เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-23 ธันวาคม 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางชณิตา ศิริชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวหทัยกานต์ เลขานุกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางาย คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายปฏิวัติ รวยรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสุภาวดี วุฒิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางฉวีวรรณ จันทนาม ครู โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ ครู โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางเบญจมาศ พัฒนชีวะพูล ครู โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวธัญพร หิรัญธนยรัศมี ครู โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายพนมพร พีระพิทยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสถาพร รัตนสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายประวิทย์ ดำรงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสินีนุช พูพัฒนา ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายมาณพ แสงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวสุภัทตรา ศรีสุข ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายขรรค์ชัย ประยูรยวง ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาวณัฐภัทร จิตติพร ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวภัทรพร ชอบเพื่อน ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางปาริชาติ สุวรรณทัศน์ ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวสุกัญญา บรรเทา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางณัฐมน งามเงินวรรณ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางจาริยา พรมผล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาวศศิธร ช่วงบุญศรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางยุพาวดี รูปเล็ก ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางรัชนี เต็มแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายวิศรุตน์ วันแอเลาะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสาวปทิตตา นาตะโหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียยวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายธงชัย วงศ์ษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางกันตินันท์ สักคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดพระพิมล คณะกรรมการอำนวยการ
32 พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายชาคริสต์ ทองรักชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายพรชัย หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางสาวมุทิตา มีศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางวรรษธณพร นากระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางสาวประทัย เพิ่มฉลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายวิมล บรรณะทอง ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอไทรน้อย คณะกรรมการที่ปรึกษา
42 นางปริยานุช จุลพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
43 นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
44 นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
45 นางจุฬาพร เดชพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
46 นายศุภกฤษ ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
47 นางสาวงามทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
48 นางสาวสมจิตร รอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
49 นายวันชัย พูนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
50 ว่าที่ร้อยตรี อนิรุทธิ์ อับดุลลากาซิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
51 นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
52 นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 ประธานกรรมการที่ปรึกษา
53 นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 ประธานกรรมการที่ปรึกษา
54 นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 ประธานกรรมการที่ปรึกษา
55 นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประธานกรรมการที่ปรึกษา
56 นายชูฌาน พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
57 นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
58 นายปรินทร์ ศรีษะเนตร รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
59 นายชูฌาน พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
60 นายปรินทร์ ศรีษะเนตร รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
61 นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
62 นายปรินทร์ ศรีษะเนตร รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
63 นายชูฌาณ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
64 นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
65 นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
66 นายศุภชัย ภุมรินทร์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯอำเภอบางบัวทอง กรรมการที่ปรึกษา
67 นายศุภกฤษ ไชยศร ประธานศูนย์เครือข่ายฯอำเภอบางใหญ่ กรรมการที่ปรึกษา
68 นายประสิทธิ์ เด่นพิทักษ์กุล ประธานศูนย์เครือข่ายฯอำเภอปากเกร็ด กรรมการที่ปรึกษา
69 นายวิมล บรรณะทอง ประธานศูนย์เครือข่ายฯอำเภอไทรน้อย กรรมการที่ปรึกษา
70 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพป.นนทบุรี เขต ๒ กรรมการที่ปรึกษา
71 นายศุภชัย ภุมรินทร์ ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอบางบัวทอง กรรมการที่ปรึกษา
72 นายศุภกฤษ ไชยศร ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอบางใหญ่ กรรมการที่ปรึกษา
73 นายประสิทธิ์ เด่นพิทักษ์กุล ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอปากเกร็ด กรรมการที่ปรึกษา
74 นางนภสกร ผ่องอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการที่ปรึกษา
75 นายวิมล บรรณะทอง ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอไทรน้อย กรรมการที่ปรึกษา
76 นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอปากเกร็ด กรรมการที่ปรึกษา
77 นายศุภกฤษ ไชยศร ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอบางใหญ่ กรรมการที่ปรึกษา
78 นายศุภชัย ภุมรินทร์ ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอบางบัวทอง กรรมการที่ปรึกษา
79 นายวิมล บรรณะทอง ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอไทรน้อย กรรมการที่ปรึกษา
80 นายชูฌาณ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กรรมการที่ปรึกษา
81 นายปรินทร์ ศรีษะเนตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กรรมการที่ปรึกษา
82 นายศุภชัย ภุมรินทร์ ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอยางบัวทอง กรรมการที่ปรึกษา
83 นายศุภกฤษ ไชยศร ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอบางใหญ่ กรรมการที่ปรึกษา
84 นายประสิทธิ์ เด่นพิทักษ์กุล ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอปากเกร็ด กรรมการที่ปรึกษา
85 นายวิมล บรรณะทอง ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอไทรน้อย กรรมการที่ปรึกษา
86 นางศิริวิภา สุหร่าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กรรมการที่ปรึกษา
87 นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษา
88 นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นบ.2 กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษา
89 นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษา
90 นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษา
91 นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการอำนวยการ
92 นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการอำนวยการ
93 นายศุภกฤษ ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการอำนวยการ
94 นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการอำนวยการ
95 นางจุฬาพร เดชพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการอำนวยการ
96 นางสาวงามทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการอำนวยการ
97 นางสาวสมจิตร รอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการอำนวยการ
98 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ประธานกรรมการอำนวยการ
99 นายเกรียงไกร รื่นเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ประธานกรรมการอำนวยการ
100 นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการอำนวยการ
101 ว่าที่ร้อยตรี อนิรุทธิ์ อับดุลลากาซิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการอำนวยการ
102 นายศุภชัย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการอำนวยการ
103 นางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐอิสลาม รองประธานกรรมการอำนวยการ
104 นายสำเริง ยิ้มดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รองประธานกรรมการอำนวยการ
105 นางสาวรุจิรา วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
106 นางหัทยา สงวนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการอำนวยการ
107 นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการอำนวยการ
108 นางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล รองประธานกรรมการอำนวยการ
109 นายอิทธิภพ ทิมวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล รองประธานกรรมการอำนวยการ
110 นายปิยวัช สีกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) รองประธานกรรมการอำนวยการ
111 นายจวน วงษ์ปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) รองประธานกรรมการอำนวยการ
112 นางสาววรางคณา นิ่มราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
113 นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย รองประธานกรรมการอำนวยการ
114 นางสาววรันธร ยองจา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเจ้า รองประธานกรรมการอำนวยการ
115 นางสายฝน เรืองมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลากค้อน รองประธานกรรมการอำนวยการ
116 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) รองประธานกรรมการอำนวยการ
117 นายอาชวิน จันจำรัส ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) รองประธานกรรมการอำนวยการ
118 นางสาวสิริวรรณ สังข์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม รองประธานกรรมการอำนวยการ
119 นางสาววรางคณา นิ่มราศี ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
120 นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงประเสริฐ รองประธานกรรมการอำนวยการ
121 นายวรจักร ถาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐบำรุง รองประธานกรรมการอำนวยการ
122 นางอรดี น้อยปุก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำโพ รองประธานกรรมการอำนวยการ
123 นายพงศกร โกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา รองประธานกรรมการอำนวยการ
124 นางนันทกานต์ ทองสมจิตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
125 นางสาววรรณวิภา ฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา กรรมการอำนวยการ
126 นางสุนทรีย์ บุญพระลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางเกร็ด กรรมการอำนวยการ
127 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการอำนวยการ
128 นายเศรษฐยศ ขุมนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการอำนวยการ
129 นายสิริพงษ์ แพงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐ95 กรรมการอำนวยการ
130 นายภูเมศ แสงพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 กรรมการอำนวยการ
131 นางสาวคณภร อินพรหม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการอำนวยการ
132 นางจุฑามาศ ไทยสุชาติ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการอำนวยการ
133 นายฤทธิชานันท์ พวงเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการอำนวยการ
134 นายสิทธิชัย นักรู้ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการอำนวยการ
135 นางอุมาพร หังสเนตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการอำนวยการ
136 นายเจษฎา ศิริพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการอำนวยการ
137 นางสุวรรณา แก้วจินดา ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการอำนวยการ
138 นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการอำนวยการ
139 นายหัสกายณ เรืองแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการอำนวยการ
140 นางสาวจุฑาพร จิตรสุนนท์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการอำนวยการ
141 นางเสาวณีย์ สันพิมาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการอำนวยการ
142 นางสาวศิริวรรณ อาจหยุด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการอำนวยการ
143 นางศิริรัตน์ อรัณยะนาค ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการอำนวยการ
144 นางสาวสุกัญญา นราเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
145 นางสาวจิราภรณ์ ศรีทับทิม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
146 นางสาวภัทราพร หลาทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการอำนวยการ
147 นายวันชัย พูนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการอำนวยการ
148 นายถาวร โสมโมรา ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการอำนวยการ
149 นางทิวาวรรณ บุญประสม ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการอำนวยการ
150 นางมิ่งขวัญ สุขมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
151 นางสาวณปภัช ไกรพรธนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
152 นางสาวธีมาพร วงษ์ดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
153 นางสาวชญาภา ผิวพันธมิตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการอำนวยการ
154 นางสาวพรทิพย์ โกมลวานิช ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการอำนวยการ
155 นายพิชิต ลิอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการอำนวยการ
156 นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
157 นางสาวเสาวนีย์ จูเกต พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
158 นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
159 นางภัทรานิษฐ์ พูนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
160 นางวราวัชร์ นานาศรีรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
161 นางสาววิลัยลักษณ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
162 นางสาวนุชลดา รักษ์ปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
163 นายมนตรี คล้ายสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
164 นางสาววีณา มดตะน้อย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
165 นายชัยยล แสนธิไชยยา ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
166 นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
167 นางอุมาพร หังสเนตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
168 นางสาวศิริเกษ เทาศิริ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
169 นางสาวนิภาพร เสาอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
170 นางสาวศศิรินทร์ วิบูลเตโชกิตติ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
171 นางสาวณิชาภัทร จินดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
172 นางสุมิตรา เจริญสุข ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
173 นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
174 นางสาวกัญญภัทร มีเรือง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
175 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
176 นายเศรษฐยศ ขุมนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
177 นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
178 นางสายฝน เรืองมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลากค้อน รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
179 นายสำเริง ยิ้มดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
180 นางหัทยา สงวนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
181 นางสาวสุกัญญา นราเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
182 นางสาวสิริวรรณ สังข์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
183 นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุล รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
184 นายสุริยา เด็นลีเมาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
185 นางนันทกานต์ ทองสมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
186 นางวัชรี น้อยเสนีย์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
187 นางจรัสศรี หนูเผือก ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
188 นางสำเนียง วิลามาศ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
189 นางสาวอารยา ทองเพชร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
190 นายกวิน รอดแก้ว ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
191 นายจิรพัฒน์ เทียนศิริโชติ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
192 นางสาวณรัญญา มีคำ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
193 นางสาวเบญจวรรณ สุพันอ่างทอง ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
194 นางสาวฐิติชญา พันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
195 นางจุฑามาศ ไทยสุชาติ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
196 นางสาวสมคิด ทองดอนน้อย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
197 นายฤทธิชานันท์ พวงเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
198 นางสาวคณภร อินพรหม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
199 นายชำนาญวิทย์ ชนะโชติ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
200 นางสาววิจิตรา กันตะพันธ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
201 นางอรพรรณ เม้าอุดม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
202 นางณัฐมน งามเงินวรรณ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
203 นางสาววิไลวรรณ ทัดวอน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
204 นางสาวจิราภรณ์ ศรีทับทิม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
205 นางสาวภัทราพร หลาทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
206 นางสาวทิชากร เวียนวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
207 นางสาววาริสา สลับศรี ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
208 นางสาวสาวิตรี แสนโกศิก ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
209 นางสาวนันทพรรณ สว่างเนต ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
210 นางสาวสายธาร เหลาคำ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
211 นางสาวปัทมา สวยดี ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
212 นางสาวภัทราพร หลาทอง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
213 นางสาวปาณิสรา เนาวดี ครูชำนาญการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
214 นางอรริญดา นาคพันธุ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดสพานสูง กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
215 นางสาววรัชญา ตั้งเดชาวุฒิ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดคลองขวาง กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
216 นางสาวสกุลรัตน์ สังข์ทอง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
217 นายชัยยล แสนธิไชยยา ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
218 นางสาวสิรินดา คำแพร ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
219 นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธ์ุ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
220 นางสาวชญาภา ผิวพันธมิตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
221 นางสาวพรทิพย์ โกมลวานิช ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
222 นางสาวชนิดาภา จูน้อย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
223 นางสาววิลัยลักษณ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
224 นางสาววีณา มดตะน้อย ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
225 นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
226 นางสาวศศิธร สิงหะคเชนทร์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
227 นางสาวธนวรรณ ชุนสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
228 นางสาวนุชลดา รักษ์ปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
229 นายธนาศักดิ์ ขยันงาน ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
230 นายพิชิต ลิอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
231 นางอัจฉรา ผ่าโผน ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
232 นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทั่งทอง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
233 นางสาววิไลวรรณ จันทร์เต็ม ครูโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
234 นางศิริรัตน์ อรัณยนาค ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
235 นางสาวสุกัญญา นราเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
236 นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
237 นางสาวนิตยา เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
238 นางชูศรี สังข์ผัน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
239 นางสาวศศิธร สิงหะคเชนทร์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
240 นางสาวสมคิด ทองดอนน้อย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
241 นางขวัญชนก เกตุสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
242 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
243 นางวัชราภรณ์ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
244 นางสาวสรียา สุวราณรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
245 นางสาวศศิรินทร์ วิบูลเตโชกิตติ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
246 นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุล กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
247 นางสาวปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
248 นายสุริยา เด็นลีเมาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
249 นางสาวสุขฤทัย มีสุข ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
250 นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
251 นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
252 นางสาววรางคณา นิ่มราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
253 นางสาววรันธร ยองจา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเจ้า รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
254 นางสาวศศิรินทร์ วิบูลเตโชกิตติ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
255 นางสาววรางคณา นิ่มราศี ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
256 นายพงศกร โกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
257 นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
258 นางสุวรรณา แก้วจินดา ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
259 นางสาวพิมพ์ลดา วารีวนิช ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
260 นางสาวนิภาพร เสาอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
261 นายภูรินท์ พิงภูงา ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
262 นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
263 นางสาวสิรินภา ศรีโยธี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
264 นางสาววศินี สันนิธิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
265 นางสาวภัศรา หนูแดง ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
266 นางอรพรรณ เม้าอุดม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
267 นายมนตรี คล้ายสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
268 นางสาวพงษ์ลดา ศรีอักษร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
269 นางสาวศิวาภรณ์ รนขาว ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
270 นางศิริลักษณ์ ประสงค์เจริญ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
271 นางสาวสุภัทรา ซูโอ๊ะ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
272 นางสาววันทน์ณภัทร แสนบุดดา ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
273 นางสาวจิตตรา สร้อยสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
274 นางธริษตรี พงษ์ภมร ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
275 นางสาวอริสา คำภีระ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
276 นางสาวสิริวิมล มนรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
277 นางสาวประภัสรา พลตรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
278 นางสาวณัฐชา สุเยาว์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
279 นางสาววรกานต์ ชมบรูณ์ พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
280 นางสาววรรณนิศา เกิดศาสน์ พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
281 นางสาวศศิมาภรณ์ วงศ์สมศรี พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
282 นางสาวนิสา สารีสุข พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
283 นางสุนทรี คำแดง ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
284 นายภูมิสันต์ เราประจง ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
285 นางมัสลิน ศรีธัญญา ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
286 นางสาวสุดารัตน์ กลัดขวัญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
287 นางสาววรรณวา อารียเดช ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
288 นางสาวธันยพร เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
289 นางสาวกัญญาลักษณ์ ขอพ่วงกลาง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
290 นางสาวสุนิษา สถาพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
291 นางสาวอัญชลี สบบง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
292 นางสาวกัญญนันท์ กิตติ์ชนะภิรมน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
293 นางสาวทิพรดา พงษ์สุกรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
294 นางสาวนพรัตน์ จันทร์อ่วม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
295 นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
296 นางปทุมพร โตสิงห์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
297 นางสาวณิรัฏฐา งามสงวน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
298 นางสาวอมลรัตน์ หรั่งชั้น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
299 นางสาววลัยพร สุขสบาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
300 นางสาวศิริมาพร ปุกกลาง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)
301 นางสาวรัตนาพร เที่ยงแท้ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)
302 นางสาวณัฐชา บุญทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)
303 นางเพ็ญนภา เกษรศักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้าง Webpage
304 นางทิพวัลย์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้าง Webpage
305 นางสาวชมพูนุท ชูนามไชย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้าง Webpage
306 นางสาววรพนิต โสภามาตย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)
307 นางสาวสุขุมาภรณ์ ปิยะวงษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)
308 นางสาวพรชนัน รากแก่น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)
309 นางสาวจิราภรณ์ กุลเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
310 นางธนานิช บุญศรีสมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
311 นางสาวปัทมา ห้องแซง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
312 นางเสาวณีย์ สันพิมาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
313 นางสาวสุรีพร รอดราง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
314 นางสาวรัชนีกร ยารัมย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
315 นางสาวชนิดาภา จูน้อย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
316 นางสินีนุช พูลพัฒนา ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
317 นางพัชริน ขุนจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
318 นางสาววิไลวรรณ ทัดวอน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
319 นางสาววิลัยลักษณ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
320 นางสาวมินรญา ทองรูปพรรณ์ ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
321 นางสาววราพร รอดแก้ว ครูโรงเรียนวัดยอดพระพิมล กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
322 นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
323 นางสาวปรวีร์ มาประจวบ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
324 นางสาวพิมพ์ลดา วารีวนิช ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
325 นางสาวภูษณิศา แสงชาตรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
326 นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
327 นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
328 นางขวัญชนก เกตุสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
329 นางสาวสรียา สุวราณรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
330 นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
331 นายศุภกฤษ ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
332 นางสาวงามทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
333 นางสาวสมจิตร รอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
334 นายชัยยล แสนธิไชยยา ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
335 นางเย็นจิตร ศรีราม ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
336 นางสาวประทัย เพิ่มฉลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
337 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
338 นายเศรษฐยศ ขุมนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
339 นางยุพาวดี รูปเล็ก ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
340 นางภัทรานิษฐ์ พูนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
341 นางหัทยา สงวนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
342 นางสาวศศิรินทร์ วิบูลเตโชกิตติ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
343 นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุล รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
344 นางสาววรางคณา นิ่มราศี ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
345 นายพิบูลย์ศักดิ์ เกียรติชัยธนกุล ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
346 นางชลลดา เจริญสุข ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
347 นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
348 นายละออง กลมแป้น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
349 นางอรพรรณ เม้าอุดม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
350 นางรัชนี เต็มแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
351 นายปัญญาวัฒน์ เมินขุนทด ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
352 นางสาวปวีณา อาจหยุด ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
353 นางเสาวณีย์ สันพิมาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
354 นางสาวฐิติมา ชะนะภู ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
355 นางทองเพียร หงษ์สีลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
356 นางสาวจริญญา สังหาร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
357 นางสาวกาญจน์ติมา บุตรอีด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
358 นางสาวขนิษฐา หนูภัยยันต์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
359 นางสาวปวีณา คงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
360 นางสาวสุกัญญา นราเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
361 นางสาวจิราภรณ์ ศรีทับทิม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
362 นางสาวนันทพรรณ สว่างเนตร ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
363 นางสาวกัลยกร ชัยธงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
364 นางสาววาริสา สลับศรี ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
365 นางสาวนุชลดา รักษ์ปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
366 นางวรารัชร์ นานาศรีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
367 นายมนตรี คล้ายสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
368 นางสาวนุชจรีย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน ครูชำนาญการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
369 นางสาวปริศนา อาจหาญ ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
370 นางสาววารุณี ปักษี ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
371 นางสุดารัตน์ กลัดขวัญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
372 นางสาววรรณวา อารียเดช ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
373 นางสาวปรวีร์ มาประจวบ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
374 นางสาวกัญญาลักษณ์ ขอพ่วงกลาง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
375 นางสาวชญาภา ผิวพันธมิตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
376 นางสาวพงษ์ลดา ศรีอักษร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
377 นางสาวพรทิพย์ โกมลวานิช ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
378 นางสาวศศิธร สิงหะคเชนทร์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
379 นางสาววิจิตรา กันตะพันธ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
380 นางสาวเสาวนีย์ จูเกต พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
381 นางสาวนิภาพร เสาอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
382 นางสาวพิมพ์ลดา วารีวนิช ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
383 นางฤทัย คำโท ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
384 นางสาววิลัยลักษณ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
385 นางสาวภัทราพร หลาทอง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
386 นายภูรินท์ พิงภูงา ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
387 นางสมาริน ชลายนเดชะ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
388 นางสาวกัญญภัทร มีเรือง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
389 นางสาวสุธาทิพย์ หัวเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
390 นางสาวปาณิสรา เนาวดี ครูชำนาญการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
391 นางสาวฐิติชญา พันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
392 นางสาวคณภร อินพรหม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
393 นางปราณีต เดชมณีรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
394 นางสาวปราณี รัตนะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
395 นางภัทรานิษฐ์ พูนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
396 นางสาวงามทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
397 นางสาวมาลี มีชัยอุดมเดช ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
398 นางสาวณิชาภัทร จินดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
399 นางสาวปริษา คงพูน ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
400 นางสาวยุวดี คุ้มพันธุ์แย้ม ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
401 นางมณฑา ปิยะธำรงชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
402 นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
403 นายกวิน รอดแก้ว ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
404 นายวิชชุภาส อำไพลาภสุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
405 นางทิชากร ทับอินทร์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
406 นางสาวศศิรินทร์ วิบูลเตโชกิตติ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
407 นางสาวศุภานัน เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
408 นางสาวจุฑามาศ สุธาพจน์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
409 นายพิชิต ลิอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
410 นางสาวรัชดาพร คำนนท์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
411 นางสาวปรียานุช ชัยมงคล ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
412 นางสาวชนิดาภา จูน้อย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
413 นางอรพรรณ เม้าอุดม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
414 นางสาววิจิตรา กันตะพันธ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
415 นายชำนาญวิทย์ ชนะโชติ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
416 นางสาวจิตตรา สร้อยสน ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
417 นางสาวจันทร์จิรา รุ่งศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
418 นางพัชริน ขุนจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
419 นางสาวนิภาพร เสาอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
420 นางเนียรนภา วิทยาขาว ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
421 นางสาวภารัตน์ดา โกสิงห์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
422 นางสาวชนากานต์ จันทา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
423 นางสาวยุวภา สอิ้งรัมย์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
424 นางสาววริยา เจียมดี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
425 นางสาวธมาวรรณ วันชูเพลิด ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
426 นางอุระสา สุหร่าย ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
427 นางสาวสุกัญญา นราเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
428 นางสาวสาวิตรี แสนโกศิก ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
429 นางสาววิลัยลักษณ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
430 นางสาววิรากร มนรัตน์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
431 นางสาวยุวพร ระดมสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
432 นางสาวพิมล เพิ่มเจริญนุกูล ครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
433 นายพิบูลย์ศักดิ์ เกียรติชัยธนกุล ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
434 นางสาววราภรณ์ ตะวะนะ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
435 นางสาวธนันท์ลดา วรรณคำ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
436 นางสาวมาลี ดั้นชัยภูมิ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
437 นางสาวพงษ์ลดา ศรีอักษร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
438 นางสาวพรทิพย์ โกมลวานิช ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
439 นางศิริวรรณ มงคลพิบูลย์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
440 นางมนัสพร พิพัฒน์นุตเนตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
441 นางสาวธนวรรณ ชุนสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
442 นางสาวพิมพ์ลดา วารีวนิช ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
443 นางสาวปัทมา สวยดี ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
444 นางสาวเพ็ญสุดา เอี่ยมโพธิ์ศักดา ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
445 นางสาววราพร รอดแก้ว ครูโรงเรียนวัดยอดพระพิมล กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
446 นางสาวสุกฤตา แก้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
447 นางสาวชญาภา ผิวพันธมิตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
448 นายกวิน รอดแก้ว ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
449 นางรัชนี เต็มแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
450 นางสาวศิริพร มุสิกะวัน ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
451 นายณัฐวุฒิ เบ็ญจา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
452 นางสาวสุกัญญา นราเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
453 นางทิวาวรรณ บุญประสม ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
454 นายธนาศักดิ์ ขยันงาน ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
455 นางสาวสุนิษา สถาพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
456 นายจิรพัฒน์ เทียนศิริโชติ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
457 นายรุจิภ์ชยา ปูพบุญ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
458 นายอดุลกิตติ์ ลาพร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
459 นายชูชีพ เรืองสัมฤทธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
460 นายทัศนพงศ์ ว่านกระ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
461 นายเฉลิมพล พูลสวัสดิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
462 นายวิกร สุรินทร์ธนาสาร พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
463 นายชำนาญวิทย์ ชนะโชติ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายสถานที่
464 นายก่อเกียรติ วชิรเลอพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายสถานที่
465 นายถิรวุฒิ ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายสถานที่
466 ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลา ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายสถานที่
467 นายธนวุฒิ ปรีชานุกูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายสถานที่
468 นายนนทชัย เฉลยผล ครู โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายสถานที่
469 นายพงศภัค นิลประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายสถานที่
470 นายชัชพงษ์ พิรุณเจริญพร ครู โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายสถานที่
471 นายสุริยา อินพันทัง ครู โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายสถานที่
472 นางสาววัชรินทร์ วัชโรทัย ครู โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายสถานที่
473 นางสมหญิง โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายสถานที่
474 นายปัญญาพล พิมดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
475 นางพัชริน ขุนจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
476 นางสาวนิภาพร เสาอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
477 นางสาวมะลิน อินรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
478 นายภานุพันธ์ ไพรบึง ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
479 นายวรรธนัย รักแจ้ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
480 นางสาวภารัตน์ดา โกสิงห์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
481 นายวิชชุภาส อำไพลาภสุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
482 นายศักดิ์ชัย ใจบุญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
483 นางสาวปวีณา อาจหยุด ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
484 นายสุทัศน์ ดาราวงษ์ ภารโรงโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
485 นายเฉลิม โนรี ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการฝ่ายสถานที่
486 นายปฐมพร โคตรชมภู ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการฝ่ายสถานที่
487 ว่าที่ร้อยตรีบุญยืน มีพร้อม ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการฝ่ายสถานที่
488 นายคณิน อุ่นสำราญ ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการฝ่ายสถานที่
489 นายณทชัย ติฐานะ ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการฝ่ายสถานที่
490 นายภากร สมแสวง ครู โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) กรรมการฝ่ายสถานที่
491 นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) กรรมการฝ่ายสถานที่
492 ว่าที่ร้อยตรีอุทการ ชัยทัศวัฒนา ครู โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) กรรมการฝ่ายสถานที่
493 นายจีระศักดิ์ มีศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) กรรมการฝ่ายสถานที่
494 นางสาวพรพิมล บุญอินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
495 นายไพรัช ต่อพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
496 นายภูเมธ โชติกาญจนนท์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
497 นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
498 นางสาวสุขุมาภรณ์ ปิยะวงษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
499 นางสาวศรีจันทร์ เมืองจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
500 นายนิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
501 นางสาวณิชากมล ราชนานนท์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
502 นางสาวปรารถนา ขำประเสริฐ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
503 นางสาวภิมลฑกาญจน์ นอนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
504 นายนันทิพัฒน์ รวยรื่น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
505 นายกฤษณพันธ์ พุฒหล้า ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
506 นางสาวมัลลิกา ชาติท่าค้อ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
507 นายวีรชน เดชผลิต ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
508 นายพีรยุทธ วิจิวังสา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
509 นางสาวเขมกร ปิยารัมย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
510 นางสาววาสนา ดวงภาค ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
511 นางสาวสายรุ้ง ธูปสุวรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
512 นางสาวทิพรดา พงษ์สุกรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
513 นางสาวกัญญาณัฐ เวียงใต้ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
514 นางสาวพรสิรี สรรพนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
515 นางสาวรัชนีกร ยารัมย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
516 นางสมพร พยุงวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
517 นางสาวไพลิน พันสืบวงค์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่
518 นายรัตนวัชร์ คำริน ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่
519 นางสาวกัลยกร ชัยธงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่
520 นางสาวศิริจรรยา นราเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่
521 นางสาวรพีพร ทองผิว ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่
522 นายขวัญชัย ประดิษฐสิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายสถานที่
523 นายภานุศักดิ์ พลยามา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายสถานที่
524 นายประทิน บุญประสม ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายสถานที่
525 นายศักดิ์ชาย ตุ่มม่วง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายสถานที่
526 นายนันทพล อุรารักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายสถานที่
527 นางสาวสุธิสา แตงชัยภูมิ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
528 นางสาววันวิษา จิตรธรรม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
529 นางสาวคุณาพร เขียวน้อย โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
530 นางชวารา ศรีสุข โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
531 นางศิรประภา อุณหเลขกะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการฝ่ายสถานที่
532 นายสุริยา ภู่ดำ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายสถานที่
533 นายณัฐพงษ์ จันภิรมย์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
534 นายธัชพงศ์ แจ่มกระจ่าง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
535 นายปราการ วรประเสริฐ พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
536 นางสาวไพรินทร์ แก้วน้อย ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
537 นางสาวเนตรชนก พันธ์ุนาค ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
538 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
539 นางสาวประทุม สุขจั่น ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
540 นายเอกวิทย์ บุญพามา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
541 นายวิชัย จันทร์มี ครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
542 นางสุดารัตน์ กลัดขวัญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
543 นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
544 นายชูศักดิ์ อาจหาญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
545 นายมงคล อยู่สมบูรณ์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
546 ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลา ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
547 นายปราการ วรประเสริฐ พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
548 นายศักดิ์ชัย ใจบุญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
549 นายปฐมพงษ์ เอียดกลับ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
550 นางสาวภัทราพร หลาทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
551 นายณัฐวุฒิ เบ็ญจา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
552 นายถาวร โสมโมรา ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
553 นายชาติชาย สุคนธ์ผ่อง ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
554 นายชลิต เขาสถิตย์ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
555 นายสุริยา ภู่ดำ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
556 นายชายณรงค์ กลิ่นจิ๋ว ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
557 นายปรเมศวร์ ก่อเจดีย์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
558 นายไพรัช ต่อพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
559 นายชูศักดิ์ อาจหาญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
560 นายกำจัด จูนิพัทธ์ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
561 นายพิชิต ลิอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
562 นายจิรพัฒน์ เทียนศิริโชติ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
563 นายรุจิภ์ชยา ปูพยุญ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
564 นายอดุลกิตติ์ ลาพร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
565 นายชูชีพ เรืองสัมฤทธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
566 นายทัศนพงศ์ ว่านกระ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
567 นายเฉลิมพล พูลสวัสดิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
568 นายธนวุฒิ ปรีชานุกูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
569 นายธัชพงศ์ แจ่มกระจ่าง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
570 นายปัญญาพล พิมดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
571 นายสุทัศน์ ดาราวงษ์ ภารโรงโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
572 นายธีระนันท์ คงเหลี่ยม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
573 นายจีรวัฒน์ วันทะมาตร์ ครูโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
574 นายวัชรฤทธิ์ ทำจะดี ครูโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
575 นายสุทธิพงษ์ สิงห์ก้อม นักการภารโรง โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
576 นายจีระศักดิ์ มีศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
577 นายพีรยุทธ วิจิวังสา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
578 นายวีรชน เดชผลิต ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
579 นายสาธิต สันพิมาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
580 นายณัฐชัย อยู่ยืนนาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
581 นายวรากร แก้วรจนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
582 นายชาญณรงค์ ทองชุ่ม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
583 นางสาวกัญญาณัฐ เวียงใต้ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
584 นายชัยรัตน์ พุ่มแย้ม คนงาน กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
585 นายอุดร บุราณเดช คนงาน กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
586 นายจิตรวุธ บุราณเดช ช่างไฟฟ้าระดับ 3 กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
587 นายเอกวิทย์ บุญพามา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
588 นายขวัญชัย ประดิษฐสิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
589 นายภานุศักดิ์ พลยามา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
590 นายประทิน บุญประสม ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
591 นายศักดิ์ชาย ตุ่มม่วง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
592 นายนันทพล อุรารักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
593 นางชิดชนก ภูมิรัตน์ ครูผู้ดูแลเด็กพิการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
594 นายพงศ์เพชร แผงพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
595 นายบดินทร์ บัวทอง ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
596 นายวีระ รักแจ้ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
597 นายภูเมศ รุ่งเรือง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
598 นายณัฐพงศ์ ภูผา นักศึกษาสังเกตการสอนโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
599 นายมานิตย์ สลับเพชร ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
600 นายอาทิตย์ เหลานาคำ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
601 นายณัฐพงษ์ จันภิรมย์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
602 นายถิรวุฒิ ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
603 นายกรกช ดวงคงทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
604 นายภานุพันธ์ ไพรบึง ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
605 นางสาวศิริพร มุสิกะวัน ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
606 ว่าที่ร้อยตรีบุญยืน มีพร้อม ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
607 นายคณิน อุ่นสำราญ ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
608 นายนิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
609 ว่าที่ร้อยตรีชัด คงคืน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
610 นายวิชัย จันทร์มี ครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
611 นายวรวีย์ เหล็กดี นักการภารโรง โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
612 นายฮาริส บุญมาเลิศ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
613 นายเทวาฤทธิ์ วงศ์เหรียญทอง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
614 นางสำเนียง วิลามาศ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
615 นางสาวคณภร อินพรหม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
616 นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
617 นางสาวปราณี รัตนะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
618 นางภัทรานิษฐ์ พูนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
619 นางสาวภัทราพร หลาทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
620 นางสาวศิริมาพร ปุกกลาง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
621 นางสาววรางคณา จันทร์ต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
622 นางสาวศุภากร กฤษณะสังข์ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
623 นางชยานันท์ ศรีบุษย์ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
624 นางสมจิตร์ กฤษณะสังข์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
625 นางมาลี จันทราสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
626 นางสาวณริณท์กานต์ เภาพาน ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
627 นางสาวจันทร์จิรา รุ่งศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
628 นางสาวพัชมน ร่มโพธิ์เย็น ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
629 นายฝัยรุดดีน เจ๊ะเฮ็ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
630 นางอรวรรณ อินทพงศ์ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
631 นางสุนิดา วัดวิทยาคุณ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
632 นางสาวสายทิพย์ ธนานพมานต์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
633 นางสาวอุมารัตน์ เหลือรักษ์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
634 นางกนกวรรณ มะลิหอม ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
635 นางสาวปรียานุช ชัยมงคล ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
636 นางสาวจันทร์ทิพย์ ทิพย์ลม ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
637 นางสาวภีมาธร สุวรรณประทีป ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
638 นางสาวจิตตรา สร้อยสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
639 นางสาวณัฎฐา โภคานิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
640 นางสาวสายธาร เหลาคำ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
641 นางสาวจิราภรณ์ กุลเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
642 นางสาวณัฐธิดา แสนเรียน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
643 นางจตุมาพร เงินยิ่งสุข ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
644 นางสาวญานิศา ชาชุมวงศ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
645 นางสาวประภัสสร ฉันทโส นักศึกษาสังเกตการสอนโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
646 นางสาวรมิตา ลินิฐฎา ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
647 นางสาววรรัตน์ บุตตะจีน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
648 นางสาวนิภาวรรณ์ สินธุ์เกษมสุข ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
649 นางสาวหัฏฐญา สมใจเพ็ง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
650 นางสาวยุวลี กันหมุด ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
651 นางสาวทิพาพร ทูคำมี ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
652 นายณัฏฐ์ ศรีสุพัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
653 นางสาวมะลิน อินรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
654 นางสาวพัศพิชชา เชยเอม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
655 นางสาวประทุม สุขจั่น ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
656 นายสาธิต สันพิมาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
657 นางสาวพนิดา อุทก ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
658 นางสาวสมจริญา พึ่งและ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
659 นางสาวณัฐนิช สุขแพทย์ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
660 นางสาวมินตรา สิทธิพันธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
661 นางเขมญานิษฐ์ ปะวะเสนะ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
662 นายฉัตรเฉลิม ตินะมาตร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
663 นายชำนาญวิทย์ ชนะโชติ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
664 นายณัฐธเนศ อ้นจีน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
665 นายสุภาพ พฤกษ์สุวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
666 นางณัฐมน งามเงินวรรณ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
667 นางสาวจิราภรณ์ ศรีทับทิม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
668 นายภูเมธ โชติกาญจนนท์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
669 นายโชคชัย กู้สกุลชัยธรรม ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
670 นายภูรินท์ พิงภูงา ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
671 นายวีระ รักแจ้ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
672 นายถวิล แป้นนางรอง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
673 นางสาวนพมาศ อาจวิชัย ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
674 นางสาวสกุลรัตน์ ประทุมศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
675 นายณัฐวุฒิ เบ็ญจา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
676 นายชูศักดิ์ อาจหาญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
677 นายชัยยล แสนธิไชยยา ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
678 นายไกรพล เทียบแก้ว ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
679 นางสาวกัญญาณัฐ ทองเงิน ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
680 นางสาววิจิตรา กันตะพันธ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
681 นางสาวจิตตรา สร้อยสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
682 นายก่อเกียรติ วชิรเลอพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
683 นางสาววรรษวิษา เพชรพราว ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
684 นางสาวรดาณัฐ นพรัตน์ไมตรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
685 นางสาวเสาวนีย์ ผ่านศึกสมรชัย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
686 นางสาวปัทมา สวยดี ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
687 นายนิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
688 นายชาญณรงค์ ทองชุ่ม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
689 ว่าที่ร้อยตรีปัณณวัฒน์ เซ็นเยาะ ครูโรงเรียนไทรน้อย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
690 นายปฐมพงษ์ เขียวไสว ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
691 นายบุญฤทธิ์ แป้นกล่ำ ภารโรงโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
692 นางสาวสุขุมาล คำรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
693 นายเทวาฤทธิ์ วงศ์เหรียญทอง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
694 นายอาทิตย์ ลออศรี ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
695 นางสาวเบญจวรรณ สุพันอ่างทอง ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
696 นางสาวชนิดาภา จูน้อย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
697 นายฐิติพล เกตุเอี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
698 นายวรรธนัย รักแจ้ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
699 นายธีระนันท์ คงเหลี่ยม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
700 นางสาวสุกัญญา นราเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
701 นางสาววนิดา ภูวันนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
702 นายศักดิ์ชาย ตุ่มม่วง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
703 นายวิชัย จันทร์มี ครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
704 นายฮาริส บุญมาเลิศ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
705 นางศศินา รักปาน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
706 นางสาววันเพ็ญ กลิ่นเกลี้ยง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
707 นางสาวศิริพร กิริยา ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
708 นางจุฑามาศ ไทยสุชาติ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
709 นางสาวจันทร์จิรา รุ่งศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
710 นางสาวเนตรชนก พันธ์ุนาค ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
711 นางสาวสุกัญญา นราเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
712 นางหัทยา สงวนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
713 นางทิวาวรรณ บุญประสม ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
714 นางนันธิญา บุตรไทย ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
715 นางสาวสุภัทรรินทร์ ทองทรัพย์ทวี ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
716 นางสาวสุวิมล เต๊ะดอเลาะ ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
717 นางสาวอาริศษา งาช้าง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
718 นางณัฐญา เจริญพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
719 นางสาวกาญจนา สุรินทร์ธนาสาร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
720 นางสาววิลาวรรณ รัดไว้ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
721 นางสาวโนรี พิทยาศักดิ์งาม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
722 นางสาวภัทราพร หลาทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
723 นางสาวศิริวรรณ อาจหยุด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
724 นางสาวโสภา เมืองจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
725 นายชาติชาย สุคนธ์ผ่อง ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
726 นางสาวอนุสรา บัวอุไร ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
727 นางสาวนันท์นภัส บุญยิ่ง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
728 นางสาวอุมารัตน์ เหลือรักษ์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
729 นางสาววิสาข์ ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
730 นางสายทอง พวงร้อย ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
731 นางกาญจนา บุญมี ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
732 นางสาวมณีรัตน์ โกสินทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
733 นางสาวอภิญญา ปาละศักดิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
734 นางสาวญาดา แสงสุวรรณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
735 นางศิริลักษณ์ ประสงค์เจริญ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
736 นางสาวอารยา บุญสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
737 นางสาวอมลวรรณ ทองฤทธิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
738 นางสาวสุภัทรา ซูโอ๊ะ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
739 นางสาวสมคิด ทองดอนน้อย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
740 นางสาวจินนภา อาจวิชัย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
741 นางสาวจิตตรา สร้อยสน ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
742 นางชนัญธร เจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
743 นางวาสนา โมรานิล ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
744 นางสาวปิยนุช เชิญผึ้ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
745 นางสาวสุพินดา ดึกภุมรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
746 นางสาวพร แกล้วกล้า ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
747 นางสาวยุวภา สอิ้งรัมย์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
748 นางวิมล คาวีทอง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
749 นางสาวณัฎฐา โภคานิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
750 นางสุพรรณ ไชยเทพา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
751 นางสาวพรพิมล บุญอินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
752 นางสาวธีราวัลย์ ลาวัณย์ทวีป ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
753 นางปาจารีย์ นาควัชระ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
754 นางสาวศศิธร แซ่ตัน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
755 นางสาวรัตดารา มกรมณี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
756 นางสาวชมพูนุท ชูนามไชย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
757 นางสาวปวีณา คงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
758 นางสาวอัญชลี สบบง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
759 นางสาววิกานดา ทีหนองสังข์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
760 นางสาวเบญจพร พูนแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
761 นางสาวณัฐชา บุญทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
762 นางสาวขวัญเนตร ลีลากุด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
763 นางสาวระมัย คงสี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
764 นางสาวชมภูนุช มีสุขมาก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
765 นางสาวศุภานัน เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
766 นางสาวมินรญา ทองรูปพรรณ์ ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
767 นางสาวพัชริดา พุฒิธรรมพงศ์ ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
768 นางสาวเยาวรัตน์ มูลปัง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
769 นางสาวนพเก้า โมลาขาว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
770 นางวิจิตร วรรณการโสภณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
771 นางสาวสุธิตา เพิ่มพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
772 นางสาววรกานต์ ชมบรูณ์ พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
773 นางสาวนันทวรรณ ภูโต พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
774 นางสาววิไล ซิ้มเจริญ พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
775 นางสาววรรณนิศา เกิดศาสน์ พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
776 นางสาวรุ่งนภา ช่างประดิษฐ พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
777 นางสาวศศิมาภรณ์ วงศ์สมศรี พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
778 นางสาวนิสา สารีสุข พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
779 นางสาวปิยะธิดา พ่อยันต์ ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
780 นางสาวพิจิตรา คำเครือ ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
781 นางสาวอัจฉราพร สุขไสใจ ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
782 นาวสาวศรุตยา ขุนทา ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
783 นางสาวหทัยรัตน์ นรินทร ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
784 นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
785 นางสาวกิตติญา บุญเกิด ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
786 นางสาวอัญชลี บัวเพชร ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
787 นางชาลิสา สินธุ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
788 นางสาวจิราภรณ์ กำยาน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
789 นางสาวอรอุมา สายชนะ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
790 นางสาวสุรัตน์ พวงภู่ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
791 นางสาววรรณณา เหมือนรุ่ง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
792 นางสาวช่อทิพย์ สายเย็น ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
793 นางสาวสายน้ำผึ้ง สมศักดิ์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
794 นางสาวณัฐญา ทวีกิจอลงกรณ์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
795 นางสาวอรอุมา แซ่เซียว ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
796 นางสาวจิราภรณ์ แก่นโพธิ์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
797 นางสาวอนงค์ งามแฉล้ม แม่ครัว โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
798 นางเพ็ญรุ่ง ฟักหอม แม่ครัว โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
799 นางประทุมมา หนูทอง แม่ครัว โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
800 นายสุริยา ชายหงษ์ แม่ครัว โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
801 นางสาวแก้วฤทัย ชื่นยุติธรรม ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
802 นางสาวสมจิตร จันรอง ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
803 นางสาวภัทรพร สิรพงษวนิช ครูธุรการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
804 นางสาวศรัญญา ธรรมเนียม ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
805 นางสาววริยา เจียมดี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
806 นางสาวกัลยกร ชัยธงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
807 นางบุญญาภา อักษรกาญจน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
808 นางสาวมาลี มีชัยอุดมเดช ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
809 นางสาวปวีณา มิงสะเมาะ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
810 นางวรารัตน์ เจริญสุข ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
811 นางสาวนงลักษณ์ คำปุย ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
812 นางสาวแก้วฤทัย ชื่นยุติธรรม ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
813 นางจุฑามาศ ไทยสุชาติ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
814 นายเจษฎา ศิริพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
815 นางยุพาวดี รูปเล็ก ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
816 นางสาวจาริยา พรมผล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
817 นางสาวจิราภรณ์ ศรีทับทิม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
818 นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
819 นางสาววีณา มดตะน้อย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
820 นางพัชรี คำจันทร์ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
821 นางดวงจันทร์ เสมสายัณห์ ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
822 นางสาวพรทิพย์ โกมลวานิช ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
823 นางสาวสุขฤทัย มีสุข ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
824 นางสาวนันทพรรณ สว่างเนตร ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
825 นางฤทัย คำโท ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
826 นางสาวสิริวิมล มนรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
827 นางสาวสุนันทา แก้วเปีย ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
828 นางสาวรัชฎาภรณ์ มนัสชนก ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายการเงิน
829 นางสาวทิพาพร ทูคำมี ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายการเงิน
830 นางสาวอุมาพร ลามคำ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายการเงิน
831 นางสาวรดาณัฐ นพรัตน์ไมตรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายการเงิน
832 นางสาวพรพิมล บุญอินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายการเงิน
833 นางสาวนพรัตน์ จันทร์อ่วม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายการเงิน
834 นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายการเงิน
835 นางนุจิรา เบ็ญกาโต ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายการเงิน
836 นางสาวหทัยรัตน์ นรินทร ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายการเงิน
837 นางสาวจารุมล จินตวง ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายการเงิน
838 นางสาวอารยา ทำดี ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายการเงิน
839 นางสาวนูรยาณี เจ๊ะแอ ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายการเงิน
840 นางดวงเดือน สุคนธมาลี ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายการเงิน
841 นางสาวปาริชาติ เจริญสุข ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายการเงิน
842 นางปารณีย์ หลีเกษม ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายการเงิน
843 นายเจนณรงค์ อินทสุข ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายการเงิน
844 นางสาวสายฝน คำยศ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายการเงิน
845 นางสาวสุพรรณี คำนันท์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
846 นางศิริวรรณ มงคลพิบูลย์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
847 นางสาวสุดารัตน์ ดังชัยภูมิ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
848 นางจันทิพย์ อำมาตย์เอก ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
849 นางสาวปทิตตา กิตติผดุงชัย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
850 นางวิมลรัตน์ ลุนสอน ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
851 นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
852 นางสาววิรากร มนรัตน์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
853 นางสาววิชุดา อนุจร ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
854 นางสุมิตรา เจริญสุข ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
855 นางสาววรรณวา อารียเดช ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
856 นางสาวรัตติกา นินเทศ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
857 นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
858 นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
859 นางอรพรรณ เม้าอุดม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
860 นางขวัญชนก เกตุสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
861 นายปัญญาพล พิมดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
862 นางภัทรานิษฐ์ พูนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
863 นางสาวศศิรินทร์ วิบูลเตโชกิตติ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
864 นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
865 นางสาวผ่องศรี ทองคำ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
866 นายภูรินท์ พิงภูงา ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
867 นางสาวธัญญา ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
868 นางสาวปริษา คงพูน ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
869 นางสาวสุนิสา ศรียาอาจ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
870 นางศศินา รักปาน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
871 นางสาวศศิธร สิงหะคเชนทร์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
872 นางสาวไพรินทร์ แก้วน้อย ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
873 นางสาวศศิธร ช่วงบุญศรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
874 นางสาวทิชากร เวียนวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
875 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
876 นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
877 นางสาวสกุณา กาสิงห์ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
878 นางสาวปัทมาพร ปูนรัมย์ ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
879 นางสาวปรวีร์ มาประจวบ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
880 นางพวงน้อย พัฒนบุรี ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
881 นางสาวกาญจนา สุริน์ธนาสาร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
882 นางสาววิจิตรา กันตะพันธ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
883 นางสาวทิพาพร ทูคำมี ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
884 นางสาวน้ำฝน ดอนมอญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
885 นางจาริยา พรมผล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
886 นางสาวรดาณัฐ นพรัตน์ไมตรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
887 นางสาวพิมพ์ลดา วารีวนิช ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
888 นางสาววาริสา สลับศรี ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
889 นางสาวสายธาร เหลาคำ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
890 นางสาวสาวิตรี แสนโกศิก ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
891 นางสาวณิรัฏฐา งามสงวน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
892 นางเพ็ญนภา เกษรศักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
893 นางสาวพาขวัญ อาภาภิรม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
894 นางสาวชนกนันท์ สังข์เผือก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
895 นางสาวสุรีพร รอดราง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
896 นางสาวสิรินภา ศรีโยธี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
897 นางณัฐวัชรี ขุนณารักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
898 นางนัยนา นุ่นงาม ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
899 นางพนมกร พลศิลป์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
900 นายจิรณัฐ มะโนภาคิน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
901 นายณัฐพนธ์ ขันทอง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
902 นางสาวสุขุมาล คำรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
903 นายณัฐพงษ์ จันภิรมย์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
904 นางสาวชนิดาภา จูน้อย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
905 นางสาวเสาวนีย์ จูเกต พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
906 นางสาววราวัชร์ นานาศรีรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
907 นางณัฐมน งามเงินวรรณ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
908 นางสาววิลัยลักษณ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
909 นางสาวพรพิมล บุญอินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
910 นางสาววิรากร มนรัตน์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
911 นางสาวอรทัย จิ๋วคุ่ย ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
912 นายอนุวัฒน์ ดาวจันทร์ ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
913 นางศศินา รักปาน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
914 นางสาวสุกฤตา แก้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
915 นางสาวกัญญาลักษณ์ ขอพ่วงกลาง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
916 นางสาวชนัฎพร คล้ายสอน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
917 นายภูเมศ แสงพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
918 นายพนมพร พีระพิทยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
919 นางจุฬาพร เดชพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
920 นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
921 นางสาวงามทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
922 นายศุภกฤษ ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
923 นางสาวสมจิตร รอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
924 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์นิยม ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
925 นายนันต์ณธร ธนกวินวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
926 ว่าที่ร้อยตรี อนิรุทธิ์ อับดุลลากาซิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
927 นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
928 นายศุภชัย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
929 นางยุพาวดี รูปเล็ก ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
930 นางวัชราภรณ์ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสพานสูง รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
931 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
932 นายอาชวิน จันจำรัส ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
933 นายสำเริง ยิ้มดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
934 นางสาววรางคณา นิ่มราศี ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
935 นายชัยยล แสนธิไชยยา ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
936 นางสาวสิรินทร์ โกมลสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
937 พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
938 นายพงศกร โกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
939 นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงประเสริฐ รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
940 นายวรจักร ถาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐบำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
941 นางอรดี น้อยปุก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำโพ รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
942 นางอรพรรณ เม้าอุดม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
943 นางสาววิจิตรา กันตะพันธ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
944 นางรัชนี เต็มแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
945 นายวิศรุตน์ วันแอเลาะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
946 นางสาวธนวรรณ ชุนสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
947 นางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
948 นายอิทธิภพ ทิมวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม (สงค์วอนอุทิศ) กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
949 นายปิยวัช สีกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
950 นายจวน วงษ์ปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
951 นางสาวรุจิรา วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
952 นางหัทยา สงวนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
953 นางสาววีณา มดตะน้อย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
954 นางสาวกิตติมา ไพรนอก ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
955 นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
956 นายชาคริต ทองรักชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
957 นายพรชัย หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกกวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
958 นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
959 นางสาวมุทิตา มีศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
960 นางนันทกานต์ ทองสมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
961 นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
962 นางวรรษธณพร นากระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
963 นายกฤตษณพล แดงเกิด ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
964 นางขวัญชนก เกตุสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
965 นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
966 นางภัทรานิษฐ์ พูนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
967 นางสาวศศิรินทร์ วิบูลเตโชกิตติ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
968 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
969 นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุล กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
970 นายเกรียงไกร รื่นเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
971 นางสาวรุ่งอรุณ อ๋องแสง ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
972 นายสุริยา เด็นลีเมาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
973 นางสาวประทัย เพิ่มฉลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
974 นางสาววิลัยลักษณ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
975 นางสาวสิริวรรณ สังข์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
976 นางสาวนันทพรรณ สว่างเนตร ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
977 นางสาวอนุตรา เห็มวิพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
978 นางสาวญาณิศา สหายรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
979 นางสาวปัทมา สวยดี ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
980 นางสาวกัลยกร ชัยธงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
981 นางสาวจริยา นามมะ ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
982 นางสาวนุชลดา รักษ์ปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ
983 นางสาวพัชรี จุนิพัทธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ
984 นางสาวทิชากร เวียนวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาด
985 นางสาวภรทิพย์ แก้วทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาด
986 นางสาวจิราภรณ์ ศรีทับทิม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร
987 นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร
988 นางสาวสุกัญญา นราเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
989 นางสาวประทุม สุขจั่น ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
990 นายรัตนวัชร์ คำริน ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
991 นางสาวสายธาร เหลาคำ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
992 นางวิมลรัตน์ ลุนสอน ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
993 นางสาวสาวิตรี แสนโกศิก ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
994 นางณัฐมน งามเงินวรรณ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
995 นางสาวนุชลดา รักษ์ปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
996 นางสาววิลัยลักษณ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ผู้ดูแลโปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผล-ศูนย์แข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
997 นางสาววิลัยลักษณ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ผู้ประสานงานศูนย์จัดแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
998 นางสาวกิตติมา ไพรนอก ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
999 นางสาวศศิธร ช่วงบุญศรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
1000 นางสาวปทิตตา กิตติผดุงชัย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
1001 นางสาวศิริเกษ เทาศิริ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
1002 นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทั่งทอง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
1003 นางน้ำอ้อย เจริญสุข ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
1004 นางสาวพิมพ์ลดา วารีวนิช ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน
1005 นางอุมาพร หังสเนตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
1006 นางสินีนุช พูลพัฒนา ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
1007 นางพัชรี คำจันทร์ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1008 นางสาวดาวประกาย ทรงความเจริญ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1009 นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
1010 นายปัญจภูมิ หลาบคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
1011 นางนวพร มาลัยเรือง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
1012 นางกานต์รวี ผิวนิ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นบ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
1013 นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นบ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
1014 นายนันต์ณธร ธนกวินวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ประธานศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
1015 นางสาวสิรินทร์ โกมลสุทธิ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิส รองประธานศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
1016 นางสาวเมศิณี มฆัษเฐียร ครูชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3
1017 นางสาวนพวดี ไชยรัตน์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3
1018 ผศ.ดร.จินตนา อนุวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขานาฏศิลป์ศึกษา คณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3
1019 นางสาวเมศิณี มฆัษเฐียร ครูชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3
1020 นางสาวนพวดี ไชยรัตน์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3
1021 ผศ.ดร.จินตนา อนุวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขานาฏศิลป์ศึกษา คณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3
1022 นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ประธานศูนย์การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1023 นางสาววรางคณา นิ่มราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1024 นางสาวนภศูล กล้าตลุมบอน ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1025 นางสาวนิตยา มินศิริ ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1026 นางสาวชญาภา เข็มเพชร ครูโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1027 นางสาวนิภาพร เสาอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1028 นางสาววาสนา พลอยเพชร ครูโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1029 นางสาวณัทนิษฐ์ รอดแก้ว ครูโรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1030 นางเรณู สถิรวุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1031 นางสาวอุมาพร ลามคำ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1032 นางสาวปิยฉัตร เวียงสงค์ ครูโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1033 นางสาวสุภัทรรินทร์ ทองทรัพย์ทวี ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1034 นางสาวสุธิตา มีขันทอง ครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1035 นางสาวสุกัญญา ชุ่มศรี ครูโรงเรียนวัดลากค้อน กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1036 นายสุทธิพงษ์ อาจโต ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1037 นางสาวกฤตพร บุญแก้ว ครูโรงเรียนวัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1038 นางสาวณัชชา อกอารีย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1039 นางเนียรนภา วิทยาขาว ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1040 นางสาวสรียา สุวราณรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1041 นายคนิษฐ์ กองทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1042 นางสาวณัฐริกา ปันคำ ครูโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1043 นางสาวธนันท์ลดา วรรณคำ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา ฯ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1044 นางนุชจรีย์ ไหลประสิทธิ์พร ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1045 นางสาวภัทรธิดา ไชยเดช ครูโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1046 นางสาวภัททิยา สุดเพ็ชรรโรจน์ ครูโรงเรียนวัดลำโพคล้อยประชารังสฤษฏ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1047 นางสาววัชราภรณ์ ฉายะ ครูโรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฏ์) ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1048 นางสาวกาญจนา จามรโชติ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1049 นางจินดารัตน์ ห้วยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1050 นางสาวมัญธุสา อารมย์ชื่น ครูโรงเรียนวัดอินทร์ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1051 นางสาวสิริยุพา ลุนสอน ครูโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1052 นางสาวจันทร์จิรา รุ่งศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1053 นางสาวสาวิตรี แสนโกศิก ครูโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1054 นายจักรกฤษณ์ แท่นเครือ ครูโรงเรียนวัดลากค้อน กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1055 นางสาวสุวรรณา อ่อนเบา ครูโรงเรียนคลองเกลือ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1056 นางสาวธนวรรณ ชุนสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1057 นางสาววรันธร ยองจา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1058 นางฉวีวรรณ จันทนาม ครูโรงเรียนวัดคลองขวาง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1059 นางสาววรรณิกา คำภิรมย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1060 นางสาววลัยพร สุขสบาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1061 นางจันทิพย์ อำมาตย์เอก ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1062 นางสาวชญาภา ผิวพันธมิตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1063 นางสาวดวงหทัย ถานันดี ครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1064 นายวุฒิกาล วรบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1065 นางสาวบุษยมาศ แก้วเทวา ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1066 นางประภัสสร พ่วงจินดา ครูโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1067 นางสาวณัฐธิดา แสนเรียน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1068 นายณรงค์ บัวผาย ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1069 นางสาวณพิชญา ปรัญญาภิมุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1070 นางสายฝน เรืองมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลากค้อน ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท)
1071 นางสาวเกศินี จันทร์จุฬา ครูโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท)
1072 นางนิรันดา โกเมนทร์ ครูโรงเรียนคลองเกลือ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท)
1073 นางสาวสุณิสา ศรีกัลยานุกูล ครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท)
1074 นางสาวรัตดารา มกรมณี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท)
1075 นางสาวปรารถนา ขำประเสริฐ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)
1076 นางสาวรัตนาพร เที่ยงเเท้ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาฯ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)
1077 นายปกรณ์พศ โสกูล ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)
1078 นางพัชริน ขุนจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)
1079 นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1080 นางสาวศศินา โยธาจักร ครูโรงเรียนวัดคลองขวาง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1081 นางสาวอัญชลี บัวเพชร ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1082 นายภุชงค์ สหะกะโร ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1083 นางสาวปราณี รัตนะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1084 นางสาวกมลวรรณ อิสสระกุล ครูโรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1085 นางสาววัชรินทร์ วัชโรทัย ครูโรงเรียนวัดคลองขวาง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1086 นางสาวนัทยา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1087 นางสาวภารัตน์ดา โกสิงห์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1088 นางทิชากร ทับอินทร์ ครูโรงเรียนโพธิ์บ้านอ้อย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ป.1-3
1089 นางสาวสุวภาดา กาประโคน ครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ป.1-3
1090 นางสาวเบ็ญจมาศ อ่อนละมูล ครูโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ป.1-3
1091 นายวิชชุภาส อำไพลาภสุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ป.1-3
1092 ว่าที่ร้อยเอกอภิรนันต์ฐภาดา มาตรพันธ์นา ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ป.๔-๖
1093 นางสาวนิภาวรรณ แก้ววังวร ครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ป.๔-๖
1094 นางสาวชนากานต์ จันทรา ครูโรงเรียนโพธิ์บ้านอ้อย กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ป.๔-๖
1095 นางณชาลิณี ลิอินทร์ ครูโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ป.๔-๖
1096 นางสาวกาญจนา ก่องแก้ว ครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ม.1-3
1097 นางสาวศศิธร นันทวาณิชพงษ์ ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ม.1-3
1098 นางสาวอุณากร มหาเรือนลาภ ครูโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ม.1-3
1099 นางสาวฉัตรชัชชญาน์ เวฬุวนารักษ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันสืบครรลองทองจำบทอาขยาน ม.1-3
1100 นางอติรัตน์ ดำเนื้อดี ครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
1101 นางสาวโสภา เมืองจันทร์ ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการตัดสินกิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
1102 นางสาวยุวดี คุ้มพันธ์ุแย้ม ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการการตัดสินกิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
1103 นางวัชรี น้อยเสนีย์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการการตัดสินกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
1104 นางสุจิรา เนตรวิจิตร ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ กรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
1105 นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรรมการและเลขานุการการตัดสินกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
1106 นางสาวงามทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประธานศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
1107 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) รองประธานศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
1108 นายอาชวิน จันจำรัส ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) รองประธานศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
1109 นางสาวศศิรินทร์ วิบูลเตโชกิตติ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) เลขานุการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
1110 นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ ประธานศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ(มัธยมศึกษา)
1111 นางสุฑาสิณี เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) รองประธานศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ (มัธยมศึกษา)
1112 นางสาวสิริพร จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1113 นางสาวกัญญาณัฐกร คำภู ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการตัดสินกิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - ป.3
1114 นายธนาศักดิ์ ขยันงาน ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - ป.3
1115 นางสาวรัศมี หงษ์สา ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม กรรมการและเลขานุการการตัดสินกิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป. 1 - ป .3
1116 นางสาวสิรินดา คำแพร ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม เครื่องร่อนนานยิงยาง ป.1 - ป.6
1117 นางสาวธีมาพร พรมราช ครูโรงเรียนวัดวัดลากค้อน กรรมการตัดสินกิจกรรม เครื่องร่อนนานยิงยาง ป.1 - ป.6
1118 นางสาวฤชญาภัสร เรือนทองดี ครูโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรม เครื่องร่อนนานยิงยาง ป.1 - ป.6
1119 นายมนตรี ศรีสุข ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการตัดสินกิจกรรม เครื่องร่อนนานแบบปล่อยด้วยมือ ป.1 - ป.6
1120 นายวิชัย จันทร์มี ครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม เครื่องร่อนนานแบบปล่อยด้วยมือ ป.1 - ป.6
1121 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญจันทึก ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรม เครื่องร่อนนานแบบปล่อยด้วยมือ ป.1 - ป.6
1122 นายวันชัย พูนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง 3 มิติ ม.1 - ม.3
1123 นายไพศาล แก้วกลม ครูโรงเรียนวัดยอดพระพิมล กรรมการตัดสินกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง 3 มิติ ม.1 - ม.3
1124 นางสาวเขมิกา พรหมภักดี ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง 3 มิติ ม.1 - ม.3
1125 นายชัยยล แสนธิไชยยา ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม เครื่องบินพลังยางปล่อยอิสระ ม.1 - ม.3
1126 นายปัณณกฤษณ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดยอดพระพิมล กรรมการตัดสินกิจกรรม เครื่องบินพลังยางปล่อยอิสระ ม.1 - ม.3
1127 นางสาวศศิวิมล พันที ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรม เครื่องบินพลังยางปล่อยอิสระ ม.1 - ม.3
1128 นายปกรณ์พศ โสกูล ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1129 นายนัฐดนัย ยูฮันเงาะ ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1130 นายบดินทร์ บัวทอง ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1131 นายวินัย พันธ์พืช ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1132 นางธนิกานต์ มาซิกลา ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1133 นางน้ำอ้อย เจริญสุข ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1134 นางสาวหทัยรัตน์ โปรดปราน ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1135 นางชยานันท์ ศรีบุษย์ ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1136 นางศิริมา พรมบุตร ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1137 นางพนิตา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1138 นางสาวอภิสรา สุทธโส ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1139 นายศุภชัย ทิพพิมล ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1140 นางสาวศิรประภา ปักกาเวสา ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1141 นางสาวนวรัตน์ พรมแย้ม ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1142 นางสาวณัฐนิช สุขแพทย์ ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1143 Mr.Ghelord Daquis Masigla ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1144 Mrs.Rossana Osenar Arante ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1145 Miss Jheia Reia Lafeguera Baltazar ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1146 นายวรวีย์ เหล็กดี นักการภารโรง โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1147 นายศรัณย์ปราชญ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1148 นายชลิต เขาสถิตย์ ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1149 นางสาวสุรีพร มาตทอง ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
1150 นางสาวนวรัตน์ พรมแย้ม ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
1151 นายวรวีย์ เหล็กดี นักการภารโรงโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
1152 นางสาวนัจวา บินซัน ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ
1153 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1154 นายมานิตย์ สลับเพชร ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1155 นางสาวนงลักษณ์ คำปุย ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1156 นางสาวนันท์นภัส บุญยิ่ง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1157 นางสาวศุภนิดา เมื่อยสุข ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1158 นางสาวกิตติญา บุญเกิด ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1159 นางสาวศศิธร วิจิตรนิมมาน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1160 นางยุพา พรมแย้ม ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1161 นายเริงชัย ระงับภัย ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1162 นางสาวธันย์ภัคนันท์ เงินทองประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1163 นางเสาวลักษณ์ เพิ่มสุข ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1164 นางวรรณณา เหมือนรุ่ง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1165 นางนัยนา นุ่นงาม ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1166 นายจิรณัฐ มะโนภาคิน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1167 นางสาวศุภนุช เจียมวงษ์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1168 นางกิตติยา พัฒนเวช ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1169 นางพวงน้อย พัฒนบุรี ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1170 นางมาลี จันทราสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1171 นายณัฐพนธ์ ขันทอง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1172 นางสาวสุรัตน์ พวงภู่ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1173 นางสาวสุพรรษา เรือนแก้ว ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1174 นางลำเจียก เขียวกล่ำ แม่บ้าน โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1175 นางสาวสุพัด พลณรงค์ นักการภารโรง โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1176 นายธีระ พินงูเหลือม นักการภารโรง โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1177 นางสาวจุฑามาศ สุธาพจน์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการ และเลขานุการฝ่ายสถานที่
1178 นายถวิล แป้นนางรอง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
1179 นายไกรพล เทียบแก้ว ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย
1180 นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ เจ้าหน้า