งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
หน่วยการแข่งขัน : สหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาสงขลา สตูล ณ โรงเรียนในจังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ หน้าเสาธง 2 ก.พ. 2567 09.00-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30-08.50
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 804 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ หอประชุม 2 ก.พ. 2567 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30-08.50
4 808 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ หอประชุม 2 ก.พ. 2567 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30-08.50
5 811 การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3
-
-
6 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ หอประชุม 2 ก.พ. 2567 10.30 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30-08.50
7 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 1 ก.พ. 2567 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30-08.50 ห้องเก็บตัว 222-224
8 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 1 ก.พ. 2567 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30-08.50 ห้องเก็บตัว 235-237
9 206 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ หอประชุม 42 ปี ชั้น 2 1 ก.พ. 2567 09.00-15.00 ลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30/ประชุม รับฟังคำชี้แจง 08.30-09.00 น.ณ หอประชุม 42 ปี
10 207 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ หอประชุม 42 ปี ชั้น 2 1 ก.พ. 2567 09.00-15.00 ลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30/ประชุม รับฟังคำชี้แจง 08.30-09.00 น.ณ หอประชุม 42 ปี
11 625 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องหว้านา 2 ก.พ. 2567 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30-08.50
12 626 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องหว้านา 2 ก.พ. 2567 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30-08.50

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 ka4 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]