งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ กลุ่มที่ 3
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  โรงเรียนนางรองพิทยาคม
 

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:35 น.
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:14 น.
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:37 น.
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:21 น.

แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการแข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์   โดยใช้โปรแกรม GSP ม.ต้น ม.ปลาย

  1. ใช้โปรแกรม GSP5 ภาษาไทยในการแข่งขัน
  2. ลงทะเบียนเข้าแข่งขันเวลา 08.30 น. เพื่อจับสลากเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารและเอกสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน สามารถพกเครื่องเขียนปากกา ดินสอ ยางลบ (ไม่มีกระเป๋าดินสอ ใส่เสื้อคลุมได้ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบ) ของมีค่าขอความร่วมมือให้ฝากครูผู้ฝึกซ้อมไว้
  3. เวลาในการแข่งขัน 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 328
  4. เวลา 11.30 น. เป็นต้นไปกักตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ ห้อง 327 เพื่อรอการนำเสนอในข้อ 5 (ครูผู้ฝึกซ้อมส่งอาหารน้ำดื่มเวลา 11.00 น. หน้าห้อง 327 เขียนชื่อไว้ให้เรียบร้อย) ไม่อนุญาตให้นักเรียนติดต่อผู้ฝึกสอนจนกว่าการนำเสนอข้อ 5 จะแล้วเสร็จ
  5. ใช้ข้อสอบกลางจากผู้ทรงคุณวุฒิในการแข่งขัน จำนวน 5 ข้อตามเกณฑ์การแข่งขัน  
***มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน ครูกฤษณา 085-7203913

การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์และสิ่งที่ต้องเตรียม ดังแนบ https://drive.google.com/file/d/1g-vDUUhX1PGM8PHDlu4evv_n7n2A1SaX/view?usp=drive_link


กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
- ส่งรายงานโครงงาน 6 เล่ม
- ให้เวลานำเสนอปากเปล่า 7 นาที
- กรรมการตัดสินซักถาม 3-5 นาที


 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
- ส่งรายงานโครงงาน 5 เล่ม
- ให้เวลานำเสนอปากเปล่า 7 -10 นาที
- กรรมการตัดสินซักถาม 3-5 นาที


กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.1-3 ให้ส่งเล่มเอกสารในวันแข่งขัน


กิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับ ม.ปลาย
 - เวลา 09.00 น.จับสลากเลือกลำดับที่การนำเสนอโครงงาน   แล้วกรรมการเริ่มตรวจเล่มรายงานโครงงาน
เวลา 10.30 น. เริ่มนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ
- ส่งรายงานโครงงาน 7 เล่ม ในวันแข่งขัน
- นำเสนอปากเปล่า 7 นาที ตอบคำถาม 8 นาที


กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ทั้งระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย                                                                            
1. ให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนแต่ละโรงเรียนส่งข้อสอบ จำนวน 1 ชุด รูปแบบข้อสอบตามเกณฑ์การแข่งขัน 10 รูปแบบ ให้แต่ละโรงเรียนใช้ฟอร์มข้อสอบตามเอกสารที่แนบมานี้        
  https://docs.google.com/document/d/1huUVjO9kpuyVlvTZSDwCw5-p51BJ7AxA/edit?usp=sharing&ouid=117463018577197302810&rtpof=true&sd=true           
 2. ให้แต่ละโรงเรียนลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 09.00 น. และส่งข้อสอบไม่เกิน เวลา 09.00 น. ของวันแข่งขัน


กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3 และ ม.4-6
    ให้โรงเรียนส่งเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 14 พ.ย. 66 ภายในเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 3


กิจกรรมภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 
ถ้าไม่ส่งผลงานภายในวันเวลาที่กำหนด ขอตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระภาษาไทย

1. พินิจวรรณคดี ม.1 - ม.3 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สีดาหาย (ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมดินสอ 2B เพื่อใช้ในการฝนกระดาษคำตอบ)
2. พินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน สร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ (ให้ผู้เข้าแข่งเตรียมดินสอ 2B เพื่อใช้ในการฝนกระดาษคำตอบ)
3. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1- ม.3, ม.4-ม.6 ให้ผู้เข้าแข่งขัน เตรียมอุปกรณ์มาด้วยตนเอง รายการดังนี้
   3.1) ปากกาลูกลื่นสีดำ ขนาด 0.5 มม. 
   3.2) แผ่นรองที่ใช้ในการคัดลายมือ
   3.3) น้ำยาลบคำผิด
4. วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1- ม.3, ม.4 - ม.6 เนื้อหาในการแข่งขันได้แก่
   4.1) ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 80 คะแนน ประกอบด้วย
       1) โวหารภาพพจน์/รสวรรณคดี
       2) การใช้วิจารณญาณ - สาระสำคัญ/ประเด็นสำคัญ/แนวคิด/คุณค่า/ข้อคิด (บทอ่านร้อยแก้ว และบทอ่านร้อยกรอง)
       3) ระบุใจความสำคัญ
  4.2) อัตนัย จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 20 คะแนน ประกอบด้วย วิเคราะห์วิจารณ์บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
     หมายเหตุ : ใช้บทร้อยแก้วร้อยกรองร่วมสมัย (ไม่ใช้หนังสือวรรณกรรมซีไรต์)
5. เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ 
   5.1) เกณฑ์การแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) ฉันทลักษณ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ (จำนวน 4 เรื่อง เรื่องละ 4 บท) ประกอบด้วย 
      1) โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 
      2) โคลงโลกนิติ 
      3) นิราศนรินทร์ 
      4) ลิลิตตะเลงพ่าย
   5.2) เกณฑ์การแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ฉันทลักษณ์ประเภทฉันท์ (ทั้งหมด 5 ประเภท) จากวรรณคดีเรื่อง มัทนะพาธา และสามัคคีเภทคำฉันท์เท่านั้น ประกอบด้วย 
      1) ภุชงคประยาตฉันท์ 12 จำนวน 4 บท
      2) สาลินีฉันท์ 11 จำนวน 4 บท
      3) วสันตดิลิกฉันท์ 14 จำนวน 4 บท
      4) อุเปนทรวิเชียรฉันท์ 11 จำนวน 4 บท
      5) สัททุลวิกีฬิตฉันท์ 19 จำนวน 6 บท
    5.3) เกณฑ์การให้คะแนน 
        - ให้ยึดมาตรฐานคะแนนจากหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด
        - หากมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาความเหมาะสมโดยใช้มติของกรรมการ
    5.4) ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
          - ผู้เข้าแข่งขันจับสลากด้วยตนเอง จำนวน 1 เรื่อง จากบทที่กำหนดให้ เพื่อแข่งขัน
          - แนะนำตัว "บอกเพียงหมายเลขผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น" "....เรียนท่านคณะกรรมการ กระผม/ดิฉัน ผู้เข้าประกวดการแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะหมายเลข..."
           - ไม่มีการใช้เครื่องขยายเสียง
           - ใช้ห้องเก็บตัวห้องเดียวกันทั้งชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
           - เมื่อแข่งขันแล้วเสร็จ ไม่อนุญาตให้อยู่เพื่อฟังผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น หรือกลับเข้าห้องเก็บตัวอีกครั้ง
           - ไม่มีการประกาศผลหลังการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขันผ่านเว็ปไซต์เท่านั้น  


กิจกรรมแข่งขันนักบินน้อย(สพฐ) (แก้ไขเพิ่มเติม)
-เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็นโรงเรียนนางรองพิทยาคม
-ประเภทบินนาน 3 มิติและประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
-ไม่ต้องส่งออกแบบ การวัด การคำนวณ  การทดสอบ


กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น

- แข่งขันวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

- สถานที่ อาคาร 2 (หน้าโดมรวมใจรัชดา)                                    

- ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ห้อง 223 เวลา 08.00 น. - 09.15น.

- รายงานตัวเข้าแข่งขัน ห้อง 221 เวลา 09.25 น.

- เริ่มแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเช้า) ห้อง 221เวลา 09.30 น. (ข้อสอบแบบปรนัย + แข่งขันตอบปัญหาสด)

ภาคบ่าย 

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-12 ของภาคเช้า)

- รายงานตัวเข้าแข่งขัน ห้อง 214 และ 212 เวลา 12.55 น.

- เริ่มแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ห้อง 214และ 212 เวลา 13.00 น.

*หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันทุกโรงเรียนต้องเตรียม“กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และปลั๊กพ่วง” มาเองเท่านั้น* เพื่อใช้ในการแข่งขันการแก้ปัญหาภาคบ่าย


กิจกรรมการแข่งขัน science show ทั้งระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 

- โรงเรียนที่ทำการแข่งขันลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน(โดมรวมใจรัชดา) เวลา08.00น-08.45น

- เวลา08.45น-09.00น จับสลากทำการแข่งขัน (ม.1-3 และ ม.4-6)

- เวลา09.00น เริ่มทำการแข่งขัน กิจกรรม science show

- ระดับ ม.1-3 เริ่มทำการแข่งขัน 09.00น-12.00น

- ระดับ ม.4-6 เริ่มทำการแข่งขัน 13.00น-16.30น (กำหนดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ)

- กำหนดให้มีผู้ช่วยประกอบการแสดง1คน เท่านั้น (ควบคุมระบบเสียง)

- รายงานการแสดงต่อคณะกรรมการในวันรายงานตัวเข้าแข่งขัน จำนวน7ชุด

วัสดุอุปกรณ์ทางโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดเตรียมให้

- ไมค์ลอย3ตัว (แบบถือ)

- โต๊ะขนาด60*120 cm จำนวน2ตัว

- อุปกรณ์ทำความสะอาด

- เก้าอี้ท่านผู้ชม

- ปลั๊กไฟ 2 จุด


กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ทั้งระดับ ม.1-3 และ ม.4-6
1.ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันจัดทำข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ( 1 - 4) ให้ครอบคลุมเนื้อเรื่องทุกเรื่องตลอดหลักสูตร ม.ต้น (สำหรับอัจฉริยะภาพ ม.1-3) และ ม.ปลาย (สำหรับอัจฉริยะภาพ ม.4-6) เรื่องละ 1 ข้อ รวมอย่างน้อย 15 ข้อ 
2.ให้จัดส่งข้อสอบในรูปแบบเอกสาร บรรจุใส่ซองให้เรียบร้อย พร้อมระบุชื่อโรงเรียน และข้อสอบในรูปแบบไฟล์ word ที่พร้อมแชร์ผ่าน app.line หรือ massager บริเวณหน้าห้องจัดการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 8.00 น หากเกินเวลา ขออนุญาตไม่รับเพิ่มเติม


กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ทั้งระดับ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
๑.ให้ทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันนำนาฬิกาจับเวลามาด้วย หากไม่มีให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น A-Math Clock , Scrabble Clock หรือ Chess Clock บนสมาร์ทโฟนใช้แทนได้
๒.ให้ทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทำการลงทะเบียนเวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.
๓.เริ่มการแข่งขันในเกมที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป


อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ข้อสอบแบบปรนัย ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ออกข้อสอบปรนัย ดังนี้
เนื้อหาทั่วไปในสาขา วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ โลกดาราศาสตร์ สาขาวิชาละ 1 ข้อ พร้อมเฉลย
2. ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกับสาระวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนละ ข้อ   พร้อมเฉลยและในเฉลยให้อธิบายเหตุผลด้วย 

โดยใช้ตัวเลือกเป็น 

​​​      

​​​      

​​       ตัวอักษรเป็น TH Sarabun New  ขนาด 16 ไม่ต้องใส่ตัวเลขหน้าข้อสอบ

3. ข้อสอบสำหรับตอบปัญหาสด ให้แต่ละโรงเรียนที่ร่วมแข่งขันออกข้อสอบในการตอบปัญหาสดเนื้อหาทั่วไปในสาขา วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ โลกดาราศาสตร์ สาขาวิชาละ 1 ข้อ เป็นปรนัยแบบ ตัวเลือก โดยในแต่ละเนื้อหาให้โรงเรียนทำก๊อปปี้มากกว่า 18 ก๊อปปี้ (เนื่องจากมีจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 18 ทีม) และใส่ซองขาวให้เรียบร้อยพร้อมเฉลย และในเฉลยให้อธิบายเหตุผลด้วย

โดยใช้ตัวเลือกเป็น 

​​​        

​​​        

​​       ตัวอักษรเป็น TH Sarabun New  ขนาด 18 ดังตัวอย่าง ใน 1 แผ่นกระดาษขนาดเอ 4 แบ่งเป็น 3 ข้อ หรือพิจารณาตามความเหมาะสมไม่ควรเล็กเกินไป

ทีมที่.................................. โรงเรียน...............................................................

คำถาม

 

 

 

 

 4. การนำส่งข้อสอบให้นำส่งไม่เกิน 07.00 น. ที่ห้อง 221 อาคาร 2  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
5. กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
เวลาที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละแลป 50 นาที
สาขาวิชาชีววิทยา  เรื่องการลำเลียงสารผ่านเซลล์ โรงเรียนสามารถเตรียมกล้องจุลทรรศน์มาเองได้ หากโรงเรียนใดไม่สะดวกทางผู้จัดการแข่งขันมีกล้องจุลทรรศน์ให้ใช้แข่งขัน
สาขาวิชาฟิสิกส์ เรื่องการหาค่า G
สาขาเคมี เรื่องการไทเทรตกรด-เบส

กิจกรรมการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu​  Speech​  ระดับ​ ม.1-3
ให้ใช้เกณฑ์​ 3​หัวเรื่อง
1.​Education
2.​Enviroment
3.​Technology
โดยทางผู้แข่งขันต้องนำ​3​ หัวเรื่องนี้มาบูรณาการความคิดชื่อเรื่องของตัวเอง​ตามกฎและเกณฑ์การแข่งขัน​ทุก​ประการ​
 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย
แจ้งโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ส่งข้อสอบ ตามแนวปฏิบัติในการส่งข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ครับ (รายละเอียดอยู่ในเอกสารครับ) ==>  เอกสารแนบ 
กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร และ การประกวดโครงงานอาชีพ 
ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งเอกสารเล่มรายงานในวันแข่งขัน(ไม่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า) และไม่ต้องส่งแผ่นซีดี
กิจกรรมการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ให้ทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันนำกระดานและเบี้ยคำศัพท์มาด้วยนะครับ

การประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.๔-๖ 
รายละเอียดการแข่งขัน
๑)ท่าบังคับ
๑.๑)กราบเบญจางคประดิษฐ์
๑.๒)ถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี
๒)ท่าเลือกสำหรับระดับชั้น ม.๔-๖ ประกวดท่าเลือกโดย การจับฉลากสถานการณ์ที่คณะกรรมการกำหนดให้ 
๓)ผู้เข้าประกวดจะต้องมาประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิงและแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น
๔)ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกวดล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
เครื่องเสียงทางโรงเรียนใดใช้ให้เตรียมมาเอง

การประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
ส่งออนไลน์ GoogleForm ==> 
https://forms.gle/2tPC2YsJym3HF4h87
ส่งผลงานภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทุกโรงเรียนต้องส่งก่อนวันและเวลาที่กำหนด

กิจกรรม Impromptu speech ระดับ ม.4 - 6 
แจ้งหัวข้อ Impromptu speech ระดับ ม.4 - 6 ที่ใช้ในการแข่งขัน
*Topic 1 : Environment :* How important is the environment to me / why?
*Topic 2 : Education :* How important is education for my career / why?
 *Topic 3 Science and technology :* How does social media affect younr life / why? 
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19:37 น.
1.การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
2.การแข่งขันประเลททีมสามารถเปลี่ยนตัวได้ดังนี้
จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนที่เปลี่ยนได้
2-3 คน 1 คน
4-6 คน 2 คน
7-10 คน 3 คน
11-20 คน 4 คน
20 คนขึ้นไป 5 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:51 น.
วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 15:35 น.
 
ลำดับ แบบฟอร์ม ชนิดไฟล์
1. SM01-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
2. SM02-หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
3. SM03-หนังสือขอเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขัน
4. SM04-หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ครูฝึกสอน
5. SM05-หนังสือขอเพิ่มครูฝึกสอน
6. SM06-หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 14:17 น.
วันที่ การดำเนินการ
26 ต.ค. - 8 พ.ย. 66 เปิดการรับลงทะเบียนการแข่งขัน
26 ต.ค. - 2 พ.ย. 66 รับสมัครคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
31 ต.ค. 66 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาละหานทราย
2 พ.ย. 66 ปิดระบบการรับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขัน เวลา 12.00 น.
3 พ.ย. 66 ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตนางรอง หนองกี่ และละหานทราย เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขัน
8 พ.ย. 66 ปิดระบบการลงทะเบียนการแข่งขัน เวลา 24.00 น.
10 พ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
9 - 11 พ.ย.66 ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขข้อมูล การลงทะเบียนแข่งขัน(ปิดระบบ 11 พ.ย. 66 เวลา 24.00 น.)
13 พ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
16-18 พ.ย.66 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 15:33 น.
ติดต่อสอบถาม ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 สพม.บุรีรัมย์ กลุ่มที่ 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน  โทร. -  
E-mail : -

รายชื่อผู้ประสานงาน ประจำสนามแข่งขัน จุดที่ 3  (สพม.บุรีรัมย์3)
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ และโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ผู้ประสานงานกลุ่มสาระฯ เบอร์โทร หมายเหตุ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก        
1 นายกาญจพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร 085-7632662  
2 นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร 093-4412054  
3 นายจันทร์เทพ  สุขกระโทก รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร 081-9974764  
4 นางสาวทักษิณา  จัตุกูล รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร 089-9288236  
5 นายยุทธนา  เจริญดี รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร 085-4941891  
6 นายพิสิทธิ์  น้อยพลี ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานวิชาการ 093-3239639  
7 นางเบญจรัตน์  ใจภพ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานวิชาการ 098-5944054  
8 นางสาวกฤษณา ไสยาศรี ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานวิชาการ 085-7203913  
9 นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานวิชาการ 091-3481509  
10 นางศุภาพิชญ์  วิงประโคน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานวิชาการ 098-2376599  
11 นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานวิชาการ 090-2527725  
12 นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานวิชาการ 087-9611189  
13 นายวิทวัส  โชรัมย์ ครูชำนาญการ ผู้ประสานงานวิชาการ 080-3422732  
14 นางรัมภา  สุดาจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 088-4654835 หัวหน้ากลุ่มฯ
15 นางพนาวัน  แดงชาติ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 087-1428894  
16 นายบัญชา  พรหมโสฬส ครู ภาษาต่างประเทศ 088-5715851  
17 นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 089-2829350 หัวหน้ากลุ่มฯ
18 นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา ครูชำนาญการ ภาษาไทย 087-8533082  
19 นางสาวจังคนิภา  สีคำ ครูชำนาญการ ภาษาไทย 087-1399169  
20 นางนรินทร์  สุธรรม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 091-8357580 หัวหน้ากลุ่มฯ
21 นางสาวกนกพร  เทพธี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 085-7749052  
22 นางนันทยา  ศรีกุลนาวา ครู คณิตศาสตร์ 064-3305280  
23 นางศิราณี  แสงแดง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษาฯ 085-3097835 หัวหน้ากลุ่มฯ
24 นางสาวจารีฎา  สุทธิ ครูชำนาญการ สังคมศึกษาฯ 083-7277295  
25 นายภัทราวุธ  บุตรสืบสาย ครูผู้ช่วย สังคมศึกษาฯ 098-1200586  
26 นางทิพวรรณ  ปานสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ 089-1094743 รองหัวหน้ากลุ่มฯ
27 นางสาวนิติกาญจน์ สิริพนมศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ 095-6172428 รองหัวหน้ากลุ่มฯ
28 นางกสมา  วงค์ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ 087-9630134  
29 นางสาวกานต์มณี  สารสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ฯ 098-1656034  
30 นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ 063-2642391 หัวหน้ากลุ่มฯ
31 นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา ครูชำนาญการ การงานอาชีพ 085-6089991  
32 นายฤทธิกร  โยธสิงห์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ 087-0739655  
33 นางชลนาฏ  โชคสุขเพิ่มทวี ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ 095-6121713 หัวหน้ากลุ่มฯ
34 นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ ครูชำนาญการ ศิลปะ 097-9691549  
35 นายกันตพัฒน์  โรจนเศวต ครูผู้ช่วย ศิลปะ 091-4707520  
36 นายอำนาจ  ศิลปักษา ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา 086-0023446 หัวหน้ากลุ่มฯ
37 นายวีระชัย  ภักดีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา 080-7286277  
38 นายวสันต์  อยู่สบาย ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา 090-3617737  
39 นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 084-3844887 หัวหน้างานฯ
40 นางสาวนพวรรณ สอดทรัพย์ ครู คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 084-6065655  
41 นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์ ครูชำนาญการ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 097-0414626  
42 นายวีระพงษ์  ปะวะระ ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 091-8359029 หัวหน้างานฯ
43 นางสาวสุจิตรา  แกล้วกล้า ครูผู้ช่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 098-1041649  
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์        
1          
2          
3          
4          
5          
โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์        
1          
2          
3          
4          
5          
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม        
1 นายสุบิน ฝ่ายเทศ ผู้อำนวยการ นักบินน้อย สพฐ. 088-3508021  
2 นายปรารภ แกกูล รองผู้อำนวยการ นักบินน้อย สพฐ. 081-1855645  
3 นางสาววัชรี อาภรณ์พงษ์ ครู นักบินน้อย สพฐ. 090-2451575  
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,470
จำนวนนักเรียน 3,348
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,244
จำนวนกรรมการ 1,029
ครู+นักเรียน 5,592
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,621
ประกาศผลแล้ว 227/227 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 668
เมื่อวาน 1,052
สัปดาห์นี้ 5,482
สัปดาห์ที่แล้ว 13,509
เดือนนี้ 668
เดือนที่แล้ว 210,112
ปีนี้ 223,898
ทั้งหมด 223,898