สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 57 12 8 1 77
2 ชุมชนวัดไทรน้อย 46 24 10 3 80
3 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 46 18 9 4 73
4 วัดไทรใหญ่ 42 8 11 2 61
5 วัดลาดปลาดุก 41 17 10 2 68
6 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 40 15 6 3 61
7 ชุมชนไมตรีอุทิศ 39 8 3 1 50
8 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 38 8 6 1 52
9 สุเหร่าเขียว 35 9 14 2 58
10 วัดผาสุกมณีจักร 34 10 10 2 54
11 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 33 14 11 2 58
12 ชลประทานสงเคราะห์ 30 15 2 1 47
13 มารีย์วิทยา นนทบุรี 30 9 7 2 46
14 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 30 7 7 5 44
15 ชลประทานวิทยา 28 16 7 2 51
16 พิชญศึกษา 28 5 4 2 37
17 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 27 18 8 2 53
18 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 27 7 6 4 40
19 คลองเกลือ 26 14 10 1 50
20 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 25 10 13 5 48
21 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 24 17 5 3 46
22 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 24 6 8 2 38
23 สุเหร่าปากคลองลำรี 23 12 9 1 44
24 เต็มรักศึกษา 21 7 0 2 28
25 ชุมชนวัดบางไผ่ 20 12 7 4 39
26 นันทนวรวิทย์ 19 17 8 5 44
27 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 19 12 16 4 47
28 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 19 11 10 4 40
29 เทศบาลวัดละหาร 19 8 7 3 34
30 วัดคลองตาคล้าย 19 8 3 1 30
31 สหศึกษาบางบัวทอง 19 6 2 0 27
32 ประเสริฐอิสลาม 18 12 15 4 45
33 รุ่งเรืองวิทยา 17 10 7 5 34
34 วัดเสนีวงศ์ 16 13 22 8 51
35 วัดลำโพ 16 9 9 5 34
36 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 16 8 9 2 33
37 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 16 8 9 0 33
38 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 16 6 7 2 29
39 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 15 7 2 2 24
40 ประสานสามัคคีวิทยา 15 6 7 2 28
41 คล้ายสอนศึกษา 14 16 6 0 36
42 พึงรำลึก 14 13 7 3 34
43 วัดศรีเขตนันทาราม 13 18 11 4 42
44 แสงประทีปรัฐบำรุง 13 13 9 1 35
45 วัดคลองขุนศรี 13 8 6 1 27
46 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 12 11 9 3 32
47 วัดตาล 12 8 7 2 27
48 ดีมากอุปถัมภ์ 12 4 5 2 21
49 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 11 2 4 0 17
50 วัดปลายคลองขุนศรี 10 10 4 5 24
51 วัดเอนกดิษฐาราม 10 9 6 0 25
52 วัดยอดพระพิมล 10 7 4 2 21
53 พระหฤทัยนนทบุรี 10 6 1 2 17
54 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 9 7 7 1 23
55 วัดกู้ 9 6 7 1 22
56 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 9 5 4 0 18
57 วัดกลางเกร็ด 9 4 10 2 23
58 บ้านคลองฝรั่งฯ 9 2 6 2 17
59 ประชารัฐบำรุง 8 10 6 2 24
60 วัดเชิงเลน 8 9 5 1 22
61 วัดลากค้อน 8 8 2 1 18
62 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 8 7 12 5 27
63 เทพพิทักษ์ 8 7 7 2 22
64 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร 8 6 1 0 15
65 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 7 9 4 2 20
66 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 7 8 4 0 19
67 วัดเพรางาย 7 5 5 3 17
68 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 7 5 5 1 17
69 ท่าอิฐศึกษา 7 5 4 3 16
70 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 6 8 2 1 16
71 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 6 7 6 1 19
72 บ้านคลองพระพิมล 6 6 4 2 16
73 วัดโมลี(นันทวิมล) 6 6 4 0 16
74 แสงประเสริฐ 6 5 11 2 22
75 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 6 5 6 4 17
76 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 6 2 7 2 15
77 บ้านหนองเพรางาย 5 8 3 1 16
78 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 5 6 5 1 16
79 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 5 3 3 1 11
80 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 4 6 4 1 14
81 วัดศาลากุล 4 3 3 0 10
82 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 4 1 6 1 11
83 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 3 3 6 1 12
84 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 3 3 1 1 7
85 วัดสาลีโขภิตาราม 2 4 0 0 6
86 วัดสลักเหนือ 1 3 5 6 9
87 สามแยกบางคูลัด 1 3 0 0 4
88 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 0 1
รวม 1,435 749 568 182 2,752