เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ณ อำเภอเมืองสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 7 ธันวาคม - 8 ธันวาคม 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายวัชพงษ์ ภูยางสิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสุนทร หนูอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนายอวัฒนา ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอนุสิทธิ์ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเเร่วิทยา ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหลองลาด คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสงวน หงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายห้วยยางพังขว้าง คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎ์ผดุงศิลป์ ประธานศุนย์อำนวยการเครือข่ายเครือข่ายหนองหารหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายถิ่นภูไท คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายวิชัย มั่นพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเเพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕ ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายวิรัน บุญหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน ประธานศุนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวิระชาติ ยาทองไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร ประธานศุนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเเมดนาท่ม ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายเเมดด่านพลังวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
24 ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธ์ ดาโอภา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา ประธานศุนย์อำนวยการเครือข่ายนายเเก้วยบ้านเเป้น คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางวิภารัตน์ สัพโพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาตงสหราษฎร์อุทิศ ประธานศูนย์อำนวยการเครืข่ายโพนสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายบรรพต พิมพ์รส ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ ประธานศุนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทอง คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสราวุฒิ ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูผายล คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายยุทธนาพงษ์ หรหมเชษฐา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอนุบาลเต่างอย ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายเต่างอย คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายวัฒนา เติมทานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุดบาก คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายณภัทร วรรณบุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวรรณทอง คณะการรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสราวุธ พาเสนห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายครรชิต วงศ์เเต้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายทวีเดช เเสนชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางกรุณา โถชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวสร้างวิทยาคาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางสาววารุณี บารมี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละเเผน คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางนืราตรี รักษาภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางญาณิชศา โชติธนผล ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางอรัญญา เเสนสีเเก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายพดล วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางรินภัคทร์ เวชกูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางเพียงพอใจ บุญยทรรพ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูเเละบุคคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางพินทุมดี เหล่ากว้าง ผู้อำนวยการกฏหมายเเละคดี คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายวิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้อำนยวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ เเละการสื่อสาร คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายวัชพงษ์ ภูยางสิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
47 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายปริญญา ขาวประภา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
51 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิศักดิ์ บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายอุทิศ ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบเานหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางจูรีรัตน์ คำเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนคร (วันครู2501) คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางอัคครา ไชยยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบเานหนองปลาน้อย(สุทะเรืองศิลป์) คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกส้มโฮง คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางรินทร มลาวงสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฏร์สงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายสุทธิชัย ผ่านสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางสาวอรัญญา ชนะเพีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์ุทิศวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นางอุทุมพร ทองวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายประกอบ ตันมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายทวีเดช แสนชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายวัชรพงษ์ บริเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายนิพนธ์ ประมาชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นายปราโมทย์ วงศ์รำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นายขรจศักดิ์ โสรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นางสาวญาสุมินท์ นนทมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นายเดชชัย เหมาะธุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว คุรุราษฎร์รังสรรค์2 คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นายวรพงษ์ บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นายวิชัย มั่งพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียวนนท์อุทิศ5 คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นายภิเรทชัย คำทะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นางอัมรา ทิพเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหว้าน คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นายวัฒนา ไชยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นายชัยศักดิ์ แสงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นางกรรนิกา วิภาคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นางพรรมมหา เพชรพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิรตภาพที่211 คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นายอนุศิทธิ์ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นายอิสรภาพ นามละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นายสุดสาคร ไชยมัชชิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูรย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน
85 ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ วันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นายปิยะพันธ์ ชัยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นายชาญณรงค์ โพธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 (บ้านชมภูพาน) คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นายประมวล เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นายธนพงษ์ ศักดิ์ศรีวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ คณะกรรมการดำเนินงาน
90 นายนิพนธ์ ราชาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์" คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นางจินตนา หลานเศรษฐา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นางสาวสมภาร ตันสมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
94 นายธนบัตร พละชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง คณะกรรมการดำเนินงาน
95 นางสาวนิดา ศรีสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้ คณะกรรมการดำเนินงาน
96 นายประสาท อุระภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
97 นายเสกสันต์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
98 นางศิริวรรณ โสรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากับแก้ คณะกรรมการดำเนินงาน
99 นางวนิดา ภูชำนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
100 นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชา"ครุราษฎร์อุทัย" คณะกรรมการดำเนินงาน
101 นายสงวน หงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
102 นายชัยวัฒน์ แก้วหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
103 นายครรชิต วงค์แต้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
104 นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการดำเนินงาน
105 นายภาสกร มุ่งสวัสดิื ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
106 นายปรเมศวร์ วรรณทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส คณะกรรมการดำเนินงาน
107 นายนิเวศน์ มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
108 นางอาทิตยา นิลโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
109 นายเสเงี่ยม ถึงนามลี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห คณะกรรมการดำเนินงาน
110 นายวชิราวุธ ปานพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" คณะกรรมการดำเนินงาน
111 นายภสุ เถาว์ชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
112 นางสุคนธ์ จีนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง คณะกรรมการดำเนินงาน
113 นายวัฒนา เติมทานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
115 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
116 นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
117 นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
118 นายยุทธชัย จริตน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีกุด คณะกรรมการดำเนินงาน
119 นายสายสมร พุทธิไสย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
120 นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
121 นางสิริรัตน์ งิ้วโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
122 นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
123 ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
124 นายอดิศักดิ์ วงศรีชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะกรรมการดำเนินงาน
125 นายสราวุธ พาเสนห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการดำเนินงาน
126 นางวาสนา บัวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
127 นางธนยภรณ์ คำภูษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม คณะกรรมการดำเนินงาน
128 นายธีรพงษ์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี คณะกรรมการดำเนินงาน
129 นายสุระกัณฑ์ ต้องเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดสะกอย คณะกรรมการดำเนินงาน
130 นายสุนทร หนูอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
131 นางสาวธิดา ลือวันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฮู คณะกรรมการดำเนินงาน
132 นางวิภารัตน์ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงาน
133 นางกรุณา โถชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
134 นางปิ่นเกศ มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
135 นายสิทธิพร สิมลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด คณะกรรมการดำเนินงาน
136 นายวชิราวุฒิ โถชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
137 นายสิรวิชญ์ เขียวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
138 นายโกวิทย์ ศรีพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่งเต่า คณะกรรมการดำเนินงาน
139 นายสุริยศักดิ์ ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงศรี คณะกรรมการดำเนินงาน
140 นายวิรัน บุญหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน คณะกรรมการดำเนินงาน
141 นายยุทธพงษ์ พรหหมเชษฐา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเต่างอย คณะกรรมการดำเนินงาน
142 นายกรกฎ พลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุยาลสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
143 นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ คณะกรรมการดำเนินงาน
144 นางดวงใจ ราชาไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
145 นายอดิศักดิ์ ศรีนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนางอยโพนปลาไหล คณะกรรมการดำเนินงาน
146 นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน
147 นายธีรพันธุ์ จันทบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
148 นายเกษมสันติ์ ศรีคำแซง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ คณะกรรมการดำเนินงาน
149 นายสมเกียรติ นามเสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาบคำข่า คณะกรรมการดำเนินงาน
150 นางอ้อย คำปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย คณะกรรมการดำเนินงาน
151 นางศิรินุช สุทธิอาคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน
152 นายภานุพงษ์ คำภูษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง คณะกรรมการดำเนินงาน
153 นางสาวนิตยา คำนาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
154 นางฤดีวรรณ ชัยเสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
155 นางสุธีกานต์ วงศ์วรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
156 นายวีระยุทธ แสงไชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการดำเนินงาน
157 นายนิพพิชฌน์ ไชยสุพรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
158 นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตองโขบ คณะกรรมการดำเนินงาน
159 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ คณะกรรมการดำเนินงาน
160 นายธีรวัตฒ์ การุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
161 นางสุภาวรรณ ยาทองไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
162 นายวิระชาติ ยาทองไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร คณะกรรมการดำเนินงาน
163 นายอุทัน วงศ์ศรียา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา คณะกรรมการดำเนินงาน
164 นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม คณะกรรมการดำเนินงาน
165 ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน
166 นายสิทธิงศ์ พลทองเติม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
167 นายวิทธวรรตนื เพลิดพราว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่นาดี คณะกรรมการดำเนินงาน
168 นายวัชรา บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
169 นางสุนนท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการดำเนินงาน
170 นายทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ คณะกรรมการดำเนินงาน
171 นายธนูรักษ์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเต่างอย คณะกรรมการดำเนินงาน
172 นายปัญญา พันเพียง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน
173 นางเพ็ญนิดา ศรุตศรีพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง คณะกรรมการดำเนินงาน
174 นายณอนรรฆ์ สุขรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
175 นางสาวจจินตนา บุตตะหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการดำเนินงาน
176 นายเศกสรร เพียสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย คณะกรรมการดำเนินงาน
177 นายสมเจตน์ หาญมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
178 นางวิภารัตน์ สัพโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน
179 นายอนุรักษ์ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าผาง คณะกรรมการดำเนินงาน
180 ว่าที่ร้อยตรียศกร มณีกันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ คณะกรรมการดำเนินงาน
181 นายอุเทน เชื้อวังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาเซือม คณะกรรมการดำเนินงาน
182 นายเทพวิมล โคตรตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
183 นายอภภิชาต แสงลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสร้างค้อ คณะกรรมการดำเนินงาน
184 นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
185 นายกิตติศักดิ์ พันธ์พรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮอมสิมประชาสรร คณะกรรมการดำเนินงาน
186 ว่าที่ร้อยตรีอภิสอทธิ์ ดาโอภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
187 นายวัชรินทร์ วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
188 นายศุภชัย ยศตะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงาน
189 นายพรประเสริฐ สิทธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
190 นายเชาวลิต ยิ้มแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎ์ไพบูลย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
191 นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
192 นางสกลรัตน์ มุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนน้ำพุง คณะกรรมการดำเนินงาน
193 นางสาวจุรีรัตน์ แจนโกนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายเจงเวง) คณะกรรมการดำเนินงาน
194 นางสาวนิศากร พลชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง คณะกรรมการดำเนินงาน
195 นางพัชญ์สินี ศรีลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
196 นางสาวปรียาพร ดำรงไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะโค คณะกรรมการดำเนินงาน
197 นายสมจิตร ชูอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า คณะกรรมการดำเนินงาน
198 นายสุวิทย์ ขันติทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภุพาน คณะกรรมการดำเนินงาน
199 นางสิริกร มาตราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด(รก) คณะกรรมการดำเนินงาน
200 นายมลิน จิตจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกภู คณะกรรมการดำเนินงาน
201 นายสราวุฒิ ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ คณะกรรมการดำเนินงาน
202 นางสาวศิริรักษณ์ คึ้มยะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดค้อ(รก) คณะกรรมการดำเนินงาน
203 นายวีระชัย พรมหโคร ึครูโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา(รก) คณะกรรมการดำเนินงาน
204 นายทินกร ประเสริฐหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
205 นายวัฒนา วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
206 นายบรรพต พิมพ์รส ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ คณะกรรมการดำเนินงาน
207 นายศักดิ์ชาย แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเลา คณะกรรมการดำเนินงาน
208 นายประสบชัย ม่อมพะเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
209 นายขุนชิต ละราคี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร คณะกรรมการดำเนินงาน
210 นายเกียรติภูมิ มะแสงสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
211 นางสาวพัชรารัตน์ แสงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" คณะกรรมการดำเนินงาน
212 นายลือชัย รัชอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" คณะกรรมการดำเนินงาน
213 นางสาวกนกพร ฮ่มป่า ครูโรงเรียนบ้านห้วยแคน (รก) คณะกรรมการดำเนินงาน
214 นางสาวศิริธร รัตนะพลที ครูโรงเรียนบ้านหวด (รก) คณะกรรมการดำเนินงาน
215 นายพรศักดิ์ โททุมพล ครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (รก) คณะกรรมการดำเนินงาน
216 นางสุมาลี คึึ้มยะราช ครูโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ (รก) คณะกรรมการดำเนินงาน
217 นางทะนงศรี พิมพ์สมแดง ครูโรงเรียนบ้านกุดแข้ (รก) คณะกรรมการดำเนินงาน
218 นางวราลักษณ์ โจมไตร ครูโรงเรียนบ้านนาแก (รก) คณะกรรมการดำเนินงาน
219 นางรัตนาภรณ์ เกษวงษา ครูโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) (รก) คณะกรรมการดำเนินงาน
220 นางประภาพร บุญเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา (รก) คณะกรรมการดำเนินงาน
221 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศีกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
222 นายไพบูรณ์ คำภูมี ศีกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
223 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสาร ศีกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
224 นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ ศีกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
225 นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
226 นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
227 นางหทัยกาญจน์ นามมิตย์ ศีกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
228 นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศีกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
229 นางส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
230 นายปริญญา ขาวประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
231 นางสาวศิริจินดา ศรีไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
232 นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
233 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
234 นางมัทนา ศรีโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
235 นางนิรันดร จันลงวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
236 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
237 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
238 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
239 นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
240 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
241 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
242 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
243 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
244 นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
245 นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
246 นางสาววราพร ตันเสนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
247 นางสาวนิศากร ผาใต้ ครูธุรการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
248 นางสาวบุญเรือง ฤกษ์ดี ครูธุรการโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
249 นางสาวภัทรศยา วงโสภา ครูธุรการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
250 นายอิสรพงษ์ อุปศรี ครูธุรการโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
251 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
252 นางชนิตา ขาวประภา ครูโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
253 นางสาวจุฬาวรรณ พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
254 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
255 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
256 นายวิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
257 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
258 นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
259 นายปริญญา ขาวประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
260 นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
261 นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
262 นายโกวิทย์ ศรีพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่งเต่า คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
263 นายวัชรพงษ์ บริเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
264 นางชนิตา ขาวประภา ครูโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
265 นางสาววราพร ตันเสนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
266 นางสาวนิศากร ผาใต้ ครูธุรการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
267 นางสาวบุญเรือง ฤกษ์ดี ครูธุรการโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
268 นางสาวภัทรศยา วงโสภา ครูธุรการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
269 นายอิสรพงษ์ อุปศรี ครูธุรการโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
270 นายวิจักษ์ อัศวาวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
271 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
272 นางสาวอุษณีย์ บุตรงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
273 นางสาวจุฬาวรรณ พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประกวดแข่งขัน
274 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
275 นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
276 นายวิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
277 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
278 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
279 นายปริญญา ขาวประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
280 นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
281 นางอุดมลักษณ์ คำภูมี ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
282 นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
283 นายวิจักษ์ อัศวาวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
284 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
285 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
286 นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
287 นางนิราตรี รักษาภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
288 นางญาณิชศา โชติธนผล ผู้อำนวยการหน่วยตรวสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
289 นางอรัญญา แสนสีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
290 นางเพียงพอใจ บุญยทรรพ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
291 นางพินทุมดี เหล่ากว้าง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
292 นางณัฐหทัย ชุมปัญญา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
293 นางอโนมา พัฒนะราช นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
294 นางสาวกัลยา งันลาโสม นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
295 นางสาวรัตติยา แซ่โค้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
296 นางสุมลทา สงวนนาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
297 นางวณัชวรรณ ชุมปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
298 นายทองสุข ศรีหาพุฒ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
299 นายสุรชัย โยธานัก พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
300 นางสุดารัตน์ วงสาพาน แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
301 นางสาวอุมารินทร์ สอนซ้าย แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
302 นายประสิทธิ์ ศรีสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
303 นายปริญญา ขาวประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
304 นายนพดล ทีคอโงน นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
305 นางสาววชิรดา ปานพรม นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
306 นางสาววารุณี บารมี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ
307 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
308 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
309 นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
310 นายสราวุธ พาเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
311 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
312 นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
313 ว่าที่ร้อยตรีนิพธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
314 นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
315 นายเปรม ปรีดิ์อนันต์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
316 นางหทัยการญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
317 นางส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
318 นายปริญญา ขาวประภา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
319 นางสาวศิริจินดา ศรีไทย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
320 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
321 นางมัทนา ศรีโยธา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
322 นางรักษ์ติยา ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนบ้านโนนกุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
323 นางสาวมยุลี จันทร์ศรีนวล ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
324 นางกัลยา สิงห์สุธรรม ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
325 นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
326 นายศณชัย วงษ์ขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
327 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
328 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
329 นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
330 นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
331 นางสาวกาญจน์ภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
332 นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด
333 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
334 นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
335 นายสราวุธ พาเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
336 นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
337 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
338 นางสาวจุรีรัตน์ แจนโกนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
339 นายนพนันท์ แก้วมุงคุณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
340 นายธิติ สาไพรวัน ครูโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
341 นายวิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
342 นางสาวดุสิตา พุทธิไสย นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
343 นายวิจักษณ์ อัศวาวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
344 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
345 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
346 นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
347 นางนิราตรี รักษาภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
348 นางญาณิชศา โชติธนผล ผู้อำนวยการหน่วยตรวสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
349 นางญาณิชศา โชติธนผล ผู้อำนวยการหน่วยตรวสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
350 นางอรัญญา แสนสีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
351 นางเพียงพอใจ บุญยทรรพ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
352 นางพินทุมดี เหล่ากว้าง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
353 นางณัฐหทัย ชุมปัญญา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
354 นางอโนมา พัฒนะราช นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
355 นางสาวกัลยา งันลาโสม นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
356 นางสาวรัตติยา แซ่โค้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
357 นางสุมลทา สงวนนาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
358 นางวณัชวรรณ ชุมปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
359 นายทองสุข ศรีหาพุฒ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
360 นายสุรชัย โยธานัก พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
361 นางสุดารัตน์ วงสาพาน แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
362 นางสาวอุมารินทร์ สอนซ้าย แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
363 นายประสิทธิ์ ศรีสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
364 นายปริญญา ขาวประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
365 นายนพดล ทีคอโงน นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
366 นางสาววชิรดา ปานพรม นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
367 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการประเมินผล
368 นายอนุสิทธิ์ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่วิทยา คณะกรรมการประเมินผล
369 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประเมินผล
370 นายสุนทร หนูอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอวัฒนา คณะกรรมการประเมินผล
371 นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหอมไผ่ล้อม คณะกรรมการประเมินผล
372 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการประเมินผล
373 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการประเมินผล
374 นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการประเมินผล
375 นางสาวศิริจินดา ศรีไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการประเมินผล
376 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการประเมินผล
377 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการประเมินผล
378 นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการประเมินผล
379 นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการประเมินผล
380 นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
381 นางนรินทร์ภัค เวชกูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
382 นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
383 นางสาวอัญชรี มุงวงษา นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
384 นายภีรมิต ประพันธ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
385 นางมณีรัตน์ อุปลี นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
386 นางสาวเปี่ยมพร ชลพันธ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
387 นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
388 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
389 นายอนุสิทธิ์ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
390 นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนหอมไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
391 นางมณีรัตน์ แฮนเกตุ ครูโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
392 นางนงค์นุช บุตรดาวงค์ ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
393 นางสาวอารยา คำบูราณ พนักงานราชการโรงเรียนนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
394 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
395 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
396 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
397 นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
398 นายธีรพันธุ์ จันทบุตร รอง ผอ.รร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
399 นางประคองขวัญ วันดี ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
400 นางสาวปนัดดา เวียนวัน ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
401 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
402 นางสาวกาญจน์ภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
403 นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
404 นายสุนทร หนูอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
405 นายสราวุฒิ ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
406 นายทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
407 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
408 นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
409 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
410 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
411 นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเต่างอย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
412 นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
413 นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
414 ว่าที่ร้อยตรียศกร มณีกันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
415 นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
416 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
417 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
418 นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
419 ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
420 นายลือชัย รัชอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
421 นายสุดสาคร ไชยมัชชิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
422 นางนลินี แก้วเคน ครูโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
423 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
424 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
425 นายสุทธิชัย ผ่านสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
426 นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
427 นางศิรนุช สุทธิอาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
428 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
429 นางชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
430 นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
431 นางอัคครา ไชยยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
432 นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
433 นางสาวจุรีรัตน์ แจนโกนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
434 นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
435 นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
436 นางฤดีวรรณ ไชยเสนา รอง ผอ.รร.บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
437 นางส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
438 นางสาวศิริพร กุลสานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ กรป.กลาง 909 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
439 นางพัชรารัตน์ แสงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
440 นางดาวใจ ราชาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
441 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
442 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
443 นางสกลรัตน์ มุกดา ผอ.โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
444 นางพิชญ์สินี ศรีลารักษ์ ผอ.โรงเรียนเขื่อนน้ำพุงจัดระเบียบ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
445 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
446 นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
447 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
448 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
449 นางสกลรัตน์ มุกดา ผอ.โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
450 นางพิชญ์สินี ศรีลารักษ์ ผอ.โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
451 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
452 นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
453 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
454 นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)
455 นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)
456 นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)
457 ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)
458 นายกรกฏ พลตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)
459 นางดวงใจ ราชาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)
460 นายธีรพันธุ์ จันทบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)
461 นายวัชริทร์ นาคะอินทร์ ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)
462 นายจิตรกร เเก้วกิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)
463 นายเปรม ปรีดิ์ธนันต์ ศึกษานิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)
464 นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
465 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
466 นายสราวุธ พาเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
467 นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
468 นางนงค์นุช บุตรดาวงค์ ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
469 นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
470 นางอุดมลักษณ์ คำภูมี ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
471 นางมัทนา ศรีโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
472 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ คณะกรรมการอำนวยการแข่่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
473 นายชัยวัฒน์ แก้วหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
474 นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตองโขบ คณะกรรมการอำนวยการแข่่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
475 นางอรัญญา แสนสีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
476 นางสาวพนารัตน์ มาลี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
477 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
478 นางสาวนงนภัส ทะลาสี รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
479 นายวุฒิชัย ใจนะภา รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
480 นายสงวน หงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
481 ว่าที่ร.ต.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
482 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
483 นางสกลรัตน์ มุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนน้ำพุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
484 นางสาวกนกกร ศาลางาม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
485 นางสาวพัชระดา ฆารพันธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
486 นางสาวอโณทัย นันแพง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
487 นายสุริยา สุทธิโคตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
488 นางชมภู งิ้วโสม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
489 นางอรัญญา แสนสีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
490 นางวริญทิพย์ เครือทองศรี นักวิชาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
491 นางสาวจุรีพร แสนนาม นักวิชาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
492 นายชยพล สุมังคะ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
493 นายจักรพงษ์ อนุอัน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
494 นางสาวภคพร เกษมสานต์ นักจิตวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
495 นางสาวพิมพ์ผกา อยู่แร่ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สกลนคร เขต _1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
496 นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
497 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
498 นางสาวนงนภัส ทะลาสี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
499 นายวุฒิชัย ใจนะภา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
500 นายสงวน หงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
501 นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
502 สุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
503 นางสกลรัตน์ มุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนน้ำพุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
504 นางสาวกนกกร ศาลางาม ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
505 นางสาวพัชระดา ฆารพันธ์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
506 นางสาวอโณทัย นันแพง ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
507 นายสุริยา สุทธิโคตร ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
508 นางชมภู งิ้วโสม ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
509 นายอรรฆเดช ภูกันดาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
510 นายจักรพงษ์ อนุอัน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
511 นายชยพล สุมังคะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
512 นายวิษณุ สุวรรณไตรย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
513 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
514 นายวิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
515 นายวัชรพงษ์ บริเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
516 นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
517 นายธนบัตร พละชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
518 นายประกอบ ตันมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
519 นายยุทธชัย จริตน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีกุด คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
520 นายชิราวุธ ปานพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
521 นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
522 นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตองโขบ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
523 นายพรภวิษย์ อุ่นวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
524 นางวัฒนา คำโสมศรี ครูโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
525 นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
526 นางพิกุล เคนประคอง ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
527 นายคารม สมสาย ครูโรงเรียนเขื่อนน้ำพุง คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
528 นายวิทยา เฆมวัน ครูโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
529 นางสาวฉันทนา เพียตัวผู้ ครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
530 นายไมตรี เภาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
531 นางสาววารีน่า แสนสุริวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตองโขบ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
532 นายกฤษฎา ทัดไทย ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
533 นางสาวอรอุมา สลางสิงห์ ครูธุรการโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
534 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
535 นายวิจักษณ์ อัศวาวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
536 นางอรัญญา แสนสีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
537 นางสาวนงนภัส ทะลาสี รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
538 นายวุฒิชัย ใจนะภา รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
539 นางสาวพัชระดา ฆารพันธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
540 นางสาวอโณทัย นันแพง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
541 นายสุริยา สุทธิโคตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
542 นางชมภู งิ้วโสม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
543 นางสาววรวลัญช์ วิโย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
544 นายชัชวาล ไวแสน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
545 นางเกษร บุญสะอาด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
546 นางสาวกรกนก บุตรเพ็ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
547 นางกรรณิกา คัดทะจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
548 นางเบญจรงค์ ช่อมะลิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
549 นางสาวฐิติพร ปัญญาวัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
550 นางสาวพิชญ์ชาพร จี้รัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
551 นายสุรวุธ งิ้วโสม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
552 นายสุรีพร จันทะหงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
553 นายพรประเสริฐ บุญพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
554 นางสาวปทุม คำเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
555 นางสาววราภรณ์ แสนเพียง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
556 นางสาวประทานพร บัวแสน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
557 นางสาวกณิกรณ์ น้อยเหลือง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
558 นายวิษรุจน์ ศรีภูมิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
559 นางสาวกาญจนา ชัยมุงคุณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
560 นางสาววนิดา พิมแพง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
561 นางสาวเมวิกา สอนโพธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
562 นายธนาวัฒน์ สิมศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
563 นายมงคลพฤหัสษ์ แก้วกันหา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
564 นางสาวสุพรรณี โกศิยะกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
565 นางชนิกานต์ คำเมือง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
566 นางสาววานิชชา จำพิมาย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
567 นางสาวนฐมน รักประยูร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
568 นายอุกฤษฏ์ ทองสันทัด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
569 นางสาวศรุดา สัญญะงาม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
570 นางสาวมณีรัตน์ ไวจำปา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
571 นายอดิสิทธิ์ วงค์ละคร ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
572 นางสาวตรีพุธ วิเศษสาคร ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
573 นางนิตยา โนนสุรัตน์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
574 นางสาววัชรียา หล้าคำแก้ว ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
575 นางสาวจิราพร อุทาสี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
576 นายกัมพล พิชิตวงค์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
577 นางสาวจุฑามาศ นวะศรี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
578 นางสาวพุทธิดา บรรจมาตย์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
579 นายอานนท์ แสวงชัย ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
580 นางสาวฉัตรสุดา ศรีเมือง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
581 นายวินัย ภารสำเร็จ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
582 นายวงค์ประเสริฐ แสนมะฮุง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
583 นายธงชัย พรมวัง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
584 นางวิสุดา คำหด ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
585 นางสาวณัฐกาญ ฆารประเดิม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
586 นายสันติสุข สรีราช ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
587 นางสาวจินกร พรมเมือง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
588 นางณัฐกาญ ฆารประเดิม ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
589 นางสาวจินกร พรมเมือง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
590 นายขจรรัตน์ โททุมพล ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
591 นางสาวรัตนา ปีคุณ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
592 นางสาวนัดดา อุปสิทธิ์ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
593 นางสาวกนกกร ศาลางาม ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
594 นายจักรพงษ์ อนุอัน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
595 นางสาวภคพร เกษมสานต์ นักจิตวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
596 นางสาวพิมพ์ผกา อยู่แร่ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สกลนคร เขต _1 คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
597 นางสาวศิริจินดา ศรีไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน
598 นางสาวธัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน
599 ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน
600 นางอุทุมพร ทองวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน
601 นายปราโมทย์ วงศ์รำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน
602 นายปิยะพันธ์ ชัยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน
603 นางสาวนิตยา คำนาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน
604 นางสาวศิริจินดา ศรีไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน
605 นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.
606 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
607 ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย ผอ.รร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
608 นางอรัญญา แสนสีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
609 นายยุทธศักดิ์ อุส่าห์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
610 นายอรรฆเดช ภูกันดาน นักวิชาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
611 นางวริญทิพย์ เครือทองศรี นักวิชาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
612 นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ ผอ.รร.บ้านโคกม่วง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
613 นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี ผอ.รร.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
614 ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา ผอ.รร.บ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
615 นางจูรีรัตน์ คำเมือง ผอ.รร.สกลนคร (วันครู 2501) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
616 นางสาวจุรีรัตน์ แจนโกนดี รอง.ผอ.รร.เมืองสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
617 ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์ วันดี ผอ.รร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
618 นายสิทธินันท์ พันลา ครู รร.นาอ้อยคำสะอาด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
619 นายปริญญา ขาวประภา ศน.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
620 นางชนิตา ขาวประภา ครู รร.บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
621 เด็กหญิงเขมนิจ อุปิมนต์ นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
622 เด็กหญิงกนกวรรณ นาโควงค์ นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
623 เด็กหญิงชนากานต์ มีไกรลาส นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
624 เด็กหญิงนิภาพร มันอินทร์ นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
625 เด็กหญิงปัทมวรรณ คำสุขุม นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
626 เด็กหญิงรินรดา เรือวิรักษ์ นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
627 เด็กหญิงวนิษา โพนสอน นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
628 เด็กชายนวพล ยอดแก้ว นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
629 เด็กหญิงชมพูนุช ชัยโคตร นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
630 เด็กชายสถาพร โคตรธรรม นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
631 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยะวังพล นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
632 เด็กชายธนพล ดอกสี นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
633 เด็กชายตีเพชร เทาศิริ นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
634 เด็กชายธนพร ชัยทะ นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
635 เด็กชายธนากรณ์ ศรีฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
636 เด็กชายพงศกร นวลนาง นักเรียน โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล การแสดงพิธีเปิด
637 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วบุญมี นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
638 เด็กหญิงรุ่งนภา นามผา นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
639 เด็กหญิงณภัทรฌา สุกาละ นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
640 เด็กหญิงวรัญญาพร ซึมเมฆ นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
641 เด็กหญิงพรนิกา ศรีอาจ นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
642 เด็กหญิงเมธาพร คำศรี นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
643 เด็กหญิงภาวิณี ทองเพ็ง นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
644 เด็กหญิงพัชรา พลไชยทา นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
645 เด็กหญิงปนิดา ปาละรีย์ นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
646 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ผ่านสุวรรณ นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
647 เด็กหญิงฉัตรพร ศรีคำ นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
648 เด็กหญิงวรัญญา แซ่ซื้อ นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
649 เด็กหญิงนภัสสร ศรีแก้ว นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
650 เด็กหญิงภัทราวดี พรหมบรรดิษฐ์ นักเรียน โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม การแสดงพิธีเปิด
651 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สนับสนุน การแสดงพิธีเปิด
652 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สนับสนุน การแสดงพิธีเปิด
653 เด็กหญิงนฤดี นาดี นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
654 เด็กหญิงนิชานันท์ บุ่งนาแซง นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
655 เด็กชายพสิษฐ์ ปวงสุข นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
656 เด็กชายปิยภัทร วังผือ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
657 เด็กชายปุณณวิช พิมมะโส นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
658 เด็กหญิงปุณิกา วรรณพงศ์ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
659 เด็กชายสุกนต์ธี ธรรมธิกา นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
660 เด็กชายพิชยศ โยลัย นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
661 เด็กชายพิทยุตม์ พงศ์ปลัด นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
662 เด็กชายสรอรรถ ภูมิทอง นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
663 เด็กหญิงกชกร เสมอพิทักษ์ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
664 เด็กหญิงกชพรรณ ศรีพลพา นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
665 เด็กชายกันตพัฒน์ จรุงเกียรติสกล นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
666 เด็กหญิงระพีพรรณ แสนนาม นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
667 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คุณแก้ว นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
668 เด็กหญิงจันทวรรณ นามบุตรดี นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
669 เด็กชายชญานิน ศรีวิชัย นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
670 เด็กหญิงชนาภา อภิชนรัตนากร นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
671 เด็กชายจิรายุส บุณยารมย์ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
672 เด็กชายชยยศ เตชสุนทรกุล นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
673 เด็กหญิงณิชา หาญฐาปนาวงศ์ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
674 เด็กชายณภัทร หงษ์ภู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
675 เด็กหญิงจริญญาพัชร บุญยอด นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
676 เด็กชายณัฐภูมินทร์ นนทะคำจันทร์ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
677 เด็กชายสิขเรศวร์ แก้วมิ่งดี นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
678 เด็กชายทินกร จันฤาไชย นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
679 เด็กชายพลาวัสดิ์ พันธ์พิพิธ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
680 เด็กชายธนพัฒน์ การุณ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
681 เด็กชายธีธัช เศษมาตร นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
682 เด็กหญิงสุธัมมา บัวเพชร นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
683 เด็กชายเอก ดวงพิมพ์บุญ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
684 เด็กหญิงชนมน คล้ายรัศมี นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
685 เด็กหญิงธัญพร กองกาญจน์ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
686 เด็กหญิงนฤภร ศรีวิชา นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
687 เด็กหญิงศิรภัสสร บุตรเวียงพันธ์ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
688 เด็กหญิงพัททิยา ปุนริบูรณ์ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
689 เด็กหญิงกมลภัทร ประเสริฐนู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
690 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ อินทร์เจริญ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
691 เด็กชายภัทรปวินทร์ กางทอง นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
692 เด็กชายภาคิน อุณาพรหม นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร การแสดงพิธีเปิด
693 เด็กหญิงญดากร สุขสบาย นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรน้อย
694 เด็กหญิงนวลวรรณ ชื่นใจ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรน้อย
695 เด็กหญิงศุภิสรา สุนนท์ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรน้อย
696 เด็กหญิงพิชญาภา ขาวไป๋ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรน้อย
697 เด็กหญิงจีรนนท์ ชุมปัญญา นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรน้อย
698 เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญโยธา นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรน้อย
699 นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรน้อย
700 นางพัชรินทร์ จุลบาท ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรน้อย
701 นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร
702 นางสาวมยุลี จันทร์ศรีนวล ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร
703 นายณรงฤทธิ์ วงศ์เข็มมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดงวงดนตรีสากล ประกอบการแสดงพิธีเปิด
704 นางสาวณัฐณิชา บุญยืน ครู อัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดงวงดนตรีสากล ประกอบการแสดงพิธีเปิด
705 นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดงวงดนตรีสากล ประกอบการแสดงพิธีเปิด
706 นางสาวธิดาทิพย์ สุธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดงวงดนตรีสากล ประกอบการแสดงพิธีเปิด
707 นางวีนัส พิมพ์มีลาย ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดงวงดนตรีสากล ประกอบการแสดงพิธีเปิด
708 นายอุทัย นีอำมาตย์ ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ประกอบการแสดงพิธีเปิด
709 นายปัญญา ราศรี ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ประกอบการแสดงพิธีเปิด
710 นางสาวมะลิสา พรหมกระบิล ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ประกอบการแสดงพิธีเปิด
711 นายวุฒิชัย จันทร์ธิ ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ประกอบการแสดงพิธีเปิด
712 นางสาวตรีชฎา ขวาธิจักร ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ประกอบการแสดงพิธีเปิด
713 นายธิติธาดา ดวงเคน ครู โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ประกอบการแสดงพิธีเปิด
714 นางสาวปราณี กุลมิล ครู โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ประกอบการแสดงพิธีเปิด
715 นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง ครู โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ประกอบการแสดงพิธีเปิด
716 นางสาวสุดาวรรณ คำศรีพล ครู โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ประกอบการแสดงพิธีเปิด
717 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
718 พิพิธภัณฑ์ภูพาน เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
719 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ, กิจกรรมสภานักเรียน, กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
720 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ, กิจกรรมสภานักเรียน, กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
721 โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
722 โรงเรียนพังขว้างวัฒนศิลป์ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป (ดนตรี)
723 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
724 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
725 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) เป็นสถานที่พิธีเปิด และสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ, สาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
726 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
727 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม sillapa.net
ศน.นิรันดร จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน
ศน.จารุวรรณ หล้าพิศาล ผู้ประสานงานการแข่งขัน
ผอ.วิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้จัดการเว็ปไชต์จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
Copyright © 2012-2024 nk1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]