งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 

เกียรติบัตร สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปค่ะ 


กิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
ใช้สนามแข่งขันที่ ค่ายศรีสุริยวงศ์ อาคารพันธุ์เพิ่มศิริ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ขอให้เดินทางเข้าสนามแข่งขันโดยใช้เส้นทางทางเข้าวัดนาหนอง เพื่อเข้าประตูด้านหลังค่ายศรีสุริยวงศ์  และขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแลกบัตรเข้าสนามแข่งขันค่ายศรีสุริยวงศ์ด้วยค่ะ

กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลราชบุรี วันที่ 5 มีนาคม 2567
ขอเปลี่ยนห้องแข่งขันจากห้องยูงทอง 4 เป็นห้องยูงทอง 1 นะคะ

 
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ในวันแข่งขันขอความกรุณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จอดรถด้านนอกโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะคะ

   ประชาสัมพันธ์การแต่งกายในวันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566 
      แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสี ดังนี้
       วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 (พิธีเปิด)
         - เสื้อโทนสีม่วง

       วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 
         - เสื้อโทนสีเหลือง

       วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
         - เสื้อโทนสีชมพูกิจกรรมคอมพิวเตอร์
  - กิจกรรมการแข่งขันที่ต้องใช้หูฟัง ขอให้ผู้เข้าแข่งขันนำหูฟังมาเองค่ะ 

  - กิจกรรมที่ต้องนำข้อมูลใส่แผ่น CD อนุโลมให้ใช้ Fash Dive ได้ค่ะ

กิจกรรมภาพยนต์สั้น
   ให้ส่งผลงานทางแฟลชไดร์  ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
- ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
- ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
ส่งรูปเล่ม จำนวน 3 ชุด 

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
- ทุกประเภท และการแข่งขันแสดงทางวิทยาศาตร์ (Sciencd Show) ส่งรูปเล่มพร้อม ซีดีวิดีโอ จำนวน 5 ชุด

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ส่งรูปเล่ม จำนวน 3 ชุด

กิจกรรมโครงงานอาชีพ ส่งรายงานโครงงานอาชีพ เป็น Link หรือ QR Code พร้อมรูปเล่มผลงาน
กิจกรรมแปรรูปอาหาร ส่งผลงาน เป็น Link หรือ QR Code รูปเล่มผลงาน
กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท ซอฟต์แวร์  ส่งผลงาน เป็น Link หรือ QR Code พร้อมรูปเล่มผลงาน

ทุกกิจกรรมให้ส่งรูปเล่มที่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นะคะ 
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท์
 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย นางสาวเบญจมาศ  หลงสมบุญ
092-5857954
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวกวิตาภัทร  มงคลนำ
082-4559562
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวเบญจมาศ  หลงสมบุญ
092-5857954
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายสุทธิพงษ์  สันทอง
082-2986420
 กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 หุ่นยนต์
นางมนิษา  อรุณเนตร
098-2765859
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวกวิตาภัทร  มงคลนำ
082-4559562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายสุทธิพงษ์  สันทอง
082-2986420
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางทัศน์ณอร  โสภา
080-4969351
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาววนิดา  แตงทอง
081-7402432
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวกวิตาภัทร  มงคลนำ
082-4559562
 กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม) นางทัศน์ณอร  โสภา
080-4969351

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแก้ไขชื่อ-นามสกุล เนื่องจากสะกดไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งผู้รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มสาระได้นะคะ 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 
----------------------
ระดับประถมศึกษา วันที่ 5-6 มีนาคม  2567
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 7 มีนาคม 2567 
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดเขาวังแสง ช่วงสุวนิช)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี  การสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
โดยใช้ Username และ Password ศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียน
กรณีไม่ทราบ หรือ ไม่มี สามารถสมัครผ่านผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มสาระได้เลยค่ะ


 
กลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์/
ผู้ได้รับมอบหมาย
ปฐมวัย นางสาวเบญจมาศ  หลงสมบุญ
โทร. 092-5857954
นางสาววรรณวิษา  อารีวโรดม
โทร. 099-0329952
ภาษาไทย
นางสาวกวิตาภัทร  มงคลนำ
โทร. 082-4559562
นางสาวพัชรี  ศุภษร
โทร. 081-1990120
คณิตศาสตร์
นางสาวเบญจมาศ  หลงสมบุญ
โทร. 092-5857954
นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์
โทร. 093-3965775
วิทยาศาสตร์
นายสุทธิพงษ์  สันทอง
โทร. 082-2986420
นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์
โทร. 088-8254444
 -  นักบินน้อย สพฐ.
นายสาโรช  สัมฤทธิกุล 
ผอ.ร.ร.วัดใหม่นครบาล
โทร. 086-2998445
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกวิตาภัทร  มงคลนำ
โทร. 082-4559562
นางสาวอมรรัตน์  ทองดี
โทร. 081-8576341
ศิลปะ  
นายสุทธิพงษ์  สันทอง
โทร. 082-2986420
นางทัศน์ณอร  โสภา
โทร. 080-4969351
นางสาวรุจรดา จรูญชัยคณากิจ
โทร. 081-7034426
สาระทัศนศิลป์
สาระดนตรี
นายนิพนธ์ ชื่นช้อย  
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยยางโทน
โทร. 090-9758162
สาระนาฎศิลป์
1.นางสาวพิมพ์รักข์  สามคุ้มพิมพ์ ผอ.ร.ร. ชุมชนวัดรางบัว
โทร. 063-2989141
2.นางสาวพนารัตน์ หุ่นเอี่ยม
รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
โทร. 089-2603439
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
 
 
 
นางมนิษา  อรุณเนตร
โทร. 098-2765859
นางสาวนิวาตี  นิวาตโนภณ
โทร. 089-2584867
- การงานอาชีพ
- เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
นายคำรณ  สะอาด
โทร. 0811992013
- หุ่นยนต์
นายภูริวงศ์  คุ้มญาติ
ผอ.รร.ไทยรัฐ 104
โทร. 089-8361144
ภาษาต่างประเทศ
นางทัศน์ณอร  โสภา
โทร. 080-4969351
นางสาวมิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ
โทร. 086-1749393
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาววนิดา  แตงทอง
โทร. 081-7402432
นายคำรณ  สะอาด
โทร. 0811992013
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกวิตาภัทร  มงคลนำ
โทร. 082-4559562
นางประกายมาศ  บุญสมปอง
โทร. 087-9373379
กลุ่มการศึกษาพิเศษ
(เรียนรวม)
นางทัศน์ณอร  โสภา
โทร. 080-4969351
นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์
โทร. 081-9011151

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 194
จำนวนทีม 1,288
จำนวนนักเรียน 3,281
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,052
จำนวนกรรมการ 841
ครู+นักเรียน 5,333
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,174
ประกาศผลแล้ว 236/273 (86.45%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 178
เมื่อวาน 236
สัปดาห์นี้ 1,480
สัปดาห์ที่แล้ว 2,329
เดือนนี้ 10,232
เดือนที่แล้ว 8,687
ปีนี้ 172,959
ทั้งหมด 172,959


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 br1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]