สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 15 9 6 30 46 18 9 4 73
2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 13 13 12 38 57 12 8 1 77
3 ชลประทานสงเคราะห์ 12 3 3 18 30 15 2 1 47
4 สหศึกษาบางบัวทอง 11 3 2 16 19 6 2 0 27
5 ชุมชนวัดไทรน้อย 10 9 9 28 46 24 10 3 80
6 วัดลาดปลาดุก 10 7 3 20 41 17 10 2 68
7 สุเหร่าเขียว 10 5 6 21 35 9 14 2 58
8 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 9 5 1 15 27 7 6 4 40
9 ชุมชนไมตรีอุทิศ 8 9 3 20 39 8 3 1 50
10 วัดไทรใหญ่ 8 6 5 19 42 8 11 2 61
11 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 7 2 4 13 40 15 6 3 61
12 วัดคลองตาคล้าย 7 1 1 9 19 8 3 1 30
13 ชลประทานวิทยา 6 3 8 17 28 16 7 2 51
14 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 6 1 3 10 19 11 10 4 40
15 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 5 8 6 19 33 14 11 2 58
16 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 5 8 5 18 38 8 6 1 52
17 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 5 4 7 16 27 18 8 2 53
18 รุ่งเรืองวิทยา 5 4 0 9 17 10 7 5 34
19 วัดผาสุกมณีจักร 5 1 7 13 34 10 10 2 54
20 ชุมชนวัดบางไผ่ 5 0 2 7 20 12 7 4 39
21 วัดเอนกดิษฐาราม 5 0 0 5 10 9 6 0 25
22 สุเหร่าปากคลองลำรี 4 8 3 15 23 12 9 1 44
23 วัดศรีเขตนันทาราม 4 2 2 8 13 18 11 4 42
24 แสงประทีปรัฐบำรุง 4 2 0 6 13 13 9 1 35
25 เทศบาลวัดละหาร 4 0 1 5 19 8 7 3 34
26 เต็มรักศึกษา 3 3 1 7 21 7 0 2 28
27 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 3 2 3 8 24 17 5 3 46
28 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 3 1 3 7 25 10 13 5 48
29 คล้ายสอนศึกษา 3 1 1 5 14 16 6 0 36
30 วัดยอดพระพิมล 3 1 1 5 10 7 4 2 21
31 พิชญศึกษา 2 6 3 11 28 5 4 2 37
32 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 19 12 16 4 47
33 บ้านคลองฝรั่งฯ 2 2 1 5 9 2 6 2 17
34 ประชารัฐบำรุง 2 2 0 4 8 10 6 2 24
35 วัดกลางเกร็ด 2 1 3 6 9 4 10 2 23
36 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 2 1 3 6 8 7 12 5 27
37 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 2 1 1 4 16 6 7 2 29
38 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 2 0 2 4 11 2 4 0 17
39 บ้านหนองเพรางาย 2 0 2 4 5 8 3 1 16
40 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1 7 5 13 30 7 7 5 44
41 มารีย์วิทยา นนทบุรี 1 4 2 7 30 9 7 2 46
42 วัดเสนีวงศ์ 1 4 2 7 16 13 22 8 51
43 ประเสริฐอิสลาม 1 2 3 6 18 12 15 4 45
44 ประสานสามัคคีวิทยา 1 2 0 3 15 6 7 2 28
45 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1 2 0 3 9 7 7 1 23
46 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 1 1 5 7 24 6 8 2 38
47 วัดโมลี(นันทวิมล) 1 1 1 3 6 6 4 0 16
48 เทพพิทักษ์ 1 1 0 2 8 7 7 2 22
49 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร 1 1 0 2 8 6 1 0 15
50 วัดสาลีโขภิตาราม 1 1 0 2 2 4 0 0 6
51 พระหฤทัยนนทบุรี 1 0 2 3 10 6 1 2 17
52 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 0 1 2 15 7 2 2 24
53 พึงรำลึก 1 0 1 2 14 13 7 3 34
54 วัดลำโพ 1 0 0 1 16 9 9 5 34
55 วัดคลองขุนศรี 1 0 0 1 13 8 6 1 27
56 วัดเพรางาย 1 0 0 1 7 5 5 3 17
57 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1 0 0 1 4 1 6 1 11
58 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 คลองเกลือ 0 5 4 9 26 14 10 1 50
60 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 0 5 0 5 6 8 2 1 16
61 วัดตาล 0 2 2 4 12 8 7 2 27
62 ดีมากอุปถัมภ์ 0 2 2 4 12 4 5 2 21
63 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 0 2 1 3 7 8 4 0 19
64 วัดปลายคลองขุนศรี 0 1 3 4 10 10 4 5 24
65 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 0 1 2 3 12 11 9 3 32
66 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 0 1 1 2 16 8 9 2 33
67 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 1 1 2 7 5 5 1 17
68 บ้านคลองพระพิมล 0 1 1 2 6 6 4 2 16
69 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 3 3 6 1 12
70 วัดกู้ 0 1 0 1 9 6 7 1 22
71 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 0 1 0 1 9 5 4 0 18
72 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 1 0 1 5 6 5 1 16
73 นันทนวรวิทย์ 0 0 1 1 19 17 8 5 44
74 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 0 0 1 1 16 8 9 0 33
75 วัดลากค้อน 0 0 1 1 8 8 2 1 18
76 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 0 0 1 1 6 7 6 1 19
77 แสงประเสริฐ 0 0 1 1 6 5 11 2 22
78 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 1 1 4 6 4 1 14
79 วัดเชิงเลน 0 0 0 0 8 9 5 1 22
80 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0 7 9 4 2 20
81 ท่าอิฐศึกษา 0 0 0 0 7 5 4 3 16
82 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 6 5 6 4 17
83 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 0 0 0 6 2 7 2 15
84 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 0 0 0 5 3 3 1 11
85 วัดศาลากุล 0 0 0 0 4 3 3 0 10
86 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
87 วัดสลักเหนือ 0 0 0 0 1 3 5 6 9
88 สามแยกบางคูลัด 0 0 0 0 1 3 0 0 4
รวม 235 187 170 592 1,435 749 568 182 2,752