สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหอย 39 7 2 1 48
2 อนุบาลสกลนคร 33 1 1 0 35
3 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 31 5 3 0 39
4 นิรมลวิทยา 28 6 1 0 35
5 บ้านหลุบเลา 26 5 1 1 32
6 หนองผือเทพนิมิต 25 2 3 0 30
7 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 24 2 2 2 28
8 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 24 1 1 0 26
9 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 23 2 1 3 26
10 อนุบาลเต่างอย 22 7 3 2 32
11 บ้านหนองไผ่ 21 9 0 1 30
12 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 21 5 2 1 28
13 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 21 2 3 0 26
14 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 20 4 0 1 24
15 อนุบาลกุสุมาลย์ 20 1 1 1 22
16 ท่าแร่วิทยา 19 5 0 0 24
17 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 19 0 2 1 21
18 บ้านห้วยยาง 18 3 2 2 23
19 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 17 9 2 0 28
20 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 17 2 1 1 20
21 บ้านโนนกุง 17 2 0 0 19
22 บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 16 6 1 0 23
23 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 16 3 2 0 21
24 เทศบาล 1 16 2 1 2 19
25 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 16 2 1 1 19
26 บ้านนาอ่างม่วงคำ 15 7 5 1 27
27 บ้านแมดนาท่ม 15 6 1 0 22
28 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 15 5 2 1 22
29 เขื่อนน้ำพุง 15 5 1 0 21
30 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 15 4 0 0 19
31 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 15 2 1 2 18
32 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 15 2 0 0 17
33 บ้านนาคำวิทยาคาร 14 4 1 0 19
34 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 14 4 0 2 18
35 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 14 3 3 2 20
36 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 14 3 1 1 18
37 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 14 2 1 0 17
38 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 14 2 0 0 16
39 ชุมชนบ้านกุดไห 14 1 0 0 15
40 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 13 6 1 2 20
41 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 13 5 1 4 19
42 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 13 3 1 0 17
43 บ้านจันทร์เพ็ญ 13 0 2 0 15
44 กุดบากราษฎร์บำรุง 12 4 2 0 18
45 บ้านกลางนาเดื่อ 12 3 1 1 16
46 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 12 3 0 0 15
47 ทุ่งมนพิทยาคาร 12 2 3 0 17
48 บ้านป่าผาง 12 2 2 1 16
49 โคกเลาะวิทยาคาร 12 2 2 0 16
50 นาแก้วพิทยาคม 12 2 1 1 15
51 บ้านอีกุด 12 2 0 0 14
52 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 12 1 1 0 14
53 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 11 7 3 1 21
54 อนุบาลภูพาน 11 5 1 0 17
55 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 11 4 2 0 17
56 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 11 2 3 1 16
57 บ้านไร่นาดี 11 2 1 1 14
58 ชุมชนนิรมัย 11 2 1 0 14
59 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 10 7 2 0 19
60 บ้านนาเดื่อ 10 4 0 1 14
61 อนุบาลโพนนาแก้ว 10 3 0 1 13
62 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 10 2 2 0 14
63 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 10 1 1 1 12
64 พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 10 0 0 0 10
65 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 9 4 1 0 14
66 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 9 3 0 0 12
67 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 9 2 3 0 14
68 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 9 2 1 0 12
69 บ้านนาตาลคำข่า 9 2 0 0 11
70 ผักแพวบำรุงวิทยา 9 1 0 1 10
71 อนุบาลภวิกา 9 0 2 0 11
72 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 9 0 0 0 9
73 บ้านดงหลวง 8 5 1 0 14
74 บ้านหนองนาเลิศ 8 3 1 0 12
75 บ้านนาจาน 8 3 1 0 12
76 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 8 1 1 1 10
77 โพนงามโคกวิทยาคาร 8 1 1 0 10
78 ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) 8 1 0 2 9
79 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 8 1 0 1 9
80 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 7 3 1 0 11
81 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 7 2 2 2 11
82 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 7 2 1 2 10
83 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 7 2 1 0 10
84 บ้านตองโขบ 7 2 0 0 9
85 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 7 0 3 0 10
86 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 7 0 1 0 8
87 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 7 0 0 2 7
88 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 6 5 1 0 12
89 บ้านม่วงวิทยา 6 3 3 0 12
90 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 6 1 1 0 8
91 บ้านหนองแข้โนนมาลา 6 1 1 0 8
92 บ้านอุ่มจาน 6 1 0 2 7
93 บ้านหนองมะเกลือ 6 0 2 1 8
94 บ้านห้วยแคน 6 0 2 0 8
95 ห้วยทรายวิทยา 6 0 1 0 7
96 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 6 0 0 1 6
97 บ้านค้อน้อย 6 0 0 0 6
98 เซนต์โยเซฟท่าแร่ 5 3 1 1 9
99 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 5 3 1 0 9
100 บ้านประชาสุขสันติ์ 5 3 0 2 8
101 บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 5 2 2 1 9
102 บ้านโคกกลาง 5 1 3 2 9
103 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 1 3 2 9
104 บ้านด่านม่วงคำ 5 1 2 0 8
105 แก้งคำประชาสามัคคี 5 1 1 0 7
106 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 5 1 0 1 6
107 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 5 1 0 0 6
108 บ้านหนองกอมป่าขาว 5 0 3 1 8
109 บ้านโคกภู 5 0 1 0 6
110 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 5 0 0 0 5
111 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 5 0 0 0 5
112 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 4 4 1 1 9
113 นายอวัฒนา 4 4 1 0 9
114 บ้านบ่อเดือนห้า 4 2 2 0 8
115 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 4 2 0 0 6
116 บ้านโคกสะอาด 4 1 1 0 6
117 บ้านสะพานสาม 4 0 1 0 5
118 บ้านนาแก 4 0 0 1 4
119 บ้านค้อใหญ่ 4 0 0 0 4
120 บ้านดอนเชียงคูณ 4 0 0 0 4
121 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 4 0 0 0 4
122 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
123 บ้านนาขาม 4 0 0 0 4
124 ไพศาลวิทยา 4 0 0 0 4
125 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 3 4 1 0 8
126 บ้านใหม่พัฒนา 3 4 0 0 7
127 บ้านโคกม่วง 3 3 3 0 9
128 อนุบาลวรรณทอง 3 2 1 0 6
129 บ้านน้อยจอมศรี 3 1 1 0 5
130 บ้านกุงศรี 3 1 1 0 5
131 บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 3 1 0 1 4
132 บ้านท่าม่วง 3 1 0 0 4
133 โพนบกผดุงศาสตร์ 3 1 0 0 4
134 บ้านดงขวาง 3 1 0 0 4
135 เทศบาล 2 3 1 0 0 4
136 สกลนคร(วันครู 2501) 3 0 0 1 3
137 บ้านนามนประชาสามัคคี 3 0 0 0 3
138 ธาตุนาเวงวิทยา 3 0 0 0 3
139 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 3 0 0 0 3
140 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 3 0 0 0 3
141 บ้านวังปลาเซือม 2 3 1 0 6
142 บ้านกุดฮู 2 3 0 1 5
143 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 2 2 0 0 4
144 นางอยโพนปลาโหล 2 1 0 1 3
145 บ้านนากับแก้ 2 1 0 1 3
146 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 2 1 0 0 3
147 บ้านโคกแก้ว 2 1 0 0 3
148 บ้านเชิงดอย 2 0 1 0 3
149 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 2 0 0 0 2
150 บ้านห้วยหวด 2 0 0 0 2
151 บ้านกวนบุ่น 2 0 0 0 2
152 บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒" 2 0 0 0 2
153 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 2 0 0 0 2
154 บ้านป่าหว้าน 2 0 0 0 2
155 บ้านหนองบึงทวาย 2 0 0 0 2
156 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
157 บ้านกุดแข้ 1 2 0 0 3
158 สองภาษาสกลนคร 1 1 0 0 2
159 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 1 1 0 0 2
160 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 1 1 0 0 2
161 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 1 1 0 0 2
162 นาอ้อยคำสะอาด 1 1 0 0 2
163 บ้านซ่งเต่า 1 1 0 0 2
164 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองสระ 1 0 1 1 2
166 บ้านกุดสะกอย 1 0 1 1 2
167 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 1 0 1 0 2
168 บ้านดงหนองเหียน 1 0 1 0 2
169 บ้านพะโค 1 0 1 0 2
170 บ้านนาดี 1 0 0 1 1
171 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 1 0 0 1 1
172 อนุบาลเก่งดีมีสุข 1 0 0 1 1
173 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 0 1
174 บ้านนาสีนวล 1 0 0 0 1
175 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1 0 0 0 1
176 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 1 0 0 0 1
177 เทศบาลตำบลดงมะไฟ 1 0 0 0 1
178 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 0 2 0 0 2
179 บ้านสนามบิน 0 1 0 0 1
180 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 0 1 0 0 1
181 บ้านลาดค้อ 0 0 0 1 0
182 บ้านกกส้มโฮง 0 0 0 0 0
รวม 1,505 343 154 82 2,002