สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ณ สพป.สกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. นางสาวจารุกิตติ์  กุลชาติ
 
1. นางสาวภัคจิรา   ลิ้มประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. นางสาวนิศารัตน์   ศรีเวียง
 
1. นายไพโรจน์   บุราณสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   งอยผาลา
2. เด็กหญิงพิชญาวรรณ   ชุมพล
 
1. นางดาราวรรณ   แสนภูวา
2. นางกนิษฐา   พหลทัพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงปนัดดา   สารโพคา
2. เด็กหญิงปพิชญา   ศรีปากดี
 
1. นางสาวภัคจิรา   ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวธัญญาภรณ์   เสนเสนา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัทร์ธีรา   นฤมิตร
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   เฟื่องฟู
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเสกข์   วิเศษทรัพย์
 
1. นางวรรณชนก   โสมปัดทุม
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พหลทัพ
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  โนนทะราช
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เอ้มะราช
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   เฟื่องฟู
2. นางสาวชานิกา  สุโพธิ์ชัย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิธิพัฒน์   สุรินทร์เลิศ
2. นายสิทธิเดช   มิ่งแสน
 
1. นางสาวเนตรนภา   วงค์แก่นท้าว
2. นางวรรณชนก   โสมปัดทุม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัคพร  พยุงวงค์
 
1. นางอภิญญา   นาโควงค์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์   สีชัยมุล
 
1. นางสาวเนตรนภา   วงค์แก่นท้าว
 
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปิยาพัชร   มณีโชติ
2. เด็กชายพสิษฐ์   สายสอน
3. เด็กหญิงภัทรภร   สุระพัน
 
1. นางสาวจีราภรณ์  กาญจนะกันโห
2. นางสาวศิริรัตน์   นามดี
 
12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวนฤมล  ธิมะสาร
2. นางสาวพรีมระดา  เข็ดคม
3. นางสาววรัชยา  นาสำแดง
 
1. นางศรีสุดา   นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
2. นางสาวณัฐรินีย์   ศรีชูยงค์
 
13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 87 ทอง 19 1. เด็กชายกฤษณภัค  โคตะคำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   วิทยากุล
 
1. นายวิญญู   ไชยทะ
2. นางสาวจิราพรรณ   ดวงชาทม
 
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษทรัพย์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงอัยลดา  ปากดีศรี
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  ศรีชูยงค์
2. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
 
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.8 ทอง 6 1. เด็กชายภานุพงษ์   พุทธานุวัตน์
2. เด็กชายภูริชา   ประสมศรี
3. เด็กชายอัครชัย   พรมจันทร์
 
1. นางสาวจีราภรณ์   กาญนจะกันโห
2. นายจตุพล   กำจัดภัย
 
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  วิโรพรหม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิโรพรหม
3. เด็กหญิงรมิตา  สิงห์ใหญ่
 
1. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
2. นายนุกูล  กระโจม
 
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 89.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   สุวรรณกิจ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   พาดาพันธ์
3. เด็กหญิงศศิธร   พร้าวงษ์
 
1. นางสาวจีราภรณ์   กาญจนะกันโห
2. นางรวิวรรณ    ล่ำสัน
 
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สานธิมา
2. เด็กหญิงอภิสรา  สาระชาติ
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นางศรีสุดา   นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสรา  คำเถื่อน
2. นางสาวพิชชาพร  จันทะกิจ
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  วิเศษทรัพย์
4. นางสาววรินยุพา  จันฐิมา
5. นางสาวสายธาร  ไชยเดช
 
1. นางวรรณชนก  โสมปัดทุม
2. นางอภิญญา  นาโควงค์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  พาคำกอง
2. เด็กหญิงพริมพิชาชนก   วงค์กัลยา
3. เด็กหญิงวรัชญา  เมฆา
4. เด็กหญิงศิรดา  สายสอน
5. เด็กหญิงอัญญารินทร์  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
1. นางสาวพรนิภา  อินธิจันทร์
2. นางกุหลาบ  เปลรินทร์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงปิยาพัชร   จำปาซอน
2. เด็กหญิงพรกนก   สานธิยากูน
3. เด็กหญิงพรทิพย์   ประหา
4. เด็กหญิงวนัชพร   เวฬุวนารักษ์
5. เด็กหญิงอนัญสักษณ์  ศรีชัยเชิด
 
1. นางอรวรรณ   ยศตะโคตร
2. นางรวิวรรณ   ล่ำสัน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. นางสาวจิรนันท์  อุตมะชะ
2. นางสาวณัฐวรา  อำจุฬา
3. นางสาวบัณฑิตา  แหวนแก้ว
4. นางสาวพิมพิศา  อุตตะมี
5. นางสาวเนตรนภา  ศิริบุตร
 
1. นายวรุฒม์  โคตรคำหาญ
2. นางสาวกริยากร  ศรีรังกรณ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 11 1. เด็กหญิง ปุญญิศา   สารีกุล
 
1. นางนิระมัย   นิทัสนะศาสน์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์กระต่าย
 
1. นางสาวกริยากร   ศรีรังกรณ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงกชกร   ตันศิริ
2. เด็กชายฉัตรดนัย   งามผิวเหลือง
 
1. นางอรวรรณ   ยศตะโคตร
2. นางรวิวรรณ   ส่ำสัน
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สอนวงษา
2. นายวีระวัฒน์  พรหมจันทร์
 
1. นางลัดดาวรรณ   โสโคกกรวด
2. นางสาวกริยากร  ศรีรังกรณ์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายณฐธัช   อ่อนวงษ์
2. เด็กชายธนภัทร   ประหา
3. เด็กชายธรณ์เทพ   แย้มสุข
4. เด็กชายพจนินท์   ศรีคง
5. เด็กชายพีรณัฐ   ปิตตะการ
6. เด็กชายภูริณัฐ  เดือนจันทร์
7. เด็กชายยศพัฒน์   เครือวรรณ์
8. เด็กชายรัชต์ธร   แก้วอุดร
9. เด็กชายอดิเทพ   เอี่ยมไธสงค์
10. เด็กชายอิทธกร   ธรรมวัตร
 
1. นายจตุพล   กำจัดภัย
2. นายพีระพล   ไชยแก้ว
3. นางสาวชุติมา   สรรพโส
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมปนาท   พานิชย์
2. เด็กชายก้องภพ   วิพรมหา
3. เด็กชายจิรายุ   พรมวิชา
4. เด็กชายธีรสิทธิ์   นามดี
5. เด็กชายพิชญุตม์   ไชยธานี
6. เด็กชายพีรวิชญ์   บุญกระจ่าง
7. เด็กชายรัฐนันท์   บัวแขก
8. เด็กชายอนุชิต   เลียบไพสงค์
9. เด็กชายโชคชัย   สิงห์เสนา
10. เด็กชายโชคปัญญา   สิงห์เสนา
 
1. นายจตุพล  กำจัดภัย
2. นายพีระพล  ไชยแก้ว
3. นางสาวชุติมา  สรรพโส
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ยะพลหา
2. นางสาวขวัญจิรา   อรบุตร
3. นางสาวธิดาพร   บุญยืน
4. นางสาวธีรกานต์   ไก่ขัน
5. นางสาวธีราพร  แสนจันทร์
6. นางสาวประภัสสร    พรหมอินทร์
7. นางสาวพัชนี   หล้าพันธ์
8. นางสาววิลาวัลย์  สายบุญขันธ์
9. นางสาวอนัญญา   ทรายทอง
10. นางสาวอินทิรา  แดงหล้า
 
1. นายสุวิทย์  นิลนนท์
2. นายวรรณชนก  โสมปัดทุม
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายคุณานนท์  เขาทอง
2. เด็กชายศุภโชค  ภูหลงเพลีย
 
1. นางวชิราภรณ์  มาระมิ่ง
2. นายพีระพล  ไชยแก้ว
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กะรัมย์
2. นางสาวปิยพัชร   นามวงษา
 
1. นางเจนจิรา  โคตรคำหาญ
2. นายสุวิทย์  นิลนนท์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยกานต์  ศรีแสง
 
1. นางสาวอรินรัตน์  วงค์ไพร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 1. เด็กชายชิณภัทร  พสุนนท์
 
1. นายอภิรักษ์  ยิ่งยืน
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายนันทกร   สีลา
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 5 1. เด็กชายนิพนธ์  โสระมัด
 
1. นางสาวอรินรัตน์  วงค์ไพร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายรดิศ  นาไชย
 
1. นายอภิรักษ์  ยิ่งยืน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงเมขลา  อุดมกัน
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายธนะรัชน์  สุดชา
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์  เพียแก่นแก้ว
2. เด็กหญิงธนัชญา  มุ่งหมายกุล
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  มาธิมัง
 
1. นางสาวชุติมา  สรรพโส
2. นางสาวอรินรัตน์  วงค์ไพร
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   สุวรรณการ
2. เด็กหญิงชลธิชา   มหาเทียน
3. นายศักรินท์   มิกราช
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
2. นายนิมิต  สัตถาผล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงอนัญญา  ฤาชากุล
 
1. นางศรชา  สีมี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวรวิสรา  ตองตาสี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญนภา   แสงดี
2. เด็กหญิงญาดา   โพธิ์น้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงณิชมน   แน่นเหนียวผา
4. เด็กหญิงธิราภรณ์  ภักดีราช
5. เด็กหญิงพัชราพร   หีบแก้ว
6. เด็กชายภาดา   ปาละสานต์
7. เด็กชายรัฐชภูมิ   ศรีสุธา
8. เด็กชายวรวัฒน์   โคตรบัญชา
9. เด็กหญิงวิจิตรา   บุญชู
10. เด็กหญิงศิริกัลยา   บุญสาร
11. เด็กชายศุทธิกร   ทศภา
12. เด็กชายองอาจ   บุญละปิดตา
 
1. นายภัทราวุธ   ไชยเชษฐ์
2. นายรักพงศ์   บุญล้อม
3. นางสาวณััััััฏฐชนุตตร  โคตรคำหาร
4. นางสาวณััััััฏฐชนุตตร  โคตรคำหาร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  เพียงสุพรม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชานะกิจ
3. เด็กชายธนพล  เสาร์แก้ว
4. เด็กชายธนพัฒน์  ยินดี
5. เด็กชายธนพัมน์  เพ็ชรแก้ว
6. เด็กชายธีระพัฒน์  ประชานันท์
7. เด็กหญิงบุษกร  ชาติผา
8. เด็กหญิงพริมา  เมืองสอง
9. เด็กชายพิชิตพล  เพ็ชรแก้ว
10. เด็กหญิงภรกิตติ  จำปาจันทร์
11. เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีสุวรรณ
12. เด็กชายศิวกร  สุวรรณการ
 
1. นายรักพงศ์   บุญล้อม
2. นายภัทราวุธ   ไชยเชษฐ์
3. นายพชรพล   ราชธา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริตา   แสงดา
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาเทพ  จำปาน้อย
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรภาพ  เพชรสีนวล
 
1. นางสาววริสรา  ตองตาสี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณปัญญา    ภูเงิน
2. เด็กชายธนพล   สีมี
3. เด็กชายธวัชชัย   สังรวมใจ
4. เด็กหญิงนิชชาวัลย์   เสี่ยวกำปัง
5. เด็กหญิงบุญนุช  สมบูรณ์พร้อม
6. เด็กหญิงปนิดา    เติมสุทธา
7. นางสาวพรจิตร   สีสุโท
8. เด็กหญิงภัณฑิรา   พูลเพิ่ม
9. เด็กหญิงวรางคณา   อ่ำอ่อน
10. เด็กชายวีรภาพ   เพ็ชรสีนวล
11. เด็กหญิงศลิษา  แสนสิริ
12. เด็กหญิงศิริกัญญา   เจริญมาตร
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
2. นางกนิษฐา    พหลทัพ
3. นางสาวเนตรนภา   โพธิ์สาวัง
4. นางสาวภัคจิรา   ลิ้มประเสริฐ
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   ธุระพระ
2. เด็กชายชัยณรงค์   หอมหวล
3. เด็กชายชัยศิริ   ศรีชัยเชิด
4. เด็กชายทวีศักดิ์   เดชารัมย์
5. เด็กหญิงธนภรณ์   ไชยทะ
6. เด็กชายธพิพัฒน์   หอมพิทักษ์
7. เด็กหญิงพิชชานันท์   คมธัชนิธิชยวัศ
8. เด็กชายพิชญา   พงค์สิทธิศักดิ์
9. เด็กหญิงสุพัตรา   มูลกัณฑ์
10. เด็กชายอภิวัตร   สารพล
 
1. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
2. นางสาวอรพรรณ   ป้องบุญมี
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง พัชรีพร    ชมเขา
2. เด็กหญิง สุกัญญา    แผ่นภูงาม
3. เด็กหญิง แสงจันทร์   รินคำ
4. เด็กหญิงกิตญา  พอสูงเนิน
5. เด็กหญิงมลิวัลย์   พูลทอง
6. เด็กชายยศพัฒน์   พุฒธรรม
7. เด็กชายวัชรพงษ์   แก้วน้ำคำ
8. เด็กชายวุฒิชัย   ศิลลาพงษ์
9. นายสุทธิภัทร    พาดี
10. เด็กชายอัศวิน   ดุลยะลา
 
1. นางสาวศิริพร   หนูพลัด
2. นางผกาวรรณ   ตะดวงดี
3. นางสาวเนตรนภา   วงค์แก่นท้าว
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐชา   ม่วงเงิน
3. เด็กหญิงณัฐนรี   ทูลไธสง
4. เด็กหญิงณิชการต์   วราพุฒ
5. เด็กหญิงธนภรณ์   ไชยทะ
6. เด็กหญิงนัฐวรรณ   ปานชะเล
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  คมธัชนิธิชยวัศ
8. เด็กหญิงพิชญา   พงค์สิทธิศักดิ์
9. เด็กหญิงวิภาวดี   ปากอ่อน
10. เด็กหญิงศุภัสรา   มลศิลป์
11. เด็กหญิงสุพัตรา   มูลกัณฑ์
12. เด็กหญิงอวิกา   โคตรคำหาญ
 
1. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาว ฐิติวัลค์    บุบผา
2. เด็กชาย ณัฐชนน    ฤทธิชัยภูมิ
3. เด็กหญิง ณัฐสุดา    นาไชย
4. นางสาว ธนัชพร    ปางแก้ว
5. เด็กชาย ธีรเดช    สุขขา
6. นางสาว ปภาวรินทร์    โสมศรีแพง
7. เด็กหญิง พิชามล    มูลแก้ว
8. เด็กหญิง สุชาวดี   วงษ์สิน
9. นาย อภิรักษ์    พันศรี
10. เด็กหญิงกิตญา   พอสูงเนิน
11. เด็กหญิงชลดา    ตันภักดี
12. เด็กหญิงลลิตา   นาไชย
 
1. นางสาวศิริพร   หนูพลัด
2. นางศรีสุดา   นาถประนิล คร๊อกสเอ็ง
3. นางวรรณชนก   โสมปัดทุม
4. นางนิระมัย   นิทัสนะศาสน์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธุระพระ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญมา
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ทูลไธสง
4. เด็กหญิงณิชการต์  วราพุฒ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยทะ
6. เด็กหญิงปุณณภา  สุราชวงศ์
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  คมธัชนิธิชยวัศ
8. เด็กหญิงพิชญา  พงศ์สิทธิศักดิ์
9. เด็กหญิงศุภัสรา  มลศิลป์
10. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลกัณฑ์
11. เด็กหญิงอวิกา  โคตรคำหาญ
12. เด็กหญิงอัจฉราพร  สีมนตรี
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางสาวอรพรรณ  ป้องบุญมี
3. นางกรกนก  เสนเสนา
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง ชลดา    ตันภักดี
2. นางสาว ฐิติวัลค์    บุบผา
3. เด็กหญิง ณัฐสุดา    นาไชย
4. นางสาว ธนัชพร    ปางแก้ว
5. นางสาว ปภาวรินทร์  โสมศรีแพง
6. เด็กหญิง พัชรีพร    ชมเขา
7. เด็กหญิง พิชามล    มูลแก้ว
8. เด็กหญิง ลลิตา    นาไชย
9. เด็กหญิง สุกัญญา    แผ่นภูงาม
10. เด็กหญิง สุชาวดี   วงษ์สิน
11. เด็กหญิงกิตญา  พอสูงเนิน
12. เด็กหญิงแสงจันทร์   รินคำ
 
1. นางสาวศิริพร   หนูพลัด
2. นางสาวกริยากร   ศรีรังกรณ์
3. นางสาวณัฐรินีย์   ศรีชูยงค์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันทนาพร  มะณี
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดวงชาทม
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 1. นางสาวพริมา   เมืองสอง
 
1. นางสาวณัฐนิชา   ชินบุตร
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปัทมา   สุวรรณการ
 
1. นางผกาวรรณ   ตะตวงดี
 
58 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. นางสาวศลิศา   ชวดรัมย์
 
1. นางดวงใจ  แพงศรี
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  นามจันทร์
2. เด็กหญิงกมลชนก  สิทธิราช
3. เด็กหญิงกมลชนก  สานู
4. เด็กหญิงจรรยพร  โอตะเกตุ
5. เด็กหญิงนรมน  รองทอง
6. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กุมผัน
7. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ยานุพรม
8. เด็กหญิงรวินท์นิภา  งันลาโสม
9. เด็กหญิงวรกานต์  องอาจ
10. เด็กหญิง้ชนันธร  ไชยเดช
 
1. นางสาวชานิกา  สุโพธิ์ชัย
2. นางสาวรวิสรา  ตองตาสี
3. นางสาวณัฐธิดา  แดงหล้า
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรนันท์   บุญลือ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โคตรบัญชา
3. นางสาวชลินดา   เรียมประโคม
4. เด็กหญิงประภา   ปัญจะรักษ์
5. นางสาวปริณดา   ค่ำคูณ
6. เด็กหญิงพัณฑนา   ทองสอดแสง
7. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   สุวรรณการ
8. เด็กหญิงมัลลิกา   ธรรมจี
9. นางสาววรุณอร   สุวรรการ
10. นางสาวอรัญญิกา  จันทร์สีโคตร
 
1. นางสาวณัฐนิชา   ชินบุตร
2. นางดวงใจ   แพงศรี
3. นางสาวกรกนก   สัตถาผล
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง 7 1. เด็กชายณภัทร  ปัญจรัก
2. เด็กหญิงนิพาดา  สุโพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงปทิตตา  ไชยเดช
 
1. นางแสงจันทร์  พลสิทธิ์
2. นางสาวรวิสรา  ตองตาสี
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงศรัณรัตน์  ชาญณรงค์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทะสี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีชา
 
1. นางสาวภัคจิรา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวธัญญาภรณ์  เสนเสนา
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมนิภา   แวงวรรณ
2. นางสาวละออ   มะณีกัน
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นายนุกูล   กระโจม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพงษ์   มิกทา
2. นายรัฐศาสตร์   สืบกินร
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นายนุกูล   กระโจม
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสร   เกตุแก้ว
2. นายรัฐศาสตร์  สืบกินร
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางวชิราภรณ์    มาระมิ่ง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษกร  อ่อนสิงห์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  แสนวงษ์
 
1. นางวชิราภรณ์  มาระมิ่ง
2. นายนันทชนินทร์  โคตรคำหาร
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียนันท์   บุตรสุรินทร์
2. เด็กหญิงเกศโสภา   นิระพงษ์
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางวชิราภรณ์   มาระมิ่ง
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 -1 -    
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  นามบุรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณสน
3. เด็กชายปุณยพัฒน์  พระสว่าง
4. เด็กชายสุรินรัตน์  พิลารักษ์
 
1. นางวิลัยวรรณ  งอยผาลา
2. นางรุ่งทิพย์  สุจริต
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณานนต์  อุทัยแสง
2. เด็กชายธนากร  วิเศษทรัพย์
3. เด็กชายวรเมธ  สายมายา
4. เด็กชายอณาคิณ  สมประสงค์
 
1. นางรุ่งทิพย์  สุจริต
2. นางวิลัยวรรณ  งอยผาลา
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 -    
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์   แสนอุบล
2. เด็กหญิงณิชากร  ไชยบุบผา
3. เด็กชายธันวา   หงนี
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   โทบุตร
5. นางสาวสร้อยพิกุล   ชาวทองหลาง
6. เด็กหญิงอรัญญา   อุปนันท์
 
1. นางสุภรณ์   ทิพเนตร
2. นางวิมลพักตร์   ดาบพิมพ์ศรี
3. นายทินกร   ทันแล้ว
 
73 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไอละดา   บานสดชื่น
 
1. นางสาวจิราพัชร   ดินแดง