งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรม สพม.พิจิตร   
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน
15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

------------------------------------------------
วันทำการแข่งขัน 
20 - 21 ธันวาคม 2566
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/แก้ไขรายชื่อ/เพิ่มตัว ในวันทำการแข่งขัน

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/แก้ไขรายชื่อ/เพิ่มตัว(กรณีนักเรียน/ครู ยังไม่ครบ) ให้จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล่างนี้(ไม่ใช้เอกสาร Doc 5) ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมแนบหลักฐานประกอบ คือ สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาให้เรียบร้อย (หากเปลี่ยนตัวต้องแนบเอกสารของทั้งคนใหม่และคนเดิมที่ทำการเปลี่ยน) โดยนำส่ง ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันสามารถเปลี่ยนตามเกณฑ์ คือ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขัน ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71
ที่     กลุ่มวิชา                           ผู้ประสาน                              เบอร์โทร
1      คณิตศาสตร์                       นางมุกดา  ใจรักษา                   089-9066035
2      วิทยาศาสตร์                       นางวราภรณ์  วรเลิศ                  089-9594934
3      คอมพิวเตอร์                       นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์       081-9626299
4      หุ่นยนต์                             นายวรพจน์  ตระการศิริ               081-0429237
5      นักบินน้อย                         นายจีระพงษ์  โพพันธุ์                 097-1716690
6      ภาษาไทย                         นายพีรพงศ์  จี่พิมาย                   096-9247455
7      ภาษาต่างประเทศ                นายพัชรพงษ์  จันทน์เทศ            086-6542534
8      สังคมศึกษาฯ                      นางสาวสุฑาทิพย์  อินทร์ใหญ่      085-0537515
9      นาฎศิลป์                            นางสาวธิดารัตน์ โตเทศ             082-464-9924
10     ดนตรี                               นายศิริชัย สิงห์ทอง                   084-997-9294
11     ทัศนศิลป์                          นางสาวณิชากร  จิรางกูร             081-888-4167
12     สุขศึกษาและพลศึกษา         นายปิยะ สิงห์​เรือง                     080-5095219​
13     การงานอาชีพ                     นายวรพจน์  ฟักเงิน                   081-5315233
14     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            นางแสงอรุณ  เปี่ยมงาม             081-9620579
ผลการจับสลากลำดับที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. พิจิตร
ลำดับที่ โรงเรียน ลำดับที่ โรงเรียน
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 24 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
2 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 25 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
3 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 26 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
4 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 27 โรงเรียนเมธีพิทยา
5 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 28 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)
6 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 29 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
7 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 30 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย
8 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 31 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
9 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 32 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์
10 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 33 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
11 โรงเรียนอนุบาลวชิร 34 โรงเรียนจันทวิทยา
12 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 35 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
13 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 36 โรงเรียนตะพานหิน
14 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 37 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
15 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 38 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
16 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 39 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
17 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 40 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
18 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 41 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
19 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 42 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
20 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 43 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
21 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 44 โรงเรียนหัวเฉียว
22 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 45 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
23
โรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์
46 โรงเรียนวังกรดพิทยา
(จากการประชุมวันที่ 8 ธันวาคม 2566)
การดำเนินการขอดูผลงานนักเรียนและข้อเสนอแนะจากกรรมการ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
1. โรงเรียนดำเนินการจัดทำหนังสือขอดูผลงานและข้อเสนอแนะจากรรมการ ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา นำหนังสือมาด้วยตนเองที่ สพม.พิจิตร
2. อนุญาตให้ดูผลงานของนักเรียน และข้อเสนอแนะของโรงเรียนตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ หรือสำเนาเอกสารใดๆ
3. การเข้ามาดูผลงานให้นัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น โดยโทรประสานนัดหมายได้ที่  063-9357950 กลุ่มนิเทศฯ
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10:13 น.

1. การจัดทำสตอรี่บอร์ด ให้ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. การตัดเส้น ใช้ปากกาตัดเส้นสีดำ 0.3 / 0.5 / 0.8
3. จะทำการจับสลากหัวข้อในการแข่งขันเวลา 08.40 น. ขอให้ทุกทีมมาพร้อมตามเวลาที่กำหนดเพื่อรับทราบร่วมกันและรับฟังกรรมการจะชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 18:23 น.
**ประกาศการแข่งขันกิจกรรมกลุ่ม คอมพิวเตอร์

*การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
- หัวข้อเรื่อง ระบบร้านขายกาแฟ

*การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
- โปรแกรมสำหรับแข่งขันนำใส่แฟลชไดร์ฟ
- หัวข้อสำหรับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน

*การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
- ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาเอง
- โปรแกรมสำหรับแข่งขันนำใส่แฟลชไดร์ฟ
- หัวข้อสำหรับการแข่งขันแจ้งในวันแข่งขัน

*การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
- ให้นักเรียนเตรียมหูฟัง, ไมโครโฟน, อุปกรณ์เครื่องเขียน สี (ดินสอหรือเมจิ) มาเอง
- โปรแกรมสำหรับแข่งขันนำใส่แฟลชไดร์ฟหรือ CD
- หัวข้อจับฉลากในวันแข่งขัน

*การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
- ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาเอง
- โปรแกรมสำหรับแข่งขันนำใส่แฟลชไดร์ฟ
- หัวข้อเรื่อง สถานีชาร์จรถไฟฟ้า

*การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
- ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาเอง
- โปรแกรมสำหรับแข่งขันนำใส่แฟลชไดร์ฟ
- หัวข้อเรื่อง รถยนต์พลังงานไฟฟ้า  EV​

*การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
- โปรแกรมสำหรับแข่งขันนำใส่แฟลชไดร์ฟ
- หัวข้อเรื่อง พลังงาน

*การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
- โปรแกรมสำหรับแข่งขันนำใส่แฟลชไดร์ฟ
- หัวข้อเรื่อง พลังงาน

*การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
- หัวข้อเรื่อง ประเทศไทยรวมใจ ลด PM 2.5

*การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
- หัวข้อเรื่อง โรคภาวะซึมเศร้า

*การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
- โปรแกรมสำหรับแข่งขันนำใส่แฟลชไดร์ฟ
- หัวข้อเรื่อง ภัยไซเบอร์

**สเปกคอมพิวเตอร์
*ห้องคอม 2 และ คอม 3
- Windows 11Pro 64 BIT
- MS Office 2021

*ห้องคอม 4 
- Windows 8 64 BIT 
- MS Office 2020
- Windows 10 64 BIT 
- MS Office 2016

*ห้องรีซอร์ส
- Windows 10 Pro 64 BIT
- MS Office 2021

**แจ้งเปลี่ยนห้องแข่งขันรายการ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (2D Animation)จากห้องห้องรีซอร์ส เป็นห้องคอม 2


หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์   081-9626299
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 20:54 น.
แจ้งการดำเนินการเพิ่มเติมของ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระสังคมฯ
1. จัดบูธการนำเสนอ ตามลำดับของเขต
2. จัดบูธได้ในเวลา 08.30-09.00น.
3. อนุญาตให้เก็บบูธได้หลังการนำเสนอเสร็จทุกทีม
4. รูปเล่มที่ส่งไม่ทันกำหนด จะถูกหักคะแนน ในเกณฑ์ข้อที่4.9 จำนวน 2 คะแนน


หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ 085-0537515
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 12:26 น.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ประสานงาน  นายวรพจน์  ฟักเงิน   081-5315233
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 21:39 น.
****การส่งไฟล์รูปเล่มการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ *****
โรงเรียนที่ส่งไฟล์รูปเล่มการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเรียบร้อยแล้ว


โครงงานคุณธรรม
---ชั้น ม.1-3---
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
โรงเรียนตะพานหิน
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
---ชั้น ม.4-6---
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนตะพานหิน
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

การประกวดภาพยนตร์สั้น
---ชั้น ม.1-3---
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
---ชั้น ม.4-6---
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
โรงเรียนตะพานหิน
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ละครคุณธรรม
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

ละครประวัติศาสตร์
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

เพลงคุณธรรม
---ชั้น ม.1-3---
โรงเรียนตะพานหิน
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
---ชั้น ม.4-6---
โรงเรียนตะพานหิน
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
(update 16.26 น. 14 ธ.ค. 2566)

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ 085-0537515
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 16:39 น.
***แจ้งเกณฑ์การจัดการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ***
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการจัดการแข่งขัน รายการวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์ด้านล่างนี้เป็นสำคัญ
https://drive.google.com/file/d/1fn2PKUh6NvjHMRFjXVAbTR9M7e1KndJV/view?usp=drive_link
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ประสานงาน นางวราภรณ์  วรเลิศ  089-9594934
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10:18 น.
***แจ้งการจัดส่งเอกสารของศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน***
1. กิจกรรมสภานักเรียน
 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 4 เล่ม และจัดส่ง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566  ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
 2. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
 จัดเตรียมเอกสาร “รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ” จำนวน 4 เล่ม และจัดส่ง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566   ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
3. การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
 ลักษณะของการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก เป็นหนังสือบันเทิงคดีมีภาพประกอบมีแก่นของเรื่อง (Theme) หรือหัวข้อเรื่องที่ใช้แข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
4. การจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
 จัดทำข้อมูลกิจกรรมนำเสนอเป็นอินโฟกราฟิก (Infographic) ลงบนกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น (หน้าเดียว) ส่งให้แก่คณะกรรมการ จำนวน 7 ท่าน  ในวันแข่งขัน

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ประสานงาน นางแสงอรุณ  เปี่ยมงาม 081-9620579
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2566 เวลา 14:53 น.
***แจ้งการจัดส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์***
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 
จัดส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ประเภท และทั้ง 2 ระดับชั้น
ตามรูปแบบที่กำหนดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2566 
จำนวน 5 เล่ม พร้อมกับ หนังสือราชการ นำส่งจากหน่วยงานของท่าน
ส่งมายัง
ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
เลขที่ 11 หมู่ 1 ตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66230


กำหนดการส่ง
จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.
 
หมายเหตุ : ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ตรวจสอบและจัดส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการโครงงานคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ประเภท และทั้ง 2 ระดับชั้นในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ประสานงาน  
นางมุกดา  ใจรักษา  089-9066035
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 15:19 น.
***แจ้งหัวข้อแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ***
หัวข้อแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu speech)
ระดับชั้น ม.1-3
1. Do you think people should stop depending too much on computers and smartphones?
2. The power of happiness in Education.
3. How to stay healthy.

ระดับชั้น ม.4-6
1. How to Promote World Peace
2. How will AI support education?
3. The effects of air pollution.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ประสานงาน นายพัชรพงษ์  จันทน์เทศ  086-6542534
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 15:12 น.
***แจ้งประกาศกลุ่มสาระการงานอาชีพ***

ไฟล์ต้นฉบับประกาศ https://drive.google.com/file/d/1HqLHPYa_xNMUoDRFDJbzWvsC_tm4vztc/view 
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ประสานงาน  นายวรพจน์  ฟักเงิน   081-5315233
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 11:12 น.
****การส่งไฟล์รูปเล่มการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ *****
ขอให้โรงเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน รายการดังต่อไปนี้
1. โครงงานคุณธรรม
2. การประกวดภาพยนตร์สั้น
3. ละครคุณธรรม
4. ละครประวัติศาสตร์
5. ร้องเพลงคุณธรรม
 >>>ส่งไฟล์รูปเล่มเอกสาร/ไฟล์ผลงาน โดยมีแนวทางการส่งไฟล์ ดังนี้
1. ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อกิจกรรมการแข่งขันตามด้วยชื่อของโรงเรียน
ตามตัวอย่าง >> โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
2. อัพโหลดไฟล์รูปเล่มลงใน Google Drive ส่วนตัว **ไฟล์ PDF**
3. ส่งอีเมลแนบลิ้งก์ไฟล์ไปยังอีเมล [email protected]
โดยตั้งชื่อตามไฟล์ที่ส่ง เช่น โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

กำหนดการส่ง 
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น
.

หลังจากนั้นแอดมินจะตรวจสอบ และประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ทำการส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ประสานงาน    นางสาวสุฑาทิพย์  อินทร์ใหญ่    085-0537515
วันจันทร์ ที่ 04 ธันวาคม 2566 เวลา 20:28 น.

ดูรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน
https://drive.google.com/file/d/1ffej3US_7aUM4sWHjuzN6jk22fW1CLWN/view?usp=sharing
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:12 น.

ดูรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน
https://drive.google.com/drive/folders/1lFU5Ssph58eLvLSyR-R4PGMKf2sFJRO7?usp=drive_link
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:17 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 46
จำนวนทีม 1,849
จำนวนนักเรียน 4,038
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,772
จำนวนกรรมการ 1,083
ครู+นักเรียน 6,810
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,893
ประกาศผลแล้ว 212/212 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 11
เมื่อวาน 504
สัปดาห์นี้ 1,455
สัปดาห์ที่แล้ว 11,038
เดือนนี้ 26,806
เดือนที่แล้ว 10,149
ปีนี้ 93,819
ทั้งหมด 413,655