สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-23 ธันวาคม 2566 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ได้  57  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ชุมชนวัดไทรน้อย ได้  46  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 80 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) ได้  46  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 73 เหรียญ 
อันดับที่ 4  วัดไทรใหญ่ ได้  42  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 5  วัดลาดปลาดุก ได้  41  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 68 เหรียญ 
อันดับที่ 6  แก้วอินทร์สุธาอุทิศ ได้  40  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ชุมชนไมตรีอุทิศ ได้  39  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 8  มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ ได้  38  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สุเหร่าเขียว ได้  35  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 10  วัดผาสุกมณีจักร ได้  34  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 11  วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ได้  33  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ชลประทานสงเคราะห์ ได้  30  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 13  มารีย์วิทยา นนทบุรี ได้  30  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 14  วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) ได้  30  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ชลประทานวิทยา ได้  28  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 16  พิชญศึกษา ได้  28  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 17  วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ ได้  27  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 18  บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) ได้  27  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 19  คลองเกลือ ได้  26  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 20  วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ได้  25  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ชุมชนวัดราษฎร์นิยม ได้  24  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 ได้  24  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สุเหร่าปากคลองลำรี ได้  23  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 24  เต็มรักศึกษา ได้  21  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 25  ชุมชนวัดบางไผ่ ได้  20  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 26  นันทนวรวิทย์ ได้  19  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 27  บางบัวทองราษฎร์บำรุง ได้  19  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 28  ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) ได้  19  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 29  เทศบาลวัดละหาร ได้  19  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 30  วัดคลองตาคล้าย ได้  19  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สหศึกษาบางบัวทอง ได้  19  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 32  ประเสริฐอิสลาม ได้  18  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 33  รุ่งเรืองวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 34  วัดเสนีวงศ์ ได้  16  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 35  วัดลำโพ ได้  16  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 36  วัดโพธิ์บ้านอ้อย ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 37  วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 38  เจริญรัฐอุปถัมภ์ ได้  16  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 39  วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) ได้  15  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 40  ประสานสามัคคีวิทยา ได้  15  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 41  คล้ายสอนศึกษา ได้  14  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 42  พึงรำลึก ได้  14  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 43  วัดศรีเขตนันทาราม ได้  13  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 44  แสงประทีปรัฐบำรุง ได้  13  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 45  วัดคลองขุนศรี ได้  13  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 46  วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) ได้  12  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 47  วัดตาล ได้  12  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 48  ดีมากอุปถัมภ์ ได้  12  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 49  สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ได้  11  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 50  วัดปลายคลองขุนศรี ได้  10  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 51  วัดเอนกดิษฐาราม ได้  10  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 52  วัดยอดพระพิมล ได้  10  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 53  พระหฤทัยนนทบุรี ได้  10  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 54  ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ ได้  9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 55  วัดกู้ ได้  9  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 56  กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 57  วัดกลางเกร็ด ได้  9  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 58  บ้านคลองฝรั่งฯ ได้  9  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 59  ประชารัฐบำรุง ได้  8  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 60  วัดเชิงเลน ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 61  วัดลากค้อน ได้  8  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 62  วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 63  เทพพิทักษ์ ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 64  สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 65  อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) ได้  7  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 66  บ้านคลองโต๊ะนุ้ย ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 67  วัดเพรางาย ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 68  วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 69  ท่าอิฐศึกษา ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 70  สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 71  วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 72  บ้านคลองพระพิมล ได้  6  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 73  วัดโมลี(นันทวิมล) ได้  6  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 74  แสงประเสริฐ ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 75  วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 76  วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 77  บ้านหนองเพรางาย ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 78  วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 79  ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 80  บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 81  วัดศาลากุล ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 82  สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 83  วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 84  สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 85  วัดสาลีโขภิตาราม ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 86  วัดสลักเหนือ ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 87  สามแยกบางคูลัด ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 88  เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ