กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 94.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 1 สพป. สกลนคร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 99.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 83.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 78.80 เงิน 4
5 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 76.35 เงิน 5
6 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 74.90 เงิน 6
7 บ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 71.40 เงิน 7
8 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย สพป. สกลนคร เขต 1 71 เงิน 8
9 บ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 67.90 ทองแดง 9
10 บ้านบ่อเดือนห้า สพป. สกลนคร เขต 1 63.50 ทองแดง 10
11 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 63.30 ทองแดง 11
12 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 63.10 ทองแดง 12
13 บ้านห้วยแคน สพป. สกลนคร เขต 1 62.10 ทองแดง 13
14 ทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 61 ทองแดง 14
15 บ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 60.90 ทองแดง 15
16 บ้านหนองกอมป่าขาว สพป. สกลนคร เขต 1 60 ทองแดง 16
17 บ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 1 60 ทองแดง 16


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนเชียงคูณ สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยทรายวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 330
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 328
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านหนองมะเกลือ สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 5
6 อนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 6
7 นิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 7
8 บ้านหนองแข้โนนมาลา สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 8
9 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 9
10 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 - -


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 656
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 - -
6 หนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 - -


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 086
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 73.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดสะกอย สพป. สกลนคร เขต 1 63 ทองแดง 4
5 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 62 ทองแดง 5
6 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป. สกลนคร เขต 1 60.50 ทองแดง 6
7 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 60 ทองแดง 7
8 บ้านโพนทองประชาอุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 53.50 เข้าร่วม 8
9 อนุบาลโพนนาแก้ว สพป. สกลนคร เขต 1 52.50 เข้าร่วม 9
10 อนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 47.50 เข้าร่วม 10
11 บ้านนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 45.50 เข้าร่วม 11
12 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 41.50 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 15.50 เข้าร่วม 13
14 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 14 เข้าร่วม 14
15 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ สพป. สกลนคร เขต 1 13.50 เข้าร่วม 15
16 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 13 เข้าร่วม 16
17 เทศบาล 1 สพป. สกลนคร เขต 1 13 เข้าร่วม 16
18 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 12.50 เข้าร่วม 18


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 839
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 - -
2 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันคัดตัวอักษรจีน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 841
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 1 สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 79 เงิน 6
7 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 7
8 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ สพป. สกลนคร เขต 1 73 เงิน 8
9 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 71 เงิน 9


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอุ่มจาน สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง 4
5 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 5
6 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 6
7 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 7
8 บ้านท่าม่วง สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 8
9 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 9
10 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 10
11 บ้านนาจาน สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 11
12 ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 12
13 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 13
14 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 - -


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 090
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านค้อน้อย สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 4
5 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 5
6 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 6
7 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 7
8 บ้านหนองแข้โนนมาลา สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 9
10 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 10
11 นิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 11
12 ผักแพวบำรุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 12
13 เทศบาล 1 สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 13
14 บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 14
15 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 15
16 ท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 16


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป. สกลนคร เขต 1 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกม่วง สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 4
5 บ้านน้อยจอมศรี สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 5
6 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 6


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 6
7 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 6
8 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 6
9 บ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 6
10 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป. สกลนคร เขต 1 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 - -
5 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป. สกลนคร เขต 1 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองมะเกลือ สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 4
5 โพนงามโคกวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 5
6 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 6
7 อนุบาลภวิกา สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 7
8 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 8
10 อนุบาลโพนนาแก้ว สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 8
11 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 8


ภาษาไทย
สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 847
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นายอวัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง 4
5 อนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง 5
6 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง 5
7 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 7
8 บ้านโพนทองประชาอุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 8
9 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 9
10 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 10
11 ท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 11
12 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 12
13 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 13
14 บ้านนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 14
15 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 14
16 อนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 16
17 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 17


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 - -
6 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป. สกลนคร เขต 1 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 96.50 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 1 80.25 ทอง 4


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 3 เข้าร่วม 5
6 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 - -
7 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป. สกลนคร เขต 1 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 4
5 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 5
6 อนุบาลภวิกา สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 7
8 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 8


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 5


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 6
7 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 8
9 บ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 9
10 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 72 เงิน 10
11 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 71 เงิน 11
12 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 12


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 037
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลโพนนาแก้ว สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านป่าหว้าน สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 6
7 บ้านซ่งเต่า สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 7
8 หนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 8
9 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 9
10 บ้านห้วยแคน สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 10
11 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 11
12 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 12
13 บ้านกุดฮู สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 13
14 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 14
15 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 15
16 บ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 16
17 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 16


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 5
6 บ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 6
7 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 68 ทองแดง 7
8 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 829
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจันทร์เพ็ญ สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 5


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดสะกอย สพป. สกลนคร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนากับแก้ สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลโพนนาแก้ว สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง 4
5 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง 5
6 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 6
7 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 7
8 บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 8
9 บ้านโคกภู สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 9
10 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 10
11 บ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 11
12 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 12
13 บ้านหนองสระ สพป. สกลนคร เขต 1 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาแก สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลโพนนาแก้ว สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 5
6 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 5
7 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 7
8 นางอยโพนปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 7
9 บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 7
10 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 10
11 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 10
12 บ้านห้วยแคน สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 10
13 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 13
14 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 14
15 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 15