งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์คำชี้แจง  การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ปีการศึกษา 2566 การศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม)
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สรุปแก้ไขเพิ่มเติมจากการประชุม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
​แจ้งเปลี่ยนแปลง  สถานที่

    -  การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
    -  การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
เป็นอาคาร 6 ห้อง 621 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น.
----------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง  สถานที่-เวลา แข่งขัน
    -  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
    -  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
เป็นอาคาร 6 ห้องสมุด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น.
------------------------------------------------------------------
แจ้งกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีนทุกรายการให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
1.แบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณสมบัติของนักเรียน ดาวน์โหลดที่นี่
2. ปพ. 1
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
ส่ง ณ จุดลงทะเบียน
--------------------------------------------------------
  แจ้งกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเพื่อแสดงผลงาน
-------------------------------------------------------
แจ้งกิจกรรมการงานอาชีพ

- การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
- การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
- การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
- การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
- การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
- การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
- การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
- การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเพื่อแสดงผลงาน

-------------------------------------------------
การแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (RoV) ม.4-ม.6
- โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ณ หอประชุมเมืองเกษ
*** 
ให้นำใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) แบบผลการเรียนเฉลี่ย หรือ สำเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1) ภาคเรียนล่าสุดพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรักษาการและประทับตราโรงเรียน ส่ง ณ จุดลงทะเบียน (กรณีนักเรียนที่ยังไม่มีผลการเรียน ณ โรงเรียนปัจจุบัน ให้นำผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรักษาการปัจจุบันเป็นผู้รับรองสำเนา)
***เกรดเฉลี่ยภาคเรียนล่าสุด ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
----------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง เวลาแข่งขัน
การแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (RoV) ม.๔-ม.๖
เป็น  เวลา 11.00-16.30 น.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเมืองเกษ
--------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง  เวลา
1.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
2.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
เป็น เวลา 09.00-13.00 น. (16 พฤศจิกายน 2566  เต็นท์ถนนประตูทางทิศตะวันออก)
--------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน-สถานที่แข่งขัน 
    -  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-3
    -  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3
- การแข่งขัน
หุ่นยนต์ผสม ม.1-3 
เป็นแข่งขันวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-16.00 น.
เป็นโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย  อาคาร 5 ราชพฤกษ์ ห้องจามจุรี
------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง  เวลา
1.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

เป็น เวลา 13.00-16.00 น. (16 พฤศจิกายน 2566  เวทีข้างอาคารเกียรติยศ (ทิศตะวันออก))
1.
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

เป็น เวลา 13.00-16.00 น. (17 พฤศจิกายน 2566  เวทีข้างอาคารเกียรติยศ (ทิศตะวันออก))
1.
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
2.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

เป็น เวลา 13.00-16.00 น. (16 พฤศจิกายน 2566  เวทีข้างอาคารเกียรติยศ (ทิศตะวันตก))
1.
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
2.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

เป็น เวลา 13.00-16.00 น. (17 พฤศจิกายน 2566  เวทีข้างอาคารเกียรติยศ (ทิศตะวันตก))
---------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง  เวลา
การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
เป็น เวลา 08.30-12.00 น. (16 พฤศจิกายน 2566 ห้อง 221)
-----------------------------------------------------------------------
แจ้งการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
ส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวนไม่เกิน 120 หน้า
นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง  จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. ณ ห้อง 327
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ที่ครูวิรัตน์ ธรรมโหร โทร 082-9027257
--------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมการแข่งขัน gsp ม.1-3
กิจกรรมการแข่งขัน gsp ม.4-6 
การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม gsp 
ในหัวข้อ “การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลก
---------------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง เวลา
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เป็น 16 พฤศจิกายน เวลา 08.30-12.00 น. ห้องคหกรรม
-------------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา-สถานที่ 
1.  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
2.  การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 08.30-12.00 น. ห้อง 222
---------------------------------------------------------------------
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารช่อมันปลา ห้องคอมพิวเตอร์ 1
1. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
2. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

  หัวข้อ  1.ประเพณีวันลอยกระทง
2. Amazing Roi-Et

***จะมีการจับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน***
-----------------------------------------------------

-  การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
หัวข้อ  "ระบบ ยืม-คืน หนังสือ"
--------------------------------------------

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ห้องคอมพิวเตอร์ 5
1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
2. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
หัวข้อ 1.  ประเพณีลอยกระทง
 2.  Amazing Roi-Et
 3.  ผจญภัยวันฮาโลวีน

***จะมีการจับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน***
-----------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่แข่งขัน
1.การเขียนภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
2.การเขียนภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6

เป็น ห้อง 417
-------------------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา-สถานที่ 
การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 421
------------------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่แข่งขัน
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา08.30-12.00  ห้อง421
------------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา-สถานที่ 
การแข่งขันละครสั้น-ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ห้อง 221
---------------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง เวลาแข่งขัน
-  การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
-  การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

เป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ เต็นท์หน้าอาคารโนนสว่าง
---------------------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่แข่งขัน 
    -  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
    -  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
แข่งขันวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น.
เป็นอาคารโนนสว่าง  ห้องโนนสว่าง 
---------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลง เวลาแข่งขัน
การแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (RoV) ม.๔-ม.๖
เป็น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00-16.30 น. ณ หอประชุมเมืองเกษ
--------------------------------------------------------------------------------------
****แจ้งกิจกรรม ประกวดการเล่านิทานคุณธรรมม.ต้นและม.ปลาย
ไม่ต้องเตรียมสื่ออุปกรณ์ประกอบฉากในการเล่านิทาน***
--------------------------------------------------------------------------
นักเรียน
-  หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
-  แบบหนังสือขอแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
-  หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
ครูผู้ฝึกสอน
-  แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุลครูผู้ฝึกสอน
-  หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
-  หนังสือขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารช่อมันปลา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

ระบบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้สอน และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
*** เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวแล้ว ***
*** สามารถใช้บัตรประชาชน / บัตรนักเรียน / สำเนาทะเบียนบ้านแทนได้
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.


ประกาศ(ร่าง) เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมภาษาอังกฤษ)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่ม 2
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ https://line.me/th/ หรือสแกน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 1,522
จำนวนนักเรียน 3,434
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,289
จำนวนกรรมการ 1,233
ครู+นักเรียน 5,723
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,956
ประกาศผลแล้ว 219/219 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 1,311
สัปดาห์นี้ 5,187
สัปดาห์ที่แล้ว 13,313
เดือนนี้ 1,313
เดือนที่แล้ว 146,542
ปีนี้ 203,601
ทั้งหมด 203,601