งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-23 ธันวาคม 2566

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค โรงพลศึกษา 22 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.)
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ห้องประชุมอาคาร 1 22 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.)
-
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงสี ขุนศรี อ.ไทรน้อย 22 ธ.ค. 2566 09.00 - 12.00 - รับลงทะเบียนเวลา 7.00 - 8.45 น. - ตรวจสอบอุปกรณ์เวลา 08.00 - 08.45
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงสี ขุนศรี อ.ไทรน้อย 22 ธ.ค. 2566 09.00 - 12.00 - รับลงทะเบียนเวลา 7.00 - 8.45 น. - ตรวจสอบอุปกรณ์เวลา 08.00 - 08.45
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงสี ขุนศรี อ.ไทรน้อย 22 ธ.ค. 2566 09.00 - 12.00 - รับลงทะเบียนเวลา 7.00 - 8.45 น. - ตรวจสอบอุปกรณ์เวลา 08.00 - 08.45
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงสี ขุนศรี อ.ไทรน้อย 22 ธ.ค. 2566 09.00 - 12.00 - รับลงทะเบียนเวลา 7.00 - 8.45 น. - ตรวจสอบอุปกรณ์เวลา 08.00 - 08.45
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงสี ขุนศรี อ.ไทรน้อย 22 ธ.ค. 2566 09.00 - 12.00 - รับลงทะเบียนเวลา 7.00 - 8.45 น. - ตรวจสอบอุปกรณ์เวลา 08.00 - 08.45
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค โรงพลศึกษา 21 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.) ขอให้ทีมเข้าร่วมแข่งขันส่งไฟล์จำนวน 3 ไฟล์ ดูรายละเอียด https://docs.google.com/document/d/1OguYfr87-7quFMMgBKKBkVdA9Cf1YyNe/edit ส่งมาทาง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ก่อนเวลา 16.30 น. **รูปเล่มรายงานฯส่งวันแข่งขัน 6 เล่ม
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ห้องประชุมอาคาร 1 21 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.) ขอให้ทีมเข้าร่วมแข่งขันส่งไฟล์จำนวน 3 ไฟล์ ดูรายละเอียด https://docs.google.com/document/d/1OguYfr87-7quFMMgBKKBkVdA9Cf1YyNe/edit ส่งมาทาง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ก่อนเวลา 16.30 น. **รูปเล่มรายงานฯส่งวันแข่งขัน 6 เล่ม
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ห้องประชุมอาคาร 2 21 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.) ขอให้ทีมเข้าร่วมแข่งขันส่งไฟล์รูปเล่มรายงานโครงงานฯเป็นไฟล์ .pdf ภายในวันที่ 17 ธ.ค. 66 เวลา 16.30 น.ดูรายละเอียดการส่งไฟล์ https://docs.google.com/document/d/1OguYfr87-7quFMMgBKKBkVdA9Cf1YyNe/edit ให้กับศูนย์การแข่งขัน**รูปเล่มรายงานส่งในวันแข่ง 6 เล่่ม
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อาคาร 2 ชั้น 1 ฝั่งบันไดด้านขวาของอาคาร 21 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.) ขอให้ทีมเข้าร่วมแข่งขันส่งไฟล์รูปเล่มรายงานโครงงานฯเป็นไฟล์ .pdf ภายในวันที่ 17 ธ.ค. 66 เวลา 16.30 น.ดูรายละเอียดการส่งไฟล์ https://docs.google.com/document/d/1OguYfr87-7quFMMgBKKBkVdA9Cf1YyNe/edit ให้กับศูนย์การแข่งขัน**รูปเล่มรายงานส่งในวันแข่ง 6 เล่่ม
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ห้องประชุมอาคาร 2 22 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป ลำดับการลงทะเบียนและแข่งขันดูที่หมายเหตุ ลำดับที่ 1- 15 ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น. เริ่มแข่งขัน 9.00 น. ลำดับที่ 16-24 ลงทะเบียน 11.00-12.00 น. เริ่มแข่ง 13.00 น. ส่งรูปเล่มรายงาน 6 เล่ม ภายใน 15 ธ.ค. 66 ดูรายละเอียด https://docs.google.com/document/d/1OguYfr87-7quFMMgBKKBkVdA9Cf1YyNe/edit
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อาคาร 2 ชั้น 1 ฝั่งบันไดด้านขวาของอาคาร 22 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.) ส่งรูปเล่มรายงานภายใน 15 ธ.ค. 66 จำนวน 6 เล่ม ดูรายละเอียดการส่งรูปเล่มรายงาน https://docs.google.com/document/d/1OguYfr87-7quFMMgBKKBkVdA9Cf1YyNe/edit
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ห้องประชุมอาคาร 2 21 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.) จับฉลากลำดับการนำเสนอ 8.30 น. ***รูปเล่มรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ส่งในวันแข่งขัน ในช่วงลงทะเบียนเข้าแข่งขัน จำนวน 7 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อาคาร 2 ชั้น 1 ฝั่งบันไดด้านขวาของอาคาร 21 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.) ***รูปเล่มรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ส่งในวันแข่งขัน ในช่วงลงทะเบียนเข้าแข่งขัน จำนวน 7 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]