งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-23 ธันวาคม 2566

[ ทั้งหมด   18 ธ.ค. 2566   19 ธ.ค. 2566   20 ธ.ค. 2566   21 ธ.ค. 2566   22 ธ.ค. 2566   23 ธ.ค. 2566   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ธ.ค. 2566

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 (ป.4/1),ห้อง345 (ป.4/2),ห้อง 344 (ป.5/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 (ป.5/2),ห้อง 342 (ป.6/1),ห้อง 341 (ป.6/2) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 (ห้องภาษาไทย) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 (ม.3/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 (ม.1/2) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 (ป.3/2),ห้อง334 (ป.3/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 (ป.2/2),ห้อง331 (ป.2/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 (ป.2/3) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
9 837 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 (ป.1/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
10 838 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 126 (ป.1/2) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
11 839 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง วิทย์เล็ก 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
12 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 (อนุบาล 2/2), 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
13 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 (ห้องอนุบาล3/2) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
14 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 (ม.3/2),ห้อง 233 (ม.2/2),ห้อง 232 (ม.1/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 (ม.1/1) 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 22 ธ.ค. 2566 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค โรงพลศึกษา 22 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.)
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ห้องประชุมอาคาร 1 22 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.)
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงสี ขุนศรี อ.ไทรน้อย 22 ธ.ค. 2566 09.00 - 12.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงสี ขุนศรี อ.ไทรน้อย 22 ธ.ค. 2566 09.00 - 12.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงสี ขุนศรี อ.ไทรน้อย 22 ธ.ค. 2566 09.00 - 12.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงสี ขุนศรี อ.ไทรน้อย 22 ธ.ค. 2566 09.00 - 12.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงสี ขุนศรี อ.ไทรน้อย 22 ธ.ค. 2566 09.00 - 12.00
8 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ห้องประชุมอาคาร 2 22 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป ลำดับการลงทะเบียนและแข่งขันดูที่หมายเหตุ
9 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อาคาร 2 ชั้น 1 ฝั่งบันไดด้านขวาของอาคาร 22 ธ.ค. 2566 เริ่มแข่ง 9.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 7.00 - 8.30 น.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารริมน้ำ(ตึกสีชมพู) ชั้น ล่างอาคารห้องสมุด ห้อง อาหารครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 2 ห้อง ป1/1 และ ป.1/2 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 2 ห้อง ป.1/3, ป.1/4, ป.2/1 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารริมน้ำ(ตึกชมพู) ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารห้องสมุด ชั้น ชั้นบนอาคารห้องสมุด ห้อง ห้องฉายภาพยนตร์ 22 ธ.ค. 2566 10.00-16.30
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารริมน้ำ(ชั้นบนอาคารห้องสมุด) ชั้น 2 ห้อง ห้องฉายภาพยนตร์ 22 ธ.ค. 2566 09.00-10.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 1 (ชั้นล่าง) ห้อง ชั้นล่างใต้อาคารพระมงคลนนทเขต 22 ธ.ค. 2566 09.00-10.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 1 (ชั้นล่าง) ห้อง ชั้นล่างใต้อาคารพระมงคลนนทเขต 22 ธ.ค. 2566 10.00-12.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อ.3/3 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อ.2/3 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดไทรใหญ่ ห้อง หอฉัน วัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ศาลาอบรมสงฆ์ ณ วัดไทรใหญ่ ห้อง หอฉัน วัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ศาลาอบรมสงฆ์ ณ วัดไทรใหญ่ ห้อง หอฉัน วัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30
17 768 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 1 (ชั้นล่าง) ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 10.00-16.30
18 169 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 1 (ชั้นล่าง) ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 09.00-10.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคารอเนกประสงค์ ห้อง หอประชุมใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 ลงทะเบียน 07.00-08.30 น. แข่งขัน 09.00-12.00 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุมใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 ลงทะเบียน 07.00 - 08.30 น. แข่งขัน 09.00-12.00 น.
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชั้น 1 22 ธ.ค. 2566 ลงทะเบียน 11.00 - 12.30 น. แข่งขัน 13.00 น. เป็นต้นไป
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชั้น 1 22 ธ.ค. 2566 ลงทะเบียน 07.00 - 08.30 น. แข่งขัน 09.00-12.00 น.
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชั้น 1 22 ธ.ค. 2566 ลงทะเบียน 07.00-08.30 น. แข่งขัน 09.00-12.00 น.
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 ลงทะเบียน 11.00-12.30 น. แข่งขัน 13.00 น. เป็นต้นไป
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 ลงทะเบียน 11.00-12.30 น. แข่งขัน 13.00 น. เป็นต้นไป
8 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 22 ธ.ค. 2566 ลงทะเบียน 07.00-08.30 น. แข่งขัน 09.30 น. เป็นต้นไป
9 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 22 ธ.ค. 2566 ลงทะเบียน 07.00-08.30 น. แข่งขัน 09.00- 09.30 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 22 ธ.ค. 2566 9.00 เป็นต้นไป
2 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 22 ธ.ค. 2566 9.00-12.00
3 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 22 ธ.ค. 2566 9.00-14.00
4 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 22 ธ.ค. 2566 9.00-12.00
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 22 ธ.ค. 2566 9.00-14.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 22 ธ.ค. 2566 9.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]