สรุปเหรียญรางวัล สพป. ภูเก็ต
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ถลางพระนางสร้าง 58 8 6 6 72
2 อนุบาลภูเก็ต 58 6 0 0 64
3 เทศบาลบ้านบางเหนียว 39 8 3 0 50
4 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 38 15 7 6 60
5 เกาะสิเหร่ 35 14 6 4 55
6 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 30 16 7 11 53
7 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 27 11 9 10 47
8 วัดสว่างอารมณ์ 25 11 9 3 45
9 บ้านฉลอง 24 6 7 3 37
10 วิชิตสงคราม 23 5 5 1 33
11 วัดสุวรรณคีรีวงก์ 22 10 0 7 32
12 บ้านบางเทา 22 9 3 10 34
13 ดาราสมุทรภูเก็ต 21 10 5 2 36
14 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 20 13 6 3 39
15 เทศบาลเมืองภูเก็ต 20 3 4 1 27
16 หงษ์หยกบำรุง 19 12 10 11 41
17 วัดเทพนิมิตร 17 17 4 6 38
18 บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 17 7 2 3 26
19 เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 17 5 0 0 22
20 บ้านกู้กู 16 7 3 4 26
21 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 15 7 4 2 26
22 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 15 3 6 3 24
23 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 14 9 1 5 24
24 เทศบาลพิบูลสวัสดี 14 5 2 6 21
25 พุทธมงคลนิมิตร 13 7 3 1 23
26 บ้านโคกวัดใหม่ 12 11 6 1 29
27 บ้านอ่าวน้ำบ่อ 12 8 6 5 26
28 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 12 7 5 3 24
29 วัดเก็ตโฮ่ 12 6 3 5 21
30 แหลมพันวา 11 12 1 4 24
31 ขจรเกียรติถลาง 11 9 3 2 23
32 บ้านบางคู 11 6 3 5 20
33 ขจรเกียรติศึกษา 10 3 1 1 14
34 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 10 1 1 2 12
35 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 10 1 0 1 11
36 บ้านป่าคลอก 9 8 2 4 19
37 มุสลิมวิทยาภูเก็ต 9 3 5 3 17
38 เทศบาล 2 บ้านกะทู้ 9 3 3 3 15
39 ตาริกพิทยพัฒน์ 8 9 3 4 20
40 บ้านม่าหนิก 8 3 5 1 16
41 อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 8 3 3 1 14
42 ถลางวิทยา 8 2 2 2 12
43 บ้านป่าครองชีพ 7 8 4 0 19
44 วัดลัฏฐิวนาราม 7 7 6 1 20
45 วัดเทพกระษัตรี 7 7 4 3 18
46 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 7 7 3 1 17
47 บ้านท่าเรือ 7 7 1 2 15
48 บ้านพารา 7 5 8 4 20
49 บ้านแหลมทราย 7 3 2 1 12
50 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 7 2 5 1 14
51 บ้านบางทอง 6 5 7 1 18
52 นานาชาติเฮดสตาร์ท 6 4 2 1 12
53 สิทธิ์สุนทรบำรุง 6 3 2 3 11
54 บ้านลิพอน 6 2 4 6 12
55 ขจรเกียรติพัฒนา 6 0 1 0 7
56 วัดสุวรรณคีรีเขต 5 11 5 6 21
57 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 5 8 6 6 19
58 บ้านพรุจำปา 5 7 5 6 17
59 วัดมงคลวราราม 5 7 2 0 14
60 ดาวรุ่งวิทยา 5 7 1 5 13
61 บ้านคอเอน 5 5 5 3 15
62 บ้านหมากปรก 4 7 1 1 12
63 บ้านสาคู 4 5 4 3 13
64 ท่าฉัตรไชย 4 4 0 1 8
65 วัดเมืองใหม่ 4 3 0 5 7
66 นานาชาติเบอร์ดา กล๊อด ภูเก็ต 4 1 1 1 6
67 บ้านกะหลิม 4 0 0 2 4
68 บ้านอ่าวปอ 3 9 2 3 14
69 เกาะมะพร้าว 3 4 2 3 9
70 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 3 3 1 3 7
71 บ้านบางโรง 2 4 3 1 9
72 อนุบาลถลางวิทยา 2 0 0 0 2
73 บ้านในทอน 1 3 3 3 7
74 อบจ.เมืองภูเก็ต 1 3 2 3 6
75 บ้านไม้ขาว 1 2 1 1 4
76 บ้านเกาะนาคา 1 1 1 0 3
77 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 1 1 0 1 2
78 เทศบาลป่าคลอก 1 0 2 2 3
79 อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 1 0 1 0 2
80 เกาะโหลน 1 0 0 0 1
81 อนุบาลลากูน่าภูเก็ต 1 0 0 0 1
82 บำรุงผกา 0 1 2 1 3
83 อนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก 0 1 1 0 2
84 กาละพัฒน์ 0 1 0 0 1
85 นานาชาติเฮดสตาร์ทเชิงทะเล 0 0 1 0 1
รวม 951 477 265 239 1,693