งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ
กลุ่มสระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
***ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมดังต่อไปนี้***
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
    สถานที่แข่งขัน : อาคารเฉลิมราชย์ 60 ชั้น 1 ห้อง โดม  
    โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
    วันที่แข่งขัน : 21 ธ.ค. 2566
2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
    สถานที่แข่งขัน : อาคารเฉลิมราชย์ 60 ชั้น 1 ห้อง โดม  
    โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
    วันที่แข่งขัน : 22 ธ.ค. 2566
3. การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
    สถานที่แข่งขัน :  โรงอาหาร ป.3-4 อาคารสีส้ม
    โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
    วันที่แข่งขัน : 21 ธ.ค. 2566
4. การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
    สถานที่แข่งขัน :  โรงอาหาร ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
    วันที่แข่งขัน : 21 ธ.ค. 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
เนื่องจากตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ในรายการ ประกวดมารยาทไทย ม. 1-3   การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม. 1-3 การประกวดภาพยนต์สั้น ม. 1-3 การประกวดสวดมนต์บาลี แปลอังกฤษ ม. 1-3   มีการ เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน   จากเดิม วันที่ 22 ธันวาคม 2566  เปลี่ยนเป็น วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านดงขวาง

(แข่งขันวันที่ 21 ธันวาคม 2566  ณ  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า)

กลุ่มสาระ ภาษาไทย   
แจ้งปรับตารางการแข่งขัน
1.ระดับชั้นประถม แข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 66 ทั้งหมด 
2.ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันวันที่ 22 ธ.ค. 66 (ยกเว้นกิจกรรมต่อคำศัพท์ คำคมเดิม แข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 66 ณ ห้องประชุมใต้ร่มพระบารมี สพป.พช 2)
3. กิจกรรมต่อคำศัพท์ให้โรงเรียนนำกล่องอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วย
4. กิจกรรมคัดลายมือ/ เรียงความ/ แต่งคำประพันธ์/ พินิจวรรณคดี/ วรรณกรรมพิจารณ์ ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ ปากกา ดินสอ ยางลบ มาเอง


 

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่มชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ 
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ให้ทางโรงเรียนทำหนังสือถึง ผอ.เขต
2.แนบเอกสารเปลี่ยนตัว DOC.5 โดยสามารถดาวน์โหลดในระบบ
***นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นกับคณะกรรมการที่ตัดสินกิจกรรมนั้นก่อนเวลาแข่งขัน***

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 (แข่งขันวันที่ 21 ธันวาคม 2566  ณ  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า)

      ………………………………………………………………………….
1. การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ให้ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น. (เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.)
   1.1 หัวข้อการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech            
สำหรับใช้ในการแข่งขันแต่ละระดับ นักเรียนมีสิทธิ์จับสลาก 2 ครั้ง แล้วเลือกพูด เพียง 1 หัวข้อ
   1.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   1) Activities in my free time
   2) Why do you love your school
   3) How to keep yourself healthy
   1.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
   1) How to protect the environment
   2) How can you promote the tourism of your hometown
   3) How do you think about social media in your life
2. การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling)
    2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งบทนิทาน จำนวน 5 ชุด ให้กรรมการตัดสินในวันแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น.(เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.)
    2.2 นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย นิทานของต่างประเทศ หรือนิทานอีสป
3. การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)
    3.1  ให้ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น. (เริ่มแข่งขัน เวลา 09.30 น.)
    3.2  ภาพที่ใช้ในการแข่งขันเป็นภาพที่เกี่ยวกับโรงเรียน ประเพณีอันดีงาม สถานที่ท่องเที่ยวของไทย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนของไทย หรือการรณรงค์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และมีคำที่กำหนดให้ใช้ในการบรรยายภาพประมาณ 5 – 15 คำ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมภาพพิมพ์สี ขนาด A4 สามารถเห็นได้ชัดเจน จำนวน 5 ภาพ และแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบในวันทำการแข่งขัน
4.  การแข่งขันพูดภาษาจีน
     ให้ผู้เข้าแข่งขันนำเอกสารหลักฐานให้กรรมการตรวจสอบในวันแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น.
(เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.)
      4.1 เอกสารหลักฐานที่ผู้แข่งขันต้องนำมาแสดงในวันแข่งขัน
         1) เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน
หมายเหตุ ในเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ต้องแสดงผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2566 และต้องแสดงรายวิชาที่นักเรียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2566 ด้วย (แม้จะยังไม่มีคะแนน) เพื่อแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของการศึกษาภาษาที่สมัครแข่งขัน
         2) สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อผู้แข่งขัน ชื่อบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองของผู้แข่งขัน รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเซนต์สด ด้วยปากกาสีน้ำเงิน
         3) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ในกรณีที่ผู้อำนวยการเกษียณอายุและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รักษาราชการแทนเป็นผู้ลงนามรับรอง (เซ็นสด) พร้อมประทับตราโรงเรียน
ทั้งนี้หากกรรมการตรวจสอบ แล้วพบว่า ผู้แข่งขันคนใดขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน ผู้แข่งขันและทีม จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
      4.2 อุปกรณ์ประกอบการพูด
               คือ ป้ายนิเทศที่ทำจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65 x 81 เซนติเมตร (+ ไม่เกิน 3 เซนติเมตรโดยอนุโลม) จำนวนเพียง 1 แผ่นเท่านั้น (ใช้ได้ทั้งสองด้าน) โดยให้มีแต่เพียงภาพจำนวนไม่เกิน 10 ภาพเท่านั้น ห้ามเขียนข้อความอื่นใดบนป้ายนิเทศ หากภาพที่นำมาใช้เป็นภาพที่มีข้อความภาษาไทยปรากฏอยู่ในภาพด้วยเล็กน้อย ก็สามารถนำมาใช้ได้ ทั้งนี้ห้ามใช้ภาพที่มีข้อความที่เป็นภาษาที่ใช้ในการแข่งขันปรากฏอยู่ในภาพ (หากผู้แข่งขันใช้อุปกรณ์ไม่ตรงตามที่กำหนด จะโดนตัดคะแนนทั้งสิ้น 9 คะแนน)
      4.3 หัวข้อการแข่งขัน
              ระดับประถมศึกษา : คุณครูของฉัน (我的老)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1. กิจกรรมการแข่งขันระดับประถมศึกษาทุกกิจกรรม แข่งขันวันที่ 21 ธันวาคม 2566
2. กิจกรรมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกกิจกรรม แข่งขันวันที่ 22 ธันวาคม 2566
3. ทุกกิจกรรมให้นักเรียนเตรียม ปากกา ดินสอ ยางลบ มาเอง
4. กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกกิจกรรม ให้ผู้เข้าแข่งขันดำเนินการดังนี้
    4.1 ส่งรูปเล่มโครงงานทีมละ 4 เล่ม ให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันแข่งขัน
          เวลา 08.20-09.00 น.
    4.2 จัดเตรียม โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน มาเอง
5. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้
    5.1  ตัวเบี้ย,แป้นวางเบี้ย ที่ทำสัญลักษณ์เป็นของทีมตนเอง
    5.2 นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ หรือสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นจับเวลา

 
กลุ่มสาระการเรียนรวม + วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
♦ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ทุกประเภท. 
ณ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล วันที่ 22 ธันวาคม 2566
1.  รับรายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น. 
2. ระยะเวลาการจัดการแข่งขันเริ่มเวลา 09.00 น.- 12.00 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนาฏศิลป์(ศิลปะ-ดนตรีและนาฏศิลป์)  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ศิลปะ
–ดนตรี  และนาฏศิลป์)    ณ หอประชุมอรุณญาเขต
-กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมาไม่ทันเวลาตามตารางการแข่งขัน  คณะกรรมการกลาง  จำให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยต่อจากทีมสุดท้ายของการแข่งขันขแงแต่ละประเภทเท่านั้น
#เนื่องจากมีจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงแต่ละประเภทมีจำนวนมาก
       
ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันได้กำหนดตารางการแข่งขันต่อเนื่อง  (ไว้เว้นเวลารับประทานอาหารกลางวัน) ขอให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทตรวจสอบตารางการแข่งขันและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามเวลาที่กำหนด
#แจ้งครูผู้ฝึกสอนนักเรียน/ผู้ควบคุมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี  และนาฏศิลป์) ทุกประเภท  ขอให้นำนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการกลาง **ก่อนเวลาการแข่งขัน  ๓๐ นาที **  เพื่อให้คณะกรรมการแข่งขันได้จัดลำดับการแข่งขันต่อไป
# แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันของสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์
)
เรื่องที่ 1 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน 
   1. เรื่องการแต่งกายให้แต่งกายตามจริง
   2. เพลงที่ใช้แข่งขัน ทางคณะกรรมการลงมติกันในที่ประชุม ให้ใช้เพลงบังคับ 1 เพลง เพลงเลือกเสรี 2 เพลง
เรื่องที่ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
   - เรื่องการแต่งกายให้แต่งกายตามจริง 
เรื่องที่ 3 การแข่งขันระบำมาตรฐาน
  - ให้ผู้แสดงใส่ชุดนักเรียนนุ่งโจงกระเบน มัดรวบผมให้ตึง ม้วยผมจะอยู่ที่กลางกระหม่อม
เรื่องที่ 4 การแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์
  - ให้ผู้แสดงใส่ชุดนักเรียนนุ่งโจงกระเบน มัดรวบผมให้ตึง ม้วยผมจะอยู่ที่กลางกระหม่อม
  - ให้ผู้แสดงทำแผ่นผับ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  - เรื่อง ฉาก แสง สี ผู้แสดงยังไม่ต้องเตรียมมาก็ได้  **แต่หากเป็นอุปกรณ์ที่่ใช้ประกอบการแสดง เช่น พัด ผ้า อุปกรณ์ที่ใช้ถือประกอบการแสดงสามารถนำมาประกอบได้
เรื่องที่ 5 การประกวดเต้น Scout Anti Drug 
  - ให้ผู้แสดงสังเกตจากท่าจบของเพลง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
1. การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6  และ ระดับชั้น ม.1-3
             1.1 เป็นโครงงานอาชีพที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา หรือปีการศึกษาปัจจุบัน และมีรายงานโครงงานอาชีพ 5 บท
             1.2 ผู้เข้าแข่งขันส่งรายงานโครงงานอาชีพ 5 บท  ส่งให้กับคณะกรรมการในวันแข่งขัน จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น
            1.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ มาเอง
2. การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6  และ ระดับชั้น ม.1-3
             2.1 เป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา หรือปีการศึกษาปัจจุบัน
             2.2 โรงเรียนจัดทำเอกสาร 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 ชุด ส่งให้กับคณะกรรมการในวันแข่งขัน
            2.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ มาเอง
3. การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้น ม.1-3
           3.1 ชื่อผลงาน “น้ำพริกสมุนไพร ก้าวไกลสู่อาชีพ”
           3.2 ส่งเอกสารให้กรรมการ 1 ชุด ในวันแข่งขัน
           3.3 จัดทำแผ่นพับสูตรอาหาร วิธีการทำ จัดทำราคาทุน ค่าใช้จ่าย และราคาจำหน่าย
 4. การแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพระดับชั้น ป.4-6  และ ระดับชั้น ม.1-3
           4.1 ส่งเอกสารให้กรรมการ 1 ชุด ในวันแข่งขัน
           4.2 จัดทำแผ่นพับสูตรอาหาร วิธีการทำ ทำราคาทุน ค่าใช้จ่าย และราคาจำหน่าย
♦ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
1. กิจกรรมการต่อคำศัพท์ (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 แข่งขันพร้อมกันในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมใต้ร่มพระบารมี   
♦ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. 
1. การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รับรายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น. 
2. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง และ ประเภทปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6  
รับรายงานตัว 08.30-09.00 น. และการแข่งขั้นเครื่องร่อนเรียงตามรายการแข่งขัน  
** จำกัดด้วยสถานที่แข่งขันและการทดสอบเครื่องร่อนก่อนการแข่งขัน**
3. การการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) และประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รับรายงานตัว 08.30-09.00 น. 
4. ระยะเวลาการจัดการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีม   
5. ให้ผู้ฝึกซ้อมเตรียมเสื่อ และ โต๊ะญี่ปุ่น มาให้นักเรียนด้วย เพื่อสะดวกในการสร้างและเก็บทำความสะอาด
กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กิจกรรมการประกวดโครงงานทุกประเภท ให้โรงเรียนจัดเตรียมโต๊ะจัดวางแผงโครงงานและแสดงผลงานไปด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาตร์ (Science Show) ให้โรงเรียนจัดเตรียมลำโพงและไมค์ลอยไปด้วยตนเอง    
  การประกวดภาพยนต์สั้น  ใช้หัวข้อ "ความดี...ทำได้ทันที ไม่ต้องรอ ให้ใครเห็น"   
 ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน    
​♦ กิจกรรม คอมพิวเตอร์  
1.คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการแข่งขัน
  - ระบบปฏิบัติการ Windows 10, 64 bit, RAM 4.0 GB, CPU 3.10 GHz  และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  - Microsoft Office ที่มีอยู่ในเครื่อง เป็น Office 2019 เมนูภาษาไทย
2.สิ่งที่โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมมา
  2.1 โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันบันทึกใส่แฟลชไดร์ฟโดยจะให้ติดตั้งโปรแกรมจากแฟลชไดร์ฟ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถานที่แข่งขัน ไม่มีช่อง CD-Rom 
  2.2 ให้ทุกทีมที่เข้าแข่งขันเตรียมแฟลชไดร์ฟพื้นที่ว่าง จำนวน 1 อัน เพื่อบันทึกงานที่สร้างในการแข่งขัน
3. ทีมที่ใช้ไมโครโฟน หูฟัง ให้จัดเตรียมมาเอง    
4. ทีมแข่งขันให้มารายงานตัว เวลา 08.30 น. เนื่องจากจะมีการติดตั้งโปแกรมก่อนการแข่งขัน               

 
วันอาทิตย์ ที่ 03 ธันวาคม 2566 เวลา 16:21 น.
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 8-13 ธ.ค. 2566
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 14-16 ธ.ค. 2566
♦ ปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู  17 ธ.ค. 2566
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 18-20 ธ.ค. 2566
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 21-23 ธ.ค. 2566
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦ ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขในระบบก่อนพิมพ์เกียรติบัตร 23-25 ธ.ค. 2566
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 26 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป
   
   
วันอาทิตย์ ที่ 03 ธันวาคม 2566 เวลา 15:57 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 137
จำนวนทีม 1,236
จำนวนนักเรียน 2,800
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,960
จำนวนกรรมการ 751
ครู+นักเรียน 4,760
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,511
ประกาศผลแล้ว 205/283 (72.44%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 16
เมื่อวาน 67
สัปดาห์นี้ 3,501
สัปดาห์ที่แล้ว 4,159
เดือนนี้ 5,834
เดือนที่แล้ว 6,114
ปีนี้ 105,939
ทั้งหมด 382,024