ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์) แข่งขันวันที่ 29-30 มกราคม 2567
รายละเอียดและแนวปฏิบัติการแข่งขันวิทยาศาสตร์

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
​1.1 ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง จำนวน 6 ชุด 
​1.2 ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 20 หน้า เฉพาะบทที่ 1-5 รวมสรุปผลการดำเนินการอาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า ขนาดตัวอักษร TH Saraban Psk ขนาด 16
1.3 กำหนดส่งเล่มรายงานภายในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ( ศน. ปัณณธร ละม้าย)

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
​2.1 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการประกวด จำนวน 6 ชุด  
​2.2 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 10 นาที
​2.3 ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียวความยาวไม่เกิน 20 หน้าเฉพาะบทที่ 1-5 รวมผลการดำเนินการมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า ทำรายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กำหนด จำนวน 6 ชุด 
2.4 กำหนดส่งเล่มรายงานภายในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต (ศน.ปัณณธร ละม้าย)

3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show )
​3.1 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show ) ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดงล่วงหน้า จำนวน 6 ชุด โดยให้ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียวความยาวไม่เกิน 5 หน้าต่อ 1 ชุด 
3.2 กำหนดส่งเล่มรายงานภายในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต (ศน.ปัณณธร ละม้าย)
​3.3 กำหนดให้มีผู้แสดงบนเวทีจำนวน 3 คน เท่านั้นไม่อนุญาตให้ใช้บุคคลประกอบฉากหรือทำหน้าที่ใดๆประกอบการแสดงบนเวที
​3.4 เวลาที่ใช้การแสดง ทีมละ 13-15 นาที  กรณีใช้เวลาเกินหรือขาดจะถูกหักคะแนน นาทีละ  1 คะแนน (เศษวินาทีที่เกินหรือขาดตั้งแต่ 30 วินาทีขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 นาที )

4. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
​4.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องจัดส่งเอกสาร จำนวน 7 เล่ม  พร้อมโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด 90* 120 ซม. จำนวน 1 แผ่น 
4.2  ส่งเอกสารในวันรายงานตัว 
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 21:52 น.