การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินงานเปิดโลการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ระดับมัธยมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

>>> แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาคณะกรรมการดำเนินงาน (สำหรับศูนย์ฯ ใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ )
>>> Download https://drive.google.com/drive/folders/1Seh7TO8_adATIYNoGnmSwknA0ISMao4s?usp=sharing
วันอังคาร ที่ 05 กันยายน 2566 เวลา 21:47 น.
>>>>รายการแข่งขัน ที่ 268 การแข่งขันตลกระดับชั้น ม.1-ม.6  และรายการแข่งขันที่ 269 การแข่งขันมายากล ทางศูนย์การแข่งขันจัดเตรียมกลองชุดไว้ให้ ส่วนอุปกรณ์เครื่องดนตรีอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการแสดงให้ ทีมผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
ผู้ประสานงาน
         1. คุณครูโศภิษฐา โพธิ์สาลี โทร 0872924542
         2. คุณครูพิมพิมล คงสกุล    โทร 0819566051

 
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2566 เวลา 15:47 น.
เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน
งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17
1. Doc5 - 01 ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
2. Doc5 - 02 ขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
3. Doc5 - 03 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
4. Doc5 - 04 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลครูผู้ฝึกสอน
5. Doc5 - 05 ขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
6. Doc5 - 06 ขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน

download >>>https://drive.google.com/drive/folders/1QXWnEPscudln2Q5Fe45cVpt3PebKXc5x?usp=sharing
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2566 เวลา 12:01 น.
ประกาศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. การประกวดภาพยนตร์สั้น
     ๑.๑. ในการแข่งขันให้ใช้ร่างเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ ความดี...ทำได้ทันที ไม่ต้องรอให้ใครเห็น” : แสดงถึงการทำความดี การประกอบคุณงามความดี โดยไม่ได้มุ่งหวังจะให้ใครรู้หรือไม่ได้ประกาศให้ผู้อื่นรับรู้หรือต้องการชื่อเสียงและคำสรรเสริญจากผู้อื่น โดยมีความยาว 5 นาที (รวม Title และ EndCredit)
     ๑.๒. ส่งผลงานผ่าน Google Dive ที่ E-mail [email protected] ให้อัพโหลดส่งผลงานก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น.ของวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เท่านั้น
     ๑.๓ ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งเล่มบทภาพยนตร์สั้น จำนวน ๓ ชุด พร้อมแนบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตรงจุดรับรายงานตัว

๒. ประกวดละครประวัติศาสตร์ และการประกวดละครคุณธรรม
     
๒.๑. จำนวนนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ - ๑๕ คน รวมนักเรียน Staff
     
๒.๒ การแข่งขันให้บทบาทการแสดงเปิดกว้างทางเพศสภาพอย่างเสรี
     
๒.๓ ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งเล่มบทละครจำนวน ๓ ชุด ตรงจุดรับรายงานตัว
๓. การส่งเล่มเอกสาร/ผลงาน ของการแข่งขันทุกรายการ ให้ส่งในวันแข่งขัน ตรงจุดรับรายงานตัว
๔. ลำดับการแข่งขันเป็นไปตามลำดับที่ในเอกสารการลงทะเบียนในระบบการแข่งขัน (ไม่มีการจับฉลากบริเวณหน้างาน)
๕. กรณีการเปลี่ยนตัวนักเรียน ต้องมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนจากสถานศึกษาโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม โดยนำมายื่น ณ จุดลงทะเบียนรับรายงานตัวในวันแข่งขัน

ดาวน์โหลด ==> /ckfinder/userfiles/files/devstudent.pdf
วันเสาร์ ที่ 02 กันยายน 2566 เวลา 14:09 น.
ประกาศศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม)
๑. กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
   ๑. ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. พร้อมส่งเล่มรายงานโครงงาน  จำนวน  ๖ เล่ม  หากไม่ส่งหรือส่งช้า
       จะถูกตัดคะแนนรายงาน ๓๐ คะแนน
   ๒. ลำดับการนำเสนอจัดตามลำดับการลงทะเบียน
         ผู้ประสานงาน
       ครูพัชราพรรณ   เม่าน้ำพราย   โทรศัพท์   ๐๘๙ ๘๗๗ ๓๔๐๙

๒. กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
   ๑. ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. พร้อมส่งเล่มรายงานโครงงาน  จำนวน  ๖ เล่ม 
   ๒. จับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา  ๐๙.๐๐ น.
   ๓. ผู้เข้าแข่งขันเริ่มนำเสนอโครงงานตามลำดับ
       - ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ใช้เวลาในการนำเสนอทีมละไม่เกิน ๗ นาที และใช้เวลาในการตอบคำถามจาก 
         คณะกรรมการ ๓ นาที
       - ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ใช้เวลาในการนำเสนอทีมละไม่เกิน ๖ นาที และใช้เวลาในการตอบคำถามจาก
         คณะกรรมการ ๔ นาที
         ผู้ประสานงาน
       ครูวิมล   เมืองจันทร์   โทรศัพท์   ๐๘๗ ๓๖๑ ๖๕๒๕
 
๓. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
    ๑. ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พร้อมส่งเล่มรายงาน จำนวน ๖ เล่ม
    ๒. จับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา  ๐๘.๑๕ น.
    ๓. เริ่มแข่งขันเวลา  ๐๘.๓๐ น.
        หากเนื้อหาในรายงานให้ข้อมูลผิด เช่นสูตรเคมี สูตรฟิสิกส์ หักคะแนนไม่เกิน ๑ คะแนน
        ผู้ประสานงาน
        ครูอภิสิทธิ์   นุ้ยคง   โทรศัพท์   ๐๘๖ ๓๘๐ ๗๙๗๔
 
๔. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ 
   ๑. สามารถเอาแบบเครื่องบินขนาดกระดาษ A๔ ในอัตราส่วน ๑:๔ เข้าในสนามได้
   ๒. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนาม (หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที)
        ผู้ประสานงาน
        ครูสุรีภรณ์  ฆังคสุวรรณ  โทรศัพท์   ๐๘๑ ๒๗๗  ๓๒๑๐
วันศุกร์ ที่ 01 กันยายน 2566 เวลา 07:12 น.
ประกาศจากศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานบ้าน) โรงเรียนพัทลุง
กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ /และกิจกรรมการประกวดแปรรรูปอาหาร
การจัดส่งเอกสาร รายงานโครงงานอาชีพ  5  บท และเอกสารรายการประกวดแปรรูปอาหาร หลักเกณฑ์กำหนดส่งล่วงหน้า  1 สัปดาห์  จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผนซีดี  จำนวน 1  แผ่น   ขอให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน จัดส่งภายในวันที่  1 กันยายน  2566   ภายในเวลา 16.30 น.  สถานที่ส่งโรงเรียนพัทลุง  (ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ/กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1.สิ่งที่เตรียมมาล่วงหน้า ได้แก่ ล้างผัก ล้างเนื้อสัตว์ทุกชนิด เฉพาะธัญพืชต้มมาก่อนได้ และหุงข้าวสวย มาก่อนได้  (โดยไม่มีส่วนผสมอื่นใดเพิ่มเติม)
2. การแข่งขันรายการอาหารทุกประเภท  สามารถใช้เตาแกสในการปรุงอาหารได้
3. อุปกรณ์ที่จัดให้ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้  ทีมละ 1 ชุด  (ปลั๊กไฟสายพ่วง ให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาเอง)

การรายงานตัว นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน  รายงานตัว ณ ห้องที่ทำการแข่งขันตามตารางการแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
 
ผู้ประสานงาน
ครูพรศรี  ชูสังข์  โทรศัพท์ 08-62930480 /ครูสุกัญญา  ขาวเผือก โทรศัพท์ 09-43648703

 
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 21:43 น.
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor
เอกสารหลักฐาน
มีจํานวนหน้าไม่เกิน 30 หน้า นับจากสารบัญจนถึงหน้าสุดท้ายของภาคผนวก หากเกินจากที่กําหนดจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เอกสารหลักฐานที่นําเสนอ ต้องเป็นข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา (นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร) โดยมีผู้บริหารโรงเรียนลงนามรับรอง ความถูกต้องเอกสารหลักฐานที่นําเสนอนั้น และต้องไม่คัดลอกผลงานของโรงเรียนอื่น หากพบว่ามีการคัดลอก คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขัน

การจัดส่งเอกสาร 
โรงเรียนที่เข้าแข่งขันต้องจัดส่งเอกสาร จํานวน 5 เล่ม  ภายในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลาราชการ(ภายใน เวลา 16.30 น.)  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนควนขนุน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 089-2994724  ครูอุไรวรรณ กิตตินนทิกร
วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 18:11 น.

จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการ รับสมัคร)

       จํานวนไม่เกิน 120 หน้า นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง (หากเกินจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดรูปเล่มเอกสาร ตามหัวข้อที่กําหนดให้ จัดทําเป็นรูปเล่มจํานวน 1 เล่ม พร้อมสําเนา จํานวน 4 เล่ม (รวมทั้งหมด 5 เล่ม)

  • ​จัดส่งภายในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลาราชการ (ภายใน 16.30 น.)  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนควนขนุน 
  • หากส่งเกินวันเวลาดังกล่าวถือว่าไม่มีคะแนนตอนที่ 1 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานของสภานักเรียน (60 คะแนน)
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 088-4890923  ครูพิจิตรา คงแก้ว
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18:13 น.


ดาวน์โหลด ==> /ckfinder/userfiles/files/thai.pdf
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 07:30 น.
วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 14:03 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 54
จำนวนทีม 2,598
จำนวนนักเรียน 5,969
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,880
จำนวนกรรมการ 1,039
ครู+นักเรียน 9,849
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,888
ประกาศผลแล้ว 218/218 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 305
เมื่อวาน 569
สัปดาห์นี้ 1,209
สัปดาห์ที่แล้ว 2,724
เดือนนี้ 8,596
เดือนที่แล้ว 13,779
ปีนี้ 66,850
ทั้งหมด 712,419