งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดนครพนม

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
19 ต.ค. 66 - กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
หัวข้อโจทย์การสร้างสรรค์ คือ "ประเพณีไหลเรือไฟ" ทั้ง ม.ต้น ม.ปลาย
16 ต.ค. 66 -  ประกาศให้ส่งรูปเล่มโครงงาน
      - การแข่งขันโครงงานทุกประเภท ให้นำส่งรูปเล่มวันที่ 19 ตุลาคม 2566 จำนวน 5 เล่ม ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวลา 09.00-12.00 น.
     - ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์       082 -8488525 ครูณัฐพล     093-9590400  ครูเศกสรร
  ------------------------------------------------------------------------ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
19 ต.ค. 66 - การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ประเภท 3D  และวิทยุบังคับ 
          1.ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันศึกษาเกณฑ์อย่างละเอียด(การให้คะแนนยึดตามเกณฑ์การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70)
          2.ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทำใบงานและเขียนแบบภาพฉาย 3 ด้าน (ในกระดาษขนาด A3) และพร้อมส่งในช่วงการลงทะเบียน
19 ต.ค. 66 - กิจกรรมวิทย์ครับอัจฉริภาพ ม.ต้น 
          1. รายงานตัวและสอบข้อเขียน ณ อาคาร Education Hub โดย
              ทีมลำดับที่ 1-14 ใช้ห้องสอบ Hub1
              ทีมลำดับที่ 15-28 ใช้ห้องสอบ Hub2
              ทีมลำดับที่ 29-41 ใช้ห้องสอบ Hub3
          2. การแข่งขันรอบตอบคำถามสด แข่งขัน ณ หอประชุมรัตนโกเศศ
          3. ห้องสอบปฏิบัติการ (12 ทีม) สอบห้อง 1227 (ห้องแล็บฟิสิกส์) อาคารราชพฤกษ์
19 ต.ค. 66 - กิจกรรมการทำปฏิบัติการ ม.ต้น
          1. การใช้เครื่องชั่งดิจิตอล
          2. การเตรียมความเข้มข้นของสารละลาย
          3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์พืช
19 ต.ค. 66 - กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน ม.ต้น และ ม.ปลาย ดังนี้ 
          1. ให้แต่ละทีมเตรียมโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
          2. หากต้องการใช้ปลั๊กหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเพิ่มเติม
          3. เริ่มรายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
17 ต.ค. 66 - เรื่องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย
                         ปฏิบัติการฟิสิกส์ : ศึกษาเกี่ยวกับสปริง
                         ปฏิบัติการเคมี : การไทรเทรตสาร
                         ปฏิบัติการชีววิทยา : การใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์
                         สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย: เครื่องคิดเลขแบบนวล นาฬิกาแบบแมนนวล ปากกา ดินสอ ยางลบ
12 ต.ค. 66 -  กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม. ปลาย (คลิ๊ก)
  ------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 ต.ค. 66 - ขอเปลี่ยนเเปลงสถานที่แข่งขันเล่านิทาน ม.ปลาย  จากเดิม  มาเป็น หอประชุมมรุกขนคร  วันที่ 21 ตุลาคม  2566
19 ต.ค. 66 - กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น  ม.1-6  ทุก โรงเรียนสามารถใช้เกณฑ์การแข่งขันปี 65  และร่าง ปี 66 ได้
          1. การแข่งขันให้ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้ทำการแข่งขันในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ลงทะเบียน 08.00-09.00 น. เริ่มแข่งขันตั้งแต่ 09.00-16.30 น.
          2. ในการส่งภาพยนตร์สั้น 
          - อนุญาต ให้ใช้หัวเดิมปี 2565 หัวข้อ "Let's use media wisely" เยาวชนยุคใหม่..รู้ทันโลกโซเชียล ได้ โดยต้องผลิตภาพยนตร์ใหม่ทั้งหมด ไม่อนุญาตให้นำภาพยนตร์ที่แข่งขันในปีที่ผ่านมา นำมาแข่งขันโดยเด็ดขาด
          - อนุญาต ให้ใช้หัวข้อใหม่ (ร่าง ปี 2566) ความดี..ทำได้ทันที ไม่ต้องรอให้ใครเห็น 
         3. สถานที่นำเสนอ คือ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (อาคารสีเขียว ชั้น 2) 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางศูนย์สังคม จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
18 ต.ค. 66  - กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1-3  และ ม.4-6  
           1.รูปเล่มโครงงานส่งวันงานที่มีการแข่งขันฯ
           2.ฝ่ายสถานที่จะเตรียมโต๊ะนำเสนอโครงงานไว้ให้
  ------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
19 ต.ค. 66  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย รายการต่อไปนี้ 1. โครงงานอาชีพ 2. แปรรูปอาหาร และ 3. น้ำพริก เครื่องเคียง สห้แต่ละโรงเรียน นำวัสดุอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
     1. ให้แต่ละทีมเตรียมโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
     2. หากต้องการใช้ปลั๊กหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเพิ่มเติม
     3. เริ่มรายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
19 ต.ค. 66  - กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน ม.ต้น และ ม.ปลาย ดังนี้
      1. ให้แต่ละทีมเตรียมโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
      2. หากต้องการใช้ปลั๊กหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเพิ่มเติม
      3. เริ่มรายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
   ------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 ต.ค. 66  - แจ้งหัวข้อการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
                       หัวข้อ “ลัดเลาะเมืองนครพนม” และ “การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา” 
   ------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระเทคโนโลยี <คอมพิวเตอร์>
19 ต.ค. 66 - การแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซฟต์แวร์ ระดับชั้น ม . 4 - ม. 6
          1. ลงทะเบียน 9.00-9.30 น.
          2. Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์สงกรรมการในรูปแบบของ CD, QR Code, Link,
Flash Drive อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแข่งขัน
19 ต.ค. 66 - หัวข้อการแข่งขัน Web Editor ม.1-3
          1 ท่องเที่ยวจังหัวดนครพนม
          2 ปัญญาประดิษฐ์
          3 เศรษฐกิจพอเพียง
          4 วันฮาโลวีน  (จับสลากเลือกหัวข้อก่อนเริ่มแข่งขัน)
19 ต.ค. 66 - การสร้างเมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ประเภททีม ม.ต้น - ม.ปลาย
มี 3 หัวข้อให้จับสลาก
          1. อาเชี่ยน   2. เที่ยวนครพนม    3. สิ่งเสพติด (จับสลากเลือกหัวข้อก่อนเริ่มแข่งขัน)
19 ต.ค. 66 - การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 มีหัวข้อดังนี้
          1.โต๊ะทำงาน 2.เตียงนอน 3.โซฟา  4.โต๊ะอาหาร  (สลากเลือกหัวข้อก่อนเริ่มแข่งขัน)
19 ต.ค. 66 - การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 มีหัวข้อดังนี้
          1.ตู้เสื้อผ้า  2.เตียงนอน 3.โต๊ะทำงาน 4. ที่นั่งรอรถป้ายรถเมล์
(สลากเลือกหัวข้อก่อนเริ่มแข่งขัน )
19 ต.ค. 66 - รายการ motion infographic ม.ปลาย
          1.พลังงานทดแทน  2.โรคซึมเศร้า 3.ภัยร้ายจากบุหรี่ไฟฟ้า 4.ไซเบอร์บูลลี่
          -จับสลากเลือก 1 เรื่องในวันแข่ง
          -หูฟัง ไมค์ ให้ รร นำมาเอง
          -ใช้เม้าส์ปากกาได้
          -เสียง กรรมการเตรียมให้
          -เริ่มลงโปรแกรม ก่อนแข่ง 1 ชม.
    ------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระสุขศึกษา
19 ต.ค. 66  -  ข้อสอบที่ต้องส่งแต่ละโรงเรียน 
1. ข้อสอบแบบ ปรนัย (วิชาสุขศึกษา) จำนวน 10 ข้อ 
โดยให้ออกครอบคลุมตามสาระให้ครบทั้ง 4 สาระ (สาระที่1,สาระที่2,สาระที่4,สาระที่5)
2. ข้อสอบแบบ ปรนัย (วิชาพลศึกษา) จำนวน 10 ข้อ 
โดยให้ออกในเนื้อหา (สาระที่3) และอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บังคับในการเรียนการสอน
3. ข้อสอบแบบ อตนัย  (วิชาสุขศึกษา) จำนวน 5 ข้อ 
 โดยให้ออกครอบคลุมตามสาระให้ครบทั้ง 4 สาระ (สาระที่1,สาระที่2,สาระที่4,สาระที่5)
4. ข้อสอบแบบ อตนัย  (วิชาพลศึกษา) จำนวน 5 ข้อ 
 โดยให้ออกในเนื้อหา (สาระที่3) และอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บังคับในการเรียนการสอน
หมายเหตุ ส่งข้อสอบได้ไม่เกิน 09.00 น. ในแต่ละวัน ณ อาคารสร้อยอินทนิล รร.ปิยะมหาราชาลัย ห้อง 101
โดยให้ใช้ตัวหนังสือ TH SarabunPSK ขนาดตัวหนังสือ 16 เท่านั้น (ใส่ซองปิดผลึก)
   ------------------------------------------------------------------------

 
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงครูผู้ฝึกสอน
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
- แบบฟอร์มขอแก้ไขชื่อ-นามสกุล
ผู้ประสานงานศูนย์สาระการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 56
จำนวนทีม 2,419
จำนวนนักเรียน 5,294
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,704
จำนวนกรรมการ 1,703
ครู+นักเรียน 8,998
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,701
ประกาศผลแล้ว 213/257 (82.88%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน 199
สัปดาห์นี้ 503
สัปดาห์ที่แล้ว 1,426
เดือนนี้ 3,103
เดือนที่แล้ว 4,093
ปีนี้ 36,599
ทั้งหมด 399,251