สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 14 6 6 26 40 17 9 4 66
2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 13 12 12 37 56 12 8 1 76
3 สหศึกษาบางบัวทอง 11 3 2 16 19 6 2 0 27
4 วัดลาดปลาดุก 10 7 3 20 41 17 9 2 67
5 สุเหร่าเขียว 10 5 6 21 35 9 14 2 58
6 ชุมชนวัดไทรน้อย 9 8 9 26 44 24 10 3 78
7 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 8 5 1 14 26 7 6 4 39
8 วัดไทรใหญ่ 7 6 5 18 41 8 11 2 60
9 ชุมชนไมตรีอุทิศ 6 5 3 14 33 8 3 1 44
10 ชลประทานวิทยา 6 3 8 17 28 16 7 2 51
11 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 6 1 3 10 19 11 10 4 40
12 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 5 8 6 19 33 14 11 2 58
13 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 5 8 5 18 38 8 6 1 52
14 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 5 4 7 16 27 18 8 2 53
15 รุ่งเรืองวิทยา 5 4 0 9 17 10 7 5 34
16 ชลประทานสงเคราะห์ 5 2 3 10 20 15 2 1 37
17 วัดผาสุกมณีจักร 5 1 7 13 34 10 10 2 54
18 วัดคลองตาคล้าย 5 1 1 7 17 8 3 1 28
19 ชุมชนวัดบางไผ่ 5 0 2 7 20 12 7 4 39
20 วัดเอนกดิษฐาราม 5 0 0 5 10 9 6 0 25
21 สุเหร่าปากคลองลำรี 4 8 3 15 23 12 9 1 44
22 วัดศรีเขตนันทาราม 4 2 2 8 13 18 11 4 42
23 เทศบาลวัดละหาร 4 0 1 5 19 8 7 3 34
24 เต็มรักศึกษา 3 3 1 7 21 7 0 2 28
25 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 3 2 3 8 35 14 6 3 55
26 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 3 1 3 7 25 10 13 5 48
27 วัดยอดพระพิมล 3 1 1 5 10 7 4 2 21
28 พิชญศึกษา 2 6 3 11 28 5 4 2 37
29 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 19 12 16 4 47
30 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 2 1 2 5 20 17 5 3 42
31 แสงประทีปรัฐบำรุง 2 1 0 3 9 13 9 1 31
32 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 2 0 3 5 7 6 12 5 25
33 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 2 0 2 4 11 2 4 0 17
34 บ้านหนองเพรางาย 2 0 2 4 5 8 3 1 16
35 มารีย์วิทยา นนทบุรี 1 4 2 7 30 9 7 2 46
36 วัดเสนีวงศ์ 1 4 2 7 16 13 22 8 51
37 ประเสริฐอิสลาม 1 2 3 6 18 12 15 4 45
38 บ้านคลองฝรั่งฯ 1 2 1 4 8 2 6 2 16
39 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1 2 0 3 9 7 7 1 23
40 ประชารัฐบำรุง 1 2 0 3 7 9 6 2 22
41 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 1 1 5 7 24 6 8 2 38
42 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 1 1 1 3 15 6 7 2 28
43 เทพพิทักษ์ 1 1 0 2 8 7 7 2 22
44 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร 1 1 0 2 8 6 1 0 15
45 วัดสาลีโขภิตาราม 1 1 0 2 2 4 0 0 6
46 พระหฤทัยนนทบุรี 1 0 2 3 10 6 1 2 17
47 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 0 1 2 15 7 2 2 24
48 พึงรำลึก 1 0 1 2 14 13 7 3 34
49 วัดลำโพ 1 0 0 1 16 9 9 5 34
50 วัดเพรางาย 1 0 0 1 7 5 5 3 17
51 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1 0 0 1 4 1 6 1 11
52 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 0 6 5 11 28 7 7 5 42
54 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 0 5 0 5 6 8 2 1 16
55 คลองเกลือ 0 4 3 7 24 14 10 1 48
56 วัดตาล 0 2 2 4 12 8 7 2 27
57 ดีมากอุปถัมภ์ 0 2 2 4 12 4 5 2 21
58 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 0 2 1 3 7 8 4 0 19
59 ประสานสามัคคีวิทยา 0 2 0 2 14 6 7 2 27
60 วัดปลายคลองขุนศรี 0 1 3 4 10 10 4 5 24
61 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 0 1 1 2 11 11 9 3 31
62 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 1 1 2 7 5 5 1 17
63 บ้านคลองพระพิมล 0 1 1 2 6 6 4 2 16
64 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 1 1 2 5 6 4 0 15
65 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 3 3 6 1 12
66 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 0 1 0 1 15 8 9 2 32
67 วัดกู้ 0 1 0 1 9 6 7 1 22
68 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 0 1 0 1 9 5 4 0 18
69 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 1 0 1 5 6 5 1 16
70 วัดกลางเกร็ด 0 0 2 2 5 4 10 2 19
71 นันทนวรวิทย์ 0 0 1 1 19 17 8 5 44
72 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 0 0 1 1 16 8 9 0 33
73 คล้ายสอนศึกษา 0 0 1 1 9 14 6 0 29
74 วัดลากค้อน 0 0 1 1 8 8 2 1 18
75 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 0 0 1 1 6 7 6 1 19
76 แสงประเสริฐ 0 0 1 1 6 5 11 2 22
77 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 1 1 4 6 4 1 14
78 วัดคลองขุนศรี 0 0 0 0 11 8 6 1 25
79 วัดเชิงเลน 0 0 0 0 7 9 5 1 21
80 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0 7 9 4 2 20
81 ท่าอิฐศึกษา 0 0 0 0 7 5 4 3 16
82 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 6 5 6 4 17
83 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 0 0 0 6 2 7 2 15
84 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 0 0 0 5 3 3 1 11
85 วัดศาลากุล 0 0 0 0 4 3 3 0 10
86 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
87 วัดสลักเหนือ 0 0 0 0 1 3 5 6 9
88 สามแยกบางคูลัด 0 0 0 0 1 3 0 0 4
รวม 201 170 164 535 1,369 743 567 182 2,679