เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เด็กภูเก็ต SMART ทั้งศาสตร์ศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ สพป.ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-29 มกราคม 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวนุชจรียา พิมพ์นาจ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
2 นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
3 นางสาวปัทมาวดี หนุเจริญกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
4 นางสาววรพรรณ เพ็งเทพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
5 นางสาวสุปรียา แซ่ภู่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
6 นางสาวหัสยา ดารารักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
7 นางสาวสุภาภรณ์ ปะหนัน ครู โรงเรียนบ้านกะหลิม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
8 นางสาวเยาวลักษณ์ เพ็ชรหึง ครู โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
9 นางสาวศุภรัตน์ แซ่ซิ้ม ครู โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
10 นายชวัลวิทย์ แก้วมาก ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
11 นางสาวอารียา หนูขาว ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
12 นางสาวฐิตาภา พรหมสอน ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนรายงานตัว
13 นางสาวอัฉนีวรรณ บำรุงถิ่น ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
14 นางสาวนวิยา ภูภาประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
15 นางสาวปาริฉัตร ฟุ้งเหียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
16 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ส้มไทย โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
17 นางสาวนูรียา สนิทเสโล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
18 นางสาวอัจจิมา ทองทิพย์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
19 นางสาวรักษ์กมล ศุภศรี ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
20 นางสาวชุติมา ชิตชลธาร ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
21 นางสาววิชชุตา วิจิตรนาวี ครู โรงเรียนบ้านพารา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
22 นางสาวยาลาตี ลัดเลีย ครู โรงเรียนบ้านพารา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
23 นางสาวรตินันท์ สมัครกิจ ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
24 นางสาวนาถพิชชา ยอดแก้ว ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
25 นางสาวพัชราวรรณ จินดา ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
26 นางสาววิชญาพร ทองสงฆ์ ครู โรงเรียนบ้านอ่าวปอ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
27 นางสาวนุชจรีย์ หนูสอน ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
28 นางสาวกมลชนก ผลภิญโญ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
29 ว่าที่ร.ต.อนงนุช แดงทอง ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
30 นางสาววัลภา คมขำ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
31 นางอัจฉรา นำพา พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
32 นางสาวอุษณีย์ ขุนจันทร์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
33 นางสาวบุปผชาติ สืบศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
34 นางสาวอัสมา จิปะกิยา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
35 นางสาวซีรีน สุขะกาศี พี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
36 นางสาวธิดารัตน์ ส่าเหล่ราษฎร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
37 นายทินกร เครือหลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
38 นางสาวธนภรณ์ ศรีทองคำ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
39 นางสาวกมลชนก ไชยวันดี โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
40 นางสาวพัชรินทร์ ยาวสูงเนิน โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
41 นางสาวพรพิมล พิพัฒน์ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
42 นางสาวประภัสสร แซ่หลิม โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
43 นางสาวพรรณพนัช มัดจารุ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
44 นางสาวเสาวรส สวยสุน โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
45 นางกฤษณา ตั้งใหม่ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
46 นางสาวนูรยีฮัน มะดีเย๊าะ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
47 นางสาวธัญชนก ปลูกไม้ดี โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
48 นางสาวปิ่นชนก ช่วยมณี โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
49 นายศกพล รัตนะ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
50 นายสหรัฐ ทองสกุล โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
51 นางสาวสุนิษา ยังสมัน ครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเล กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
52 นายลัญชกร เขมะไชยเวช ครูโรงเรียนบ้านบางเทา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
53 นางเมธาวัณน์ สันติวิริยไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
54 นางสาววาสนา พรมแดน ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
55 นางสาวนุชนารถ ศรีษะโหน่ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
56 นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
57 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภากร เครือสาร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
58 นางสาวพิชามญย์ จันทมุรัง ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
59 ว่าที่ ร.ต.ฑิฆัมพร สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
60 นางสาวนัจมีย์ วาลีดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
61 นายปรัชญา บุตรครุธ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
62 นายอภิชัย เต่าจีน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
63 นายศราวุธ ศุภนาม นักการ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
64 นายวิสิทธิ์ บุญเกื้อ ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
65 นายอารัญ เบ็ญอ้าหมาด ครู โรงเรียนบ้านพารา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
66 นางสาวจรัสศรี ฤทธิโชติ ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
67 นางสาวลภัสกร พลกุล ครู โรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
68 นายธนโชค หนูรักษ์ สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
69 นายเดชาวัฒน์ มลเอียด สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
70 นายภัทรพล ศรีเสวต สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
71 นายพีรพงศ์ อุตมะ สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
72 เด็กชายนิพิฐพนธ์ แกล้วกล้า สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
73 เด็กชายต้น สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
74 เด็กชายภควุธ ประโมงกิจ สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
75 นางวรากร แซ่เอี๋ยว ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
76 นางสาวหัสม๊ะ กิจการ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
77 นางสาวอัจจิมา ทองทิพย์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
78 นางสาววาสนา พรมแดน ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
79 นางสาววัลภา คมขำ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
80 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ พันธ์กำเนิด ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
81 นางสาวอารีรัตน์ ไกรเนตร ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
82 นางสาวนุชจรีย์ หนูสอน ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
83 นางสาวกัญญาวีณ์ ท่อทิพย์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
84 นางสาวนันธิดา จันทร์ศรีบุตร ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
85 นางสาวบุปผชาติ สืบศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
86 นางสาวกมลชนก ผลภิญโญ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
87 นางสาวอุษณีย์ ขุนจันทร์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
88 นางสาวนิติยา ศรีวิชัย ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
89 นางอรพินท์ ปิติ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
90 นางสาวธิติมา บูสามารถ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
91 นายกรวิชญ์ หนูคง ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
92 นางสาวรัตนาวดี ตาติวงค์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
93 นางสาวชุติมณฑน์วรินทร์ คิง ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
94 นางสาวสุทธิษา จิตรนาวี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
95 นายคุณากร จินดา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
96 นายธนธิป ภูมิศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
97 นางสาวขนิษฐา เดชพิชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
98 นางสาวแพรภัทร เสี้ยวทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
99 นางสาวอรวรรยา จิ้วตระกูล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
100 นางสาวอัสมา จะปะกิยา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
101 นางสาวซีรีน สุขะกาศี พี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
102 นางสาวพรพิมล พิพัฒน์ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
103 นางสาวภิรดา จิตชำนาญ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
104 นางสาวประภัสสร แซ่หลิม โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
105 นางณัฐชยา สันฝา โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
106 นางสาวอนุสรา อุศมา โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
107 นางสาวโสภาวรรณ์ คงทน โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
108 นางสาวกมลชนก ไชยวันดี โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
109 นายศรายุทธ จิตสมุทร โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
110 นางสาวพัชรินทร์ ยาวสูงเนิน โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
111 นางสาวธนภรณ์ ศรีทองคำ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
112 นางสาวรสนา สำลี โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
113 นางสาวณัฏฐ์ชวัล กาญจนา โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
114 นางสาวนุชนารถ ศรีษะโหน่ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
115 นางสาวนูรยีฮัน มะดีเย๊าะ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
116 นางสาววิจิตรา ดำชุม โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
117 นางสาวเสาวรส สวยสุน โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
118 นางกฤษณา ตั้งใหม่ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
119 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ส้มไทย โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
120 นางสาวศิริรัตน์ อวยพร โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
121 นางสาวธัญชนก ปลูกไม้ดี โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
122 นางสาวปิ่นชนก ช่วยมณี โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
123 นายศกพล รัตนะ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
124 นางสาวอัจจิมา ปังหลีเส็น โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
125 นายชาฤทธิ์ ไชยราบ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
126 นางสาวรวิกานต์ ทวีนันท์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
127 นางสาวรันปิยา ตัณฑัยย์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
128 นางสุชาดา โสตทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
129 นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
130 นางสาวสุตาภัทร เล็กเกาะทวด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
131 นายเฉลิมฤทธิ์ ฤทธิเดช ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
132 นายภูวเดช เหมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
133 นางสาวจุฬาภรณ์ ตัดสมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวปอ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
134 นายวราวิทย์ ทองราช ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
135 นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
136 นางจันทรา ธานมาศ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
137 นางสาวดวงใจ สุขแสง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
138 นางเสาวคนธ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
139 นางสาววรรณดี ชูสงแสง ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
140 นางสาวนิชา ชนะชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายปฏิคม
141 นางสาวกูศลิลา สตอหลง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) กรรมการฝ่ายปฏิคม
142 นางสาวกมลชนก เกิดคง ครู คศ.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายปฏิคม
143 นางสาวอัตติญา ทรายทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายปฏิคม
144 นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดี ครู โรงเรียนบ้านพารา กรรมการฝ่ายปฏิคม
145 นางสาววรรณา จิตต์เกื้อ ครู โรงเรียนบ้านพารา กรรมการฝ่ายปฏิคม
146 นางสาวธมลวรรณ อินทรพุฒกิจ ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายปฏิคม
147 นางสาวอัจฉริญา เอ็มยุเด็น ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายปฏิคม
148 นางสาววิภา บำรุงฤทธิ์ ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายปฏิคม
149 นางสาววิลาวรรณ เพ็งสุข ครู โรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการฝ่ายปฏิคม
150 นางสาวจินตนา อาญา ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายปฏิคม
151 นางสาวกัลญา สุขกลาง สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
152 นางวรากร แซ่เอี๋ยว ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
153 ว่าที่ร.ต.หญิงกรรณิการ์ พันธุกำเหนิด ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
154 นางสาวกมลชนก ผลภิญโญ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
155 นางสาวนันธิดา จันทร์ศรีบุตร ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
156 นางสาวแพรภัทร เสี้ยวทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
157 นางสาวชุติมณฑน์วรินทร์ คิง ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
158 นางสาวปิยะรัตน์ จิตรตรา ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต กรรมการฝ่ายปฏิคม
159 นางสาววาสนา ชิงไชย ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
160 นางสาวเนตรนภา ชูชาติ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
161 นางสาวฐิติพร ยอดมุณี ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
162 นางกรรณิกา โหราพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
163 นางสาวนวพร หล่อประเสริฐชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
164 นางสาวปรียานุช ธนูศิลป์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
165 นางสาวสุตาภัทร เล็กเกาะทวด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
166 นางรพีพร นันทภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
167 นางสาวหยาดฟ้า ยศะวสุวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
168 นางสาวจันทรา พันธุมณี ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
169 ว่าที่ร.ต.หญิงกรรณิการ์ พันธุกำเหนิด ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
170 นางสาวนวพร หล่อประเสริฐชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
171 นายวีรวัฒน์ ด้วงอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
172 นางสาวสุวิษา สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
173 นางสาวอรุณี อิสระโชติ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
174 นายเอกพงษ์ คำนึงการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
175 นางสาวรัตนาวดี ตาติวงค์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
176 นางสาวอนุสรา อุศมา โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
177 ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงษ์ กุคำใส ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
178 นายสนธยา ขวัญงาม ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
179 นายปรเมตร์ จันทร์เมือง ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
180 นายอานัช นามวิชัย ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
181 นายปรมินทร์ จันทร์เมือง ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
182 นายจิณณพัต ติระนนท์ ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
183 เด็กชายเอกราช รักดี ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
184 เด็กชายทัชชานนท์ กระทู้นันท์ ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
185 เด็กชายอนาวิล แตงกรด ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
186 เด็กชายสิทธิโชค ศิริ ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
187 เด็กชายภูริพัฒน์ ทองอ่อน ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
188 เด็กชายณัฐวัฒน์ สาถิน ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
189 เด็กชายสิทธินนท์ มงคุณ ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายจราจร
190 นางสาวหัสม๊ะ กิจการ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายจราจร
191 นายคุณากร จินดา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายจราจร
192 นายสุรชัย เสนชู ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต กรรมการฝ่ายจราจร
193 นายกัมปนาท ละอองนวล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
194 นายโกเมศ สุวรรณมณี ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
195 นายกรวิชญ์ หนูคง ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
196 นายศรายุทธ จิตสมุทร โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
197 นางสาวอรทัย ทองจันทร์แก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
198 นางสาวจาริณี ปลอดภัย ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
199 นางสาวนิติยา ศรีวิชัย ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
200 นางสาวสุวิษา สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
201 นางสาวสุปวีณ์ โสภากุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายพยาบาล
202 นางสาวนุชจรีย์ หนูสอน ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
203 นางอรพินท์ ปิติ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
204 นางสาวชุติมณฑน์วรินทร์ คิง ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
205 นางสาวพรธนา ไชยหนัก ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต กรรมการฝ่ายพยาบาล
206 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภากร เครือสาร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
207 นางสาวอรอุไร จังปฏิพัทธ์ ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
208 นางสาวศิริรัตน์ เนาว์ไพร ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
209 นางสุนิศา อรุณโชติ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
210 นางสาวหยาดฟ้า ยศะวสุวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
211 นางสาวปภัชญา แนมไส ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
212 นางสาวจารุวรรณ ใจนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
213 นายธนภัทร นาคปรุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
214 นายพงศ์พันธุ์ แซ่หงอ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
215 นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
216 นางสาวสาวิตรี คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
217 นางสาวบุปผชาติ สืบศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
218 นางสาวธิติมา บูสามารถ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
219 นายนันทวัฒน์ สงค์รักษ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
220 นางสาวรัตนาวดี ตาติวงค์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
221 นายธนธิป ภูมิศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
222 นายคุณากร จินดา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
223 ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร สุวรรณประเสริฐ รรณประเสริฐ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
224 นายณฐาภพ ตันสกุล ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
225 นายเกรียงศักดิ์ จารย์อุปการะ ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
226 นางสาวณัฐริกา สงสังข์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
227 นางสาวมยุรี กาวิเศษ ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
228 นางสาวจันทรา พันธุมณี ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
229 นางสาวนุชนารถ ศรีษะโหน่ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวล
230 นางสาวสิเรียม เจะดอเลาะ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
231 นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
232 นางเสาวคนธ์ แก้วประเสิรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
233 นางวรากร แซ่เอี๋ยว ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
234 นางสาวปาริชาติ ไมรตรี ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายการเงิน
235 นางสาวทิพย์ภาพร รอดเข็ม ครูโรงเรียนบ้านพารา กรรมการฝ่ายการเงิน
236 นางสาวชลิดา ละใบยูโส๊ะ ครูโรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการฝ่ายการเงิน
237 นางจิณณพัต ยายี ครูโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายการเงิน
238 นางสาวอัญรินทร์ ชำนาญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) กรรมการฝ่ายการเงิน
239 นางจุฬารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการฝ่ายการเงิน
240 นางสาวนพมาศ ทองเส็ม ครู โรงเรียนบ้านอ่าวปอ กรรมการฝ่ายการเงิน
241 นางสาวปรียานุช อิทธิสัน ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายการเงิน
242 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายการเงิน
243 นางเสาวรัตน์ แก้วเกาะสะบ้า ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายการเงิน
244 ว่าที่ร.ต.หญิงกรรณิการ์ พันธุกำเหนิด ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
245 นางสาวแพรภัทร เสี้ยวทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
246 นางสาวอารีรัตน์ ไกรเนตร ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
247 นายสุวิทย์ ทองแก้ว ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
248 นางสาวอุไรทิพย์ ช่วยชาติ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
249 นางกรรณิกา โหราพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
250 นางสาวสุทธิษา จิตรนาวี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
251 นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ ฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
252 นางสาวจิรารัตน์ รอดสง ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
253 นางสาวนันท์นภัส ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
254 นางสาวนัทฐาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
255 นางสาวอนุสรา หยังกุล ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
256 นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ ฝ่ายจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
257 นางสาวขัตติยา วังชา ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ ฝ่ายจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
258 นายชัยยุทธ ฟักมงคล ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ฝ่ายจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
259 นางสาวปาริชาติ นักการรอง ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ฝ่ายจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
260 นางสาวศุภานันท์ สันติชัยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ฝ่ายจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
261 นางจันทรา ธานมาศ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ฝ่ายจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
262 นางสาวปรียานุช ธนูศิลป์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ฝ่ายจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
263 นางอัจฉรา มิตรวงศ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ฝ่ายจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
264 นางสาวจิราวรรณ ผดุงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ฝ่ายจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
265 นายสมภพ คมกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน
266 นางชนิดา อุณพันธุ์ ผู้อำนวยการโรเงรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน
267 นายสมมาตย์ อังศุภมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต ประธานกรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
268 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ ครูโรงเรียนสนตรีภูเก็ต กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
269 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสนตรีภูเก็ต กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
270 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ ครูโรงเรียนสนตรีภูเก็ต กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
271 นางวาสนา กุณฑลเบ็ญจะ ครูโรงเรียนสนตรีภูเก็ต กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
272 นายจีรศักดิ์ จันทรา ครูโรงเรียนสนตรีภูเก็ต กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
273 นางธนัญญา เนียมชูชื่น ครูโรงเรียนสนตรีภูเก็ต กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
274 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์ ครูโรงเรียนสนตรีภูเก็ต กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
275 นายวิชญ์ แสวงวิทย์ ฝ่ายเทคนิคโรงเรียนสตรีภูเก็ต กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
276 นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ ครูโรงเรียนสนตรีภูเก็ต กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
277 นางสาวนุชนารถ ศรีษะโหน่ ครูโรงเรียนหงษ์หยก กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
278 นายลัญชกร เขมะไชยเวช ครูโรงเรียนบ้านบางเทา กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
279 นายไพรัช นุนรักษา ครูโรงเรียนบ้านบางเทา กรรมการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
280 นายวัชรินทร์ ฤทธิ์ขันทร์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สพป.ภูเก็ต กรรมกาแรละเลขานุการจัดเตรียมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
281 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาญน้ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
282 นางสาวสุรีพร มะเกะ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
283 นางสาวคัชชิตา ยกย่อง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
284 นางสาวประทานพร นันทบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
285 นางสาวสิริลักษณ์ ปันใย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
286 นางสาวมาริษา ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
287 นางสาวอัญชุลี ดำมณี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
288 นายทินกร เครือหลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
289 นางสาวขนิษฐา หาญเคียว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
290 นางสาวกมลชนก เครือแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
291 นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรวบรวม
292 นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรวบรวม
293 นางสุชาดา โสตทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรวบรวม
294 นางสาวรวิกานต์ ทวีนันท์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรวบรวม
295 นายจเร ยุเหล็ก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรวบรวม
296 นางวรรณา ถิ่นเขาต่อ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรวบรวม
297 นางจรีภรณ์ พงษ์จิตติกุล ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรวบรวม
298 นางสาวปาลิดา จุลคง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
299 นางสาวธันย์ชนก กาละสังข์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
300 นางสาวจันทิมา ศุภนาม ผู้ประสานงานครูชาวต่างประเทศแผนกประถมศึกษาโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
301 นางมัลพร บรรเทา หัวหน้าแผนกอนุบาล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ(ตึกอนุบาล)
302 นางจุฑามาศ สังข์สิทธิ์ หัวหน้าแผนกประถมศึกษา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ(ตึกประถม-มัธยม)
303 นางสาวธนัญญา เพชรอนันต์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน(ตึกประถม-มัธยม)
304 นางสาวเยาวนาฎ จันทรานนท์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน(ตึกอนุบาล)
305 นางสาวคณิศร เลี่ยนกิ้ม ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
306 นางกมลรัตน์ ไชยกองละ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
307 นางสาวธัญชนก เพชรน้อย ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
308 นางสาวจุฬาลักษณ์ จักราชัย ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
309 นางสาวศันศนีย์ ปลูกไม้ดี ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
310 นางสาวสุรัญญา เกิดทรัพย์ บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
311 นางสาวปราณปรียา แผลงเดชา บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
312 นางสาวหัสดี นุ่นสังข์ บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
313 นางสาวสุรัชนา ปิลกศิริ บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
314 นางสาวอิชยา ชัยวิจารณ์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
315 นางสาวณัฐณิชา ตันรัตนพิทักษ์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
316 นางสาวเพ็ญลักษณ์ ดำละเอียด ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
317 นางสาวฐาปนี คล้ายเชย บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
318 นางสาวปวีณา จันทร์รอด บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
319 นางสาวปรียาภรณ์ สังขโชติ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
320 นางสาวสุพรรณี ตั้งมั่น ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
321 นางสาวธันย์ชนก จินดาพล ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
322 นางปัฐมา การ์วิจิตร บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
323 นางสาวชัญญานุช ศรีเกตุ บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
324 นางสาวภาวดี หรนนุ้ย ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
325 นางสาวภาวิดา เหล่าสุทธิวงศ์ บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
326 นางสาวดวงฤทัย พลเดช ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
327 นางสาวจุฑามาศ สังข์สิทธิ์ หัวหน้าแผนกประถมศึกษา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
328 นางสาวนงนภัส ทับทิมทอง บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
329 นางสาวจิตต์สุภา พันธุ์เกตุ บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
330 นางสาวอลิษา จงรักษ์ บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
331 นางสาวกัญจน์รัตน์ จันทร์ชาตรี ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
332 นางสาวพวงเพชร เพชรสุข บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
333 นางสาวรมณ เทียบแก้ว ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
334 นางสาวปาจรีย์ เอื้อสุนทร ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
335 นางสาวสุกัญญา พลูเนียม ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
336 นางสาวภาลิวรรณ น้อยลา ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
337 นางสาวปฐมพร แก่นกระจ่าง บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
338 นางสาวพิมลศิริ คู่อรุณ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
339 นางสาวชนิดาภา ทองพิบูลย์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
340 นางสาวพรพิมล บุตรฉิ้ว ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
341 นางสาวบุญเรือน เพชรกุล ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
342 นางสาวรัฐฟ้า คณาเดิม ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
343 นางสาวยุวดี พรมพินิต ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
344 นางสาวปรียานุช ตรีแก้ว บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
345 นางสาวกรวีร์ สายละมุล บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
346 นายอภิสิทธิ์ เกิดวัน ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
347 นายวุฒินันท์ ทองยอด ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
348 นางสาวเกสินี อาขุศิริ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
349 นางลักษณา สาสงเคราะห์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
350 นางสาววรรนิดา ชลสินธุ์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
351 นางสาวปวีณา ลอร์เซ่น ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
352 นางสาวสมจิต พิเศษสาทร ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
353 นางสาวกานดา มากใหม่ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
354 นางสาวสุภาพร ยอดจันทร์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานห้องการแข่งขัน
355 นายชยกร สุวรรณโชติ บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
356 นางสาวธรากร มณีรัตน์ บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
357 นางสาวปาลิดา จุลคง บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
358 นายวัชรพงษ์ พ่วงสังข์ บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
359 นางสาวมิลิญ วิศาลทรง บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
360 นายภานุวัฒน์ หลีกภัย บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
361 นายธนกร สุวรรณธนากร บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
362 นายพิชิตพน สุทธิเหลือ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
363 นางพัฒน์นรี ขุนทองจันทร์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
364 นางสาวฐิติพร ยอดมุณี ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
365 นางสาวนริศรา แก้วชัด บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
366 นางมณฑิรา ณ พัทลุง บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
367 นางชะมัยพร รุ่งบุญคง บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
368 นางสาวกชพรรณ ขอสูงเนิน บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
369 นายวัชรพงษ์ พ่วงสังข์ บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
370 นางสาวมิลิญ วิศาลทรง บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
371 นายชยกร สุวรรณโชติ บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
372 นางสาวมิลิญ วิศาลทรง บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
373 นายกัมปนาท ละอองนวล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการอำนวยการ
374 นางรัมภาภัสร์ ลิ่มทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการอำนวยการ
375 นายสันติ วงค์ไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กรรมการอำนวยการ
376 นางสาวนราวรรณ พิศดู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กรรมการอำนวยการ
377 นางวรากร แซ่เอี๋ยว ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการอำนวยการ
378 นางสาวพิชามญย์ จันทมุรัง ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการอำนวยการ
379 นางสาวกัญญาวีณ์ ท่อทิพย์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการอำนวยการ
380 นางสาวบุปผชาติ สืบศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการอำนวยการ
381 นางสาวธิติมา บูสามารถ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการอำนวยการ
382 นางสาวเปรมจิต พานนูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา กรรมการอำนวยการ
383 นางสาวสุวรรณา ละงู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการอำนวยการ
384 นายสุรชัย ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านพรุจำปา กรรมการอำนวยการ
385 นางจิรวรรณ ชูจันทร์ ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านโคกวัดใหม่ กรรมการอำนวยการ
386 นางจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านแหลมทราย กรรมการอำนวยการ
387 นางปราณี วิเศษ ผู้อำนวยการโรเงรียนวัดเทพกระษัตรี กรรมการอำนวยการ
388 นายวชิร นรบาล ผู้อำนวยการโรเงรียนถลางวิทยา กรรมการอำนวยการ
389 นางสาวลลิตา ปาระณะ รอง ผอ.รร.บ้านไม้ขาว กรรมการอำนวยการ
390 นางสาวสุธิรา บุญยะวัตร รอง ผอ.รร.หงษ์หยกบำรุง กรรมการอำนวยการ
391 นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล รองประธานโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการอำนวยการ
392 นางพิกุลชยา จินณรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต กรรมการอำนวยการ
393 นายภานุพล สารคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ประธานกรรมการอำนวยการ
394 นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รอง ผอ. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประธานกรรมการอำนวยการ
395 นายสุชล หวังเส้น ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ประธานกรรมการอำนวยการ
396 นางเสาวคนธ์ แก้วประเสิรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ประธานกรรมการอำนวยการ
397 นางสาวธิดาพร เหล่าวิเศษกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการอำนวยการ
398 นางสาวนิตยา โจสรรค์นุสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการอำนวยการ
399 นางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ประธานกรรมการอำนวยการ
400 นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกรรมการอำนวยการ
401 นางมัลทพร บรรเทา หัวหน้าแผนกอนุบาล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
402 นายพงศ์พันธุ์ แซ่หงอ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" รองประธานกรรมการอำนวยการ
403 นายทิวา ลิ่มสงวน ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการอำนวยการ
404 นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์ ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการอำนวยการ
405 นายอุทัย เทศทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา รองประธานกรรมการอำนวยการ
406 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ รองประธานกรรมการอำนวยการ
407 นางสาวจิรภา ถิรินทรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รองประธานกรรมการอำนวยการ
408 นางสาวณัฐสิรี อาชีวระงับโรค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รองประธานกรรมการอำนวยการ
409 นายธีรพร นิลฉิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รองประธานกรรมการอำนวยการ
410 นางจารุวรรณ บุญมีมีไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน
411 นางน้ำอ้อย ชูช่วย ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านป่าครองชีพ รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน
412 นายพัลลภ ศรีภากรณ์ นักการภารโรง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
413 นายสมพร ชัชวาลรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
414 เด็กชายอัครภูมิ ตรงต่อกาล สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
415 นางสาวหยาดฟ้า ยศะวสุวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
416 นางสาวอัฉนีวรรณ บำรุงถิ่น ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
417 นางสาวศิริรัตน์ เนาว์ไพร ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
418 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนงนุช แดงทอง ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
419 นางสาวจันทรา พันธุมณี ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
420 นายนันทวัฒน์ สงค์รักษ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
421 นางสาวนวพร หล่อประเสริฐชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
422 นางสาวชญานิศ โอสถวิสุทธิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
423 นางสาวพรรณพิไล ยิ้วแตร้น ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
424 นางอัจฉรา นำพา พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
425 นางสาวสุวิษา สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
426 นางสาวคุณสันนี สวนสัน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
427 นายโอภาส คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากปรก กรรมการอำนวยการ
428 นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง กรรมการอำนวยการ
429 นางรพีพร นันทภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการอำนวยการ
430 นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการอำนวยการ
431 นางสาวอลิสา กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม กรรมการอำนวยการ
432 นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการอำนวยการ
433 นางปัญญา ถากงตา ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการอำนวยการ
434 นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการอำนวยการ
435 นางสุพรรณี หนูรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะโหลน กรรมการอำนวยการ
436 นายวันใหม่ คงทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กรรมการอำนวยการ
437 นางสาววรันลักษณ์ ภู่ผึ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอาราณ์ กรรมการอำนวยการ
438 นางวันทนา แก้วกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม กรรมการอำนวยการ
439 นายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต กรรมการอำนวยการ
440 นางสาวขนิษฐา เดชพิชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการอำนวยการ
441 นายธนธิป ภูมิศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการอำนวยการ
442 นาวสาวกุลธิดา พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการอำนวยการ
443 นายวุฒิชาติ โกยวิวัฒน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา กรรมการอำนวยการ
444 นางสาวกิตติมา มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการอำนวยการ
445 นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาคา กรรมการอำนวยการ
446 นายไพศาล โชคเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวปอ กรรมการอำนวยการ
447 นางสาวจุฬาภรณ์ ตัดสมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวปอ กรรมการอำนวยการ
448 นางกิ่งกมล เอลลูล ผู้อำนวยการโรเงรียนวัดเมืองใหม่ กรรมการอำนวยการ
449 นายอนุชา อินทรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต กรรมการอำนวยการ
450 นางวิชชุตา ประกอบแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอเอน กรรมการอำนวยการ
451 นางภัทรานิษฐ์ วิเชียรบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว กรรมการอำนวยการ
452 นายศุภมิตร ตันติวิชยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลวราราม /รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในทอน กรรมการอำนวยการ
453 นางจรวยพร สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉัตรไชย กรรมการอำนวยการ
454 นางภิญญาพัชญ์ ธรรมคุณากรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาคู กรรมการอำนวยการ
455 นางสาวสุภมาส รักษาเขตร รอง ผอ.รร.บ้านหมากปรก กรรมการอำนวยการ
456 นางสุจิรา ปาทาน รอง ผอ.รร.บ้านคอเอน กรรมการอำนวยการ
457 นางสาวกัลย์ชนิต หนูแก้ว รอง ผอ.รร.วัดมงคลวราราม กรรมการอำนวยการ
458 นายเพิ่มศักดิ์ เกษกุล รองประธานโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการอำนวยการ
459 นางรัมภา แซ่ตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการอำนวยการ
460 นางทิพย์วิมล เพ็ชรฉุย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่าหนิก กรรมการอำนวยการ
461 นางสาวชัญญาภัค หินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน กรรมการอำนวยการ
462 นางสาวรัตน์ติยา เรืองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) กรรมการอำนวยการ
463 นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ กรรมการอำนวยการ
464 นางมัลทพร บรรเทา หัวหน้าแผนกอนุบาล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการอำนวยการ
465 นางสาวจุฑามาศ สังข์สิทธิ์ หัวหน้าแผนกประถมศึกษา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการอำนวยการ
466 นางสาวพันธุ์ธิดา แซ่แต้ หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการอำนวยการ
467 นางสาวจันทิมา ศุภนาม ผู้ประสานงานครูชาวต่างประเทศ(ประถม) โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการอำนวยการ
468 นางสาววลีพร ฉัตรนาสี บุคลากร โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กรรมการอำนวยการ
469 นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการอำนวยการ
470 นางสาวชญานิศ โอสถวิสุทธิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
471 นางสาวพรรณพิไล ยิ้วแตร้น ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
472 นางสาวอรวรรยา จิ้วตระกูล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
473 นางสาวอัจจิมา ปังหลีเส็น โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายปฏิคม
474 นางสาวณัฎฐ์พัชร์ บุญพันธ์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
475 นางสาวปิยะวดี หอมรส บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
476 นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
477 นางสาวอัฉนีวรรณ บำรุงถิ่น ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
478 นางกันตรพร ไทยดำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่าคลอก กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
479 นางสาวนวิยา ภูภาประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
480 นางจันทรา ธานมาศ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
481 นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
482 นางกรรณิกา โหราพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
483 นางสาวนิตยา พร้อมเพรียง ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
484 นางสาวอนิศรา เล่หลัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
485 นางสาวอุทุมพร ทอดทิ้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
486 นายธนพล ชลเขตต์ ครู คศ.1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
487 นางวรรธนันท์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
488 นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ประธานกรรมการฝ่ายรายงานตัว
489 นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายรายงานตัว
490 นางสาวกุลธิดา พรมทอง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านป่าคลอก ประธานกรรมการฝ่ายรายงานตัว
491 นางสาวอนุสรา หยังกุล ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ประธานกรรมการฝ่ายรายงานตัว
492 นายสุวัฒน์ เสนไชย ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานตัว
493 นางสุชาดา โสตทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานตัว
494 นางสาวทัดดาว ศิริรัตนพงค์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานตัว
495 นายอภิชัย เต่าจีน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายจราจร
496 ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายจราจร
497 นางสาวมาริษา ศิริวัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา กรรมการฝ่ายรายงานตัว
498 นางสาวปาริชาติ นักการรอง ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายรายงานตัว
499 นางสาวแวฮาซูรา แตนิมะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายรายงานตัว
500 นางสาวนัจมีย์ ดะมุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายรายงานตัว
501 นางสาวศิริษา ยงกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์งานธุการ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายรายงานตัว
502 นางสาวการีมะห์ สะอะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายรายงานตัว
503 นางสาวจรียา แกสมาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายรายงานตัว
504 นางสาวรุจา แตรพันธ์ ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายรายงานตัว
505 นางสาวบูสตรี สาแม ครู โรงเรียนบ้านเกาะนาคา กรรมการฝ่ายรายงานตัว
506 นางพัชรา บิลอับดุลล่าห์ ครูโรงเรียนบ้านลิพอน กรรมการฝ่ายรายงานตัว
507 นางสาวปฐมา แก้วบำรุง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายพยาบาล
508 น.ส.ฟัจญ์รี ลิมาน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานตัว
509 นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานตัว
510 นางสวอังคณา น้ำทอง ครู คศ.1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานตัว
511 นางกันตพร ไทยดำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานตัว
512 นางสาวแวอาดีลัส แตนิมะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานตัว
513 นายพงศ์พันธุ์ แซ่หงอ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
514 นางสาวจุฑารัตน์ พลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
515 นายไพศาล โชคเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
516 นางสาวปรีช์ชฎาธิป อัคสินธวังกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
517 นางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ15) ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
518 นายเมธัส พนมวัลย์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
519 นางรัมภาภัสร์ ลิ่มทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
520 นายสุภพงศ์ กันภัย ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
521 นางสาวสุภัคสินี มณีรัตน์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายการเงิน
522 นางสาวสาวิตรี แก้วศรีพุฒ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายการเงิน
523 นางสาวขัตติยา วังชา ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายการเงิน
524 นางสาวอุมาพร ฤทธิพัฒน์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายการเงิน
525 นายพีรพล พระพายไชย ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายการเงิน
526 นางศิรินภา ดีบุก ครูโรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายการเงิน
527 นางสาวคุณสันนี สวนสัน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
528 นางพาณิภัค สุขศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
529 นายวีระพล กิ่งทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
530 นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์ ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
531 นายโกเมศ สุวรรณมณี ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
532 นายปิติพันธ์ พิรัตน์ ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
533 นายอารีย์ แก้วกาญจน์ ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
534 นายสุบิล เกตุแก้ว ครู คศ.1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
535 นางเสาวรัตน์ แก้วเกาะสะบ้า ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
536 นางสาวศรีวิไล วงศ์จันทร์ ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
537 นางจันทรา ภิญญาเกษมโชค ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
538 นางสาวชฎารัตน์ ประสิทธิ์ ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
539 นายนิรุทธ์ ช่างเหล็ก ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
540 นายฉัตรชัย แซ่หลิม ครู คศ.1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
541 นายลักษมณ เกษบุรมณ์ นักการ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
542 นายอนุสิทธิ์ กรงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านอ่าวปอ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
543 นายริดวาน สะอิ ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
544 นายไชยวัฒน์ เขมะไชยเวช สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
545 นายปริวัฒน์ สาถิน สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
546 นายนัจธนิศร์ พรหมเหมือน ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
547 นายวศิลป์ พรรณไม้งาม ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
548 นายชัยยุทธ ฟักมงคล ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
549 นางสาวปุณณาสา ชาญเชี่ยว ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
550 นายสุรวัฒน์ โวหาร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
551 นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
552 นายสมโภช ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
553 นางสาวอมรรัตน์ คงเมือง ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
554 นายจเร ยุเหล็ก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
555 นางสาวปรียาภรณ์ ศรีขวัญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
556 นางปัญญา ถากงตา ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
557 นางศรีสุดา เต็มรัตน์ ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
558 นางสาวกัญญาวีณ์ ท่อทิพย์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
559 นางสาวภิรดา จิตชำนาญ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
560 นางสาวณัชภัค รักงาม ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
561 นางนภาลัย อุมาสะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
562 นางสุกัญญา สกุลภักดี บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
563 นางประทุมพร ตุ้งกู ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
564 นางวิลาวรรณ์ กอนโชเร็ค ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
565 นางสุภัชชา รัตนกุล ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
566 นางเภาพรรณ วงค์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการอำนวยการ
567 นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการอำนวยการ
568 นายภานุพล สารคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” คณะกรรมการอำนวยการ
569 นายชรินทร์ ชังอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู้กู คณะกรรมการอำนวยการ
570 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู คณะกรรมการอำนวยการ
571 นายอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
572 นางภัทรธนน ชัมพูทนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการอำนวยการ
573 นายสุรพันธ์ ภุมมาบุตร ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการอำนวยการ
574 นางสาวมาลัย เตบจิตร ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการอำนวยการ
575 นางสาวสุมนฑา มุกดา ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการอำนวยการ
576 นางสาวสิเรียม เจะดอเลาะ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการอำนวยการ
577 นางสาวจรินธร จัตุทะศรี ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการอำนวยการ
578 นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
579 นางโสภา ภัทรชุติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
580 นางซ่อลีย๊ะ หาญกล้า ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการฝ่ายปฏิคม
581 นางหฤทัย นวลศรี ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายปฏิคม
582 นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายปฏิคม
583 นางสาวนวรัตน์ วุ่นบัว ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายปฏิคม
584 นายอนันดา แดงเหมือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายปฏิคม
585 นายมูฮำหมัดอามีน มะดือเระ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายปฏิคม
586 นางจิตรฤทัย รอดอุ่น ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายปฏิคม
587 นางสาววิไลลักษณ์ แซ่ว่อง ครู คศ.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายปฏิคม
588 นางสาวชนฬพรรณ จิตปาโล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการฝ่ายปฏิคม
589 นางพรเพ็ญ กรงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายปฏิคม
590 นางสาวประภัสรา สุขวิสัย สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
591 นางสาวสุพรรณี โฉมทอง สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
592 นางสาวพรรณฤดี ประโมงกิจ สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
593 นางสาวสุจิรา ใจทน สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
594 นางสาวนนทพร สว่างวงค์ สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
595 เด็กหญิงศรันยา โสมพิมาย สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
596 เด็กหญิงวรนันท์ สองหลง สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
597 เด็กชายภาคิน ธรรมวงศ์ สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
598 เด็กชายบรรพต ดาบแก้ว สภานักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายปฏิคม
599 นางสาวรสนา สำลี โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายปฏิคม
600 นางสาวณัฏฐ์ชวัล กาญจนา โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายปฏิคม
601 นางสาวสุภาดา ชัยมงคล บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
602 นางสาวกัญญาวีร์ หนูชู บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
603 นางสาวจริดา เจริญวงศ์ ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
604 นางเพชรรัตน์ โลหทิพย์ บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
605 นางสาวนฤมล กูแดหวา บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
606 นายสุวิทย์ ทองแก้ว ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
607 นางสาวมาลัย เตบจิตร ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
608 นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
609 นาวสาวปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
610 นางสาวสิเรียม เจะดอเลาะ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
611 นางสาวจิรัชยา วงค์สวัสดิ์โสต ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
612 นางสาวสุภัคสินี มณีรัตน์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
613 นางสาวพรวิภา เรืองทอง ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
614 นายจตุรงค์ สูงศักดิ์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
615 นางสาวกมลรัตน์ ถือแก้ว ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
616 นางสาวกมลชนก นาคชัยเนรมิต ครู คศ.1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
617 นางสาววิไลลักษณ์ แซ่ว่อง ครู คศ.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
618 นางสาวสุกัญญา กลมเกลี้ยง ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
619 นางสาวดารารัตน์ เย็นสัย ครู คศ.1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
620 นายนิรุทธ์ ช่างเหล็ก ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
621 นางสาวอรอุไร จังปฏิพัทธ์ ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
622 นางกุลจรีย์ ประทุม ครู คศ.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
623 นางสาวปฐมพร แซ่เฉี้ยง ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
624 นางสาวกัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
625 นางสาวสุวรรณา รักษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
626 นางสาวสุขศิริ ซ้ายน้ำจืด ครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
627 นางสาวนิชา ชนะชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
628 นางสาวเกวลี ศรีโมกขธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
629 นางสาวโสภาวรรณ์ คงทน โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
630 นายสุรพันธ์ ภุมมาบุตร ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
631 นายกิตติพงค์ ผอมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
632 นายอภิวัฒน์ คชวิญ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
633 นายพงษ์เทพ ฉิมแสง ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
634 นายวิจิตร์ เวชสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
635 นายธนาภิวัฒ ยาสมุทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
636 นายไทวิวัฒน์ ปัจอังคาร ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
637 นางสาวนิตยา พร้อมพรียง ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
638 นางนภาลัย อุมาสะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
639 นางสุภัชชา รัตนกุล ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
640 นางพัชรินทร์ ยอดพิจิตร ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
641 นางอัจฉรา มิตรวงศ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
642 นางสาวนันท์นภัส ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
643 นางสาวนัทฐาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
644 นางสาวศุภานันท์ สันติชัยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
645 นางสาวนฤมล ช่อแตง ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
646 นางสาวแวอาดีลัส แตนิมะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
647 นางสาวญาณิศา สุทธิเวช ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
648 นางสาวอนุสรา หยังกุล ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
649 นางสาวสุทธิดา เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
650 นางสาวกนกพร ซังซาสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
651 นายอัษฎากรณ์ บูรณะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
652 นางสาวบุศยรัตน์ สันตะจิตต์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
653 นางสาวจิราวรรณ ผดุงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
654 นางสาวปรียานุช ธนูศิลป์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
655 นางสาวศีรประภา รุ่งไพศาลโสภิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
656 นางละเอียด แพทย์ปฐม ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
657 นางสาวณัฐริญา ชาติไทย ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
658 นางสาวยินดี สีทาพุด แม่บ้านโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
659 นางสาวกิตติมา มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโรง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
660 นางสาวลัดดา ธาตุวิสัย ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
661 นางสาวนฤมล อินทวงค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
662 นางสาวอารีรัตน์ ไกรเนตร ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
663 นายสหรัฐ ทองสกุล โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
664 นางกรกช ตันฑอาริยะ ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
665 นายอัษฎากรณ์ บูรณะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
666 นางสาวจุฑามาศ สังข์สิทธิ์ หัวหน้าแผนกประถมศึกษา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
667 นางมัลพร บรรเทา หัวหน้าแผนกอนุบาล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
668 นางสาวอัตติญา ทรายทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
669 นางสาวศุภานันท์ สันติชัยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
670 นางสาวจรินธร จัตุทะศรี ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
671 นางสาวประสิตา ศรีเกตุ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
672 นางสาวอุมาพร ฤทธิพัฒน์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
673 นางสาวกาญจนาพร เดชฤกษ์ปาน ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
674 นางสาวพัชรินทร์ ยอดพิจิตร ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
675 นางสาวสุทธิดา เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
676 นางสาวญาณิศา สุทธิเวช ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
677 นางสาวอนิศรา เล่หลัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
678 นางสาวธิดารัตน์ ส่าเหล่ราษฎร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
679 นายชัยยุทธ ฟักมงคล ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
680 นางรสณี คนึงการ ครู โรงเรียนบ้านพารา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
681 นางสาวภัทร์สินี ทองดี ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
682 นางสาวกมลชนก ภูมิภูถาวร ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
683 นายธนหฤษฎ์ กะสิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
684 นางสาวชูทิพย์ สิทธิโชค ครู โรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
685 นางสาวณัฐพร แก้วณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
686 นางสาวกนกพร ทองสีดำ ครู โรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
687 นางสาวนุษรอ ท่อทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
688 นางรัมภาภัสร์ ลิ่มทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
689 นางสาวรัชนี ช่วยกุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
690 นายภูวเดช เหมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
691 นางทรรศนันทน์ ภู่สาย ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
692 นางนภาลัย อุมาสะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
693 นางสาวศีรประภา รุ่งไพศาลโสภิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
694 นางสาวกรกมล จั่นแก้ว ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
695 นางสาวสาวิตรี แก้วศรีพุฒ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
696 นางสาวนันทนา ขุนยาน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
697 นางสาวสุวรรณา ละงู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
698 นายณัฐพงศ์ แดงบัวทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
699 นางสาวจิราวรรณ ผดุงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
700 นางสาวรัชนี ช่วยกุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
701 นายสุรพันธ์ ภุมมาบุตร ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
702 นายวิจิตร์ เวชสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
703 นายพีรพล พระพายไชย ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
704 นายกิตติพงค์ ผอมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
705 นายอัมรี เซ็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
706 นายชัยยุทธ ฟักมงคล ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
707 นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
708 นายสุภพงศ์ กันภัย ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
709 นายวราวิทย์ ทองราช ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
710 นายสมโภช ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
711 นายอรรถพล บัวผุด ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
712 นายวีรวัฒน์ ด้วงอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร
713 นายสุบิล เกตุแก้ว ครู คศ.1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร
714 นายนฤเบศภ์ ขวัญเพชร ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร
715 นางสาวปิยะนันท์ จิตบำรุง ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
716 นางสาวธัญวรรณ มณีพงศ์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
717 นางสาวชลธิชา ขาวชู ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
718 นายพัลลภ ศรีภากรณ์ นักการภารโรง กรรมการฝ่ายจราจร
719 นายอนันดา แดงเหมือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายจราจร
720 นายพิพัฒน์ ชาลี ครู โรงเรียนบ้านอ่าวปอ กรรมการฝ่ายจราจร
721 นายนำโชค หงษ์อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายจราจร
722 นางสาวกฤตพร แซ่หลิม ครู โรงเรียนบ้านพารา กรรมการฝ่ายจราจร
723 นายปิติพันธ์ พิรัตน์ ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายจราจร
724 นายนริศพล พลเส พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการฝ่ายจราจร
725 นายกิตติพงค์ ผอมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
726 นายวิจิตร์ เวชสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
727 นางสาวชนินทร์พร จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
728 นางสาวอรวรรณ ละไม ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
729 นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
730 นางมณฑิรา ณ พัทลุง ครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
731 นางสาวกชพรรณ ขอสูงเนิน บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
732 นางชะมัยพร รุ่งบุญคง บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
733 นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
734 นางสาวนาตยา เหมหมัน ครู โรงเรียนบ้านเกาะนาคา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
735 นางสาวรัตน์ติยา เรืองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
736 นางนภาลัย อุมาสะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ15) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
737 นางสาวสุวิษา สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
738 นางสาวอรุณี อิสระโชติ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
739 นายวุฒิชาติ โกยวิวัฒน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
740 นางพัชรินทร์ ยอดพิจิตร ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
741 นางสุชาดา โสตทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
742 นางสาวกนกพร ซังซาสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
743 นางสาวกัญญาภัค มัจฉาเวช ครู โรงเรียนบ้านอ่าวปอ กรรมการฝ่ายพยาบาล
744 นางสาวนันทยา ยุติมิตร ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายพยาบาล
745 นางสาวเบญจวรรณ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านพารา กรรมการฝ่ายพยาบาล
746 นางสาวกัญวิญญาณ์ กึ่งเลี่ยน ครู โรงเรียนบ้านเกาะนาคา กรรมการฝ่ายพยาบาล
747 นางสาวอุศิบา อินนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะนาคา กรรมการฝ่ายพยาบาล
748 นางกัสมีนี ดุมลักษณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) กรรมการฝ่ายพยาบาล
749 นางสาวนันท์นภัส ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการฝ่ายพยาบาล
750 นางสาวมนต์นภา คงชูช่วย บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายพยาบาล
751 นางสาวสุภาดา ชัยมงคล บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการฝ่ายพยาบาล
752 นางสาวอรพิน คาวิจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
753 นางสาวเปรมจิต พานนูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
754 นางสาวโสภาวรรณ์ คงทน โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
755 นางสาวสุรีพร มะเกะ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
756 นางสาวญาณิศา สุทธิเวช ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
757 นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
758 นายชัยยุทธ ฟักมงคล ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
759 นางสาวกิตติมา มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโรง ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
760 นายสุวัฒน์ เสนไชย ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
761 นายสหรัฐ ทองสกุล โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
762 นางอัจฉรา มิตรวงศ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
763 นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
764 นายสุธน เพ็ชรอินทร์ ครู คศ.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
765 นางสาวสุทธิดา เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
766 นายรพีภพ สมพรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
767 นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
768 นางสาวสุภาวดี ธรรมดี ครู โรงเรียนบ้านอ่าวปอ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
769 นางสาวนาราภัทร จีนเดิม ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
770 นางสาวสุวิมล ทัยอ่อน ครู โรงเรียนบ้านพารา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
771 นางสาวมาริสา ไพโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านพารา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
772 นายภูชิต ขอบรรพกุล ครู โรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
773 นางสาวสุกัญญา กลมเกลี้ยง ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
774 นางสาวพรทิพย์ คงจินดามณี ครู คศ.1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
775 นายอารีย์ แก้วกาญจน์ ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
776 นายสุบิล เกตุแก้ว ครู คศ.1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
777 นางสาวสุมิตรา มาโนชญ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
778 นางสาววิภากรณ์ วรรณศิลป์ ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
779 นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
780 นายศิรณัฐ์ พัชรไกรพล ครู โรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
781 นางสาวจิตรา ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเล กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
782 นางสาวอริญญา สาบวช ครูโรงเรียนบ้านบางเทา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
783 นายปริญญ์ ชิตมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านลิพอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
784 นางสาวอรณิช สินโต ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
785 นางสาวสุวรรณา ละงู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
786 นางสาวภูษิตา สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
787 นางสาวปรียานุช ธนูศิลป์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
788 นางจรีภรณ์ พงษ์จิตติกุล ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
789 นายกัมปนาท ละอองนวล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" ประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
790 นายสุธน เพ็ชรอินทร์ ครู คศ.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
791 นางสุขใจ กัลชาญวรรณธนะ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) ประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
792 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ส้มไทย โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
793 นางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ15) ประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
794 นางนงนุช บุญเดช บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
795 นางสาวพรฤดี จูทอง ครู คศ.2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
796 นายอุทัย เทศทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา รองประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
797 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ รองประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
798 นางสาวรัชนี ช่วยกุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการฝ่ายงบประมาณ
799 นางสาวอนุสรา อุศมา โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายงบประมาณ
800 นางสาวนุชนารถ ศรีษะโหน่ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายงบประมาณ
801 นางสาวพรรณพนัช มัดจารุ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายงบประมาณ
802 นางสาวพัชรินทร์ ยาวสูงเนิน โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการฝ่ายงบประมาณ
803 นางทิพย์วิมล เพ็ชรฉุย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่าหนิก กรรมการฝ่ายงบประมาณ
804 นางสาวชัญญาภัค หินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน กรรมการฝ่ายงบประมาณ
805 นางอัจฉรา มิตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ15) กรรมการฝ่ายงบประมาณ
806 นางประทุมพร ตุ้งกู ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" กรรมการและเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
807 นางนงเยาว์ แซ่ว้า ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
808 นางปัญญ์ชลี บุญโกย เจ้าพนกงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงเรียนถลางพระนางสร้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
809 นางจันทรา ธานมาศ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ15) กรรมการและเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
810 นางสาวณัฐวดี เกษรบัว บุคลากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
811 นางสาวธนภรณ์ ศรีทองคำ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
812 นางสาวนิตยา พร้อมเพรียง ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ15) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
813 นางเสาวคนธ์ แก้วประเสิรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผล
814 นางสาวนภาพร ใจเพียร ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผล
815 นางสาวชยานันท์ ตาเย๊ะ ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผล
816 นางสาวนุชรี ปูเงิน ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผล
817 นางสาวอธิชา ณ นคร ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผล
818 นางสาวกุลธิดา พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผล
819 นางกันตพร ไทยดำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผล
820 นางกรรณิกา โหราพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผล
821 นางสาวสุมนฑา มุกดา ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผล
822 นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ศึกษานิทเศก์ สพป.ภูเก็ต กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผล
823 นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
824 นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
825 นางชนิดา อุณพันธุ์ ผู้อำนวยการโรเงรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
826 นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
827 นายโอภาส คงยศ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
828 นางสาวเทียนชุลี นาคเสน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
829 นายอุทัย เทศทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
830 นางน้ำอ้อย ชูช่วย ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านป่าครองชีพ รองประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
831 นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต รองประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
832 นางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) รองประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
833 นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
834 นายชรินทร์ ชังอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู้กู กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
835 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
836 นางสาวกุลธิดา พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
837 นายวุฒิชาติ โกยวิวัฒน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
838 นางสาวกิตติมา มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโรง กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
839 นายไพศาล โชคเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวปอ กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
840 นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาคา กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
841 นางกิ่งกมล เอลลูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองใหม่ กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
842 นายสุรชัย ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านพรุจำปา กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
843 นางจิรวรรณ ชูจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
844 นางจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทราย กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
845 นางปราณี วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
846 นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
847 นางสาวอลิสา กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
848 นายวันใหม่ คงทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
849 นายสันติ วงค์ไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
850 นางสุพรรณี หนูรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะโหลน กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
851 นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
852 นางขวัญใจ อินฤทธิ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
853 นางสาวภัทราวลัย ด้วงหมุน ผู้อำนวยารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
854 นายถิรฉัตร คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
855 นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางทอง กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
856 นางทิพย์วิมล เพ็ชรฉุย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่าหนิก กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
857 นางสาวชัญญาภัค หินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
858 นางสาวรัตน์ติยา เรืองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
859 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
860 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์
861 นางเภาพรรณ วงค์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์
862 นางเสาวคนธ์ แก้วประเสิรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์
863 นายวชิร นรบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนถลางวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์
864 นายสมภพ คมกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์
865 นายสุชล หวังเส้น โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์
866 นางจันทรา ธานมาศ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทรฯ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์
867 นางสาวอรณิช สินโต ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
868 นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
869 นางขวัญใจ อินฤทธิ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
870 นางสาวภัทราวลัย ด้วงหมุน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
871 นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
872 นายถิรฉัตร คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
873 นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางทอง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
874 นางสาวปาริฉัตร ฟุ้งเหียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
875 นางสาวเทียนชุลี นาคเสน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
876 นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
877 นางสาวเปรมนีย์ นาคนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
878 นางสุนิศา อรุณโชติ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
879 นางสาวอรุณี สิริเสมอภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
880 นางรัชนก คงทรัพย์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
881 นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
882 นางสาวกฤตยา สง่ากอง ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
883 นายทวีศักดิ์ เห้งสีป้อง ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
884 นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
885 นางสาวศิริวรรณ แสวงหา ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
886 นางสาวนิตยา สมประสงค์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
887 นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
888 นางสาวนูรีเย๊าะ หมาดแลหมัน ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
889 นางสาวนิตยา สมประสงค์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
890 นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
891 นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
892 นางสาวรัตติกานต์ คงชู ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
893 นางเกศสิณี ต่อพงษ์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
894 นางสาวยุวดี ทองปิด ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
895 นางสาวฉัตรสุดา กะเดช ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
896 นางสาวทิพย์สุดา เพชรวิจิตร ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
897 นางสาวรชตพรรณ ศรชนะ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
898 นายนิภาส หลงขาว ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
899 ว่าที่ร้อยตรีเบญจธันว์ พัดลม ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
900 นายศตนันท์ หนูทวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
901 นางสาวเฉลิม เกิดแสงสุริยงค์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
902 นางสาวภควดี แซ่อึ่ง ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
903 นายทวีศักดิ์ เห้งสีป้อง ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
904 นายฮาดี้ย์ นิ่งเบบ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
905 นายติณภัทร แซ่ตัน ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
906 นายวิรัช แซ่ฉั่ว ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
907 นายบุญฤทธิ์ ต้องเสรีกุล ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
908 นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
909 นายสายฟ้า เครือพานิชย์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
910 นายนิภาส หลงขาว ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
911 ว่าที่ร้อยตรีเบญจธันว์ พัดลม ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
912 นายรุ่งพิชัย นาคำรอด ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
913 นางสาวอโณลักษณ์ ไข่มุกข์ ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
914 นางสาวชลธิชา รุยัน ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
915 นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
916 นางสาวดวงนภา ธัญรส ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
917 นางณิชนันทน์ ภู่เซ่ง ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
918 นางสาวสีวิไล โชติผล ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
919 นางสาวสุมาลิน ใสศรี ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
920 นางสาวศิริวรรณ แสวงหา ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
921 นางสาวจันทิมา ศรีศิริ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
922 นางสาววัลภรณ์ เลิศไกร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
923 นางสาวรักษิณา เหมหา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
924 นางสาวเบญจวรรณ จินพล ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
925 นางจินตนา สมศักดิ์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
926 นางรัชนก คงทรัพย์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
927 นางจันทนา สวัสดี ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
928 นายชุมพล แซ่ซุ่น ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
929 นางสาวสิริอาภาพร กาฬรักษ์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
930 นางสาวดวงพร ประสงค์จันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
931 นางสาวพรปวีณ์ อุดมผล ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
932 นายฮาดี้ย์ นิ่งเบบ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
933 นายสิทธิชัย ทองเจิม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
934 นายสุทธิพร โกมัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
935 นายสายฟ้า เครือพานิชย์ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
936 นางลักขณา เบญจสมัย ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
937 นางสาวอัมพิกา ชุมแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
938 นางสาวประไพพร ขันตี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
939 นางสาวเกษราวดี ธาระธนผล ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
940 นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
941 นางอรุณรุ่ง ภักดี ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
942 นายติณภัทร แซ่ตัน ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
943 นายรุ่งพิชัย นาคำรอด ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
944 นางสาวธารารัตน์ พลพัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
945 นางสาวอดิวรรณ ชาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
946 นางสาวณัฐภัทร เอียดวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
947 นางสาวธนีพร จันทรวิบูลกุล ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
948 นางสาวกฤตยา สง่ากอง ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
949 นางสาวยุวดี ทองปิด ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
950 นางสาวสุมาลิน ใสศรี ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
951 นางสาวจันทิมา ศรีศิริ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
952 นางสาวพรปวีณ์ อุดมผล ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
953 นางสาวรชตพรรณ ศรชนะ ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิชิตสงคราม
954 นางสาวสิริรัตน์ ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
955 นายสุภัทร ลิลาพันสิทธิ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
956 นายศรัณย์ สดาษเสดียร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
957 นายสุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
958 นางสาวชนิดาภา ทัพเย็น ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
959 นางนูรียา อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
960 นางขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
961 นายณัฐพงษ์ สุพรรณพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
962 นายปฐวี กาลมิกาล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
963 นายทวีรักษ์ กองข้าวเรียบ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
964 นายอนุชิต หมอเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
965 นายอภิรักษ์ สมันกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
966 นางดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
967 นางสาวจุตราพร แซ่อ๋อง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
968 นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรประทุม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
969 นางสาวอรปวีณา กรีชาฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
970 นางสาวกนกอร ปานบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
971 นางมิ่งขวัญ ชิดเชี่ยว ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
972 นางธิติมา พยายาม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
973 นางสาวศุทธินี นาวาแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
974 นางสาวหทัยทิพย์ เหมทานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
975 นางสาวชมเนตร ภิบาลคำสัตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
976 นางถิราภรณ์ ทองพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
977 นางสาวสุพัตรา พรหมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
978 นางสาวขนิษฐา บุญสุขานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
979 นางสาวขวัญตา ศรีวิรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
980 นางสาวนวพร คงราช ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
981 นางสาวจุฑามาศ ทองนวล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
982 นางสาวจิตรามาศ สงวนงาม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
983 นางสาวชาฟีนา แออุดม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
984 นางสาวสิริญญา ม่าเหล็ม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
985 นางสาวชัญญานุช ชุมดี ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
986 นางสาววรรณิศา สมจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
987 นางสาวขวัญตา นาคสัน ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
988 นางอลิษา รัชนิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
989 นางสาวฉัตฑริกา สถิน ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
990 นางสาวเหมือนฝัน ไขแสง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
991 นางสาวภัทราวดี พันธุ์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
992 นางนูรียา อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
993 นางนูรียา อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
994 นางสาวนฎา ชายเขาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
995 นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
996 นางสาววิภาดา เต็มนา ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
997 นางสาวทิพย์สุดา ดำนาดี ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
998 นางสาวดารารัตน์ ภักดีคำ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
999 นางสุภาพร ดีมาก ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1000 นางวรัทยา ไชยคง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1001 นางสาวทิพย์กมล ชิตจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1002 นางสาวจันทิมา พิบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1003 นางสาวลภัสรดา ชุมรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1004 นางสาวนิศานาถ กลมเกลี้ยง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1005 นางสาวกรณัฐ สุจริตธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1006 นางสาวอรอุมา ทับไทร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1007 นางสาวภัสสร ราศรีใส ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1008 นางสาวศิริพร หอมรื่น ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1009 นางสาวธียาน์พร ขาวสะอาด ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1010 นางอัจฉราพา ทองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1011 นางสาวนวกชมณ มะโรงวัง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1012 นางสาวจอมขวัญ พรหมสร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1013 นางบุบผา มุงคำภา ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1014 นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1015 นางนิตยา ปิ่นเทศ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1016 นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1017 นางโสภาวรรณ ศรีปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1018 นางสาวจันทิมา พิบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1019 นางสาวอรอุมา ทับไทร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1020 นางชฎาพร กิจประสาน ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1021 นายอนุชิต หมอเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1022 นางนุชรี สุทธิ์นวล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1023 นายณัฐพงษ์ สุพรรณพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1024 นางสาวภานิสรา เท่งฮะ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1025 นางถิราภรณ์ ทองพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1026 นางสาวศิวพร หมื่นรันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1027 นางสาวปวีณา เดชเอี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1028 นายธนนิต ทองประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1029 นางสาวขวัญดาว ยอดมณี ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1030 นางสาวชวิศา ถิ่นเกาะยาว ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1031 นางสาวสงกรานต์ สุเหร็น ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1032 นายอภิรักษ์ สมันกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1033 นางดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1034 นางสาวกนกอร ปานบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1035 นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1036 นางสาวกรชศา หนูเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1037 นางสาวชนิดาภา ทัพเย็น ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1038 นางสาวหนึ่งฤทัย เพชรชำนาญ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1039 นายฟีรดาวซ์ ตาเยะ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1040 นายสุภัทร ลิลาพันสิทธิ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1041 นางสาวกมลวรรณ ทองเจิม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1042 นางสาวศิรินารี ศรีรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1043 นางสาวพวงเพ็ญ ประกิต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1044 นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1045 นายศราวุธ มีจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1046 นางสาวณัฏฐา กิสลัย ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1047 นางสาวสิริรัตน์ ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1048 นางดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1049 นางสาวอัจมาพร บิลยะขวา ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1050 นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1051 นางสาวชวิศา ถิ่นเกาะยาว ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1052 นางสาวนิศานาถ กลมเกลี้ยง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1053 นายวรยุทธิ์ บุญสัย ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1054 นางสาวจันทร์ศิริ เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1055 นางสาวชนันสิริ วรรณบวร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1056 นางสาวเหมือนฝัน ไขแสง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1057 นายสุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1058 นายวรยุทธิ์ บุญสัย ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1059 นายทวีรักษ์ กองข้าวเรียบ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1060 นายศรัณย์ สดาษเสดียร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1061 นายโกวิทย์ มีทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1062 นายณัฐพงษ์ สุพรรณพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1063 นายอนุรัตน์ รักษ์วงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1064 นางนฤมล สิทธิพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1065 นางสาวภัสสร ราศรีใส ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1066 นางสาวคนึงนิตย์ ต๊ะผัด ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1067 นางสาววรรณี สุวรรณมณี เจ้าหน้าที่พยาบาล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1068 นางสาวณัฏฐา กิสลัย ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1069 นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1070 นางสาวพวงเพ็ญ ประกิต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1071 นางอัจมาพร บิลยะขวา ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1072 นายอนุชิต หมอเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1073 นายธนนิต ทองประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1074 นางดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1075 นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1076 นางอลิษา รัชนิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
1077 นายธนภัทร อารีราษฎร์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1078 นายธีระวัฒน์ ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1079 นางสาวณัชดากรณ์ รอดแก้ว โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1080 ว่าที่ร.ต. มนัสนันต์ การดี โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1081 นายฐากูร กลีบสุวรรณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1082 นายมนตรี อารีราษฎร์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1083 นายอธิพงษ์ ปรีชา โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1084 นางสาววีรินทร์ ไชยศร โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1085 นายจักรพงษ์ ผกาวรรณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1086 นางสาวภัทรสุดา เส็นติหย๊ะ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1087 นายธาริช สวนนุช โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1088 นางสาวพีชะพะงา นิรัตติมานนท์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1089 นายธาริช สวนนุช โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1090 นางปิยวรรณ วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1091 นางสาวมลิณี เรืองศรี โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1092 นางสาวน้ำฝน อินทร์เมือง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1093 นางสาวศิริมา พันแหลมทอง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1094 นางสาวสิริวิมล ศิริพันธุ์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1095 นางสาวสุภารักษ์ หิรัณย์สิริพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1096 นางสาวภัทรสุดา เส็นติหย๊ะ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1097 นางสาวพีชะพะงา นิรัตติมานนท์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1098 นางสาวเมทิกา คล่องสมุทร โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1099 นางสาวน้ำฝน อินทร์เมือง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1100 นางสาวอาภากร ทนงาน โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1101 นางสาววีรินทร์ ไชยศร โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1102 นางสาวกมลรัตน์ ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1103 นางสาวรสรินทร์ แก้วเกิด โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1104 นางสาวผกามาศ จิตรหลัง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1105 นางสาวณชดา เขียวชุม โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1106 นางสาวจิราพร ทองกุ้ง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1107 นางสาวพฤกษาชล พรหมทอง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1108 นายสุทน ชูลำภู โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1109 นายจักรพงษ์ ผกาวรรณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1110 นายธาริช สวนนุช โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1111 นายราชันย์ หวันสู โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1112 นายธาริน อารีรัตน์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1113 นายวิศรุต ดีเสมอ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1114 นายฐากูร กลีบสุวรรณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1115 นายธีระวัฒน์ ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1116 นางสาวสิริวิมล ศิริพันธุ์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1117 นางอุธิสา แอเยอส์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1118 นางสาวพัชชาภา ย้อยศิริ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1119 นางสาวพฤกษาชล พรหมทอง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1120 ว่าที่ร.ต. มนัสนันต์ การดี โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1121 นางสาวอาภากร ทนงาน โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1122 นางสาวศิริมา พันแหลมทอง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1123 นายณัฐนนท์ ระเด่น โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1124 นายทวัส ชุ่มธิ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1125 นางสาวธนภรณ์ วงศอามาตย์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1126 นางสาวณัฐการณ์ ช่างสลัก โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1127 นางสาวกานต์สินี สวนนุด โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1128 นายธันวา ไชยหยู โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1129 นายซาฟิต เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1130 นางสาวอุรัสยา ลิมาน โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1131 นางสาวพรชนก ขันเงิน โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1132 นายศุภวิชญ์ ตันฑวรักษ์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1133 นายธีรพัทธ์ ถึงพร้อม โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1134 นางสาววีรินทร์ ไชยศร โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1135 นางสาวภารุจา ปรุงเหล็ก โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1136 นางสาวสาวิตรี ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1137 นางสาวผกามาศ จิตรหลัง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1138 นางสาวพฤกษาชล พรหมทอง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1139 นายณัฐนนท์ ระเด่น โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1140 นายทวัส ชุ่มธิ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1141 นางสาวธนภรณ์ วงศอามาตย์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1142 นางสาวณัฐการณ์ ช่างสลัก โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1143 นางสาวกานต์สินี สวนนุด โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1144 นายธันวา ไชยหยู โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1145 นายซาฟิต เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1146 นางสาวอุรัสยา ลิมาน โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1147 นางสาวพรชนก ขันเงิน โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1148 นายศุภวิชญ์ ตันฑวรักษ์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1149 นายธีรพัทธ์ ถึงพร้อม โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1150 นางสาวกัณฐิกา สันฐิติ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1151 นายฐากูร กลีบสุวรรณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1152 นางสาวชนากานต์ รัตนะพงศ์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1153 นายราชันย์ หวันสู โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1154 นายธาริน อารีรัตน์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1155 นางปิยวรรณ วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1156 นางสาวมลิณี เรืองศรี โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1157 นางสาวณัชดากรณ์ รอดแก้ว โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1158 นางสาวภัทรสุดา เส็นติหย๊ะ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1159 นางสาวสิริวิมล ศิริพันธุ์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1160 นายสุทน ชูลำภู โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1161 นายวิศรุต ดีเสมอ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1162 นายธาริช สวนนุช โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1163 นางปิยวรรณ วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1164 นางสาวมลิณี เรืองศรี โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1165 นางสาวน้ำฝน อินทร์เมือง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1166 นางสาวศิริมา พันแหลมทอง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1167 นางสาวสิริวิมล ศิริพันธุ์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1168 นางสาวสุภารักษ์ หิรัณย์สิริพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1169 นางสาวภัทรสุดา เส็นติหย๊ะ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1170 นางสาวพีชะพะงา นิรัตติมานนท์ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
1171 นางสาวเมทิกา คล่องสมุทร โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]