สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 15 2 1 18 24 1 1 0 26
2 อนุบาลสกลนคร 12 10 7 29 33 1 1 0 35
3 บ้านหนองหอย 9 8 5 22 39 7 2 1 48
4 หนองผือเทพนิมิต 9 5 3 17 25 2 3 0 30
5 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 8 3 6 17 31 5 3 0 39
6 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 7 5 3 15 23 2 1 3 26
7 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 6 2 0 8 12 3 0 0 15
8 บ้านหลุบเลา 5 4 5 14 26 5 1 1 32
9 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 5 4 1 10 19 0 2 1 21
10 บ้านนาอ่างม่วงคำ 5 0 4 9 15 7 5 1 27
11 บ้านไร่นาดี 5 0 0 5 11 2 1 1 14
12 นิรมลวิทยา 4 4 4 12 28 6 1 0 35
13 บ้านห้วยยาง 4 3 4 11 18 3 2 2 23
14 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 4 3 3 10 17 2 1 1 20
15 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 4 3 1 8 7 3 1 0 11
16 บ้านหนองไผ่ 4 2 4 10 21 9 0 1 30
17 บ้านแมดนาท่ม 4 2 1 7 15 6 1 0 22
18 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 4 1 2 7 14 3 3 2 20
19 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 4 1 1 6 16 3 2 0 21
20 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 4 0 4 8 11 2 3 1 16
21 ชุมชนบ้านกุดไห 4 0 2 6 14 1 0 0 15
22 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 3 8 1 12 21 5 2 1 28
23 บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 3 5 2 10 16 6 1 0 23
24 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 3 5 1 9 14 2 0 0 16
25 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 3 4 4 11 14 4 0 2 18
26 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 3 4 3 10 20 4 0 1 24
27 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 3 4 3 10 15 4 0 0 19
28 นาแก้วพิทยาคม 3 3 3 9 12 2 1 1 15
29 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 3 3 2 8 24 2 2 2 28
30 ทุ่งมนพิทยาคาร 3 3 1 7 12 2 3 0 17
31 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 3 2 3 8 12 1 1 0 14
32 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 3 2 3 8 7 0 3 0 10
33 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 3 2 1 6 9 2 3 0 14
34 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 3 1 3 7 15 2 1 2 18
35 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 3 1 2 6 13 3 1 0 17
36 โคกเลาะวิทยาคาร 3 1 2 6 12 2 2 0 16
37 บ้านดงหลวง 3 1 2 6 8 5 1 0 14
38 บ้านตองโขบ 3 1 0 4 7 2 0 0 9
39 บ้านจันทร์เพ็ญ 3 0 2 5 13 0 2 0 15
40 พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 3 0 2 5 10 0 0 0 10
41 อนุบาลเต่างอย 2 6 4 12 22 7 3 2 32
42 บ้านนาคำวิทยาคาร 2 4 0 6 14 4 1 0 19
43 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 2 3 1 6 10 7 2 0 19
44 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 2 3 0 5 15 2 0 0 17
45 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 2 3 0 5 9 4 1 0 14
46 เทศบาล 1 2 2 1 5 16 2 1 2 19
47 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 2 2 0 4 14 2 1 0 17
48 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 2 2 0 4 11 4 2 0 17
49 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 2 2 0 4 7 2 2 2 11
50 อนุบาลกุสุมาลย์ 2 1 4 7 20 1 1 1 22
51 ท่าแร่วิทยา 2 1 3 6 19 5 0 0 24
52 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 2 1 1 4 14 3 1 1 18
53 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 2 1 1 4 11 7 3 1 21
54 บ้านกลางนาเดื่อ 2 1 0 3 12 3 1 1 16
55 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 2 1 0 3 4 2 0 0 6
56 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 2 0 3 5 9 0 0 0 9
57 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 2 0 2 4 5 1 0 1 6
58 อนุบาลภวิกา 2 0 1 3 9 0 2 0 11
59 บ้านค้อใหญ่ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
60 บ้านดอนเชียงคูณ 2 0 0 2 4 0 0 0 4
61 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 2 0 0 2 3 4 1 0 8
62 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
63 บ้านห้วยหวด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
64 บ้านป่าผาง 1 3 1 5 12 2 2 1 16
65 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1 2 3 6 17 9 2 0 28
66 อนุบาลภูพาน 1 2 2 5 11 5 1 0 17
67 บ้านโนนกุง 1 2 1 4 17 2 0 0 19
68 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1 2 1 4 16 2 1 1 19
69 บ้านนาตาลคำข่า 1 2 1 4 9 2 0 0 11
70 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1 2 1 4 5 0 0 0 5
71 นายอวัฒนา 1 2 1 4 4 4 1 0 9
72 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 1 2 0 3 7 0 1 0 8
73 บ้านอีกุด 1 1 2 4 12 2 0 0 14
74 ชุมชนนิรมัย 1 1 1 3 11 2 1 0 14
75 บ้านสะพานสาม 1 1 1 3 4 0 1 0 5
76 อนุบาลวรรณทอง 1 1 1 3 3 2 1 0 6
77 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1 1 0 2 13 6 1 2 20
78 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1 1 0 2 10 1 1 1 12
79 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 9 2 1 0 12
80 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 5 3 1 0 9
81 บ้านท่าม่วง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
82 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1 0 3 4 9 3 0 0 12
83 บ้านนาแก 1 0 2 3 4 0 0 1 4
84 บ้านโคกม่วง 1 0 2 3 3 3 3 0 9
85 บ้านนาเดื่อ 1 0 1 2 10 4 0 1 14
86 ผักแพวบำรุงวิทยา 1 0 1 2 9 1 0 1 10
87 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 1 2 6 0 0 1 6
88 บ้านวังปลาเซือม 1 0 1 2 2 3 1 0 6
89 เซนต์โยเซฟท่าแร่ 1 0 0 1 5 3 1 1 9
90 โพนบกผดุงศาสตร์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
91 บ้านดงขวาง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
92 บ้านนามนประชาสามัคคี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
93 นางอยโพนปลาโหล 1 0 0 1 2 1 0 1 3
94 สองภาษาสกลนคร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านหนองสระ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
96 บ้านกุดสะกอย 1 0 0 1 1 0 1 1 2
97 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1 0 1 0 2
98 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 0 3 3 6 10 2 2 0 14
100 เขื่อนน้ำพุง 0 3 2 5 15 5 1 0 21
101 บ้านหนองนาเลิศ 0 3 1 4 8 3 1 0 12
102 บ้านม่วงวิทยา 0 3 1 4 6 3 3 0 12
103 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 0 2 3 5 21 2 3 0 26
104 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 0 2 2 4 6 1 1 0 8
105 กุดบากราษฎร์บำรุง 0 2 1 3 12 4 2 0 18
106 บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 2 0 2 5 2 2 1 9
107 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 0 2 0 2 5 0 0 0 5
108 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 0 2 0 2 4 0 0 0 4
109 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 0 2 0 2 1 1 0 0 2
110 อนุบาลโพนนาแก้ว 0 1 3 4 10 3 0 1 13
111 บ้านประชาสุขสันติ์ 0 1 2 3 5 3 0 2 8
112 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 4 4 1 1 9
113 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 0 1 1 2 13 5 1 4 19
114 บ้านหนองมะเกลือ 0 1 1 2 6 0 2 1 8
115 บ้านค้อน้อย 0 1 1 2 6 0 0 0 6
116 บ้านหนองกอมป่าขาว 0 1 1 2 5 0 3 1 8
117 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
118 บ้านนาจาน 0 1 0 1 8 3 1 0 12
119 โพนงามโคกวิทยาคาร 0 1 0 1 8 1 1 0 10
120 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 7 2 1 0 10
121 บ้านหนองแข้โนนมาลา 0 1 0 1 6 1 1 0 8
122 บ้านห้วยแคน 0 1 0 1 6 0 2 0 8
123 ห้วยทรายวิทยา 0 1 0 1 6 0 1 0 7
124 แก้งคำประชาสามัคคี 0 1 0 1 5 1 1 0 7
125 บ้านบ่อเดือนห้า 0 1 0 1 4 2 2 0 8
126 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 4 1 1 0 6
127 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1 3 4 0 0 7
128 บ้านน้อยจอมศรี 0 1 0 1 3 1 1 0 5
129 บ้านนากับแก้ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
130 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
131 บ้านนาสีนวล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
132 บ้านโคกกลาง 0 0 3 3 5 1 3 2 9
133 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 0 0 2 2 7 0 0 2 7
134 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 0 0 2 2 5 1 0 0 6
135 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 0 0 1 1 15 5 2 1 22
136 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 8 1 1 1 10
137 บ้านอุ่มจาน 0 0 1 1 6 1 0 2 7
138 บ้านนาขาม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
139 ไพศาลวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
140 สกลนคร(วันครู 2501) 0 0 1 1 3 0 0 1 3
141 ธาตุนาเวงวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
142 บ้านกุดฮู 0 0 1 1 2 3 0 1 5
143 บ้านเชิงดอย 0 0 1 1 2 0 1 0 3
144 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
145 บ้านดงหนองเหียน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
146 บ้านพะโค 0 0 1 1 1 0 1 0 2
147 บ้านนาดี 0 0 1 1 1 0 0 1 1
148 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
149 ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) 0 0 0 0 8 1 0 2 9
150 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 0 0 0 0 8 1 0 1 9
151 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 0 0 0 0 7 2 1 2 10
152 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 6 5 1 0 12
153 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 5 1 3 2 9
154 บ้านด่านม่วงคำ 0 0 0 0 5 1 2 0 8
155 บ้านโคกภู 0 0 0 0 5 0 1 0 6
156 บ้านกุงศรี 0 0 0 0 3 1 1 0 5
157 บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
158 เทศบาล 2 0 0 0 0 3 1 0 0 4
159 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
161 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
162 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
163 บ้านโคกแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
164 บ้านกวนบุ่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒" 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านป่าหว้าน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านหนองบึงทวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
171 นาอ้อยคำสะอาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านซ่งเต่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 อนุบาลเก่งดีมีสุข 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 เทศบาลตำบลดงมะไฟ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
179 บ้านสนามบิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านลาดค้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านกกส้มโฮง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 264 221 196 681 1,505 343 154 82 2,002