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 26 60 39
31 050 โรงเรียนประถมพฤกษา 0 0 0
32 051 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 30 99 58
33 052 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 49 95 70
34 053 โรงเรียนปิยะฉัตร 0 0 0
35 057 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 21 44 29
36 056 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 0 0 0
37 061 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 49 108 59
38 060 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 54 161 87
39 064 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 39 81 59
40 065 โรงเรียนฤกษบุตร์(สะอิ้งอนุสรณ์) 0 0 0
41 066 โรงเรียนวรรณทิพย์ วิทยา 0 0 0
42 067 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 0 0 0
43 068 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 29 53 45
44 070 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 60 122 89
45 071 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 29 53 41
46 073 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 32 97 57
47 072 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 23 46 38
48 075 โรงเรียนวัดตาล 29 62 45
49 076 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 19 43 30
50 077 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 51 98 73
51 082 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 33 83 55
52 083 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 17 37 25
53 084 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 34 83 54
54 086 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 56 120 81
55 087 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 20 44 33
56 092 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 57 146 94
57 094 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 24 53 27
58 095 โรงเรียนวัดลากค้อน 19 50 33
59 096 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 72 180 116
60 097 โรงเรียนวัดลำโพ 39 75 53
61 099 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 18 42 27
62 098 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 47 134 86
63 100 โรงเรียนวัดศาลากุล 10 18 16
64 101 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 26 45 38
65 104 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 38 56 51
66 110 โรงเรียนวัดอินทร์ 0 0 0
67 111 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 17 42 27
68 074 โรงเรียนวัดเชิงเลน 24 68 37
69 089 โรงเรียนวัดเพรางาย 20 35 29
70 107 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 60 116 91
71 112 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 25 51 38
72 090 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 38 75 57
73 093 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 16 29 23
74 079 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 64 180 104
75 113 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 0 0 0
76 114 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 0 0 0
77 115 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 0 0 0
78 116 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 12 37 23
79 118 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 0 0 0
80 120 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 20 67 35
81 121 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 17 31 28
82 122 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 8 10 10
83 124 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 45 83 64
84 123 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 63 142 97
85 128 โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ 0 0 0
86 129 โรงเรียนอนุบาลจัตุพร 0 0 0
87 130 โรงเรียนอนุบาลจีเนียสคิดส์ 0 0 0
88 131 โรงเรียนอนุบาลจุติพร 0 0 0
89 133 โรงเรียนอนุบาลธัญญาภรณ์ 0 0 0
90 134 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ แมจิเยียร์ส 0 0 0
91 135 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 22 63 38
92 136 โรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา 0 0 0
93 137 โรงเรียนอนุบาลปาลินา ติวานนท์ 0 0 0
94 138 โรงเรียนอนุบาลพิชาดา 0 0 0
95 139 โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ 0 0 0
96 140 โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 0 0 0
97 142 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กบางแพรก 0 0 0
98 143 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา 0 0 0
99 141 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต 0 0 0
100 132 โรงเรียนอนุบาลโชตะนันท์ 0 0 0
101 144 โรงเรียนอัมพรไพศาล 0 0 0
102 008 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 31 86 49
103 009 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 80 231 138
104 019 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 1 1
105 029 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 26 56 42
106 030 โรงเรียนเทพพิมานพิทยา 0 0 0
107 031 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 38 82 48
108 054 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 0 0 0
109 002 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 64 127 93
110 126 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 38 87 62
111 127 โรงเรียนแสงประเสริฐ 25 57 38
112 032 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 54 137 80
113 001 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 20 39 25
114 010 โรงเรียนชลประทานวิทยา 55 108 68
115 020 โรงเรียนญาโณทัย 0 0 0
116 046 โรงเรียนบำรุงวิทย์ศึกษา 0 0 0
117 058 โรงเรียนพิชญศึกษา 40 69 48
118 059 โรงเรียนพึงรำลึก 37 85 48
119 062 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด 0 0 0
120 145 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร 16 22 21
121 004 โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 0 0 0
122 006 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 0 0 0
123 018 โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา 0 0 0
124 026 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 0 0 0
125 037 โรงเรียนบางคูลัด 0 0 0
126 045 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
127 055 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 40 77 63
128 063 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ 0 0 0
129 078 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม 0 0 0
130 081 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 0 0 0
131 085 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 32 49 43
132 088 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 0 0 0
133 091 โรงเรียนวัดมะเดื่อ 0 0 0
134 103 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 17 24 22
135 105 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 6 8 7
136 106 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 0 0 0
137 102 โรงเรียนวัดสโมสร 0 0 0
138 108 โรงเรียนวัดเสาธงหิน 0 0 0
139 109 โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ 0 0 0
140 117 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง 27 47 35
141 119 โรงเรียนสามแยกบางคูลัด 4 6 4
142 125 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 0 0 0
143 027 โรงเรียนเต็มรักศึกษา 33 88 44
144 069 โรงเรียนวัดกู้ 23 48 30
145 080 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 56 149 91
รวม 3032 6761 4578
11339


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]