งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สพป.ชม.5

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2566

"แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน"

กรณีที่มีชื่อ- สกุลผิด หรือเปลี่ยนตัวผู้เเข่งขัน ต้องใช้แบบฟอร์มพร้อมกับแนบหลักฐาน 
"ผู้ที่เซ็นรับรอง เป็น ประธานเครือข่าย เท่านั้นครับ"

แบบฟอร์มเปลี่ยนตัวนักเรียน
แบบฟอร์มเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน


 

*** แจ้งประชาสัมพันธ์***

*** หมายเหตุ***
1. ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ ที่มีการติดตั้งโปรแกรม
ขอให้นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนมาก่อนการเเข่งขัน 1 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ก่อนการแข่งขัน.***
2. บัตรกรรมการตัดสิน สามารถพิมพ์จากระบบได้เลย และนำมาในวันแข่งขันฯ

 
1. สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
2. สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
3. สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)

4. สาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี)    (สำหรับส่งไฟล์เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน)
5. 
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
7.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
9. การงานอาชีพ  อัพเดทใหม่
 

+++ประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถ+++ 


  
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
16 ต.ค. 66 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดวันเวลาในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
3 ก.ค.-
31 ต.ค. 66
การแข่งขันฯ ในระดับเครือข่ายฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯ
20 ต.ค. 66 แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ วันเวลาและกิจกรรมการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้กับกลุ่มเครือข่ายฯและโรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศก์
20 ต.ค. 66 แจ้งหนังสือให้กับกลุ่มเครือข่ายฯ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน  การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามจำนวนกิจกรรม  เช่น กลุ่มสาระภาษาไทย มีกิจกรรม 7 กิจกรรมให้กลุ่มเครือข่ายฯ แจ้งรายชื่อกรรมการตัดสิน จำนวน  7 คน ศึกษานิเทศก์
30 ต.ค. 66 แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ เกณฑ์แข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้กับกลุ่มเครือข่ายฯและโรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศก์
30 ต.ค. 66 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
30 ต.ค. 66 -แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
1 พ.ย. 66 กลุ่มเครือข่ายฯ ส่งผลการแข่งขันระดับเครือข่ายฯ และแบบเสนอรายชื่อคณะคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ให้กับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯ
2 พ.ย. 66 -แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
3 พ.ย. 66 ประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
การจัดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา       
เขตพื้นที่การศึกษา
6 พ.ย. 66 ประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
การจัดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (ชุดที่ 1)     
เขตพื้นที่การศึกษา
6-8 พ.ย. 66 บันทึกรายชื่อ ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แต่ละกิจกรรมเข้าระบบ เขตพื้นที่การศึกษา
7 พ.ย. 66 -แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
8 พ.ย. 66 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มเครือข่ายฯและโรงเรียน
13-15 พ.ย. 66 โรงเรียนแจ้งแก้ไขรายชื่อ ครู นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ มายังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไข โรงเรียน
10 พ.ย. 66 โรงเรียนส่งเอกสารหลักฐานเด็กพิเศษ/เรียนร่วมมายังเขตพื้นที่ฯ โรงเรียน
10 พ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
13 พ.ย. 66 ประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
การจัดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (ชุดที่ 2)     
เขตพื้นที่การศึกษา
13-15 พ.ย. 66 จัดทำตารางการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
14 พ.ย. 66 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเด็กพิเศษ/เรียนร่วม เขตพื้นที่การศึกษา
13-17 พ.ย. 66 ดำเนินงานเตรียมการจัดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
20 พ.ย. 66 ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน         เขตพื้นที่การศึกษา
22-23 พ.ย. 66 ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
** การแข่งขันระดับอนุบาล+ประถมศึกษา+ขยายโอกาส
(บางรายการ)+เด็กพิเศษ (บางรายการ)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
** การแข่งขันระดับขยายโอกาส+เด็กพิเศษ
เขตพื้นที่การศึกษา
30 พ.ย. 66 พิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
1 ธ.ค. 66 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
วันอาทิตย์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:20 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 98
จำนวนทีม 964
จำนวนนักเรียน 2,022
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,438
จำนวนกรรมการ 774
ครู+นักเรียน 3,460
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,234
ประกาศผลแล้ว 187/289 (64.71%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 172
สัปดาห์นี้ 444
สัปดาห์ที่แล้ว 1,336
เดือนนี้ 2,687
เดือนที่แล้ว 2,693
ปีนี้ 35,416
ทั้งหมด 173,117