สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสังขะ
ระหว่าง วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายกรินทร์  จันทร์เฮียง
 
1. นางสาวฐิติยา  ดัชถุยาวัตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กชายภีรการณ์  บุษแย้ม
 
1. นางสาวรติกานต์  เทพชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นิสัยกล้า
 
1. นางผกามาศ  กันสา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขันน้อย
 
1. นางสาวนิตยา  บุญนนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6 89.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงมานิดา  บุดดา
 
1. นายสงวน   เสาเกลียว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุทธิตา  ผูกดวง
 
1. นางปราณี  เสาเกลียว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิชากานต์   กำจิตเอก
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองโยง
 
1. นางหทัยรัตน์   ตรองจิตร์
2. นางสาวนิสา   พรหมบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97.23 ทอง 4 1. เด็กชายณฐกร   พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายวงศ์ปกรณ์   ดีเพิ่ม
 
1. นางสาวฐิติมา  สุขสังวรณ์
2. นางสาวสุธินี   สอาดเอี่ยม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ได้ไซร้
 
1. นางวิริยา  ใจดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐาปกรณ์   จันทร์จำรัส
 
1. นายจักรี  นพพิบูลย์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติมา  แสงศรี
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ละม้ายนิล
3. เด็กหญิงปุญญิศา  สายศรีแก้ว
 
1. นางสาววิชุดา  ทรงสีสด
2. นายจักรี  นพพิบูลย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เดครอง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  แสนกล้า
 
1. นางชัชฎาพร  นิลทัย
2. นางสาววิชุดา  ทรงสีสด
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินภัทร  นิยะบุญ
 
1. นางสาวธนภร  จันทร์หอม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมารีญ่า เคธ   บิดเดิ้ลคัม
 
1. นางชัชฎาพร  นิลทัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสกร  นิลทัย
2. เด็กชายเจ้านาย  สมฤทธิ์
 
1. นางชลิตา  เปรียบนาน
2. นางชัชฎาพร  นิลทัย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กชายปภาวิน  คิดดีจริง
 
1. นางสาววิชุดา  ทรงสีสด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส   ปุยสุวรรณ
 
1. นางสาวธนภร  จันทร์หอม
 
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   หฤทัยถาวร
2. เด็กชายศุภวิชญ์   ทัพผดุง
 
1. นายสมภพ  ผ่องราษี
2. นางสาวธิราพร  สมนิยาม
 
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิรดา  ศรีจุดานุ
2. เด็กหญิงอันนาพร  นนลือชา
3. เด็กหญิงเวธนี  พลศักดิ์
 
1. นางสาวนิตญา  ดาทอง
2. นางสารภี  นิราศสูงเนิน
 
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิชญา   ทองวิไล
2. เด็กหญิงณิชานันท์   เฉลียวไว
3. เด็กหญิงสุพิชญา   ชิมจันทร์
 
1. นางสาววันทนา   วันลี
2. นางจันทร์ทิมา   แสนสำราญ
 
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิรวิชญ์   คำงูเหลือม
2. เด็กชายเกษมสันต์   บุญญัติ
 
1. นายธนาพงศ์   เมฆะโชติอนันต์
2. นางสารภี   นิราศสูงเนิน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงณฐพร  รื่นกลิ่น
2. เด็กหญิงปริษา  ตื่นเต้นดี
3. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  อุมาธร
4. เด็กหญิงพิชญานิน  กันทะดง
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุบรรนารถ
 
1. นางธิดา   เกียรติวงศ์ขจร
2. นางพีรญา   กำจัดภัย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนัฐกานต์  สายวงษ์
2. เด็กชายชัยธร  จันทร์ภักดี
3. เด็กชายณฐกร  ยารัมย์
4. เด็กหญิงนวมล   เข้มแข็ง
5. เด็กหญิงมนัชญา  เศษจันทร์
 
1. นางพรทิพย์   พันธเสน
2. นางกานต์สิรี  กะการดี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา   วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ศรีเครือดำ
3. เด็กหญิงธัญสุดา   อุปสรณ์
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  ประชุมฉลาด
5. เด็กหญิงพรพิมล   ยิ่งมีดี
6. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   สถาวรินทุ
 
1. นางกานต์สิรี   กะการดี
2. นายสงวน   เสาเกลียว
3. นางกชกร  มีลาภ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิรติกา  ปิยไพร
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงชลิตา  พรรณารักษ์
4. เด็กหญิงณปภัสสร  กะการดี
5. เด็กหญิงธิติสุดา  กระแสโสม
6. เด็กหญิงนันทิชา  รัตนวรรณ
7. เด็กหญิงบุญญาพร  ฉายแก้ว
8. เด็กหญิงลีอัญนา  คลุค
9. เด็กหญิงสุชาดา  งาตา
10. เด็กหญิงอภิสรา  กำจัดภัย
 
1. นางสาวคัทลียา   ใจเย็น
2. นายพรเทพ   มะลิวรรณ์
3. นางสาวเทพรัตน์   สุนทรดี
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ร่วมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภาวิตา  ระบือนาม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สาโยธา
2. นายคมกฤช  ประคำทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐนนท์   ลับแล
 
1. นางกวินญา  ตอบกลาง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชชานนท์   ดวงจันทร์
 
1. นางกวินญา  ตอบกลาง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์   ภูริวัฒนกุลพัทธ์
 
1. นายสุรกิจ  อาจศึก
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทพงศ์   ชูตาลัด
 
1. นางกุหลาบ  วงศ์อุดม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์ธรากร   สุขสบาย
2. เด็กหญิงกานจ์พิชชา   พุกสุข
3. เด็กชายกิตติเชษฐ์   สืบมา
4. เด็กชายกิฤติพงศ์   คุณทะเล
5. เด็กหญิงจันทภา   ขวัญใจ
6. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์   ทับทิมอ่อน
7. เด็กหญิงชญาภา  ทรัพย์มาก
8. เด็กหญิงณภัทรศร  ยอนรัมย์
9. เด็กชายณัฏฐนันท์  ใจกล้า
10. เด็กชายณัฐฐชัย   ศิริ
11. เด็กชายณัฐดนัย   ประภาใส
12. เด็กหญิงณัฐนิชา  โคตพันธ์
13. เด็กหญิงณิชาภัทร  สืบแสง
14. เด็กชายตรัยคุณ   ชุ่มสูงเนิน
15. เด็กหญิงนรารัตน์  ทองหาว
16. เด็กหญิงนฤมล  ดีพาชู
17. เด็กหญิงนันทัชพร  สิงหาราโท
18. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมพิทักษ์
19. เด็กชายปฏิมากร   แก้วมูล
20. เด็กหญิงปราณรัตน์  สุขไกร
21. เด็กชายภคสิน   สู้เหิม
22. เด็กชายภัทรพล   สมานทรัพย์
23. เด็กหญิงรวิตา  นิลกาเพชร
24. เด็กหญิงรัตนาวดี  ชาบุรี
25. เด็กหญิงวรรณิสา  วันลี
26. เด็กหญิงวรรวิภา  ประคดสอน
27. เด็กชายวริทธ์ธร   ใสแจ่ม
28. เด็กหญิงวริศรา  สีโสดา
29. เด็กชายศุภณัฐ   มุตุมาจันทร์
30. เด็กชายสิรภพ   สุบรรณารถ
31. เด็กชายสิรวิชญ์   ศรีพนม
32. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญครอง
33. เด็กหญิงสุพิชณาวดี  เป็นสมรักษ์
34. เด็กชายอชิรวิชญ์   กองชุม
35. เด็กชายอติคุณ   กล้วยสุก
36. เด็กหญิงอภิสรา  สุดอุดม
37. เด็กหญิงอริสรา  มียิ่ง
38. เด็กชายอวิรุทธ์   ถึงอินทร์
39. เด็กหญิงเกตน์นิภา   ปานะโปย
40. เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางกวินญา  ตอบกลาง
2. นายเฉลิมศักดิ์  เสริมผล
3. นางกุหลาบ  วงศ์อุดม
4. นางสาวอารยา  ใจมั่น
5. นายทวีป  ศรีตะวัน
6. นายจักรี  นพพิบูล
7. นายพชรพล  บึ้งชัยภูมิ
8. นางสาวมนทิรา  สัชชานนท์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนต์ณัฐ   อาจหาญยิ่ง
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เสริมผล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตยา  บุญอนันต์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เสริมผล
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายศตพล   กลางโรง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   มิฆเนตร
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธรรญธร   พงษ์ปิยะไพร
 
1. นางสาวนวลอนงค์   เชื้อบัณฑิตย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาภรรัตน์   ผลเกิด
 
1. นางสาวศศิกร   แก้วแดง
 
37 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์   ไวท์เฮด
 
1. นางสาวพรทิพา   รัชทินพันธ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารารักษ์   นนทะศรี
2. เด็กหญิงปวันรัตน์   หาประโคน
 
1. นางสาวอนุสรา   สุดดี
2. นางสาวพรทิพา   รัชทินพันธ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซารีน่า   สลินยา เฟล
 
1. นางอำไพ   ประยงค์หอม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงภัทรนันท์   ถุนาพรรณ์
2. เด็กหญิงเบลญาวรรณ   แสนกล้า
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   นามวัฒน์
2. นางสาวรัศมี   ชมภูพื้น
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการคัดตัวอักษรจีน ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรพร   พลอยมุข
 
1. นางสาวอนุสรา   สุดดี
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 86.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   ศัตรูพินาศ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยอดรัก
3. เด็กหญิงณัฐกรรณ  คตโครต
4. เด็กหญิงณัฐวดี   เสาะสืบงาม
5. เด็กหญิงทอฝัน   ชมหมื่น
6. เด็กหญิงปัญญาพร  ลักขษร
7. เด็กหญิงพิชญากร  อาแว
8. เด็กหญิงลศา  แซ่ลิ้ิม
9. เด็กหญิงสุทธิดา  สัตย์สุขยิ่ง
10. เด็กหญิงอิงฟ้า   วงเวียน
 
1. นางสาวคัทลียา   ใจเย็น
2. นางสาวศศิกร   แก้วแดง
3. นางสาวเทพรัตน์   สุนทรดี
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 83.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิดาภา   จุฬา
2. เด็กชายจิรพิพรรธ   แสวงมี
3. เด็กหญิงชลภัทร   ศรีนาจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   มณีรัตน์
5. เด็กหญิงธนาภา   เพ็งแก่นแท้
6. เด็กชายธรรณธรณ์   สีละมุลตรี
7. เด็กหญิงธัญพร   ใจโต
8. เด็กหญิงอนัญพร   แจะไธสง
9. เด็กหญิงอริสา   ชาบุรี
10. เด็กหญิงเปรมฤทัย   บรรเทิงใจ
 
1. นางสาวศศิกร   แก้วแดง
2. นางสาวนิตยา   บุญนนท์
3. นางสาวสุพัตรา   ศาลางาม
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจอมขวัญ   เกษละคร
2. เด็กชายแพรววา   ดอกศรีจันทร์
3. เด็กหญิงโชติมนต์   ชวนขุนทด
 
1. นางหทัยรัตน์   ตรองจิตร์
2. นางสาวนิสา   พรหมบุตร
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยุตพงศ์   สุดเอี่ยม
2. เด็กชายวัชรินทร์   ใยแดง
 
1. นายทวีป   ศรีตะวัน
2. นางกชกร   มีลาภ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กชายกันตินันท์   รักษ์สมบูรณ์
2. เด็กชายพุทธางกูร   แสวงสุข
 
1. นางกชกร  มีลาภ
2. นายทวีป  ศรีตะวัน
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายปัณชญา   สุดสวัสดิ์
2. เด็กชายเพชรภากรณ์   แก้วฉาย
 
1. นายทวีป   ศรีตะวัน
2. นางกชกร   มีลาภ
 
48 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายชนินทร์   ปลายแก่น
2. เด็กชายธีรธรรม   สุขสังวรณ์
3. เด็กชายปธานิน   พวงนาค
 
1. นายสมภพ   ผ่องราษี
2. นายเวทิน   หัดไทยทระ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภา   ศาลางาม
2. เด็กหญิงธัญพร   ทะเรรัมย์
3. เด็กหญิงยิ่งรัก  ศรีเครือดำ
 
1. นายธนาวัฒน์   สมบูรณ์
2. นางสาววิชุดา  ทรงสีสด
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิรตรา   วันรัมย์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  รานอก
3. เด็กหญิงสระตา   เมินดี
 
1. นายธนาวัฒน์   สมบูรณ์
2. นางสาววิชุดา  ทรงสีสด
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชานันท์   สุขสำราญ
2. เด็กหญิงลลิตา   ดนเสมอ
3. เด็กหญิงวิภาดา   เกิดสบาย
 
1. นายธนาวัฒน์   สมบูรณ์
2. นางยุพดี   ค้าขาย
 
52 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรณิศ   ศรีจุดานุ
2. เด็กชายปุณธริษฐ์   สเก็มวา
3. เด็กชายศุทธวีร์   ศรีตัมภวา
 
1. นางสาวรัตนา  พงษ์ชะอุ่มดี
2. นางสาวกรวิกา  ทองประดับ
 
53 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงกานติมา   สมนิยาม
3. เด็กชายพฤทธิ์   คิดนุนาม
 
1. นางสาวพรรณี   สมใจหวัง
2. นางสาวเกียรติสุดา  จารัตน์
 
54 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันธนันท์  มหามาตย์
 
1. นางบุณชนิตา  ศรีจุดานุ
 
55 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาภา   เที่ยงทัศน์
 
1. นางจันทิมา   ชิลสูญ
 
56 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนินทร์   ราษีทอง
2. เด็กชายนันทภพ   เพ็ชรจอหอ
 
1. นายเกษมพงศ์   ค้ำคูณ
2. นางสาวธันย์ชนก   ศรีพนม