งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์เกียรติบัตร
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71
ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

1. เกียรติบัตรนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน [พิมพ์เกียรติบัตร]
2. เกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสิน [พิมพ์เกียรติบัตร]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนในวันแข่งขัน
                สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Google Drive การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา หรือสแกน QR Code ในภาพประชาสัมพันธ์ด้านบน [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]
 

เรื่องแจ้งจาก ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-------------------------------------------------------

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงายตัว

1. รายงานตัวที่โรงอาหาร 1 ( ตรงข้ามอาคารอเนกประสงค์ )

- การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

- การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

- โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น และ ม.ปลาย

- โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย

- ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย

- การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง

- แข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทพิชิตเป้าหมาย

2. รายงานตัวที่หอประชุม 2

- การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.ต้น

- การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.ปลาย

-----------------------------
เรื่องแจ้งจาก ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เกณฑ์การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น สามารถศึกษาได้ผ่านทาง : https://drive.google.com/file/d/13E5hAmhtOHgY4O0vSpzejNnwj-wmgsjB/view?usp=sharing

-----------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องแจ้งจาก ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายละเอียดของรายการการแข่งขัน
1. การปฐมพยาบาล ม.1-3
        - ขั้นตอนการทำ CPR 30 ครั้ง เป่า 2 ครั้ง (จำนวน2รอบ)
2. การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
        - ส่งเล่มเอกสารในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ไม่เกิน 9.00 น.
        - เวลาในการนำเสนอ 5 นาที และCaseStudy 10 นาที
3. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
   - กรอบแนวคิดในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กจะสุ่มหัวข้อกรอบแนวคิดในวันที่ทำการแข่งขัน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องแจ้งจาก ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

-------------------------------------------------------

✏️หลักฐานการรายงานตัววันแข่งขัน
         - บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
         - บัตรประชาชนตัวจริง 
        **กรณีมีการเปลี่ยนตัว ต้องมีใบเปลี่ยนตัว ผู้อำนวยการเซ็นรับรอง และประทับตราโรงเรียน มาแสดง

รายละเอียดของรายการการแข่งขัน
         1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น 
                - ผู้เข้าแข่งขันออกแบบชิ้นงานใส่กระดาษ A4 มาล่วงหน้า

         2. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 
                - ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมแผ่นพับอย่างน้อย ๖ ชุดสำหรับคณะกรรมการ 
                - ผู้เข้าแข่งขันให้แต่งกายด้วยชุดพละ ของโรงเรียน
                - ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะวางแสดงผลงานเอง 
                - วัสดุจักสานไม้ไผ่เช่น ตอก สามารถย้อมสีได้ 

         3. การประกวดโครงงานอาชีพ 
            - ผู้เข้าแข่งขันที่ส่งเข้าประกวดให้โครงงาน 5 บท  เป็นไฟล์  PDF ที่ https://forms.gle/6vxjun74khLdzusR8  ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และส่งเอกสารรูปเล่มส่งในวันแข่งขัน 

         4. การประกวดแปรรูปอาหาร 
                  - ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงาน 15 นาที ด้วยปากเปล่า มีแผ่นป้ายประกอบได้ 
                  - ส่งเอกสารวันแข่งขัน 3  ชุด และจัดทำเป็น QR code  ไม่ต้องบันทึกลง CD  

         5.  การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง 
                  - เอกสารประกอบการแข่งขันส่งคณะกรรมการในวันแข่งขันจำนวน 6 ชุด
                  - จัดเตรียมโต๊ะปฏิบัติงานของนักเรียนมาเอง (โต๊ะหน้าขาวไม่เกิน 2ตัว) 

         6. การแข่งขันทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ
                  - เอกสารประกอบการแข่งขันส่งคณะกรรมการในวันแข่งขันจำนวน 6 ชุด
                  - จัดเตรียมโต๊ะปฏิบัติงานของนักเรียนมาเอง (โต๊ะหน้าขาวไม่เกิน 2ตัว)

-----------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องแจ้งจาก ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-------------------------------------------------------

สำหรับรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สามารถติดตามได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/thaithai.aya

-----------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องแจ้งจาก ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-------------------------------------------------------

กำหนดการส่งเอกสารรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ 

1. ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย

เอกสารที่ต้องส่ง
รูปเล่มรายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม

2. ประเภทบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ ม.ต้น และ ม.ปลาย

เอกสารที่ต้องส่ง
รูปเล่มรายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม

ส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ไม่เกินเวลา  16:30 น.
ณ หอประชุมเพชรราชา โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องแจ้งจาก ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

-------------------------------------------------------

หลักฐานการรายงานตัววันแข่งขัน

  • บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

  • บัตรประชาชนตัวจริง 

**กรณีมีการเปลี่ยนตัวต้องมีใบเปลี่ยนตัว โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นรับรอง และประทับตราโรงเรียนมาแสดง

-----------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องแจ้งจาก ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-------------------------------------------------------

1.กำหนดการส่งเอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย เอกสารที่ต้องส่ง

   1.1 รูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง จำนวน 7 ชุด

   1.2 ไฟล์นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (.ppt ) โดยพิมพ์ลงใน
กระดาษ A4 จำนวน 2 เฟรม/แผ่น จำนวน 7 ชุด

2. กำหนดการส่งเอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย เอกสารที่ต้องส่ง

    2.1 รูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
จำนวน 7 ชุด

โดยส่งภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.
ณ ห้องสมุดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม อาคารวิทยาศาสตร์ (อเนกประสงค์) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:51 น.
วันเสาร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:52 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 49
จำนวนทีม 2,134
จำนวนนักเรียน 4,821
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,247
จำนวนกรรมการ 1,306
ครู+นักเรียน 8,068
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,374
ประกาศผลแล้ว 218/218 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1,232
สัปดาห์นี้ 13,602
สัปดาห์ที่แล้ว 158,384
เดือนนี้ 1,232
เดือนที่แล้ว 316,113
ปีนี้ 319,977
ทั้งหมด 319,977