สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 54 12 8 1 74
2 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 46 17 9 4 72
3 ชุมชนวัดไทรน้อย 45 24 10 3 79
4 วัดไทรใหญ่ 40 7 11 2 58
5 วัดลาดปลาดุก 39 17 10 2 66
6 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 39 15 6 3 60
7 ชุมชนไมตรีอุทิศ 38 7 3 1 48
8 สุเหร่าเขียว 35 8 13 2 56
9 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 35 8 6 1 49
10 วัดผาสุกมณีจักร 33 10 9 2 52
11 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 32 14 10 2 56
12 ชลประทานสงเคราะห์ 30 15 2 1 47
13 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 30 7 7 5 44
14 พิชญศึกษา 28 5 3 2 36
15 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 27 17 8 2 52
16 มารีย์วิทยา นนทบุรี 27 9 7 2 43
17 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 27 7 6 4 40
18 ชลประทานวิทยา 26 16 7 2 49
19 คลองเกลือ 25 12 10 1 47
20 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 25 8 12 5 45
21 สุเหร่าปากคลองลำรี 23 12 9 1 44
22 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 22 17 5 3 44
23 เต็มรักศึกษา 21 7 0 2 28
24 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 21 6 8 2 35
25 ชุมชนวัดบางไผ่ 20 12 7 4 39
26 เทศบาลวัดละหาร 19 8 6 3 33
27 วัดคลองตาคล้าย 19 8 3 1 30
28 สหศึกษาบางบัวทอง 19 6 1 0 26
29 นันทนวรวิทย์ 18 17 7 5 42
30 ประเสริฐอิสลาม 18 12 15 4 45
31 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 18 11 15 4 44
32 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 16 11 10 4 37
33 รุ่งเรืองวิทยา 16 9 6 5 31
34 วัดเสนีวงศ์ 15 13 21 8 49
35 วัดลำโพ 15 9 9 5 33
36 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 15 8 9 0 32
37 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 15 7 2 2 24
38 ประสานสามัคคีวิทยา 15 5 6 2 26
39 คล้ายสอนศึกษา 14 16 5 0 35
40 พึงรำลึก 14 13 6 3 33
41 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 14 8 9 2 31
42 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 14 6 7 2 27
43 วัดศรีเขตนันทาราม 13 16 11 4 40
44 วัดคลองขุนศรี 13 7 6 1 26
45 แสงประทีปรัฐบำรุง 12 11 9 1 32
46 วัดตาล 12 8 7 2 27
47 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 11 10 9 3 30
48 ดีมากอุปถัมภ์ 11 3 5 2 19
49 วัดปลายคลองขุนศรี 10 10 4 5 24
50 วัดยอดพระพิมล 10 7 4 2 21
51 พระหฤทัยนนทบุรี 10 6 1 2 17
52 วัดเอนกดิษฐาราม 9 9 6 0 24
53 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 9 5 4 0 18
54 วัดกลางเกร็ด 9 4 10 2 23
55 บ้านคลองฝรั่งฯ 9 2 5 2 16
56 ประชารัฐบำรุง 8 9 6 2 23
57 วัดเชิงเลน 8 8 5 1 21
58 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 8 7 12 5 27
59 เทพพิทักษ์ 8 7 7 2 22
60 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร 8 6 1 0 15
61 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 8 2 4 0 14
62 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 7 8 4 2 19
63 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 7 8 3 0 18
64 วัดลากค้อน 7 8 2 1 17
65 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 7 7 6 1 20
66 วัดเพรางาย 7 5 5 3 17
67 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 7 5 5 1 17
68 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 6 8 2 1 16
69 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 6 7 5 1 18
70 วัดกู้ 6 6 7 1 19
71 บ้านคลองพระพิมล 6 6 4 2 16
72 วัดโมลี(นันทวิมล) 6 6 4 0 16
73 แสงประเสริฐ 6 5 10 2 21
74 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 6 5 6 4 17
75 ท่าอิฐศึกษา 6 5 3 3 14
76 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 6 1 7 2 14
77 บ้านหนองเพรางาย 5 8 3 1 16
78 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 5 5 5 1 15
79 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 5 2 3 1 10
80 วัดศาลากุล 4 3 3 0 10
81 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 4 1 5 1 10
82 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 3 6 4 1 13
83 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 3 3 5 1 11
84 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 3 3 1 1 7
85 วัดสาลีโขภิตาราม 2 4 0 0 6
86 วัดสลักเหนือ 1 3 5 6 9
87 สามแยกบางคูลัด 1 3 0 0 4
88 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 0 1
รวม 1,381 724 546 182 2,833