งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 หากมีข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมยังไม่ได้แก้ไข
ให้โรงเรียนประสานแต่ละศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯการพิมพ์บัตรนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม
  1.บัตรของนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม ไม่ต้องพิมพ์สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชนแทนได้
 
2.เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน/นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม สามารถพิมพ์ได้หลังจากมีการตัดสินผลการแข่งขันแล้ว โดยใช้เมนูด้านซ้ายมือ

การเปลียนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม
       ระบบได้ปิดการเปลี่ยนตัว/แก้ไขข้อมูลนักเรียนแล้ว หากโรงเรียนใดมีความจำเป็นและเหตุผลจะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันฯ และครูผู้ฝึกซ้อมสามารถทำหนังสือไปยังประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นคณะจัดการแข่งขันฯ ซึ่งให้นำมายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันแต่ละจุด ในวันที่แข่งขันฯ ดังตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือปลียนตัวนักเรียน(DOC/PDF) /หนังสือเปลี่ยนตัวครู (DOC/PDF

1. กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืั้นที่ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
2.  เบอร์โทร. ผู้ประสานงานการแข่งขันฯ
3. ปฎิทินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566  
4. การลงทะเบียนการสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่ ไม่ต้องใส่รูปนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม แต่หากเป็นตัวแทนฯ ไปแข่งขันจังหวัดตาก ระบบจะให้ใส่รูปนักเรียนและครู เบอร์โทร.อีกครั้ง
5.  ในการแข่งขันในครั้งนี้ จะใช้เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ตาม สพฐ.ที่ประกาศไว้ แต่รายการที่ สพฐ. ยังไม่ได้ประกาศเกณฑ์จะใช้เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
6.
ลิงก์แผนผังการจัดงานศิลปหัตถกรรม สนามโรงเรียนนครสวรรค์
7. ลิงก์แผนผังการจัดงานศิลปหัตถกรรม สนามโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
8. ลิงก์แผนผังการจัดงานศิลปหัตถกรรม สนามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ส่งผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ลิงค์นี้
https://forms.gle/WsgDZ8Azo3NwTRSs9
และผู้ส่งข้อมูลสามารถตรวจสอบการส่งงานได้โดยดูข้อมูลในส่วนคำชี้แจงส่วนคณะกรรมการจะต้องเข้าศึกษาผลงานโดยใช้อีเมลที่แจ้งไว้
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19:58 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
2. บัญชีแนบท้าย 1 อำนวยการฯ
3. บัญชีแนบท้าย 2 การงานอาชีพ
4. บัญชีแนบท้าย 3 อุตสาหกรรม
5. บัญชีแนบท้าย 4 คณิตศาสตร์
6. บัญชีแนบท้าย 5 ภาษาต่างประเทศ
7. บัญชีแนบท้าย 6 ภาษาไทย
8. บัญชีแนบท้าย 7 วิทยาศาสตร์
9. บัญชีแนบท้าย 8 คอมพิวเตอร์
10. บัญชีแนบท้าย 9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11. บัญชีแนบท้าย 10 ศิลปะ
12. บัญชีแนบท้าย 11 สังคมศึกษา
13. บัญชีแนบท้าย 12 สุขศึกษาและพลศึกษา
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23:20 น.
1. เกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
2. กำหนดเวลาการงานตัวเพื่อเข้าแข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษ รายการ Impromptu speech, Story Telling, Skit และ Pictorial Writing
    08.00-08.40 รับรายงานตัว นักเรียนที่หน้าห้องแข่งขันพร้อมนำเอกสาร ปพ.7 พร้อมด้วยบัตรบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน
    08.40-09.00 นักเรียนเข้าห้องแข่งขันพร้อม รับฟังกติกาการแข่งขันแต่ละรายการจับฉลากลำดับที่การแข่งขัน
    09.00 เป็นต้นไป เริ่มการแข่งขัน หากนักเรียนมาภายหลังจากนี้ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันยกเว้นการแข่งขัน crossword 
หมายเหตุ  หากนักเรียนไม่นำเอกสาร ปพ.7 พร้อมด้วยบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการภายในเวลา 12.00 น. หากเลยเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขัน
3. เกณฑ์การแข่งขัน
    3.1 เกณฑ์ Impromptu Speech
    3.2 เกณฑ์ Storytelling 
    3.3 เกณฑ์ Pictorial Writing
    3.4 เกณฑ์ Crossword
    3.5 เกณฑ์ Skit 
    3.6 เกณฑ์ภาษาจีน
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:41 น.
1. กิจกรรมการแข่งขันที่ใช้เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 
    - การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
    - การแข่งขันคิดเลขเร็ว
    - การแข่งขันเวทคณิต
2. กิจกรรมการแข่งขันที่ใช้เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 
   - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
   - การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
   - การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
   - การแข่งขันซูโดกุ
3. กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ฯ ให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 6 เล่ม/ทีม ในวันที่แข่งขันฯ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมทั้งนำบอร์ด/โปรเตอร์ พร้อมขาตั้งมาแสดงตามขนาดมาตรฐาน (80 cm x 120 cm) ซึ่งสถานที่แข่งขันฯ มีโทรทัศน์สามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการนำเสนอได้ (ใช้ wifi ในการเชื่อมต่อได้)
ผู้ประสานงาน : นางอมรรัตน์  เปลี่ยนพัด  โทร. 089-436-2432
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:15 น.
เกณฑ์การแข่งขันภาพยานต์สั้น 

ประสานงาน : นายณัฏฐ์วัฒน์  อนันตะสุข  โทร.088-616-3296
วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:16 น.
1. ตารางการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของการประกวดกิจกรรมดังนี้
  -โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
  -การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ 
  -การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
  -การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ 
ให้ส่งจำนวน 3 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน/รายงานตัว

ผู้ประสานงาน : ครูสมาน  สุขสุ่ม โทร.086-201-5548   
                     ครูนาฎยา  ฉายเพชร  โทร.062-565-5169
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:29 น.
เกณฑ์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (แข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น)
     1. ตอบปัญหาช่าง
     2. ช่างเชื่อมโลหะ
     3. เดินสายไฟบนแผงไม้
     4. เขียนแบบ

ผู้ประสานงาน : ครูบุษยาภรณ์  สินน้ำคำ รร.ลาดยาววิทยาคม โทร. 081-726-8586
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 20:28 น.
รายการแข่งขันหุ่นยนต์เพิ่มเติม (แข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น)
    1. หุ่นยนต์อัตโนมัติขั้นพื้นฐาน         
    2. หุ่นยนต์อัตโนมัติขั้นพื้นฐาน (Microbit)
    3. หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน   
    4. หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Transporter Robot)
    5. หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Transporter Robot)
    6. หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Gundam Robot)
    7. หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Gundam Robot)     
    8. หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Robot Farming) 
    9. หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Robot Farming)     
  10. หุ่นยนต์บังคับมือแบบขาขั้นพื้นฐาน (Logistic Bot) 
  11. หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Logistic Bot)         
  12. หุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อขั้นพื้นฐาน (Shoping street Robot)
  13. หุ่นยนต์บังคับมือขั้นพื้นฐาน เตะจุดโทษ
ผู้ประสานงาน : นายวรณัฐ  หมีทอง รร.หนองบัว โทร.087-194-7542
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 20:23 น.
1. เกณฑ์การแข่งขัน คัดลายมือ (เพิ่มเติม)laughNEW
2. เกณฑ์การแข่งขันฯ (เพิ่มเติม) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  1. คัดลายมือสื่อภาษาไทย        2. วรรณกรรมพิจารณ์
  3. พินิจวรรณคดี                     4. การเขียนเรียงความ
  5. เสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ  6. สืบครรลองท่องจําบทอาขยาน
  7. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่            8. ต่อคําศัพท์ภาษาไทย

ผู้ประสานงาน : นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โทร.086-213-4840
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 15:32 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 51
จำนวนทีม 3,074
จำนวนนักเรียน 7,027
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,813
จำนวนกรรมการ 1,514
ครู+นักเรียน 11,840
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,354
ประกาศผลแล้ว 261/261 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 6
เมื่อวาน 193
สัปดาห์นี้ 525
สัปดาห์ที่แล้ว 1,102
เดือนนี้ 3,275
เดือนที่แล้ว 3,796
ปีนี้ 40,793
ทั้งหมด 544,871