ประชาสัมพันะ์จากศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ (โรงเรียนถลางพระนางสร้าง)
ลงทะเบียนรายงานตัวการแข่งขัน
การงานอาชีพ

เวลา 08.00 - 09.00 น.
สถานที่จอดรถ หน้าอาคารอนุสรณ์รำลึก และลานจอดรถ

1. เล่มรายงานโครงงานอาชีพ จัดส่งล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2.การประกวดโครงงานอาชีพ
หัวข้อที่ 3.4 ตามรายละเอียดเกณฑ์การประกวด ส่งรายงานโครงการอาชีพในข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันล่วงหน้า 1 สัปดาห์ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น
3.การประกวดแปรรูปอาหาร
หัวข้อที่ 3.7 ตามรายละเอียดเกณฑ์การประกวดจัดทำเอกสาร 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 17:33 น.