เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
หน่วยการแข่งขัน : สหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาสงขลา สตูล ณ โรงเรียนในจังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุรภี ลัดเลีย ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2 นางยาหร่อน๊ะ นาคสง่า ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3 นายอธิวัฒน์ สันติเพชร ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 นายประดิษฐ์ ลัดเลีย ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5 นางนัจญวา นายาว ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6 นางสาวปานทิพย์ หีมปอง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7 นางสาวมาริสา นุงอาหลี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8 นางกฤตชญา ติงหวัง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
9 นายเอกพงศ์ สุวรรณมณี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10 นางสาวสิริวิภา รอดเสวก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 นายอธิวัฒน์ สันติเพชร ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 นางสุรภี ลัดเลีย ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการเอกสารและเทคโนโลยี ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13 นางสาวนริศรา อินทร์ทอง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการเอกสารและเทคโนโลยี ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14 นางสาวมาริสา นุงอาหลี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการเอกสารและเทคโนโลยี ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15 นางสาวซอลีฮะ มอสาแม ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการเอกสารและเทคโนโลยี ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16 นางสาวปานทิพย์ หีมปอง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการเอกสารและเทคโนโลยี ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17 นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
18 นายประดิษฐ์ ลัดเลีย ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
19 นางกฤตชญา ติงหวัง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
20 นางสาวมาริสา นุงอาหลี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
21 นางสุรภี ลัดเลีย ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
22 นางสาวนริศรา อินทร์ทอง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
23 นางนัจญวา นายาว ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
24 นางสาวปานทิพย์ หีมปอง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
25 นางยาหร่อน๊ะ นาคสง่า ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
26 นางสาวซอลีฮะ มอสาแม ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
27 นายอธิวัฒน์ สันติเพชร ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
28 นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอุธรณ์ร้องทุกข์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
29 นายคอลิฟ เส็นทุ่ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
30 นางสุรภี ลัดเลีย ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
31 นางสาวภัสริน ล่องสว่าง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
32 นางสาวนริศรา อินทร์ทอง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
33 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
34 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 นางวนิดา แดงคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
36 นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นายภูวรา อาชว์ปุริม ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นางสาวสุพรรณี ยูฮันนัน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 นางสาวยศวจี อย่างดี ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นางสาวอรปรียา อารมณ์ไวย ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นางสาวธาวินี หลีจ้วน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นายอนุชา สานิง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นายอรรถพร สารานพกุล ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นางโนรี สลีมีน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นางสาวศิรินาถ ช่วยรอด ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นางซูไรดา ล่านุ้ย ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
47 นางสาวสุพรรณี ยูฮันนัน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางสาวยศวจี อย่างดี ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางนริญญา ทองอยู่ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
51 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
52 นายจำลอง หวังแดง ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
53 นายสมศักดิ์ ล่าดี้ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
54 นายอุดมพร ไสยรินทร์ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
55 นางสาวอนุธิดา กลิ่นพิทักษ์ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
56 นางสาวนัจญม๊ะ ง๊ะสมัน ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
57 นางสาวยุวลี เฉลิม ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
58 นางสาวเยาวดี หลงสลำ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
59 นางสาวศิวพร จิโรจน์วณิชชากร ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
60 นายสุรศักดิ์ จันทจักษุ ครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
61 นางฉวีวรรณ ต่อวงค์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
62 นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยะกุล ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
63 นายทยากร ชูช่วย ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
64 นางสาวปาลิกา พรมเพชร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42 คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
65 นายอัมพัน บินอับดุลรามาน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
66 นางลำไพ ศรีปาน ครู โรงเรียนควนกาหลง”นิคมวัฒนา” คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
67 นางสาวรัตนรัตน์ สุริยันยงค์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน (สาระทัศนศิลป์)
68 นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
70 นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
71 นางจิตติมา บุญนวล ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
72 นางสาวนภสร ยิ่งดำนุ่น ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
73 นางปรียาพร แดหวามาลัย ครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
74 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี ถนอมมาลัย ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
75 นางสาวสวนิต โอภิธากรณ์ ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
76 นางสาวฉัตรกมล เหมตะศิลป์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสวรรค์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
77 นางสาวอุณากรรณ สันติธรรมรัตน์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสวรรค์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
78 นางเจียมจิตต์ ปาลาหา ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
79 นายอุเส็น สำผัส ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 42 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
80 นายเกียรติ์ขจร เกื้อหนุน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 42 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
81 นางสมใจ สำผัส ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 42 กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
82 นายพันธวุฒิ มีบุญ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
83 นางสาวน้ำฝน ดำแป้น ครู โรงเรียนควนกาหลง "นิคมวัฒนา" กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
84 นางสาวกนกกาญจน์ เต็มสงสัย ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
85 นางสาวศุภิสรา มณีรัตน์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
86 นางจิตติมา บุญนวล ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขันทุกรายการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
87 นางสาวนภสร ยิ่งดำนุ่น ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขันทุกรายการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
88 นางปรียาพร แดหวามาลัย ครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ กรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขันทุกรายการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
89 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี ถนอมมาลัย ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา กรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขันทุกรายการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
90 นางสาวสวนิต โอภิธากรณ์ ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ กรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขันทุกรายการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
91 นางสาวฉัตรกมล เหมตะศิลป์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสวรรค์ กรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขันทุกรายการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
92 นางเจียมจิตต์ ปาลาหา ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา กรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขันทุกรายการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
93 นางสาวน้ำฝน ดำแป้น ครู โรงเรียนควนกาหลง "นิคมวัฒนา" กรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขันทุกรายการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
94 นางสมใจ สำผัส ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 42 กรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขันทุกรายการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
95 นางสาวศุภิสรา มณีรัตน์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขันทุกรายการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
96 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโนยี
97 นายฉุดดิน สันง๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98 นางสาวณหทัย ลัสมาน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99 นายกฤษดา เบ็ญกาเส็ม เจ้าหน้าที่โสตฯโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100 นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101 นางสาวจารุวรรณ บุญศรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102 นางสาวรุสนานี ปันจอร์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103 นางดวงรัตน์ เคยอาษา ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104 นายนาวี มะสมัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105 นางสาวพิมพ์ชนก ทองเงิน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
106 นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107 นางจิรวรรณ ปรางจันทร์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108 นางสุวิมน เชี่ยห้วน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109 นางดวงรัตน์ เคยอาษา ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110 นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 นางรัสรียา ปังหลีเส็น ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112 นางสาวแคนทียา ยะโกบ เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113 นายสุริยัน บิลหีม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114 นางบุญประภา อุณหะประทีป ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115 นางนันทนา อิศโร ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116 นางสุวิมน เชี่ยห้วน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117 นางอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118 นายณัฐพล สุวรรณวงค์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
119 นางอรวรรณ มากชูชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120 นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
121 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
122 นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123 นางฟารีดา กุลโรจนสิริ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124 นายนาวี มะสมัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125 นางสาววลัยพร สงคง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126 นายภัทรกร หมาดฉิม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
128 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
129 นายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
130 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำควยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
131 นางสาวจารี วุฒิมานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
132 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ้งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
133 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
134 นางมิรินทร์ พนมอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
135 นายกรวินย์ ดสงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกางหลงวิทยาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
136 นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสาครพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
137 นายตอเหลบ ปอหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
138 นางสุพรรษา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
139 นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
140 นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
141 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
142 นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
143 นางอรวรรณ มากชูชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
144 นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
145 นางสมสวาท ลิมานัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
146 นายสโมสร ทองสิพพัญญู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
147 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
148 นางอรวรรณ มากชูชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
149 นายสโมสร ทองสิพพัญญู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
150 นางสาวรัตนรัตน์ สุริยันยงค์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
151 นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
152 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
153 นางสมสวาท ลิมานัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
154 นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
155 นางสาววาสนา หมัดเส็น ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
156 นายธนวรรธ์ เจริญดี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
157 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
158 นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
159 นางจิตติมา บุญนวล ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
160 นางสาวศุภิสรา มณีรัตน์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
161 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
162 นายเสนอ ลาทัพ ช่างสี โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
163 นายรัตน์ ทวนทอง ช่างสี โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
164 นายสิน ทองไฝ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
165 นายอับดุลล่าห์ มีโกบ พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
166 นางอารีย๊ะ เคียนงาม พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
167 นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
168 ว่าที่ร้อยตรีรอสี กูเล็ม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
169 นายธนวรรธ์ เจริญดี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
170 นางสาวรังสิมา จำริ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
171 นายฉุดดิน สันง๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
172 นายอิสฮัก กูยาหยา พนักงานราชการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
173 นายอดุลย์ ตาเดอิน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
174 นายอนุสิทธิ์ มูสิกวงศ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
175 นายฉุดดิน สันง๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
176 นางสาวณหทัย ลัสมาน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
177 นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
178 นางสาวจารุวรรณ บุญศร ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
179 นางสาวรุสนานี ปันจอร์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
180 นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
181 นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
182 นางสาวรัตนรัตน์ สุริยันยงค์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
183 นางสาวศุภิสรา มณีรัตน์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
184 นายนาวี มะสมัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
185 นางสาวพิมพ์ชนก ทองเงิน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
186 นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน (ศูนย์กลุ่มสาระศิลปะ)
187 นายภัทรกร หมาดฉิม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
188 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
189 นางอรวรรณ มากชูชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
190 นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
191 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
192 นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
193 นางสมสวาท ลิมานัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
194 นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
195 นางจริยกร ประกอบชัยชนะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
196 นางสาวนูรียา ลายู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
197 นายอาห์หมัด สาดีน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
198 นายวิชิต คงรักษ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
199 นางฮามีดะห์ อาแว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
200 นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
201 นางสาวกรรณิการ์ ทองอิ้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
202 นางฉวีวรรณ เส็มสัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
203 นางสร้อย นวลแก้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
204 นางหนึ่งฤทัย ด่อล๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
205 นายณภูมิ ขุนเศษ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
206 นายยุวนันท์ อาหน่าย ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
207 นางวิไล หนูคงแก้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
208 นางณัฎยา แสงอรุณ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
209 นางสาวสุวนิช แซ่อ๋อง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
210 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
211 นายเสนอ ลาทัพ ช่างทาสี โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
212 นายรัตน์ ทวนทอง ช่างทาสี โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
213 นายสิน ทองไฝ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
214 นายอับดุลล่าห์ มีโกบ พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
215 นางอารีย๊ะ เคียนงาม พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
216 นายยุวนันท์ อาหน่าย ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
217 ว่าที่ร้อยตรีรอสี กูเล็ม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
218 นายวิชิต คงรักษ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
219 นางสาวรังสิมา จำริ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
220 นายฉุดดิน สันง๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
221 นายอิสฮัก กูยาหยา พนักงานราชการโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
222 นายอดุลย์ ตาเดอิน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
223 นายอนุสิทธิ์ มูสิกวงศ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
224 นายฉุดดิน สันง๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
225 นางสาวณหทัย ลัสมาน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
226 นายกฤษดา เบ็ญกาเส็ม เจ้าหน้าที่โสตฯโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
227 นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
228 นางสาวจารุวรรณ บุญศรี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
229 นางสาวรุสนานี ปันจอร์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
230 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
231 นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
232 นายอาห์หมัด สาดีน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
233 นายณภูมิ ขุนเศษ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
234 นายนาวี มะสมัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
235 นางสาวพิมพ์ชนก ทองเงิน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
236 นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
237 นายภัทรกร หมาดฉิม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
238 นางมยุรี เจะเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
239 นางจิรวรรณ ปรางจันทร์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
240 นางจริยกร ประกอบชัยชนะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
241 นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
242 นางณัฎยา แสงอรุณ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
243 นางสาวฮามีดะห์ อาแว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
244 นางสาวกรรณิการ์ ทองอิ้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
245 นางสาวปพิชญา บัวเพชร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
246 นางสาวโรสนีตาร์ ติงหวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
247 นางฮาสนะ โคกเขา ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
248 นางสาวนูรียา ลายู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
249 นางรัสรียา ปังหลีเส็น ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
250 นางสาวแคนทียา ยะโกบ เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
251 นางสาวช่อฟ้า กั่วพานิชย์ เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
252 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
253 นายสุริยัน บิลหีม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
254 นางบุญประภา อุณหะประทีป ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
255 นางนันทนา อิศโร ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
256 นางวิไล หนูคงแก้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
257 นางณัฎยา แสงอรุณ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
258 นางสาวสุวนิช แซ่อ๋อง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
259 นางวรรณี บุญเพิ่ม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
260 นายศิรา ทองสีดำ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
261 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสตูลวิทยา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
262 นายณัฐพล สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
263 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
264 นางอรวรรณ มากชูชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
265 นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
266 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
267 นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
268 นางอรวรรณ มากชูชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
269 นางฟารีดา กุลโรจนสิริ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
270 นายนาวี มะสมัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
271 นางสาววลัยพร สงคง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
272 นายภัทรกร หมาดฉิม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
273 นางมยุรี เจะเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
274 นางจิรวรรณ ปรางจันทร์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
275 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
276 นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
277 นางณัฎยา แสงอรุณ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
278 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
279 นางฮาสนะ โคกเขา ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
280 นางสาวนูรียา ลายู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
281 นางรัสรียา ปังหลีเส็น ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
282 นางสาวแคนทียา ยะโกบ เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
283 นางสาวช่อฟ้า กั่วพานิชย์ เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
284 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
285 นายสุริยัน บิลหีม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
286 นางบุญประภา อุณหะประทีป ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
287 นางนันทนา อิศโร ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
288 นายสโมสร ทองสิพพัญู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
289 นางสาววาสนา หมัดเส็น ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
290 นางจิตติมา บุญนวล ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
291 นางวรรณี บุญเพิ่ม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
292 นายศิรา ทองสีดำ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
293 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
294 นายณัฐพล สุวรรณวงค์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
295 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการประจำวันและอุธรณ์ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
296 นางอรวรรณ มากชูชิต รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการประจำวันและอุธรณ์ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
297 นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการประจำวันและอุธรณ์ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
298 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการประจำวันและอุธรณ์ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
299 นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการประจำวันและอุธรณ์ (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
300 นางอรวรรณ มากชูชิต รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
301 นางฟารีดา กุลโรจนสิริ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
302 นายนาวี มะสมัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
303 นางสาววลัยพร สงคง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
304 นายภัทรกร หมาดฉิม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
305 นายสโมสร ทองสิพพัญญู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
306 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
307 นายสโมสร ทองสิพพัญญู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
308 นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
309 นายนิสิต ภัทราภินันท์ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
310 นายเอกพล รองเดช ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
311 นายอับดลรอศักดิ์ อาลี ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
312 นายอับดุล สำเร ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
313 นายรังสิต รัตนโสภา ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
314 นายวุฒินันท์ สามัญ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
315 นายปฏิภาณ กูมุดา ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
316 นางปิยณัฐ ใจเหล็ก ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
317 นางสาวสุนทรี อักษรสว่าง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
318 ว่าที่ ร.ต.เอกรัช กุลนิล ครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
319 นายชนะ เดชไพบูลย์ศรี ครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
320 นายกิตติ ชินณฤวงษ์สกุล ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
321 นายวิรยุทธ ศักดา ครู โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
322 นายวิภู แก้วเพิ่มพูน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
323 นายพิเศษชาย คณะทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
324 นางสาววรางคณา มณฑาถวิล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
325 นายอนุสรณ์ วงศ์ชาลี ครู โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
326 นายนิธิศ เตชะโต ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
327 นางเขมิกา ทองสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
328 นายวิชัย บัวเนี่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
329 นายอนันต์ โต๊ะประดู่ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
330 นางหับเสาะ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
331 นายนิสิต ภัทราภินันท์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
332 นายอับดุลการีม สามัญ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
333 นายไพศาล ลายู ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ
334 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
335 นางเขมิกา ทองสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
336 นายวิชัย บัวเนี่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
337 นายไพศาล ลายู ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
338 นางสาวกุสุมา หมานระโต๊ะ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
339 นายสุไลมาน เด่นดารา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
340 นายนิรัตน์ เสมอภพ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
341 นายอดุลย์ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
342 นางหัสราษ มัสตัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
343 นางอรุณี ตาเดอิน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
344 นางฮาบีบ๊ะ เสมอภพ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
345 นางอามีน๊ะ ทองดำ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
346 นางสาวพิชญา เขียดสังข์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
347 นางสาวนุสรา ประสานการ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
348 นายธรรมนูญ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
349 นางสาวสุมัยย๊ะ บาโง๊ย ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
350 นางสาวขวัญตา สาเหร็ม ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
351 นางญูฮาณี เกปัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
352 นายอารีฟีน แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
353 นายสุไลมาน เด่นดารา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
354 นายอารีฟีน แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
355 นายเอกชัย วงศ์จันทร์ พนักงานบริการโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
356 นายอับดุลกอเดช สันโด ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
357 นายมูฮัมหมัด ลายงาม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
358 นายอาหมาด ท่าชะมวง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
359 นางสาวฮาญัร หลีเส็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
360 นางสาวอัสนี หลังเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
361 นางสาวศรัญญา หูเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
362 นางสาวนิสรีน มะอิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
363 นายนิสิต ภัทราภินันท์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
364 นางอามีน๊ะ มาลินี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
365 นายวิลาศ อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
366 นายทยากร ชูช่วย ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
367 นางสาวใหมมูน๊ะ หลงสลำ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
368 นายนัฐดนัย อาดำ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
369 นางสาวขวัญตา สาเหร็ม ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
370 นางสาวฟ้าประกาย กูแดหวา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
371 นางสาวนภสร ยิ่งดำนุ่น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
372 นางสาวฮาญัร หลีเส็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
373 นางสาวอัสนี หลังเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
374 นายอานนท์ ปังหลีเส็น นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
375 นางสาวนุสรา ประสานการ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
376 นายมุตฮา หมันเส็น พนักงานราชการโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
377 นายอนันต์ โต๊ะประดู่ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
378 นางหับเสาะ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
379 นางเซาเด๊าะ คชฤทธิ์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
380 นางสาวสุกัลญา โสสนุย ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
381 นางสาวไซยานี เหมโคกน้อย ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
382 นางสาวนุรฮาญาณี สามะ พนักงานราชการโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
383 นางสาวอัญชลี สามัญ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
384 นางสาวโสภา เจ้าเพ็ง ธุรการโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
385 นางสาวฮาญัร หลีเส็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
386 นางสาวอัสนี หลังเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
387 นางสาวศรัญญา หูเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
388 นางสาวนิสรีน มะอิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
389 นางจิราภรณ์ วงศ์วาสนา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
390 นางอรุณี ตาเดอิน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
391 นางสาวรสวาตี รองเมือง ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
392 นางสารอ แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
393 นางอามีน๊ะ มาลินี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
394 นางสาวศรัญญา หูเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
395 นางสาวนิสรีน มะอิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
396 นายวิลาศ อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
397 นางหับเสาะ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
398 นางเซาเด๊าะ คชฤทธิ์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
399 นางนนทิกร ศรีสัมราน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
400 นางสาวไซยานี เหมโคกน้อย ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
401 นางสาวเมลินญ่า เบ็ญหละ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
402 นายอับดุลการีม สามัญ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
403 นายวิลาศ อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
404 นางฮายาตี หลีเยาว์ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
405 นางฮตีลา เกปัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
406 นายอาหมาด ท่าชะมวง ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
407 นายศิวกร ทองหมัน นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
408 นายอัซรอน หมั่นสัน นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
409 นายฟีรฮาน สกุลสัน นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
410 นายวิศรุต ล่านุ้ย นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
411 นายอิรฟาร หมัดล๊ะ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
412 นางสาวรุสณี หมันเส็น นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
413 นางสาวญาตาวี สัญญา นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
414 นายนนทวัฒน์ พละเลิศ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
415 นายอนุชิต ดำยาลอย นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
416 นางสาวชนัญธิดา ฝาละเหย็บ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
417 นายอานนท์ มะแอเคียน นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
418 นายอารีฟีน แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
419 นางอาสลีดา ยูโซ๊ะ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
420 นางหวันอารีญา หมีนสัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
421 นางนุรมะ นารีเปน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
422 นางสาวโสภา เจ้าเพ็ง ธุรการโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
423 นางสาวอาอีฉ๊ะ สันตี นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
424 นางสาวนัสริล หมัดอะดัม นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
425 นางสาวอัสบีนา นุ้ยเด็น นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
426 นางสาวสุวตี มัจฉา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินและรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
427 นายอดุลย์ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
428 นายไพศาล ลายู ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
429 นายนิรัตน์ เสมอภพ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
430 นางสาวกุสุมา หมานระโต๊ะ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
431 นางหัสราษ มัสตัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการและเลขานุการการประมวลผลและสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
432 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
433 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
434 นางจารี วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
435 นายกรวินย์ ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
436 นายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
437 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
438 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
439 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
440 นางมิรินทร์ พนมอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
441 นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
442 นายตอเหลบ ปอหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
443 นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
444 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หุ่นยนต์
445 นางพิชยา ระธารมณ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ ศูนย์หุ่นยนต์
446 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์หุ่นยนต์
447 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์หุ่นยนต์
448 นางพิชยา ระธารมณ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการ ศูนย์หุ่นยนต์
449 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์หุ่นยนต์
450 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์หุ่นยนต์
451 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์หุ่นยนต์
452 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์หุ่นยนต์
453 นางวนิดา แดงคง รองผู้อำนวยโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์หุ่นยนต์
454 นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้อำนวยโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์หุ่นยนต์
455 นางสาวอรพรรณ ชำนาญ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์หุ่นยนต์
456 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์หุ่นยนต์
457 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์หุ่นยนต์
458 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์หุ่นยนต์
459 นายมุมีนีน ดำท่าคลอง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์หุ่นยนต์
460 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
461 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
462 นางสาวจารี วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
463 นายกรวินย์ ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
464 นายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
465 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
466 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
467 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
468 นางมิรินทร์ พนมอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
469 นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
470 นายตอเหลบ ปอหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
471 นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
472 นางสุพรรณนา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
473 นายอรรถพร สารานพกุล เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
474 นางโนรี สลีมีน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
475 นางสาวศิรินาถ ช่วยรอด ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
476 นางสาวอัมมีญา กุมบ้าน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการพัสดุ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
477 นางสาวอรวรรณ ผลบุญ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการพัสดุ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
478 นางสาวฟารีณา หมาดเต๊ะ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการพัสดุ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
479 นางสาวยศวจี อย่างดี ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการพัสดุ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
480 นางสาวสุพรรณี ยูฮันนัน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการพัสดุ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
481 นางสาวสุพรรณี ยูฮันนัน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
482 นางสาวฮาน่า อุสมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
483 นางสาวฟิรดาว ยะหริ่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
484 นางสาวนาตาชา หมานสัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
485 นายดลรัช สะนิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
486 นางสาวอนิสรา โตะเด็ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
487 นางสาวนูรีซัน สาเมาะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
488 นางสาวอะรีนา ทองเกลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
489 นางสาวยศวจี อย่างดี ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
490 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับอุทธรณ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
491 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับอุทธรณ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
492 นางวนิดา แดงคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับอุทธรณ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
493 นางโนรี สลีมีน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
494 นายอรรถพร สารานพกุล ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
495 นางสาวสุพรรณี ยูฮันนัน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
496 นางสาวธาวินี หลีจ้วน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
497 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
498 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
499 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
500 นายมุมีนีน ดำท่าคลอง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
501 นายสหรัฐ ธนะไชย ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
502 นายอนุชา สานิง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
503 นางสาวยศวจี อย่างดี ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
504 นายอรรถพร สารานพกุล ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
505 นางสาวอรปรียา อารมณ์ไวย ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
506 นางซูไรดา ล่านุ้ย ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการการเงิน ศูนย์หุ่นยนต์
507 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการการเงิน ศูนย์หุ่นยนต์
508 นางสาวอัมมีญา กุมบ้าน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการพัสดุ ศูนย์หุ่นยนต์
509 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการพัสดุ ศูนย์หุ่นยนต์
510 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์หุ่นยนต์
511 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์หุ่นยนต์
512 นางวนิดา แดงคง รองผู้อำนวยโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการรับอุทธรณ์ ศูนย์หุ่นยนต์
513 นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้อำนวยโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
514 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานศูนย์คอมพิวเตอร์
515 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
516 นางสาวจารี วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
517 นายกรวินย์ ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” คณะกรรมการอำนวยการ
518 นายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
519 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
520 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
521 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
522 นางมิรินทร์ พนมอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
523 นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
524 นายตอเหลบ ปอหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
525 นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ
526 นางสุพรรณนา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ
527 นางสาวอรพรรณ ชำนาญ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์
528 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์
529 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์
530 นายสิริพล เหมือนพะวงศ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
531 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์หุ่นยนต์
532 นายมุมีนีน ดำท่าคลอง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์ ศูนย์หุ่นยนต์
533 นายอยุวัฒน์ วรรณโร ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์หุ่นยนต์
534 นางพิชยา ระธารมณ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการประเมินผล ศูนย์หุ่นยนต์
535 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการประเมินผล ศูนย์หุ่นยนต์
536 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
537 นางพิชยา ระธารมณ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
538 นายศิริพงศ์ นุ่นคง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
539 นางพิชยา ระธารมณ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน ศูนย์หุ่นยนต์
540 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน ศูนย์หุ่นยนต์
541 นางสาวอรวรรณ ผลบุญ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการพัสดุ ศูนย์หุ่นยนต์
542 นางสาวฟารีณา หมาดเต๊ะ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการพัสดุ ศูนย์หุ่นยนต์
543 นางพิชยา ระธารมณ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการพัสดุ ศูนย์หุ่นยนต์
544 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์หุ่นยนต์
545 นายมุมีนีน ดำท่าคลอง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์หุ่นยนต์
546 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์หุ่นยนต์
547 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับอุทธรณ์ ศูนย์หุ่นยนต์
548 นายสุริยัน บิลหีม โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
549 นายอิสรา สำเร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
550 นายสุเทพ มะลิวัลย์ โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
551 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
552 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
553 นายมุมีนีน ดำท่าคลอง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
554 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
555 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์หุ่นยนต์
556 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์หุ่นยนต์
557 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์หุ่นยนต์
558 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์หุ่นยนต์
559 นางพิชยา ระธารมณ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์หุ่นยนต์
560 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์หุ่นยนต์
561 นางศลิษา มูสิกวงศ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์หุ่นยนต์
562 นางสาวจินตนา อุบล ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์หุ่นยนต์
563 นางสาวธัชพรรณ จันทรส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์หุ่นยนต์
564 นางสาวอัซนา หมันใจดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์หุ่นยนต์
565 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์หุ่นยนต์
566 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์หุ่นยนต์
567 นายมุมีนีน ดำท่าคลอง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์หุ่นยนต์
568 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการรับอุทธรณ์ ศูนย์หุ่นยนต์
569 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
570 นางวนิดา แดงคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
571 นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
572 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
573 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
574 นายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
575 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
576 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
577 นายกรวินย์ ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
578 นางมิรินทร์ พนมอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
579 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
580 นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
581 นายตอเหลบ ปอหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
582 ดร.วันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
583 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
584 นายคอลิฟ เส็นทุ่ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
585 นายอธิวัฒน์ สันติเพชร ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
586 นายคอลิฟ เส็นทุ่ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
587 นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
588 นายพิงค์พันธุ์ แพงพุทธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
589 นางสาวสิริวิภา รอดเสวก รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
590 นางสาวอัมมีญา กุมบ้าน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
591 นางสาวมัทธนา ตาเดอิน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
592 นายสุลตรณ์ หลังเกตุ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
593 นางสาวนุสรา ประสานการ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
594 นายวิรัช พิพัฒน์วรสกุล ครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
595 นางเตือนจิต สุวรรณะ ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
596 นางสาวผกามาส แก้ววารี ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
597 นายสุรศักดิ์ เสกสรรค์ ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
598 นางวนิดา พรหมจันทร์ ครู โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
599 นายสมาแอ็น ยาประจันทร์ ครู โรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
600 นางนันทิยา จงกลมณีย์ ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
601 นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๒ฯ จังหวัดสตูล คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
602 นายอธิวัฒน์ สันติเพชร ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
603 นางนัจญวา นายาว ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
604 นางสาวภัสริน ล่องสว่าง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
605 นายเรวัฒน์ ทอดทิ้ง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
606 นางสาวนริศรา อินทร์ทอง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
607 นางใขรี่ย๊ะ ม่าเหร็ม ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการดูแลสถานที่การแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
608 นายประดิษฐ์ ลัดเลีย ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
609 นางสาวภัสริน ล่องสว่าง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
610 นายเอกพงศ์ สุวรรณมณี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
611 นายภานุวัฒน์ ฉิมอินทร์ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
612 นางสาวปานทิพย์ หีมปอง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
613 นางกฤตชญา ติงหวัง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการเอกสารและเทคโนโลยี ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
614 นางใขรี่ยะ ม่าเหร็ม ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการเอกสารและเทคโนโลยี ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
615 นางยาหร่อน๊ะ นาคสง่า ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการเอกสารและเทคโนโลยี ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
616 นางนัจญวา นายาว ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการเอกสารและเทคโนโลยี ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
617 นางสาวภัสริน ล่องสว่าง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการเอกสารและเทคโนโลยี ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
618 นายอดินันท์ หัสมา ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
619 นายเอกพงศ์ สุวรรณมณี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
620 นายเรวัฒน์ ทอดทิ้ง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
621 นางใขรี่ยะ ม่าเหร็ม ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
622 นางสาวภัสริน ล่องสว่าง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
623 นางสาวพนิดา กาดเส็น ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
624 นายพิงค์พันธุ์ แพงพุทธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอุธรณ์ร้องทุกข์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
625 นายอธิวัฒน์ สันติเพชร ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอุธรณ์ร้องทุกข์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
626 นางกฤตชญา ติงหวัง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
627 นางใขรี่ยะ ม่าเหร็ม ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
628 นางยาหร่อน๊ะ นาคสง่า ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
629 นางนัจญวา นายาว ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
630 นางสาวมาริสา นุงอาหลี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
631 นางสาวซอลีฮะ มอสาแม ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
632 นางสาวปานทิพย์ หีมปอง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
633 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
634 นางพิชยา ระธารมณ์ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
635 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
636 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
637 นายมุมีนีน ดำท่าคลอง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
638 นางสาวอรพรรณ ชำนาญ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
639 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
640 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
641 นางซูไรดา ล่านุ้ย ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
642 นางสาวอรพรรณ ชำนาญ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
643 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
644 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
645 นางสาวอัมมีญา กุมบ้าน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการพัสดุ(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
646 นางสาวอรวรรณ ผลบุญ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการพัสด(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
647 นางสาวฟารีณา หมาดเต๊ะ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการพัสด(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
648 นางนันทวดี ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการพัสดุ(คอมพิวเตอร์)
649 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
650 นายมุมีนีน ดำท่าคลอง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
651 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการรอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
652 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
653 นางวนิดา แดงคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการรับอุทธรณ์(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
654 นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการรับอุทธรณ์(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
655 นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับอุทธรณ์(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
656 นายณัฐวุฒิ ยาแม ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
657 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
658 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
659 นางสาวอรพรรณ ชำนาญ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
660 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
661 นายมุมีนีน ดำท่าคลอง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
662 นายอยุวัฒน์ วรรณโร ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการรับลงทะเบียน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
663 นางราตรี คงสุข ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
664 นายอาร์ซีมาด เหมจำ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
665 นายอานัส มะแอเคียน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
666 นางโรฮานา มนูญดาหวี ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
667 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
668 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการรับลงทะเบียน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
669 นางสาวฐรินดา สังยาหยา ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการประเมินผล(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
670 นางสาวอรพรรณ ชำนาญ ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
671 นางสาววิมลศรี อดทน ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
672 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการประเมินผล(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
673 นางสาวจารี วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
674 นางสาวนูรไอนี ตาเอ็น ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน(ศูนย์หุ่นยนต์)
675 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
676 นายธนวรรธน์ เจริญดี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ( สาระทัศนศิลป์ )
677 นางสาววาสนา หมัดเส็น ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ( สาระทัศนศิลป์ )
678 นางสาวรัตนรัตน์ สุริยันยงค์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ( สาระทัศนศิลป์ )
679 นางลำไพ ศรีปาน ครู โรงเรียนควนกาหลง”นิคมวัฒนา” ประธานกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ทุกรายการ(สาระทัศนศิลป์)
680 นางลำไพ ศรีปาน ครู โรงเรียนควนกาหลง”นิคมวัฒนา” ประธานกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ทุกรายการ(สาระทัศนศิลป์)
681 นายจำลอง หวังแดง ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน (สาระทัศนศิลป์)
682 นายทยากร ชูช่วย ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน (สาระทัศนศิลป์)
683 นายธนวรรธน์ เจริญดี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน (สาระทัศนศิลป์)
684 นางสาววาสนา หมัดเส็น ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน (สาระทัศนศิลป์)
685 นางสาวอนุธิดา กลิ่นพิทักษ์ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน (สาระทัศนศิลป์)
686 นางฉวีวรรณ ต่อวงค์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน (สาระทัศนศิลป์)
687 นางสาวนัจญม๊ะ ง๊ะสมัน ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน (สาระทัศนศิลป์)
688 นางจริยกร ประกอบชัยชนะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการพูด (Impromptu Speech Competition) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
689 นางสร้อย นวลแก้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูด (Impromptu Speech Competition) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
690 นางสาวนูรียา ลายู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูด (Impromptu Speech Competition) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
691 นางหนึ่งฤทัย ด่อล๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันการพูด (Impromptu Speech Competition) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
692 นางสาวกฤตยาพร พวงมณี ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการพูด (Impromptu Speech Competition) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
693 นางปิยะนุช พันกาแด ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูด (Impromptu Speech Competition) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
694 นางสาวธนันณัฏฐ์ ชูหะรัญ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูด (Impromptu Speech Competition) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
695 นายณภูมิ ขุนเศษ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันการพูด (Impromptu Speech Competition) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
696 นางสาวจันทรา พัทคง ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
697 นางนริศรา หยีมะเหร็บ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
698 นางสาวพรรณทิพา หัสมา ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
699 นายอาห์หมัด สาดีน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
700 นายวิจิตร นิยมเดชา ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
701 นางสาวซีต้า ไรมันซา ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล กรรมการควบคุมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
702 นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล กรรมการควบคุมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
703 นางณัฎยา แสงอรุณ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
704 นางสาวสาลินี พรหมมาน ครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
705 นางสาวนิตติยา แลบติก ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ กรรมการควบคุมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
706 นางสาวอรุณี หลีหมัน ครู โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ กรรมการควบคุมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
707 นางสาวอารยา นำตานี ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
708 นางสิทธินี ศรีสงคราม ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
709 นางมารีนา หลังยาหน่าย ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" กรรมการควบคุมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
710 นางนารีมาน หลีเส็น ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" กรรมการควบคุมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
711 นางสาวอัสมา มาลินี ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" กรรมการควบคุมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
712 นายวิชิต คงรักษ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
713 นางสาวปารียา ประทีปวัฒนพันธ์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
714 นางสาวปพิชญา บัวเพชร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
715 นางสาวโรสนีตาร์ ติงหวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
716 นายณภูมิ ขุนเศษ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
717 นางสาวมณีรัตน์ บุญเรือง ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
718 นางสาวปารียา ประทีปวัฒนพันธ์ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
719 นางสาวนภิสา เส็นติระ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
720 นางสาวปพิชญา บัวเพชร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับ ม.ต้น ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
721 นางสาวพรกมล รัตนมหันต์ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
722 นางสาวสายทิพย์ ทานให้ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
723 นางสาวคูไซบ๊ะ หะยีปะดอ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
724 นางสาวกรรณิการ์ ทองอิ้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
725 นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
726 นางสาวปพิชญา บัวเพชร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
727 นางสาวโรสนีตาร์ ติงหวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
728 นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
729 นางสาวโรสนีตาร์ ติงหวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
730 นางสาวปพิชญา บัวเพชร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
731 นางสาวอัจฉรา จินดาพล ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
732 นางสาวนูนาลีซ่า หวันหวัง ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
733 นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
734 นางสาวมัณฑิรา โกมลตรี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
735 นางสาวอัสวาณี สามะ ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
736 นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
737 นายยุวนันท์ อาหน่าย ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
738 นางยามีล๊ะ รอเหมมัน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
739 นางมารีย๊ะ แดงตี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
740 นางสาววริสา แวนามะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
741 นางสาวฮามีดะห์ อาแว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
742 นางนารีมาน หลีเส็น ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
743 นางสาวอุสนา ฉิมเรือง ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
744 นางอาสลีดา ยูโซ๊ะ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
745 นายอาห์หมัด สาดีน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ระดับ ม.ปลาย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
746 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย)
747 นายสโมสร ทองสิพพัญญู ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย)
748 นายวิศิษฐ์ ม่วงปลอด รองผู้อานวยการ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย)
749 นายดุสิต พันละม้าย เภสัชกรชานาญการ โรงพยาบาลสตูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย)
750 นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย)
751 นายนิธิศ เตชะโต ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย)
752 นางสาววรางคณา มณฑาถวิล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย)
753 นางสาวฐิตาพร มีเต็ม ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย)
754 นางสาวสุชาวดี วงษ์แก้ว นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
755 นางสาวกรรณิการ์ หมานละงู นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
756 นางสาวสุวภัทร รัตนวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
757 นายสตูล เลื่อนราม นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
758 นายสุรัชชานนท์ หมินเต๊ะ นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
759 นางสาวอัลวานี สุคม นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
760 นางสาวชุติกาญจน์ จุลานุพันธ์ นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
761 นางสาวจิราพัชร สีแก้วเขียว นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
762 นางสาวนทมน ข้องจิตร์ นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
763 นางสาวปาริชาติ นุ่งอาหลี นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
764 นางสาวอนุสรา รุ่งเสรีกุล นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
765 นางสาวอรวรา คงมัยลิก นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
766 นางสาวอัญชิษฐา จู้เท่า นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
767 นายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
768 นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
769 นายสมพร ทิศเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
770 นางนิติมา มณีวิทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
771 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
772 นางยินดี ชูนวล ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
773 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
774 นางสาวจันจิรา ตำภู ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
775 นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
776 นายอนัน จันทรัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
777 นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
778 นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและรับลงทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
779 นายอนัน จันทรัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและรับลงทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
780 นางนิศาชล เอียดดี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและรับลงทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
781 นายดนุรุจ สามัญ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและรับลงทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
782 นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและรับลงทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
783 นางสาวรัศมี จันทร์นูน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและรับลงทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
784 นายกฤติภัทร กาสเส็น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและรับลงทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
785 นางสาวรูฮายา เจะเลาะ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและรับลงทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
786 นางสาวจันจิรา ตำภู ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและรับลงทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
787 นางปรีดา ผลาสิงห์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและรับลงทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
788 นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและรับลงทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
789 นางสาวจันจิรา ตำภู ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
790 นางสาวรุ่งนภา สิงห์เสนี เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
791 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
792 นางนิศาชล เอียดดี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
793 นางปรีดา ผลาสิงห์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
794 นางสาวรัศมี จันทร์นูน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
795 นางสาวศิริพร วาเหตุ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
796 นางสาวยันนีต้า เตาวโต เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
797 นางสาวฟารีดา นาวาเดช เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
798 นางสาวเมย์ สาบวช เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
799 นางสาวฝารีด้า อาดำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
800 นางสาวพรอุมา พิทัก นักวิชาการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
801 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
802 นายอนัน จันทรัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
803 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
804 นายสักรียา หลีหมาด เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
805 นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
806 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
807 นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง นักวิชาการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
808 นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ นักวิชาการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
809 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
810 นายอาซัลลี หะยีบิลัง นักวิชาการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
811 นายตาริค หลงจิ นักวิชาการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
812 นางนิติมา มณีวิทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
813 นางนิศาชล เอียดดี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
814 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
815 นายอนัน จันทรัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
816 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
817 นางนิศาชล เอียดดี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
818 นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
819 นายดนุรุจ สามัญ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
820 นางสาวจันจิรา ตำภู ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
821 นางปรีดา ผลาสิงห์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
822 นายกฤติภัทร กาสเส็น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
823 นางสาวรูฮายา เจะเลาะ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
824 นายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
825 นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
826 นายอนัน จันทรัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
827 นายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
828 นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
829 นางนิศาชล เอียดดี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
830 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
831 นางสาวรูฮายา เจะเลาะ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
832 นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
833 นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
834 นายอนัน จันทรัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
835 นางสาวจันจิรา ตำภู ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
836 นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการประมวลผล และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
837 นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
838 นางจุฬัมพา หลงเก็ม ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
839 นางมารีย๊ะ แดงตี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
840 นางสาวพรกมล รัตนมหันต์ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
841 นางสาวคัสลีนา หวันสู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
842 นางสาววิละนา แคยิหวา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
843 นางนัจญวา นายาว ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
844 นายพิงค์พันธุ์ แพงพุทธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
845 นายปรเมษฐ ทองสีเทพ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
846 นายอาฟาริส มะแอเคียน ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
847 นายสมคิด จันทมิตร นักการภารโรง โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
848 นายลือชา โสสนุย นักการภารโรง โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
849 นายนนทวัฒน์ อาหมาน ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
850 นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
851 นางมารีเยาะห์ โอมณี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
852 นางสาวมาริสา นุงอาหลี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
853 นางนัจญวา นายาว ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
854 นางสาวสายทิพย์ ทานให้ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
855 นางสาวปิยานุช ลิมาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
856 นางสาวลดาวัลย์ ชายแหวง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
857 นางสาวมัณฑิรา โกมลตรี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
858 นางสาวอติพร เพชรจำรัส นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
859 นายอัษฎาวุธ ทองนาค นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
860 นายอัสบีรอน ดินเตบ นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
861 นางสาวรัตน์ชนก สุวรรณวงศ์ นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
862 นางสาวณัฐธิดา เวชสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
863 นางสาวนัสซูวา หนูวงค์ นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
864 นางสาวกนกกร หลงหา นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
865 นางสาวธนัชพร ชาวสวน นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
866 นายปุณยวีร์ หมาดหมีน นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
867 นายธีโร หมีนพราน นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
868 นางสาวณัฐชยา สีดูกา นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
869 นางสาวนัจญวา เกษม นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
870 นางสาวพิรัลพัชร สัมพันธ์ นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
871 นายพีรพัฒน์ นวลละออง นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
872 นายวีรวุฒิ หมัดยาดำ นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
873 นางสาวเบญจพร วัฒนเสน นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
874 นางสาวริสา หยาหลี นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
875 นางสาวณัฐณิชา สาลี นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
876 นางสาวไชษิตา อินทรประสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
877 นายอนุชา ทำเผือก นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
878 นายศุกลวัฒน์ รัตนานุกูล นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
879 นางสาววรัญญา สำเร นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
880 นายปรินทร โสละมัค นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
881 นายนัสรี่ย์ สวาหลัง นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
882 นางสาวนัสมี เเส้หมูด นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
883 นางสาวสาธิดา พริกเบ็ญจะ นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
884 นางสาวลลิตา อุสมา นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
885 นางอรุณี ตาเดอิน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
886 นางสาวนาตาลี นาราวัน นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
887 นางสาวนัสรียา นาฮับผล นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
888 นางอาสลีดา ยูโซ๊ะ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
889 นางสาวฟากฟ้า วัดเส็น นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
890 นางสาวฮุสนา รูบามา นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
891 นางอามีน๊ะ ทองดำ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
892 นางสาวนาเดีย ปานดำรง นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
893 นางสาววนิดา หวันจิ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
894 นางญูฮานี เกปัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
895 นางสาวฟาตีม๊ะ สลีมีน นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
896 นางสาวยุวพัชร์ ตำสำสู นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
897 นางสาวนภสร ยิ่งดำนุ่น ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
898 เด็กหญิงนัสญวีย์ เส็นโกบ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
899 นางสาวญาดาวดี สตันน๊อต นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
900 นางสาวสุวตี มัจฉา นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
901 นางสาวซีรีน หมันเส็น นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
902 นางสาวรุ่งฤดี สารีฝีน นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
903 นางสารอ แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
904 นายอนุชิต ดำยาลอย นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
905 นางสาวอัสมา สาริปา นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
906 นางสาววาสนา ตอหิรัญ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
907 นางสาวกมลพร รักการ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
908 นายอารีฟีน แซะอาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
909 นายนนทวัฒน์ พละเลิศ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
910 นายอับดุลมาติน โยะหมาด นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
911 นายนิรัตน์ เสมอภพ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
912 นางสาวธารินทร์ กั่วพานิชย์ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
913 นางสาวสิริต้า หลีแสล๊ะ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
914 นางสาวอสมา พันชู นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
915 นางสาวนุสรีนีล สันปาน นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
916 นายอดุลย์ บิลหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
917 นางสาวสุรัยยา ลาเต๊ะ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
918 นางสาวลีนา หนุนพ่อเด็น นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
919 นางสาวนุสรา ประสานการ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
920 นางสาวธนัญญา ตาเดอิน นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
921 นางสาวณัสรีน่า ด่อเหล๊าะ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประสานงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
922 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
923 นางสาวสัลวา เกปัน นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานศูนย์คอมพิวเตอร์
924 นางสาวฐิติกาญณ์ สาดีน นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานศูนย์คอมพิวเตอร์
925 นางสาวกอมาเราะฮ์ แซะอามา นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานศูนย์คอมพิวเตอร์
926 นางสาวโซฟีญา สง่าบ้านโคก นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานศูนย์คอมพิวเตอร์
927 นางสาวคริมา สมันตรัฐ นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานศูนย์คอมพิวเตอร์
928 นางสาวธีร์จุฑา บิลังโหลด นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานศูนย์คอมพิวเตอร์
929 นายสุทธวีธ์ เกปัน นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานศูนย์คอมพิวเตอร์
930 นายภัทรกร แซ่สิน นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
931 นายอับรอร หนูชูสุข นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
932 นายนัธทวัตน์ นาคบรรบต นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
933 นายสถาปนันท์ โอภิธากรณ์ นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
934 นายยาซีน ยากะจิ นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
935 นายธีราทร แก้วทอง นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
936 นางสาวนัจวา และประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
937 นางสาวไอริสา ชูทอง นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
938 นายชามิล สุปราณี นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
939 นายธราธิป คงนวล นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
940 นายกอดอล มะเด็น นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
941 นายสุทธวีธ์ เกปัน นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
942 นายสิรวิชญ์ วรรณวิไล นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
943 นายอับดุลเลาะห์ เจะดะ นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
944 นายฟาริส ลิงาลาห์ นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
945 นายชนันชนัย โต๊ะบู นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
946 นายอานน์เทพ ขู้ซุ้ยหลี นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หุ่นยนต์
947 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
948 นางมิรินทร์ พนมอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
949 นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
950 นายธนพัฒน์ สุขอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
951 นายภูริพัฒน์ ยานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
952 นายจำรัส สืบเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
953 นางฉลวย หมีนหา ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
954 ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
955 นางวรรณี เห้งกุล ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
956 นายสมชาย ชาวสวน พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
957 นายสุริยา หลีเส็น ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
958 นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
959 นายดนุรุจ สามัญ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
960 นางหัสราษ มัสตัน ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
961 นางนูรีมาลย์ นิยม ครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
962 นางยุวดี โอมณี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
963 นายหัสะบลเลาะ ยามาเล็น ครู โรงเรียนสาครพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
964 นางแววตา เกษตรชีวากรณ์ ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
965 นางสาวรุ่งอำพร รัญเพ็ชร ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
966 นางสาววรรณา บูสมาด ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
967 นางนงนุช ยังปากน้ำ ครู โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
968 นางสาวนฤมล สังขไพฑูรย์ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
969 นางกิ่งกาญจน์ สุวรรณโณ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
970 นางสาวนลินา ถวิลรมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
971 นางสาวยามีล๊ะห์ ดำเต๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
972 นางอัมพร ชาวสวน ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
973 นางรานี สาโส๊ะ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
974 นายมนัสวิน ไชยรุตม์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
975 นางสาวผกามาส แก้ววารี ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
976 นางสาวนลินา ถวิลรมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
977 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
978 นายภูริพัฒน์ ยานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
979 นายธนพัฒน์ สุขอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
980 นายสมชาย ชาวสวน พนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
981 นายอุดมพร ไสยรินทร์ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
982 นายกิตติ ชินณฤวงศ์สกุล ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
983 นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
984 นางสาวอรวรรณ ศรีไสยเพชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
985 นางสาวบุญเพ็ญ ชูเพ็ง ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
986 นางฉลวย หมีนหา ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
987 นางวรรณี เห้งกุล ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
988 นางลัดดาวัลย์ สมัยอยู่ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
989 นางยุพา ลาทัพ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
990 นางสาวอานีซ๊ะห์ ตาลายา ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
991 นายพิทยุตม์ สิทธิยาสกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
992 นายวันเฉลิม โพธิ์ดก ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
993 นายเดชาพนต์ แก้วกล้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
994 นางสาวพิชชา พงษ์พันธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
995 นางสาวณิชารีย์ แสงสมัคร ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
996 นายคีแกน หลีเหลด พนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
997 นางกิ่งกาญจน์ สุวรรณโณ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
998 นางสาววัชรี สุวรรณเวลา ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
999 นางวรรณี เห้งกุล ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1000 นางรัตนา พลายแสง ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1001 นางสาวนฤมล สังขไพฑูรย์ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1002 นางกรรณิกา สนธิ์ขาว ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1003 นางวิชญา เทพสวน ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1004 นางสาวอะลินี ปียา ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1005 นางสาวนูรอัยณี มานะกล้า ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1006 นางสาวอัสมา หมานสัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1007 นางสาววริศรา มนูญดาหวี ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1008 นางสาวกนกกาญจน์ เต็มสงสัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1009 นางศิรานันท์ จันวัฒนะ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1010 นางสาวจุรีพร ดุกหลิ่ม ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1011 นางสาวบุญเพ็ญ ชูเพ็ง ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1012 นางสาวนัฐยาดา ชอบงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1013 นางสาวกันตนา มะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1014 นางสาวภนัฐดา พูนชนะ ครูจ้างสอน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1015 นางยุพา ลาทัพ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1016 นายสมชาย ชาวสวน พนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1017 นายอุดมพร ไสยรินทร์ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1018 นายกิตติ ชินณฤวงศ์สกุล ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1019 นายพิทยุตม์ สิทธิยาสกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1020 นายจักรพันธ์ มานะกล้า นักการ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1021 นายสมพร แซ่ลิ่ม นักการ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1022 นายวันเฉลิม โพธิ์ดก ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1023 นางวรรณี เห้งกุล ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1024 นางสาววริศรา มนูญดาหวี ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1025 นางสาวอัสมา หมานสัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1026 นางสาวกนกกาญจน์ เต็มสงสัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1027 นางสาวอะลินี ปียา ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1028 นางสุจินต์ ชาวสวน ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1029 นางฉลวย หมีนหา ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1030 นางยาวีเราะห์ อูเส็ง ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1031 นางสาวชลธิชา หยีมะเหร็บ ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1032 นางสาวนิลสุดา หยันยามีน ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1033 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประมวลผลและสรุปรายงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1034 นายธนพัฒน์ สุขอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประมวลผลและสรุปรายงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1035 นางกิ่งกาญจน์ สุวรรณโณ ครู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประมวลผลและสรุปรายงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1036 นางสาวนลินา ถวิลรมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประมวลผลและสรุปรายงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1037 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1038 นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1039 นางมิรินทร์ พนมอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1040 นายภูริพัฒน์ ยานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1041 นายจำรัส สืบเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าท่าศิลาบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1042 นายธนพัฒน์ สุขอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คณะกรรมการประธานประจำวันและอุทธรณ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1043 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา Science Show
1044 นางสาวภัทรชรี เกตแก้ว นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา Science Show
1045 นางสาวณัฎฐพร โสลิกี นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา Science Show
1046 นายศิวัฒน์ แซ่หลี นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6
1047 นายปรเมธศ์ เมฆเรือง นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6
1048 นางสาวกัญญารัตน์ ทองเหล็ม นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1049 นางสาวณัฐปภัสร์ ฉิมคล้าย นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1050 นางสาววรัชยา กาสาด นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1051 นางสาวนุชณภัทร ติงสง่า นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1052 นางสาววนัชพร ใหญ่สมพุง นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1053 นางสาวจิราพร พิบูล นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1054 นางสาวจิราพร พิบูล นักเรียน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1055 นายอภิรักษ์ ปกติง นักเรียน โรงเรียนกำแพงวิทยา นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1056 นางสาวณัฐธริกา ฤทธิ์หนู นักเรียน โรงเรียนควนกาหลงวิทยา "นิคมวัฒนา" นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1057 นางสาวสุชาดา รูบามา นักเรียน โรงเรียนควนโดนวิทยา นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1058 นายธนาวุฒิ ทองหลาง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1059 นางสาวนุชดีน่า บุนหา นักเรียน โรงเรียนสาครพิทยาคาร นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1060 เด็กชายธนวัฒน์ แท่นเอียด นักเรียน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1061 นายจิรศักดิ์ น้อยฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1062 นางสาวศินิตย์ทรา โต๊ะรักษ์ นักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1063 นางสาวนูรีน สารีเร๊ะ นักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม นักเรียนจิตอาสา เพื่อนที่ปรึกษา YC
1064 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานกรรมการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1065 นางสมสวาท ลิมานัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1066 นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1067 นางมยุรี เจะเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1068 นางสาวลมัย สิงหโกมล ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1069 นางจิรภัทร ติ๋วตระกูล ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1070 นางจิรวรรณ ปรางจันทร์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1071 นางปัญธาดา จันทร์จิตรจริงใจ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1072 นางหทัยชนก ง๊ะสมัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1073 นางดวงรัตน์ เคยอาษา ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1074 นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1075 นางสาวพัชราภรณ์ ยาบา ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1076 นางสาวยามีละห์ ดำเต๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1077 นางมาเรียม ปูเต๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1078 นางศิรินันท์ ยูโซะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1079 นางสาวเกด บาฮาซัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1080 นางบุญประภา อุณหะประทีป ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1081 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1082 นางสาวรุสนานี ปันจอร์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1083 นางสาวฮายาตี ยาติกุล ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1084 นายสุเทพ มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1085 นางสาวมาเรียม สนล๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1086 นายสุริยัน บิลหีม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1087 นางสุวิมน เชี่ยห้วน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1088 นางอรวรรณ มากชูชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1089 นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1090 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1091 นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1092 นายอนุสิทธิ์ มูสิกวงศ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1093 นางอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1094 นางสาวนายูลา ดาเลาะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1095 นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1096 นายเสนอ ลาทัพ ช่างสี โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1097 นายรัตน์ ทวนทอง ช่างสี โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1098 นายสิน ทองไฝ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1099 นายอับดุลล่าห์ มีโกบ พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1100 นางอารีย๊ะ เคียนงาม พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1101 นายอนุสิทธิ์ มูสิกวงศ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1102 ว่าที่ร้อยตรีรอสี กูเล็ม ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1103 นางหทัยชนก ง๊ะสมัน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1104 นายฉุดดิน สันง๊ะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1105 นายอิสฮัก กูยาหยา พนักงานราชการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1106 นายอดุลย์ ตาเดอิน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรี่ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1107 นายอนุสิทธิ์ มูสิกวงศ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1108 นางตรีนุช ทิศเมือง ครู โรงเรียนสตูลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1109 นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี