สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสกลนคร 12 10 7 29 33 1 1 0 35
2 บ้านหนองหอย 8 6 5 19 34 7 2 1 43
3 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 8 3 6 17 31 5 3 0 39
4 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 7 1 1 9 13 1 1 0 15
5 หนองผือเทพนิมิต 6 5 2 13 21 2 3 0 26
6 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 6 4 3 13 21 2 1 2 24
7 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 5 4 1 10 19 0 2 1 21
8 บ้านหลุบเลา 5 3 5 13 24 4 1 1 29
9 บ้านนาอ่างม่วงคำ 5 0 3 8 14 6 5 1 25
10 บ้านไร่นาดี 5 0 0 5 11 2 1 1 14
11 บ้านหนองไผ่ 4 2 4 10 20 7 0 1 27
12 นิรมลวิทยา 4 2 2 8 21 6 1 0 28
13 บ้านแมดนาท่ม 4 2 1 7 15 6 1 0 22
14 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 4 2 0 6 10 3 0 0 13
15 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 4 1 2 7 13 2 3 2 18
16 ชุมชนบ้านกุดไห 4 0 1 5 11 1 0 0 12
17 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 3 4 3 10 15 4 0 0 19
18 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 3 4 2 9 16 4 0 1 20
19 บ้านห้วยยาง 3 3 4 10 16 3 2 2 21
20 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 3 3 3 9 16 2 1 1 19
21 นาแก้วพิทยาคม 3 3 3 9 12 1 1 1 14
22 ทุ่งมนพิทยาคาร 3 3 1 7 12 2 3 0 17
23 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 3 3 1 7 6 3 1 0 10
24 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 3 2 3 8 7 0 3 0 10
25 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 3 2 0 5 8 2 3 0 13
26 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 3 1 3 7 15 2 1 2 18
27 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 3 1 3 7 10 0 1 0 11
28 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 3 1 1 5 13 2 2 0 17
29 บ้านดงหลวง 3 1 1 5 7 5 1 0 13
30 บ้านตองโขบ 3 1 0 4 7 2 0 0 9
31 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 3 0 2 5 9 1 3 1 13
32 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 2 7 1 10 18 5 2 1 25
33 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 2 3 1 6 10 6 2 0 18
34 บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 2 3 0 5 11 6 1 0 18
35 เทศบาล 1 2 2 1 5 16 2 1 2 19
36 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 2 2 0 4 13 2 0 0 15
37 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 2 2 0 4 11 2 2 0 15
38 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 2 2 0 4 7 2 2 2 11
39 อนุบาลกุสุมาลย์ 2 1 2 5 16 1 1 1 18
40 โคกเลาะวิทยาคาร 2 1 2 5 10 1 2 0 13
41 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 2 1 2 5 9 2 1 0 12
42 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 2 1 1 4 17 2 2 2 21
43 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 2 1 1 4 14 3 1 1 18
44 บ้านกลางนาเดื่อ 2 1 0 3 12 3 1 1 16
45 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 2 0 1 3 9 7 3 1 19
46 อนุบาลภวิกา 2 0 1 3 9 0 2 0 11
47 บ้านจันทร์เพ็ญ 2 0 1 3 6 0 2 0 8
48 บ้านค้อใหญ่ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
49 บ้านดอนเชียงคูณ 2 0 0 2 4 0 0 0 4
50 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 2 0 0 2 3 3 1 0 7
51 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
52 บ้านห้วยหวด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
53 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 1 4 4 9 11 4 0 2 15
54 บ้านป่าผาง 1 3 1 5 11 2 2 1 15
55 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1 3 0 4 8 4 1 0 13
56 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1 2 3 6 17 7 2 0 26
57 บ้านนาตาลคำข่า 1 2 1 4 9 2 0 0 11
58 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1 2 0 3 8 0 0 0 8
59 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 1 2 0 3 7 0 1 0 8
60 ท่าแร่วิทยา 1 1 3 5 17 5 0 0 22
61 บ้านอีกุด 1 1 2 4 11 2 0 0 13
62 อนุบาลภูพาน 1 1 2 4 8 5 1 0 14
63 ชุมชนนิรมัย 1 1 1 3 7 2 0 0 9
64 บ้านสะพานสาม 1 1 1 3 4 0 1 0 5
65 อนุบาลวรรณทอง 1 1 1 3 3 2 1 0 6
66 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1 1 0 2 13 6 1 2 20
67 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1 1 0 2 12 2 1 0 15
68 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1 1 0 2 10 1 1 1 12
69 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 5 3 1 0 9
70 บ้านท่าม่วง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
71 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
72 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1 0 2 3 8 3 0 0 11
73 พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 1 0 2 3 8 0 0 0 8
74 บ้านนาแก 1 0 2 3 4 0 0 1 4
75 บ้านโคกม่วง 1 0 2 3 3 3 3 0 9
76 บ้านนาเดื่อ 1 0 1 2 10 4 0 1 14
77 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 1 2 6 0 0 1 6
78 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1 0 0 1 11 2 1 1 14
79 เซนต์โยเซฟท่าแร่ 1 0 0 1 5 3 1 1 9
80 บ้านดงขวาง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
81 บ้านนามนประชาสามัคคี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
82 นางอยโพนปลาโหล 1 0 0 1 2 1 0 1 3
83 สองภาษาสกลนคร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
84 บ้านหนองสระ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
85 บ้านกุดสะกอย 1 0 0 1 1 0 1 1 2
86 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1 0 1 0 2
87 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 0 3 3 6 10 2 2 0 14
89 เขื่อนน้ำพุง 0 3 1 4 13 4 1 0 18
90 บ้านม่วงวิทยา 0 3 1 4 6 3 3 0 12
91 อนุบาลเต่างอย 0 2 3 5 15 6 3 2 24
92 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 0 2 2 4 6 1 1 0 8
93 กุดบากราษฎร์บำรุง 0 2 1 3 12 3 2 0 17
94 บ้านโนนกุง 0 2 0 2 14 2 0 0 16
95 บ้านนาคำวิทยาคาร 0 2 0 2 9 4 1 0 14
96 บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 2 0 2 5 2 2 1 9
97 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 0 2 0 2 5 0 0 0 5
98 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 0 2 0 2 4 0 0 0 4
99 นายอวัฒนา 0 2 0 2 3 3 1 0 7
100 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 0 1 3 4 20 2 3 0 25
101 อนุบาลโพนนาแก้ว 0 1 3 4 8 3 0 1 11
102 บ้านหนองมะเกลือ 0 1 1 2 5 0 2 1 7
103 บ้านค้อน้อย 0 1 1 2 5 0 0 0 5
104 บ้านหนองนาเลิศ 0 1 1 2 4 3 1 0 8
105 บ้านประชาสุขสันติ์ 0 1 1 2 4 2 0 2 6
106 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
107 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 3 4 1 1 8
108 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 0 1 0 1 11 4 1 4 16
109 บ้านนาจาน 0 1 0 1 8 2 1 0 11
110 โพนงามโคกวิทยาคาร 0 1 0 1 8 1 1 0 10
111 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 7 2 1 0 10
112 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 7 2 1 0 10
113 บ้านห้วยแคน 0 1 0 1 6 0 2 0 8
114 แก้งคำประชาสามัคคี 0 1 0 1 5 1 1 0 7
115 ห้วยทรายวิทยา 0 1 0 1 5 0 1 0 6
116 บ้านบ่อเดือนห้า 0 1 0 1 4 2 2 0 8
117 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 4 0 1 0 5
118 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1 3 3 0 0 6
119 บ้านหนองกอมป่าขาว 0 1 0 1 3 0 3 1 6
120 บ้านนากับแก้ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
121 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
122 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
123 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 0 0 2 2 7 0 0 2 7
125 บ้านโคกกลาง 0 0 2 2 5 1 2 2 8
126 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 0 0 2 2 4 1 0 0 5
127 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
128 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 0 0 1 1 13 4 2 1 19
129 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 7 1 1 1 9
130 บ้านอุ่มจาน 0 0 1 1 6 1 0 2 7
131 บ้านนาขาม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
132 ไพศาลวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
133 สกลนคร(วันครู 2501) 0 0 1 1 3 0 0 1 3
134 บ้านกุดฮู 0 0 1 1 2 2 0 1 4
135 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
136 บ้านเชิงดอย 0 0 1 1 2 0 1 0 3
137 ธาตุนาเวงวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
138 บ้านวังปลาเซือม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
139 บ้านพะโค 0 0 1 1 1 0 1 0 2
140 บ้านนาดี 0 0 1 1 1 0 0 1 1
141 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
142 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
143 ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) 0 0 0 0 8 1 0 2 9
144 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 0 0 0 0 8 1 0 1 9
145 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 6 4 1 0 11
146 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 5 1 3 2 9
147 บ้านด่านม่วงคำ 0 0 0 0 5 1 2 0 8
148 ผักแพวบำรุงวิทยา 0 0 0 0 5 1 0 1 6
149 บ้านโคกภู 0 0 0 0 5 0 1 0 6
150 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 0 0 0 0 4 1 1 2 6
151 บ้านกุงศรี 0 0 0 0 3 1 1 0 5
152 บ้านหนองแข้โนนมาลา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
153 บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
154 เทศบาล 2 0 0 0 0 3 1 0 0 4
155 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 0 0 0 0 3 0 0 0 3
156 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
157 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
158 โพนบกผดุงศาสตร์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านน้อยจอมศรี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
160 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านโคกแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
162 บ้านกวนบุ่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒" 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านป่าหว้าน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านหนองบึงทวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
169 บ้านซ่งเต่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 อนุบาลเก่งดีมีสุข 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 เทศบาลตำบลดงมะไฟ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
176 บ้านสนามบิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านดงหนองเหียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านลาดค้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านกกส้มโฮง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 213 185 163 561 1,312 306 151 81 1,769